EVAZIUNE FISCALĂ

EVAZIUNE FISCALĂ

(NEEVIDENŢIEREA PRIN ACTE CONTABILE A VENITURILOR REALIZATE. NEDECLARAREA VENITURILOR IMPOZABILE)

Fapta de a nu înregistra în actele contabile veniturile realizate, dacă a avut ca urmare neplata ori diminuarea impozitului se încadrează în art. 13 din Legea nr. 87/1994, iar nu în art. 12 al aceleiaşi legi, care se referă la sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale prin nedeclararea veniturilor impozabile, ascunderea obiectului sau a sursei impozabile sau taxabile.

Prin sentinţa penală nr.133 din 6 iulie 1998 Judecătoria Chişinău Criş a condamnat pe inculpatul D.F. pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală prevăzută de art. 12 din Legea nr. 87/1994 şi de fals intelectual prevăzută de art. 40 din Legea nr. 82/1991 raportat la art. 289 C. pen.

Instanţa a reţinut că, în calitate de administrator la SC. „Fidessa” Pilu, în perioada 1994-1997, inculpatul nu a evidenţiat prin acte contabile toate veniturile realizate şi în acest mod nu s-a plătit impozitul pe profit, taxa pe valoarea adăugată şi contribuţiile de asigurări, în valoare totală de 132.884.152 de lei.

Tribunalul Arad, prin decizia penală nr.1083 din 28 septembrie 1998 şi Curtea de Apel Timişoara, prin decizia penală nr. 139/R din 4 februarie 1999, au respins apelul şi recursul inculpatului.

Recursul în anulare declarat în cauză pentru greşita încadrare juridică a faptei de evaziune fiscală este fondat.

Potrivit art. 13 din Legea nr. 87/1994, constituie infracţiune fapta de a nu evidenţia prin acte contabile sau alte documente legale, în întregime sau în parte, veniturile realizate, ori de a înregistra cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, dacă au avut ca urmare diminuarea impozitului, taxei şi a contribuţiei.

În cauză, din actul de control financiar rezultă că, în perioada ianuarie 1996 – martie 1997, inculpatul nu a înregistrat contabil venituri realizate în sumă de 440.819.222 de lei, ceea ce a avut drept urmare neplata impozitului şi taxei, prin aceste manopere frauduloase prejudiciindu-se bugetul statului cu suma de 132.884.152 de lei.

Ca atare, această faptă a inculpatului întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 13 din Legea nr. 87/1994, text în baza căruia, în urma admiterii recursului în anulare, va fi condamnat.

1730 din 19 aprilie 2000 – 4/2001, p. 134

(EVAZIUNE FISCALĂ. FALS. UZ DE FALS)

Prin sentinţa penală nr. 302 din 12 octombrie 1998, Tribunalul Constanţa a condamnat pe inculpaţii D.N. şi G.M. pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală prevăzută de art. 13 din Legea nr. 87/1994, respectiv a complicităţii la această infracţiune, de fals intelectual prevăzută de art. 289 şi de uz de fals prevăzută de art. 291 C. pen.

Instanţa a reţinut că inculpatul D.N., asociat unic, şi G.M. casieră la S.C. Auto Kansas din Constanţa, au falsificat facturile privind vânzarea unui număr de 14 autoturisme şi au contabilizat facturile falsificate, pentru a nu plăti impozitul şi taxele datorate.

Autoturismele au fost achiziţionate în 1995 la preţul de 4.000 lei echivalent/dolar şi vândute în 1996 la preţul de 7.700 lei echivalent/dolar, ca urmare a deprecierii leului. În facturi s-a trecut preţul de achiziţionare al autoturismelor, iar nu cel real de vânzare, pe această cale în actele contabile evidenţiindu-se un beneficiu mai mic decât cel realizat, cu urmarea unei pagube de 340 milioane de lei cauzate bugetului.

Prin decizia penală nr. 259 din 29 octombrie 1999, Curtea de Apel Constanţa a menţinut condamnarea inculpaţilor pentru săvârşirea infracţiunilor menţionate.

Recursurile declarate de procuror şi de inculpaţi sunt fondate în ce priveşte încadrarea juridică a faptelor.

Potrivit art. 13 din Legea nr. 87/1994, fapta de a nu evidenţia prin acte contabile sau alte documente legale, în întregime sau în parte, veniturile realizate ori de a înregistra cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, dacă au avut ca urmare neplata ori diminuarea impozitului, taxei şi a contribuţiei, constituie infracţiunea de evaziune fiscală.

Falsificarea documentelor contabile, prin atestarea unor împrejurări necorespunzătoare realităţii şi folosirea acestora pentru a produce consecinţe juridice, şi anume diminuarea beneficiului firmei, cu urmarea neplăţii impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate conform legii, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzută de art. 13 din Legea nr. 87/1994, respectiv de complicitate la această infracţiune, iar nu şi pe cele ale infracţiunilor de fals şi uz de fals, care intră în latura obiectivă a evaziunii fiscale.

În consecinţă, urmează a se admite recursurile declarate în cauză şi a se dispune schimbarea încadrării juridice în sensul arătat.

3665 din 28 septembrie 2000

(EVAZIUNE FISCALĂ. FALS. UZ DE FALS)

Tribunalul Mehedinţi, secţia penală, prin sentinţa nr. 16 din 15 februarie 1998, a condamnat pe inculpaţi, între altele, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală prevăzută de art. 13 din Legea nr. 87/1994 şi de fals intelectual prevăzută de art. 40 din Legea nr. 82/1991 raportat la art. 289 C. pen.

Instanţa a reţinut, în esenţă, că în perioada iunie – decembrie 1994, prin întocmirea documentelor contabile primare în mod necorespunzător, inculpaţii au diminuat accizele datorate bugetului de stat cu suma de 136.259.081 de lei.

Curtea de Apel Craiova, secţia penală, prin decizia nr. 689 din 22 decembrie 1998, a menţinut condamnarea inculpaţilor pentru infracţiunile menţionate.

Recursul inculpaţilor, referitor la încadrarea juridică dată faptelor, este fondat.

Potrivit dispoziţiilor art. 40 din Legea nr. 82/1991, constituie infracţiunea de fals intelectual şi se pedepseşte conform art. 289 C. pen., efectuarea cu ştiinţă de înregistrări inexacte, precum şi omisiunea cu ştiinţă a înregistrărilor în contabilitate având drept consecinţă denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare şi elementelor patrimoniale ce se reflectă în bilanţul contabil.

Totodată, prin dispoziţiile cuprinse în art. 1 din Legea nr. 87/1994, se defineşte fapta de evaziune fiscală ca fiind sustragerea prin orice mijloace, în întregime sau în parte, de la plata impozitelor şi a altor sume datorate bugetului de stat, iar aceste mijloace menţionate în art. 9 – 16, constituie modalităţile normative ale săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.

În raport cu datele speţei, constituie infracţiune de evaziune fiscală, conform art. 13 din lege, fapta de a nu evidenţia prin acte contabile sau alte documente legale, în întregime sau în parte, veniturile realizate ori de a înregistra cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, dacă au avut ca urmare neplata ori diminuarea impozitului, taxei şi a contribuţiei.

Or, faptele încriminate prin art. 40 din Legea nr. 82/1991 sunt cuprinse în infracţiunea complexă de evaziune fiscală prevăzută de art. 13 din Legea nr. 87/1994.

În conţinutul constitutiv al infracţiunii de evaziune fiscală se cuprinde şi uzul de fals, neevidenţierea prin acte contabile a veniturilor realizate având ca urmare consecinţe juridice, şi anume diminuarea impozitului datorat statului.

În consecinţă, recursurile urmează a fi admise şi a se schimba încadrarea juridică a faptelor într-o singură infracţiune prevăzută de art. 13 din Legea nr. 87/1994.

4028 din 19 octombrie 2000

(EVAZIUNE FISCALĂ. FALS. LEGE PENALĂ MAI FAVORABILĂ)

Efectuarea, cu ştiinţă, de înregistrări inexacte în contabilitate, având drept consecinţă denaturarea veniturilor şi cheltuielilor, săvârşită în septembrie 1994 şi judecată în octombrie 1995, nu se sancţionează potrivit art. 40 din Legea nr. 82/1991, ca infracţiune de fals intelectual, raportat la art. 289 C. pen., cu închisoare de la 6 luni la 5 ani, ci potrivit art. 13 din Legea nr. 87/1994 publicată la 24 octombrie 1994 şi intrată în vigoare la 23 noiembrie 1994, ca evaziune fiscală, cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă de la 1 la 10 milioane lei.

Prin sentinţa penală nr. 1818 din 18 octombrie 1995 a Judecătoriei Slobozia, rămasă definitivă prin neapelare, inculpata D.A. a fost condamnată pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual prevăzută în art. 40 din Legea nr. 82/1991, raportat la art. 289 C. pen..

Instanţa a reţinut că inculpata, asociată la o societate comercială, nu a înscris, în perioada iulie-septembrie 1994, 5 facturi în evidenţele contabile, sustrăgându-se astfel de la plata impozitului datorat, în sumă de 188.077 lei.

Or, între data săvârşirii faptei şi până la judecarea definitivă a cauzei intervenind o lege care prevede aceleaşi limite ale pedepsei închisorii, ca şi legea anterioară, dar alternativ cu pedeapsa amenzii, legea nouă este mai favorabilă şi ca atare, este aplicabilă conform prevederilor art. 13 C. pen..

2427 din 1 noiembrie 1996, în D.C.S.J.

(EVAZIUNE FISCALĂ. NEDECLARAREA VENITURILOR OBŢINUTE ÎN URMA ÎNCHIRIERII UNUI IMOBIL)

Neplata impozitului pe venitul obţinut din închirierea unui imobil constituie infracţiunea de evaziune fiscală.

C.A.Timişoara, dec.pen., nr. 229 din 15 martie 2001

Notă: – Tamara Manea, „Dreptul”nr. 8/1995, p. 46;

– Neplata taxelor vamale, V.Paşca „R.D.P.” nr. 1/1996, p. 35; „Dreptul” nr. 4/1996, p.42;

– A. Ungureanu, „R.D.P.” nr. 1/1995, p. 84;

– D. Ciuncan, Consecinţele penale ale neînregistrărilor contabile, „Dreptul” nr. 3/1996, p.65 (fals intelectual dacă nu e diminuarea impozitului). evaziune fiscală = infracţiune complexă

În sens contrar, C.S.J., s.p., dec. nr. 2245/1997, Bul.jud., p.349 (infracţiuni în concurs)

– Tamara Manea, Sinteză de practică judiciară în legătură cu Legea evaziunii fiscale, „Dreptul” nr. 4/1999, p.120

– G. Paraschiv, „R.D.P.” nr. 4/1996, p. 40.

– D. Arcer, 1/1997, 61

– V. Păvăleanu, Sustragere de la operaţii de vămuire, „Dreptul” nr. 2/1997,96.

– Neînregistrarea facturilor, V.A. Bosu, „Dreptul” nr. 4/1997,66.

– Nicolae Hoanţă, Evaziunea fiscală, Tribuna economică, Bucuresti1997.

– I.Condor, Drept fiscal şi financiar, Tribuna economică, Bucuresti1996, p.166 şi urm.

– F. Nicoară, din Practica Aplicării legislaţiei ec.-fin. 2/1997,183.

– V.A. Bosu, „Dreptul” nr. 4 şi 9/1997, p. 66.

– Gh. Vizitiu, Urmărirea penală în cauze complexe privind evaziunea fiscală, „Pro lege” 2/1999, p. 207

– C.S.J., s.cont.adm., d. 259/1997, „Pro lege” nr. 1/1998, 110 – 111 (utilizarea creditelor bancare pentru producţia altor societăţi).

– I. Dumitru, Aplicarea în timp a normelor civile, administrate sau de drept financiar, complementare celor penale prevăzute în Legea nr. 87/1994, „Dreptul” nr. 12/1998, 127; un alt punct de vedere la

– D. Ciuncan, în „Pro lege” nr. 2/1999, p. 66

– Alexandra Sinc, Neînregistrarea în contabilitate a unor venituri, CAB, Bij 2/1998, p. 56

– Aura Constantinescu, Deosebi ri între art. 11-13 din L.87/1997, PCAB, Bij 2/1998, p. 91

– Alina Dinu, Evaziune fiscală, PCAB, Bij 2/1998, p. 96

– Eugen Anton, Consumarea infracţiunilor art. 12 şi 13, PCAB Bij 2/1999, p. 121

– Mihai Betelic, Neînregistrarea facturilor de achiziţionare, PCAB, Bij, 2/1998, p. 132

– Ioana Olaru, Declararea unui preţ nereal notarului, „Dreptul” nr. 6/1999, p. 80

– T. Teodorescu, Aplicarea art. 12 L. nr. 87/1994 cămătarilor şi declaraţiilor în faţa notarului „Dreptul” nr. 6/1999, p. 91

– V. Paşca, Eroare regretabilă sau exces de putere legislativă, „Dreptul” nr. 6/1999, p. 99

– N. Conea, Infracţiunea reglementată în art. 4 din H.G.nr.108/1998, „Dreptul” nr. 12/1998, p. 124

– Anca Jurma, Evaziune fiscală. Comparaţie între infracţiunea prevăzută în art. 13 din Legea nr.87/1994 şi contravenţia prevăzută în art. 17 lit. b) din aceeaşi lege, „Pro lege” nr. 3/1999, 35.

– Anca Jurma, Evaziunea fiscală, „R.D.P.” nr. 1/2000, p.88

– Diferenţa dintre infracţiunea prevăzută în art. 11 şi contravenţia din art. 17 alin. 1 it. k din Legea nr.87/1994 constă în neplata pentru activităţi autorizate, comparativ cu sustragerea pentru activităţi neautorizate legal, similar cu nesancţionarea furtului de valută din portmoneu.

Postul „Erori şi omisiuni” a adus un sold net pozitiv în primele 9 luni ale anului 1999 care reprezintă 80% din valoarea soldului negativ al contului curent extern.

B.N.R. cit.apud I.Şerbănescu, Cu stângu’n dreptu’, în „22” nr. 51/21-27 decembrie 1999.

– Gheorghe Vizitiu, O metodă de evaziune fiscală realizată prin mecanismul unui aşa-zis contract de colaborare, „Dreptul” nr. 4/2000, p.127

– Ioan Constantin Gliga, Infracţiuni şi contravenţii în Legea nr. 87/1994, „R.D.P.” nr. 2/2000, 51

– Gheorghe Vizitiu, Evaziunea fiscală, „R.D.P.” 2/2000, p. 86

– Gheorghe Vizitiu, Un caz de retroactivitate a legii penale în materia evaziunii fiscale, „Dreptul” nr. 5/2000, p. 84

– D. Ciuncan, Un punct de vedere asupra incriminării evaziunii fiscale prin neplata accizelor la alcool, potrivit Legii nr. 42/1993, republicate şi ulterior abrogate prin O.G. 82/1997, „Pro lege” nr. 2/1999, p. 66

(EVAZIUNE. DESPĂGUBIRI)

În cazul condamnării pentru evaziune fiscală, cuantumul despăgubirii este cel stabilit prin expertiză şi nu stabilit prin actul de control al organelor fiscale.

Jud.Bistriţa, sent.pen.1739/1998, nepublicată, cu notă aprobată V.Pătulea (II) şi o notă contrară C.Oltean (I), în „Dreptul” nr. 11/1999, p.132

Notă: Alexandru Coroianu, Consideraţii în legătură cu aplicarea prevederilor articolului 19 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, „Dreptul” nr. 11/2000, p. 19

– G. Vizitiu, Probleme teoretice şi practice privind infracţiunile de evaziune fiscală, BIJ Suceava, 2/2001, p. 49

– G.Vizitiu, Asemănări şi deosebiri între infracţiunea de evaziune fiscală şi alte infracţiuni, BIJ Suceava, 2/2001, p. 63

– G. Vizitiu, Infracţiunile de evaziune fiscală, BIJ Suceava, 2/2001, p. 19

– D. Deac, Evaziunea fiscală prevăzută de art. 11 din Legea nr. 87/1994 privind combaterea evaziunii fiscale şi contravenţia prevăzută de art. 17 lit. k din acelaţi act normativ, „Dreptul”nr. 7/2001.

Spre deosebire de regimul Aplicat veniturilor pe profitul comercial, legea impozitului pe venitul global nu operează deduceri din salariu constând în costul real al forţei de muncă, care include şi avantajele în natură sau alte costuri.

Nicolae Dună, dir. Departamentului Doctrină Fiscală din Compania de consultanţă KPMG România, conferinţa de presă „Noile reguli de impozitare a veniturilor persoanelor fizice”, 1 octombrie 2001, în „Adevărul” 2 octombrie 2001.

(EVAZIUNE FISCALĂ.

NEEVIDENŢIEREA PRIN ACTE CONTABILE A VENITURILOR REALIZATE. NEDECLARAREA VENITURILOR IMPOZABILE.)

Fapta de a nu înregistra în actele contabile veniturile realizate, dacă a avut ca urmare neplata ori diminuarea impozitului se încadrează în art. 13 din Legea nr. 87/1994, iar nu în art. 12 al aceleiaşi legi, care se referă la sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale prin nedeclararea veniturilor impozabile, ascunderea obiectului sau a sursei impozabile sau taxabile.

1730 din 19 aprilie 2000-4/2001, 134

Notă: Principiul legii speciale

– Ceea ce a prevalat în reglementarea contrabandei a fost combaterea evaziunii fiscale săvârşită prin sustragerea de la regimul taxelor vamale cuvenite statului.

Nerespectarea reglementărilor fiscale vamale se sancţionează prin C.vamal (art. 72 C.vamal). În acelaşi sens A.Ungureanu, A.Ciopraga, Dispoziţii penale din legi speciale vol. III, p. 188; V. Păvăleanu, „Dreptul” nr. 2/1997, 96; în sens contrar V. Paşca în „Dreptul” nr. 4/1996, p.43.

(EVAZIUNE FISCALĂ)

Infracţiunea de evaziune fiscală, în forma prevăzută de art. 13 din Legea nr. 87/1994, nu se poate comite decât cu intenţie directă, condiţie care în speţă este îndeplinită.

Inculpatul T.S. a fost condamnat pentru infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 13 din Legea nr. 87/1994, reţinându-se că în calitatea sa de administrator al S.C. „VASOREX” SRL Prejmer, nu a evidenţiat un profit impozabil de 226.395 lei prin neînregistrarea unei cantităţi de peşte achiziţionată de el de la furnizor.

Din probele administrate în cauză rezultă neîndoielnic că cel în cauză a omis în mod voit să evidenţieze în actele contabile cantitatea respectivă de peşte achiziţionată, ceea ce a avut ca urmare diminuarea profitului impozabil, cum corect au reţinut instanţele de fond şi apel.

C.A.Braşov, dec.pen.nr. 291/R din 13 noiembrie 1996

(EVAZIUNE FISCALĂ. ÎNŞELĂCIUNE. SUSTRAGEREA DE LA PLATA

ACCIZELOR ŞI A TVA)

Fapta de a prezenta, cu ajutorul unor înscrisuri false, acte de comerţ efectuate în ţară drept acte de export, în scopul sustragerii de la plata accizelor şi a TVA, constituie infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută în art. 12 din Legea nr. 87/1994, iar nu infracţiunea de înşelăciune.

Prin sentinţa penală nr.334 din 21 iulie 2000, Tribunalul Mehedinţi a condamnat pe inculpatul T.M. între altele, pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prevăzută în art. 215 alin. 1, 2, 3 şi 5 C.pen.

Instanţa a reţinut că inculpatul, consilier managerial la o companie din Iaşi şi patron al unei firme comerciale, pentru a nu plăti accizele şi TVA percepute pentru comerţul intern cu alcool, în septembrie 1998 s-a înţeles cu reprezentanţi ai unor firme din străinătate să încheie cu acestea contracte fictive de export de alcool, în realitate marfa fiind vândută în România.

Pentru a da aparenţă de realitate contractelor, inculpatul a fost favorizat de un funcţionar vamal, de asemenea condamnat în cauză, care confirma fictiv ieşirea din ţară a cisternelor cu alcool.

Prin aceste manopere frauduloase inculpatul a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 581.625.578 de lei, reprezentând accize şi TVA neachitate.

Prin decizia penală nr.278 din 14 mai 2001, Curtea de Apel Craiova, admiţând apelurile declarate de procuror şi de inculpat, a schimbat încadrarea juridică a infracţiunii de înşelăciune prin înlăturarea prevederilor art. 215 alin. 5 C.pen.

Recursurile declarate de procuror şi de inculpat cu privire la încadrarea juridică dată faptelor sunt fondate.

Conform reglementărilor în vigoare, în cazul vânzării de alcool, plata TVA şi accizelor la bugetul statului revine producătorului, iar dacă alcoolul este livrat la export, producătorul este scutit de aceste obligaţii fiscale.

Prin urmare, în cazul în care producătorul livrează alcoolul la piaţa internă, el are calitatea de contribuabil în sensul Legii nr. 87/1994, prin obligaţia de a calcula şi a vira la buget atât TVA cât şi accizele datorate.

Sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale, în speţă neîmplinirea obligaţiilor de calculare şi virare la buget a accizelor şi a TVA de către inculpat, producătorul de alcool, constituie infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută în art. 12 din Legea nr. 87/1994.

Ca atare, instanţele au făcut o încadrare juridică greşită a faptelor comise de inculpat, motiv pentru care recursurile au fost admise şi s-a dispus condamnarea inculpatului conform noii încadrări juridice.

2287 din 8 mai 2002

(EVAZIUNE FISCALĂ. SUSTRAGEREA BUNURILOR DE LA VĂMUIRE)

Infracţiunea de evaziune fiscală este fapta contribuabilului de a se sustrage de la plata impozitelor, taxelor şi altor sume datorate bugetului. Nerespectarea reglementărilor fiscale în domeniul vamal, prin sustragerea unor bunuri de la operaţiile de vămuire, constituie contravenţie vamală, iar nu infracţiunea de evaziune fiscală.

Instanţa a reţinut că, în luna iulie 1997, inculpata a folosit adeverinţa de repatriere eliberată unui cetăţean al Republicii Moldova şi, prin încheierea fictivă a contractului de vânzare-cumpărare a unui autoturism, s-a sustras de la plata taxelor vamale în sumă de 26.833.735 de lei.

Inculpata, în speţă, nu a săvârşit fapta în calitate de contribuabil, care să fi omis să declare veniturile, ci ca persoană care a urmărit înmatricularea autoturismului, fără plata taxelor vamale, nerespectând reglementările în domeniul vamal.

În acest sens, art. 7 din Legea nr. 87/1994 prevede că nerespectarea reglementărilor fiscale în domeniul vamal, prin sustragerea bunurilor de la operaţiile de vămuire, în scopul neachitării taxelor vamale sau al diminuării acestora, se sancţionează potrivit legii.

În consecinţă, sancţionarea faptelor în domeniul vamal trebuie făcută conform reglementărilor vamale, şi anume cele din Legea nr. 141/1997 (Codul vamal), Hotărârea Guvernului nr. 626/1997 (Regulamentul vamal) şi alte norme legale speciale, potrivit cărora faptele de felul celei săvârşite de inculpată constituie contravenţie.

Reţinându-se că fapta de sustragere de la vămuire a autovehiculului nu este prevăzută de legea penală, în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. b C. pr. pen. s-a dispus achitarea inculpatei.

409 din 29 ianuarie 2001

(EVAZIUNE FISCALĂ. ART. 12 ŞI 13 DIN LEGEA NR.  87/1994)

Pentru încadrarea faptei în prevederile art. 12 din Legea nr. 87/1994, se cere ca făptuitorul să nu fi declarat obţinerea unor venituri impozabile, să fi ascuns obiectul sau suma impozabilă.

Dacă obţinerea de venituri impozabile, obiectul şi sursa acestora au fost declarate, dar în actele contabile nu s-au înregistrat veniturile realizate, iar ca urmare nu s-au plătit impozitele datorate, fapta se încadrează în prevederile art. 13 din legea menţionată.

Potrivit art. 12 din Legea nr. 87/1994, se încriminează sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale în întregime sau în parte, prin nedeclararea veniturilor impozabile, ascunderea obiectului sau sursei impozabile ori taxabile sau efectuarea oricăror altor operaţiuni în acest scop.

Conform art. 13 din Legea nr. 87/1994 este încriminată fapta de a nu evidenţia prin acte contabile sau alte documente legale, în întregime sau în parte, veniturile realizate ori de a înregistra cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, dacă au avut ca urmare neplata ori diminuarea impozitului, taxei, sau contribuţiei.

Din examinarea textelor menţionate rezultă că potrivit art. 12 se pedepseşte sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale prin încălcarea obligaţiei legale de a declara veniturile impozabile, iar potrivit art. 13 din lege se pedepseşte încălcarea de către contribuabil a obligaţiei de evidenţiere în acte contabile sau alte acte legale a veniturilor realizate sau a cheltuielilor efectuate pe bază de operaţii reale, dacă prin aceasta s-a cauzat neplata impozitului.

În cauză, inculpatul nu a evidenţiat prin acte contabile veniturile realizate, ceea ce a avut ca rezultat neplata impozitelor în valoare de 12.902.716 lei.

Aşa fiind, instanţele trebuiau să constate că fapta constituie numai infracţiunea prevăzută în art. 13 din Legea nr. 87/1994, iar nu şi cea prevăzută în art. 12 din aceeaşi lege.

611 din 7 februarie 2001

(EVAZIUNE FISCALĂ. CAZ DE NEDEMNITATE DE A EXERCITA PROFESIA DE COMERCIANT. COMUNICARE LA OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI)

Dispozitivul hotărârii de condamnare pentru fapte penale care îl fac pe comerciant nedemn de a exercita această profesie, între care infracţiunea de evaziune fiscală, trebuie să cuprindă dispoziţia de efectuare a înregistrării condamnării în Registrul Comerţului.

În termen de 15 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, instanţa este obligată să trimită copie legalizată de pe dispozitiv Oficiului registrului comerţului.

Judecătoria Rupea, prin sentinţa penală nr.146 din 18 decembrie 2000, rămasă definitivă prin neapelare, a condamnat pe inculpatul L.A., pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală prevăzută în art. 11 din Legea nr. 87/1994 şi de fals în declaraţii prevăzută de art. 292 C.pen.

Instanţa a reţinut că, în perioada decembrie 1994 – septembrie 1998, inculpatul, în calitate de asociat unic la o societate comercială nu a plătit impozitele şi taxele datorate statului, ca urmare a neînregistrării în contabilitate a importului unor mărfuri, şi a declarat necorespunzător adevărului, la Circumscripţia Financiară Rupea, că societatea sa comercială nu a desfăşurat în această perioadă nici o activitate, fapte prin care a cauzat o pagubă de 57.204.829 de lei bugetului.

Recursul în anulare declarat în cauză este fondat.

Potrivit art. 7 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, instanţele judecătoreşti sunt obligate să trimită Oficiului registrului comerţului, în termen de 15 zile de la data când au rămas definitive, copii legalizate de pe dispozitivul hotărârilor definitive şi de pe încheierile ce se referă la acte şi menţiuni a căror înregistrare este cerută de lege (alin. 1), iar în aceste încheieri şi hotărâri instanţele vor dispune şi efectuarea înregistrărilor în registrul comerţului (art. 2).

Între altele, se vor înregistra menţiunile referitoare la hotărârea de condamnare a comerciantului pentru fapte penale care îl fac nedemn de a exercita această profesie (art. 21 lit. g).

În raport cu aceste dispoziţii legale, judecătoria, condamnând pe inculpat pentru infracţiunea de evaziune fiscală săvârşită în exercitarea profesiei de comerciant, acesta devenind nedemn de a o mai exercita, avea obligaţia să dispună în cuprinsul dispozitivului hotărârii de condamnare şi efectuarea înregistrării acesteia în registrul comerţului.

În consecinţă, recursul în anulare a fost admis, dispunându-se comunicarea deciziei conform considerentelor ce preced.

21 din 8 ianuarie 2002

Notă: Gh. Vizitiu, Evaziunea fiscală, Lumina Lex, Bucureşti, 2001

EROARE DE FAPT

EROARE DE FAPT

(DEŢINERE DE SUBSTANŢE TOXICE)

Potrivit art. 51 alin. ultim C.pen., necunoaşterea sau cunoaşterea greşită a legii penale nu înlătură caracterul penal al faptei. Necunoaşterea legii nepenale poate constitui cauză de înlăturare a caracterului penal al faptei, echivalentă erorii de fapt, cu condiţia ca făptuitorul să ignore acea dispoziţie legală, ceea ce nu subzistă în cazul angajatului unei firme care importă şi exportă substanţe toxice, dacă acesta sustrage şi deţine asemenea substanţe.

2440 din 6 octombrie 1995 în „Pro lege” nr. 3/1996, p. 82

Se comite o eroare  grosieră de fapt şi un exces de putere când curtea afirmă prin hotărârea sa contrariul de ce rezultă din actele produse.

(Secţiunea I a Curţii de Casaţie, dec. nr. 323 din 8 octombrie 1884 în „Buletin”, p.775)

Eroare extrapenală (necunoaşterea dispoziţiilor administrative) poate fi invocată.

Secţiunea a II-a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, dec. pen. nr.1452 din 15 iunie 1943 în C. Buznea, M.Klein, Jurisprudenţa

Curtea Constituţională S.II şi a S.U., în materia penală, 1946, p. 130

(EROARE DE FAPT. CONDIŢII)

În momentul săvârşirii faptei nu se cunoaşte existenţa stării, situaţiei sau împrejurării de care depune cf.art. 51 alin. 1 C. pen., caracterul penal al faptei.

2137 din 5 august 1998, Bul. jud., p. 435

Notă: – G. Antoniu, Eroarea de drept penal, „R.D.P.” nr. 1/1994, p. 18-19

– Eroarea de drept rezultând din necunoaşterea sau cunoaşterea greşită a unei legi nepenale înlătură caracterul penal, ea urmând aceeaşi eficienţă ca şi eroarea de fapt (autorizaţie silvică de la organ necompetent).

– Convertirea erorii de drept extrapenal în eroare de fapt se Aplică prin aceea că ceea ce ignoră sau cunoaşte greşit făptuitorul este o situaţie de fapt rezultând dintr-o lege nepenală, eroare care influenţează asupra modului cum acesta a apreciat valoarea activităţii sale (vezi monede false retrase din circulaţie).

– Gh. Dărângă, Comentariu, în „Codul penal comentat şi adnotat”, P. generală, p. 379.

(EROARE DE FAPT. CONDIŢII NECESARE PENTRU EXISTENŢA ACESTEIA)

Existenţa erorii de fapt presupune, potrivit art. 51 alin. 1 C. pen., necunoaşterea de către făptuitor, în momentul săvârşirii faptei penale, a unei anumite stări, situaţii sau împrejurări de care depinde caracterul penal al faptei.

Necunoaşterea proprietăţilor chimice ale unei substanţe toxice cum este mercurul, a cărui deţinere este interzisă datorită pericolului pe care îl prezintă, nu poate constitui motiv pentru înlăturarea caracterului penal al faptei cât timp acele proprietăţi, cu caracter permanent, nu au intervenit imprevizibil, iar procurarea substanţei respective s-a realizat printr-o acţiune ilicită, respectiv, prin sustragere din locul unde era instalată ori depozitată în condiţii de deplină siguranţă.

Prin sentinţa penală nr. 38 din 20 februarie 1998 a Tribunalului Maramureş au fost condamnaţi inculpaţii M.V., B.Al. şi V.S.V. pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de stupefiante sau de substanţe toxice prevăzută de art. 312 alin. 1 C. pen., iar primul inculpat şi pentru săvârşirea infracţiunii de furt prevăzută de art. 208 alin. 1 C. pen.

S-a reţinut că, în ziua de 10 august 1997, inculpatul M.V. a sustras, dintr-un contor al unei staţii de gaz metan, cantitatea de 4,17 kg mercur, cu o puritate de 99,86%, pe care a încercat să o valorifice cu ajutorul celorlalţi inculpaţi.

Apelurile declarate de inculpaţi au fost respinse prin decizia penală nr. 152 din 17 iunie 1998 a Curţii de Apel Cluj.

Declarând recurs, inculpaţii au susţinut că s-au aflat în eroare de fapt, deoarece nu au avut cunoştinţă despre toxicitatea mercurului sustras, astfel că deţinerea de către ei a acestei substanţe şi încercarea lor de a o valorifica nu constituie infracţiune potrivit art. 51 C. pen.

Recursurile nu sunt fondate.

Este adevărat că, în conformitate cu prevederile art. 51 alin. 1 C. pen., fapta prevăzută de legea penală nu constituie infracţiune în cazul când făptuitorul, în momentul săvârşirii acesteia, nu cunoştea existenţa unei stări, situaţii sau împrejurări de care depinde caracterul penal al faptei.

Necunoaşterea proprietăţilor chimice ale unei substanţe toxice, cum este mercurul, a cărei deţinere este interzisă datorită pericolului pe care îl prezintă, nu poate fi invocată pentru înlăturarea caracterului penal al faptei cât timp acele proprietăţi, cu caracter permanent, nu au intervenit în mod imprevizibil, iar substanţa respectivă a fost procurată de inculpat prin sustragere din locul unde era instalată ori depozitată în condiţii de siguranţă deplină.

În consecinţă, recursurile declarate de inculpaţi au fost respinse.

1316 din 2 aprilie 19993/2000, 171

Vezi: Lege penală; Trafic de stupefiante

(EROARE GRAVĂ DE FAPT. ÎNLĂTURAREA DECLARAŢIILOR DE MARTORI NESINCERE.)

Art. 410 alin. 1 pct. I 8 C. pr. pen.

1021 din 21 aprilie 1995 în „Pro lege” nr. 4/1995, 79

Notă: – Respingerea cererii privind daune morale este eroare gravă fapt (3859 pct.18 C. pr. pen.) C.A. Bucuresti, S. I. pen., dec. nr. 479/1996, în „R.D.P.” nr. 2/1997, 138.

Eroarea gravă de fapt este contradicţia evidentă şi esenţială dintre ce spune dosarul prin actele lui, şi ceea ce a reţinut instanţa, prin hotărâre.

Eroarea gravă de fapt nu înseamnă o greşită apreciere dată faptelor de către instanţa de fond, ci o constatare a reţinerii unei împrejurări esenţiale fără ca probele administrate să o susţină sau a nereţinerii unei astfel de împrejurări esenţiale (deşi probele administrate o confirmau), în ambele cazuri apărând o deturnare gravă a probelor

Gh. Theodoru, în „R.D.P.” nr. 3/1995, p. 106 v.şi V. Papadopol, Notă, în CAB, Culegere pe anul 1997, p. 95-97, 290 şi 270-271; D. Ciuncan, în „Dreptul” nr. 4/1995, p. 51

Eroare gravă de fapt trebuie să influenţeze în mod hotărâtor soluţia

2734/1993, în „Pro lege” nr.1/1995, p.112

În sens contrar, C.S.J., S. pen., dec. nr. 665/1994, „R.D.P.” nr. 3/1995, p. 141 referitor la probe Expl. administrate, omise, nu denaturate.

Notă: La infracţiuni de culpă, la V. Miroban, în „Dreptul” nr. 6/1995, p. 62; D. Ciuncan, Caz de recurs şi recurs în anulare, în „Dreptul” nr. 4/1995, p. 51; I. Ionescu, Recurs. Citare, în Rev. „Dreptul” nr. 2/1994, p. 141.

(EROARE GRAVĂ DE FAPT. ACŢIUNE CIVILĂ. STABILIREA GREŞITĂ A CUANTUMULUI DESPĂGUBIRILOR)

1152 din 14 mai 1996 în „Pro lege” nr.3/1997, 185

Notă: Eroarea gravă de fapt nu se identifică şi nu provine din neadministrarea unor probe, ci din denaturarea probelor administrate, ceea ce a dus fie la reţinerea unei împrejurări esenţiale, fără ca acele probe să o susţină, fie la nereţinerea unei astfel de împrejurări esenţiale, deşi probele administrate o confirmau.

(EROARE GRAVĂ DE FAPT)

Atunci când participarea inculpatului la săvârşirea unei fapte penale este reţinută pe baza declaraţiei date la urmărirea penală de o persoană interesată care fiind adevăratul autor, s-a prezentat în locul său pentru a face recunoaşteri.

3165 din 3 decembrie 1998

Notă: – Gr. Theodoru, Recursul părţii civile. Înlăturarea provocării. Eroare gravă de fapt. Reactualizarea despăgubirilor civile, „R.D.P.” nr. 3/1995, p.106; V. Papadopol, Notă în CPJP, C.A. Buc, 1996, p.254 – 256.

Vezi: Furt între soţi; Lăsarea fără ajutor; Recurs; Recurs în anulare

(ÎNDREPTAREA ERORILOR MATERIALE. OMISIUNEA INSTANŢEI DE A SE PRONUNŢA CU PRIVIRE LA ÎNLĂTURAREA CONFISCĂRII TOTALE A AVERII INCULPATULUI PENTRU CARE S-A DISPUS ÎNCETAREA URMĂRIRII PENALE. INADMISIBILITATEA CERERII)

Încheierea secţiei militare nr. 24 din 19 februarie 1997 în „Pro lege” nr. 2/1998, 203

ERORI MATERIALE

Vezi: Îndreptarea erorilor materiale.

EROARE JUDICIARĂ

Notă: Dec. nr. 208/1996 în „Pro lege” nr. 4/1997, p. 132.

– M. Susman, Probleme ridicate în cazul erorilor judiciare, „Dreptul” nr. 2/1998, p. 71 şi în „Pro lege” nr. 2/1998, p. 276

– Adrian Ştefan Tulbure, Erori judiciare. Repararea pagubei, „R.D.P.” nr. 4/2000, p. 35

– Marius Cristian Pântea, Erori judiciare în procesul penal, „R.D.P.” nr. 4/2000, p. 84

– V. Paşca, Erori judiciare. Daune morale, Cauţiune, „R.D.P.” nr. 2/2001, p. 56

– Aurelia Cotuţiu, Răspunderea statului pentru erori judiciare penale, „Dreptul” nr. 1/2003, p. 69

DREPT DE APĂRARE

Doctrină şi jurisprudenţă penală,2004…

DREPT DE APĂRARE

Liberul exerciţiu al dreptului de apărare este condiţionat de chemarea învinuitului spre a-i aduce la cunoştinţă materialul probator ce stă la baza învinuirii sale.

Dacă procurorul are numai latitudinea, nu şi obligaţia, înseamnă că cel mai important moment al urmăririi penale – trimiterea în judecată, – s-ar putea realiza fără apărare, fără timpul necesar pregătirii apărării, fără a se cunoaşte chiar învinuirea.

În consecinţă dispoziţia „…dacă socoteşte necesar…” din art. 257 C. pr. pen. este neconstituţională.

Curtea Constituţionalădec. nr. 24 din 23 februarie 1999, M.Of. nr. 136 din 1aprilie 1999 şi „Pro lege” nr. 3/1999, 83

Notă: – C. Dâşcă, Dreptul de apărare, „Pro lege” nr. 1/1995, 31

– I. Dumitru, Unele aspecte privind aplicarea dispoziţiilor art. 1371 C. pr. pen., „Dreptul” nr. 5-6/1994, 148

– V. Paşca, Exercitarea dreptului de apărare şi sancţionarea încălcării sale, „Dreptul” nr. 3/1995, p. 77

– Costel Niculeanu, Garantarea şi asigurarea dreptului la apărare, 8/1998, p. 67

– A. Ungureanu, Lipsă de apărare, „R.D.P.” nr. 3/1998, p. 121

– V.Timofte, „Dreptul” nr. 8/1998, 121 (invocarea în recurs a încălcării art. 6 alin. 5 C. pr. pen.)

– Dreptul de apărare. Obligaţia de încunoştinţare a învinuitului sau inculpatului, înainte de a i se lua prima declaraţie, despre dreptul de a fi asistat de un apărător. Omisiune. Consecinţe (Tribunalul Botoşani, decizia penală nr.63R din 4 martie 1999 – cu Notă de Titus Pungă), „Dreptul” nr. 4/2000, p.173.

– Nicu Jidovu, Apărarea inculpatului în procesul penal, „Dreptul” nr. 4/2000, 60.

– Ioan Lascu, Laura Codruţa Lascu, Dreptul la apărare – drept fundamental reglementat în legislaţia internaţională şi legea română, „Pro lege” nr. 3/2000, 5

– Ioan Amarie, Dreptul la apărare. Nulităţi, „R.D.P.” nr. 4/2000, p.107

– Dorin Ciuncan I, V. Pătulea II, Administrarea probelor şi respectarea dreptului la apărare, „Dreptul” nr. 6/2002, p. 115

(DREPT DE APĂRARE. RESTITUIREA CAUZEI LA PROCUROR)

Nerespectarea obligaţiei prevăzute în art. 6 C. pr. pen. de a încunoştinţa pe învinuit, înainte de a i se lua prima declaraţie, despre dreptul de a fi asistat de un apărător, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de ascultare, constituie şi o încălcare a obligaţiei de a-i asigura deplina exercitare a drepturilor procesuale.

Neîndeplinirea acestor obligaţii nou introduse în lege tocmai în scopul garantării cât mai depline a dreptului de apărare nu poate fi acoperită de motivarea recursului extraordinar – în sensul că inculpatul nu se găsea în nici una dintre situaţiile prevăzute expres şi limitativ în cuprinsul art. 171 alin. 2 C. pr. pen. – întrucât, în cazurile respective, există o nouă obligaţie pentru procuror, şi anume de a lua măsuri pentru asigurarea existenţei juridice a învinuitului dacă acesta nu are apărător ales.

Refacerea actelor menţionate este necesară pentru aflarea adevărului şi justa soluţionare a cauzei, vătămarea respectivă neputând fi înlăturată decât prin anularea acestora.

Reluarea urmăririi penale de către procuror constituie o garanţie că i se vor asigura toate drepturile procesuale, inclusiv cel de apărare.

2194 din 26 octombrie 1993

Notă: Instanţa a menţinut soluţia de restituire la procuror, pentru refacerea urmăririi penale dispusă prin sent. pen. nr. 692 din 25 mai 1992 a Judec.Slobozia şi prin dec. pen. nr. 469 din 7 octombrie 1992 a Trib.Jud. Ialomiţa, respingând recursul extraordinar.

– Gheorghe Cocuţa, Dreptul la apărare în faza de urmărire penală, „R.D.P.” 2001, p.113

– Ioan Amărie, Consideraţii privind sancţiunea nulităţii în cadrul nerespectării dispoziţiilor art. 6 alin. 5 C. pr. pen., „Dreptul” nr. 1/2001, p. 133

– Titus Pungă, Drept de apărare. Exercitare abuzivă, „R.D.P.” nr. 2/2001, p. 110

– Adrian Ştefan Tulbure, Discuţii în legătură cu diferenţierea ce trebuie făcută între dreptul la apărare şi reprezentarea inculpatului în procesul penal, „Dreptul” nr. 11/2001, p. 131

DREPTUL SĂ FIE ASISTAT DE APĂRĂTOR ÎN TOT CURSUL URMĂRIRII PENALE ŞI AL JUDECĂŢII

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 171 alin. 1 teza a doua C. pr. pen., care au următorul cuprins: „Învinuitul sau inculpatul are dreptul să fie asistat de apărător în tot cursul urmăririi penale şi al judecăţii, iar organele judiciare sunt obligate să-i aducă la cunoştinţă acest drept.”

Autorii excepţiei de neconstituţionalitate consideră aceste dispoziţii ca fiind contrare prevederilor constituţionale ale art. 24 alin. (1), referitoare la dreptul la apărare, şi celor ale art. 23 alin. (5), potrivit cărora învinuirea se aduce la cunoştinţă numai în prezenţa unui avocat, ales sau numit din oficiu. Totodată, dispoziţiile legale criticate sunt considerate ca fiind contrare prevederilor art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil.

Din examinarea comparativă a dispoziţiei legale criticate şi a prevederilor constituţionale pretins încălcate, Curtea constată că între acestea nu există nici o contradicţie. Dispoziţia legală criticată nu face decât să concretizeze dreptul constituţional la apărare, obligând organele judiciare să aducă la cunoştinţă învinuitului sau inculpatului că are dreptul de a fi asistat de apărător. Tocmai prin această obligaţie este garantat dreptul la apărare, la care se referă autorii excepţiei. De aceea, afirmaţia autorilor excepţiei în sensul că nu li s-a asigurat apărător în faza urmăririi penale nu poate fi considerată ca o încălcare a dreptului la apărare al învinuitului sau inculpatului. Legea prevede, în alin. 2 – 6 ale aceluiaşi articol 171 C. pr. pen., cazurile în care asistenţa juridică este obligatorie, atât în faza urmăririi penale, cât şi în cursul judecăţii, dispoziţii din care rezultă că asistenţa juridică a inculpatului este asigurată, practic, în tot cursul procesului penal. Faptul că aceste garanţii procesuale nu au fost respectate în cauză este o chestiune de aplicare a legii, care nu poate face obiectul contenciosului constituţional.

Totodată, Curtea constată că textul legal criticat este în concordanţă şi cu prevederile pct. 3 al art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, potrivit cărora orice persoană acuzată de comiterea unei infracţiuni are dreptul la garanţiile procesuale enumerate şi menţionate, printre care: acela de a fi informată asupra naturii şi cauzei acuzaţiei ce i se aduce, de a avea asistenţa unui apărător ales de ea, iar dacă nu are apărător, să poată fi asistată în mod gratuit de un avocat din oficiu, ori de câte ori interesul justiţiei o cere sau dacă ea nu are mijloace pentru a-l remunera.

Prin urmare, este evident că prin dispoziţiile legale criticate nu se aduce nici o atingere dreptului la apărare garantat de Constituţie prin prevederile art. 24 alin. (2), ci, dimpotrivă, prin aceste dispoziţii se înscriu în Codul de procedură penală dreptul la apărare şi obligaţia organelor judiciare de a-l respecta şi de a asigura exercitarea efectivă a acestui drept.

De altfel, asupra constituţionalităţii dispoziţiilor art. 171 alin. 1 C. pr. pen., sub aspectul asistenţei juridice obligatorii în tot cursul procesului penal, deci şi în faza urmăririi penale, Curtea Constituţională s-a mai pronunţat prin decizia nr. 17 din 9 februarie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 18 martie 1999. Curtea a constatat în acea cauză că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, reţinând în considerente că nu există nici o contradicţie între dispoziţiile art. 171 alin. 1 C. pr. pen.şi prevederile art. 24 alin. (2) din Constituţie, textul reglementând în detaliu însuşi principiul constituţional al dreptului la apărare. Aceste considerente îşi menţin actualitatea şi în prezenta cauză. . .

Curtea Constituţională, dec. nr. 13 din 16 ianuarie 2003, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 3 martie 2003

DESPĂGUBIRI

DESPĂGUBIRI

(OBLIGAREA LA PLATA UNOR DAUNE MORALE)

Victima unui accident de circulaţie, căreia i s-a cauzat o invaliditate permanentă de natură a o împiedica să ducă o viaţă normală, precum şi un prejudiciu estetic, este îndreptăţită a primi de la inculpat despăgubiri pentru daune morale.

3030 din 12 decembrie 19 95 în „Pro lege” nr. 4/1996, 121

(DESPĂGUBIRI. CHELTUIELI NECESITATE DE ASISTENŢA MEDICALĂ ACORDATĂ VICTIMEI INFRACŢIUNII. ART. 188 DIN LEGEA NR. 3/1978)

Costul transportării victimei unei agresiuni la spital cu autovehiculul staţiei de salvare constituie o componentă a cheltuielilor necesitate de asistenţa medicală acordată acesteia şi, deci, făptuitorul trebuie obligat la plata despăgubirilor către această unitate sanitară.

1878 din 28 iunie 19 95 în „Pro lege” nr. 3/1996, 80

(DESPĂGUBIRI. DOBÂNZI. OMOR)

Data de la care curg este data rămânerii definitive a hotărârii, moment din care daunele s-au transformat într-o creanţă certă, lichidă şi exigibilă.

2941 din 14 decembrie 1989 în „Pro lege” nr. 1/1990, p. 83

Notă: Potrivit principiului reparării integrale a prejudiciului, victima are dreptul la valoarea lui de înlocuire la care se adaugă contravaloarea lipsei de folosinţă până la data pronunţării hotărârii. După această dată creanţa iniţială dobândeşte forma unei creanţe băneşti producătoare de dobânzi legale (până în momentul achitării ei efective) (vezi şi  S.pen., dec. nr. 189/1977 în „R.R.D.” nr. 8/1977, 67)

Dobânda nu reprezintă o despăgubire care să compenseze neexecutarea obligaţiei de plată (a unei sume), ci constituie echivalentul daunei rezultate din plata cu întârziere (S.civ., dec. nr. 1618/1976, „R.R.D.” nr. 3/1977, p. 58).

– Cu privire la rolul şi locul dobânii, ca productivitate potenţială a capitalului, a se vedea şi R.M.Antoniu, Legea nr. 94/1992 privind Curtea de Conturi, texte comentate, texte contestate, Ed. România de Mâine, Bucureşti, 1995, comentariul de sub art. 77 (p. 122 – 137).

– C. Turianu, Inflaţia, „Dreptul” nr. 11/1997, p. 35.

(DESPĂGUBIRI. ACCIDENT DE CIRCULAŢIE. INCULPAT)

Societate de asigurări străină reprezentată prin soc.asig.rom.. Cheltuieli de spitalizare. Lipsa calităţii procesuale.

1867 din 25 noiembrie 1989 în „Pro lege” nr. 1/1990, p. 82

(DESPĂGUBIRI. ADAS)

În limitele indemnizaţiei; ADAS se subrogă în drepturile beneficiarului asigurării, deci instanţa trebuia să introducă din oficiu (17 C. pr.pen. – per.vătămată o organizaţie austriacă). ADAS – Sucursala judeţeană în calitate de parte civilă corespunzător indemnizaţiei achitate asiguratorului şi dovada legală aferentă.

740din20 iunie 1990 în „Pro lege” nr. din 1991, 82

(DESPĂGUBIRI PERIODICE. DATA PÂNĂ LA CARE SE DATOREAZĂ)

Prejudiciul este cert până la majorat.

La irea majoratului, persoana care a beneficiat de o despăgubire periodică poate solicita instanţei pe calea unei acţiuni civile separate, plata în continuare, a despăgubirilor. Problema continuării stadiilor este probabilă, nu certă.

Compl.7, 26 din 26 martie 1990 în „Pro lege” nr. 2/1990, p. 107

(DESPĂGUBIRI)

Cuantumul corect nu este 1/2 din venituri cf. art. 94 C.f., ci cf. 998 C.civ..

Faţă de numărul membrilor familiei 2 + 4 copii, fără diferenţieri semnificative, se impuneau 4/6 din acele venituri.

Compl.7, 26 din 20 martie 1990 în „Pro lege” nr. 2/1990, 107

(DESPĂGUBIRI. ÎNCREDINŢAREA VOLANULUI UNEI PERSOANE, CUNOSCÂND CĂ NU ARE PERMIS)

Răspundere solidară întrucât între fapta inculpatului şi vătămarea integrităţii corporale există un raport de cauzalitate deoarece fără încredinţarea volanului accidentul nu ar fi avut loc. Vinovăţia e sub forma culpei întrucât se putea prevedea rezultatul survenit.

570 din 21 mai 1990 în „Pro lege” nr. 1/1991, 84; 2/1990, 108

(DESPĂGUBIRI. CHELTUIELI JUDICIARE)

Parte responsabilă civilmente, plata dobânzilor şi a cheltuielilor judiciare.

Compl.7, 12 din 26 februarie 1990 în „Pro lege” nr. 2/1990, 109

(DESPĂGUBIRI PERIODICE. TEMEI JURIDIC. CULPĂ COMUNĂ. MOD CALCUL. DURATA OBLIGAŢIEI)

Temeiul nu rezidă în dispoziţiile 94 C.fam., ci în art. 998 C. civ. Major, nu mai operează prezumţia stării de nevoie, deci copilul trebuie să facă dovada stăruinţei în continuare a studiilor şi obţinerea unor rezultate corespunzătoare.

617 din 28 mai 19 90 în „Pro lege” nr. 1/1991, 80

(DESPĂGUBIRI. CULPĂ COMUNĂ. ACHITARE)

Dacă la judecarea recursului părţii civile, inculpatul se declară de acord cu majorarea despăgubirii, manifestarea sa de voinţă de a dispune are drept casarea hotărârii.

1599 din 18 octombrie 1991 în „Pro lege” nr. 1/1992, p. 132

Idem: La plata împrumutului nu poate fi obligată solidar şi partea responsabilă civilmente achitarea inculpatului nefiindu-i operantă.

411 din 14 martie 19 91 în „Pro lege” nr. 1/1992, p. 132

Contra: Achitarea inculpatului la pretenţiile părţii civile este opozabilă părţii responsabile civilmente de vreme ce obligaţia solidară la despăgubiri nu are decât rolul de a garanta mai rapid şi eficient repararea pagubei, faţă de dreptul de a acţiona în regres pe prepus, ceea ce duce la concluzia că stabilirea unui anumit cuantum al despăgubirilor nu este de natură a produce un prejudiciu comitentului.

1269 din 18 septembrie 1990 în „Pro lege” nr. 1/1992, p. 134

(DESPĂGUBIRI. DAUNE MORALE)

Temeiul legal – art. 14 C. pr. pen., 998, 999 C. civ.- dacă victima a suferit, între alte urmări de natură a-i altera aspectul fizic, o paralizie facială parţială.

2073 din 8 octombrie 1992 în „Pro lege” nr. 1/1994, p. 177

Notă: – Angela Hărăstăşanu, Daune morale, în „R.D.P.” nr. 3/2003, p. 103

Vezi: Daune morale.

(DESPĂGUBIRI. ASIGURĂRI)

În cazul accidentului în transportul de călători, pretenţiile se sting în limita sumei asigurate plătite de asigurator.

818 din 26 martie 19 92 în „Pro lege” nr. 1/1994, p. 181

(DESPĂGUBIRI)

Victima neîncadrată în muncă are dreptul la despăgubiri dacă din probe rezultă că angajarea este aproape sigură.

Compl..7, dec. nr. 17 din 17 februarie 1992 în „Pro lege” nr. 1/1994, 180

(DESPĂGUBIRI. RESTITUIREA LUCRULUI)

Dacă lucrurile sustrase au fost găsite şi sechestrate, instanţa trebuie să dispună repararea pagubei în natură, prin restituirea lucrului, cf. 14 al. 3 lit. a C. pr. pen., fără obligarea la plata sumei echivalente cu dobândă legală.

2171 din 20 octombrie 19 92 în „Pro lege” nr. 1/1994, p. 179

(INFLUENŢA INFLAŢIEI)

6/1993

Vezi şi: T.J. Sibiu dec.civ. nr. 1079/1992 (dreptul creditorului la o nouă acţiune) în „Dreptul” nr. 5-6/1994, p.161 urm.

– B.Diamant, V. Luncean, Note în loc.cit.

Acţiune civilă separată, fără a se ţine seama de inflaţie.

6 din 12 ianuarie 1993 în C. Crişu ş.a., Repertoriu, vol. II, p. 272

(DESPĂGUBIRI. NERESPECTAREA HOTĂRÂRII JUDECĂTOREŞTI. RESTABILIREA SITUAŢIEI ANTERIOARE)

Odată cu condamnarea, instanţa trebuia să dispună restabilirea situaţiei anterioare în sensul obligării inculpatei să predea posesia.

1087 din 18 iunie 1993 în „Pro lege” nr. 2/1995, 102; 1/1995, 98

(DESPĂGUBIRI)

Dacă lucrul furat a fost vândut, cumpărătorul va fi obligat a-l restitui părţii civile, al având posibilitatea de a cere restituirea de la inculpat a preţului şi plata altor eventuale daune. Repararea prin echivalent bănesc se poate dispune numai dacă repararea pagubei nu este posibilă în natură, prin restituirea lucrului.

624 din 6 aprilie 1994 în „Pro lege” nr. 2/1995, p. 105

(DESPĂGUBIRI CIVILE. ACTUALIZAREA DESPĂGUBIRILOR)

La stabilirea cuantumului daunelor, prima instanţă trebuie să ţină seama de coeficientul de inflaţie la data pronunţării sentinţei, în raport cu data când au fost cauzate pagubele prin săvârşirea infracţiunii.

826 din 3 aprilie 1997 în „Pro lege” nr. 2/1998, p. 183

– Coeficientul de reactualizare a despăgubirilor în raport cu inflaţia trebuie cerut de la BNR, Dir.de politică monetară şi studii.

1095/1994, „Dreptul” nr. 5/1995, p.86

Notă: Obligaţii contractuale. Actualizarea datoriei potrivit indicelui de devalorizare (C.S.J., s.com., dec. nr. 510 din 12 februarie 1998, în „Pro lege” nr. 4/1998)

– Indexarea operează în faza de executare, nefiind justificată cererea în instanţa de recurs

CAB, s II pen., dec. nr. 791/1997, în Culegere, p.15-16, cu Notă V. Papadopol (arătând posibilitatea instanţei de apel, ca jurisdicţie de fond de a se pronunţa)

– Evaluarea beneficiului nerealizat este legală (art. 1589 C. civ.), ea nu a devenit o chestiune de fapt.

– Deprecierea monetară se reflectă în prejudiciul efectiv, nu în dobândă.

(În sens contrar I. Retca, Infracţiuni. Despăgubiri pentru beneficiul nerealizat, „R.D.P.” nr. 1/1999, p. 78)

– plen, C. Conturi, hot. nr. 252/10.11.97: până la reglementarea problemei (?!) se va practica rata dobânzii la care a fost adjudecată oferta de cumpărare a titlului de stat.

(contra, I. Retca, loc.cit., p.83)

(DESPĂGUBIRI. CULPĂ COMUNĂ)

La stabilirea proporţiei instanţa trebuia să aibă în vedere gravitatea concretă a culpei fiecăruia dintre fraţi şi să stabilească semnificaţia reală a comportamentului frăţiei şi a replicii făptuitorului, stabilind astfel o reparare justă a daunei, în raport cu gradul de culpă al făptuitorului.

937 din 2 iunie 1993 în „Pro lege” nr. 2/1995, 109

Notă: Stabilirea rolului inflaţiei la C. Stătescu; C. Bârsan, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, ALL, 1992, p.163;

– Calcul la valoarea de circulaţie actuală,

T.M. Bucuresti, în C. D. 92, p.81;

– Valuta la cursul pronunţării hotărârii în V. Stoica, Comentarii, în Practica judiciară penală, vol. IV., p.77-78; D. Ciuncan, Calculul prejudiciului, în „Rev. dr. pen.” nr. 1/1995, p. 80 şi urm.; „Dreptul” nr. 1/1991;

– C. Olteanu I, N. Pătulea II, Modificarea prejudiciului stabilit de organele fiscale, în cursul urmăririi penale, „Dreptul” nr. 11/1999, p. 132

– Şt. Daneş, Repararea pagubei produse prin infracţiune, în „R.D.P.” nr. 3/1995, p. 120 şi urm.

– D. Ciuncan, Infracţiunea de sacrificare ilegală a bovinelor şi cabalinelor. Lipsa pericolului social al faptei. Obligarea la plata despăgubirilor, „R.R.D.” nr. 10/86, p. 65

– I. Dumitru, plata taxelor pentru asistenţă medico-legală din oficiu, în cauze penale, „Dreptul” nr. 5/1995, p. 40.

– I. Dumitru, Totalizarea prejudiciului la furt calificat, „Dreptul” nr. 10/1997, p. 95.

Regimul juridic al dobânzilor, la I.Băcanu, în „Revista de drept comercial” nr. 1/1995, p. 33.

– V. Beligrădeanu, Gh. Eleş, Stabilirea despăgubirilor în funcţie de preţul bunurilor, în „Dreptul” nr. 9-12/1990, p. 133.

– C. Turianu, Inflaţie, „Dreptul” nr. 11/1997, p. 35.

Stabilirea, rolului inflaţiei, în C. Stătescu, C. Bârsan, Drept civil. Obligaţii, ed. 92, p. 163.

– St. Daneş, „R.D.P.” nr. 3/1995, p. 120.

– V. Stoica, B. Suciu, Repararea pagubei cauzate de o infracţiune dacă prin aceasta s-a realizat plata necuvenită a unei sume de bani de către o unitate în beneficiul alteia, „Dreptul” nr. 4/1990, p.25

– Calculul la valoarea de circulaţie de la data judecării – C.S.J., S.pen. 1556/1991, în „Jurisprudenţa C.S.J.” p.65; Trib.Supr.,S.pen., dec. nr. 623/82 în C. D., p.296; S.pen.,dec. nr. 469/76, în V. Papadopol, M.Popovici, Repertoriu 115; Trib.Supr.,S.pen., dec. nr. 238/1975, „R.R.D.” nr. 1/76, p.63; TMB în C. D. 92, p.81; TMB, Culegere 91, 80.

– Pentru încadrarea juridică – stabilirea prejudiciului la momentul consumării infracţiunii, pentru despăgubiri (civile) la momentul în care instanţa este chemată la acorde despăgubirea (D. Ciuncan, „Dreptul” nr. 11/1997, 75) sau la data admiterii acţiunii în reparaţie (M. Eliescu, Răspunderea civilă delictuală, 466-469; I.Albu, în „R.R.D.” nr. 8/83m 12; Trib.Supr.s.civ.dec. nr. 1053/63 în C. D., 130-133; TRIB.SUPR.,S.pen., dec. nr. 623/82, „R.R.D.” nr. 12/82, 65 cit.apud, C. Turianu, „Dreptul” nr. 11/1997, 36).

– Hotărârea civilă are caracter constitutiv de vreme ce dreptul la reparaţie deşi se naşte din momentul când paguba a fost pricinuită nu dobândeşte un conţinut cert şi lichid decât prin rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti care consfiinţeşte existenţa dreptului şi determină întinderea lui. Obligaţia de dezdăunare nu corespunde unei creanţe existente anterior judecăţii, ci unei creanţe născute la data pronunţării hotărârii. (O excepţie: paguba determinată în bani – caz în care hotărârea are caracter declarativ. Ref. la dobânzi, vezi T. Popescu, P. Anca, Teoria generală a  obligaţiunilor, 1968, p. 172-173).

– Silvia Oancea, L. Popescu, Referitor la problema reparării prejudiciilor patrimoniale, în cazul în care, prin infracţiune, s-a cauzat moartea unei persoane. Cheltuieli de înmormântare, în PCAB Bul. nr. 1/1998, p. 72

– M. Criste, V. Stoica, Contract civil. Consecinţe păgubitoare. Natura juridică a răspunderii, „Dreptul” nr. 7/1990, p. 45

(DESPĂGUBIRI. VALOARE CUNOSCUTĂ)

Tăinuitorul nu poate fi obligat la plata despăgubirilor, solidar cu autorul furtului, decât în limita valorii bunurilor tăinuite şi a pagubei cauzate prin fapta sa.

2846/1997, în Bul.jud., p.330

(PREJUDICIU INCERT. CHELTUIELI VIITOARE)

Instanţa nu poate obliga decât pentru prejudiciul efectiv suferit, nu la unul ipotetic, a cărui producere în viitor nu reprezintă nici o certitudine.

C.A.Bacău, dec. pen. nr. 240 din 26 martie 19 98, Jurisprudenţa C.A. Bacău, 1998, p.125.

Notă: În speţă, intervenţiile chirurgicale sunt incerte şi greu evaluabile.

Dar reparaţiunea poate fi datorată nu numai pentru prejudiciul actual, ci şi pentru o daună viitoare. Nu este vorba de un element actual/viitor, ci de cert, şi nu eventual sau ipotetic.

Se acoperă şi o despăgubire actuală a unei pagube viitoare.

(M. Eliescu, Răspunderea civilă delictuală, Ed. Acad., 1972, p.93).

– Repararea pagubei pentru condamnări pe nedrept, cf.art. 504 C. pr. pen. este de competenţa instanţei civile, nu penale.

(C.A.B, dec.pen. nr.24 din 3 februarie 1999 în Gh. Josan, Sinteză de practică, „Dreptul” nr. 5/2000, p.132).

(DESPĂGUBIRI GREŞIT STABILITE. ACŢIUNE CIVILĂ. EROARE GRAVĂ DE FAPT)

1152 din 14 mai 1996 în „Pro lege” nr. 3/1997, p. 185

Notă: – Mihaela Elena Răchită, Implicaţii teoretice şi practice ale devalorizării monetare în raporturile de răspundere civilă delictuală, „Dreptul” nr. 2/1994, p. 172

(DESPĂGUBIRI. DOBÂNDĂ LEGALĂ. ÎNŞELĂCIUNE PREVĂZUTĂ ÎN ART. 215 ALIN. 3 DIN CODUL  PENAL)

În cazul înşelăciunii săvârşite cu prilejul încheierii sau executării unui contract, condamnatul datorează părţii civile despăgubiri cuprinzând şi dobânda legală de 6 % prevăzută în Decretul nr. 311/1954, indiferent dacă este o unitate bugetară sau nu.

1109 din 8 mai 1996 în „Pro lege” nr. 4/1997, p. 114

(DESPĂGUBIRI. DOBÂNZI)

Inculpatul nu poate fi obligat la plata dobânzilor aferente sumei pe care acesta urmează a o plăti  ca despăgubiri, decât dacă partea civilă a formulat cererea în acest sens.

T.B. s.II pen., decembrie.356/1995, Culegere, p.173

Notă: Despăgubirile trebuie să cuprindă prejudiciul efectiv şi folosul nerealizat.

Dacă prejudiciul este o sumă de bani, folosul nerealizat se acordă (pentru lipsa de folosinţă) de la data săvârşirii faptei, infractorului fiind de drept în întârziere (fapt civil ilicit).

Dacă obiectul material al infracţiunii îl constituie un bun mobil, instanţa va stabili întinderea despăgubirii (în funcţie de situaţia post factum a bunului) cu folos nerealizat de la data determinării despăgubirii, adică de la data hotărârii.

– L. Ungur, Despăgubiri civile la contravenţii, „Dreptul” nr. 8/1999, p.77

– Alina Iuniana Ţuca, Regimul juridic al dobânzilor în contractul de împrumut din perspectiva noilor reglementări cuprinse în O.G. nr. 9/2000, „Juridica” nr. 6/2000, p.228

– Dispoziţia „Sumele restituite nu sunt purtătoare de dobânzi şi nu se actualizează” (art. 19 alin. 3 teza finală din L. nr. 85/1992 prin vânzarea de locuinţe este neconstituţională.

C.C dec. nr. 70/2001, M.Of. 236 din 10 mai 2001

(DESPĂGUBIRI. INFLAŢIE)

Dacă întârzierea în efectuarea plăţii nu este imputabilă debitorului M.F., care nu a făcut decât să epuizeze mijloacele de apărare legale, în validare, nu se admite cererea de actualizare a despăgubirilor (acordate conform art. 504 C. pr. pen.) corespunzător coeficientului de inflaţie.

C.S.J., S.civ., dec. nr. 5 din 12 ianuarie 1999

Notă: – Reactualizarea despăgubirilor civile în raport cu inflaţia se face cerându-se relaţii de la BNR, Dir.de politică monetară şi studii cu privire la coeficientul ce trebuie Aplicat (C.S.J., S.civ., dec. nr. 1095/1994 în „Dreptul” nr. 5/1995, 86).

– Nivelul dobânzii legale în O.G. nr. 9/2000, M.Of. nr. 26/25.1.00.

(RĂSPUNDEREA CIVILĂ DELICTUALĂ)

Răspunderea se bazează pe culpa presupusă a comitentului în alegerea prepusului. El urmează să suporte riscurile faptelor păgubitoare comise de prepus, consecinţă a relei sale alegeri şi lipsei de supraveghere pe care era dator să o exercite asupra prepusului, dacă fapta a fost săvârşită în exerciţiul funcţiilor ce i s-au încredinţat.

C.Cass.franceză, hot. din 24 ianuarie 1923 în Recueil, Dalloz Périodique, 1923, partea I, p.55

Comitenţii nu răspund de faptele păgubitoare comise de prepuşi în afara serviciului.

C.Cass.fr., hot. din 3 martie 1884, Recueil Dalloz Périodique 1885, partea I, p.63 şi în Recueil Sirey, 1885, partea I, p.215; hot. din 20 decembrie 1904, „R.D.P.” 1905, partea I, p.16 sau Sirey 1905, partea I, p.173; hot.13 ianuarie 1922 în  „R.D.P.” 1923, partea I, p.5 cu notă R.Savatier

Dacă este dovedit că prepusul a lucrat în limitele însărcinării date, comitentul va răspunde, chiar dacă prepusul a încălcat ordinele primite.

C.A. Paris, dec. din 24 februarie 1909 în „R.D.P.” 1909, partea a 7-a, p.75

Statul, judeţul, comuna, instituţiile care depind de administraţia publică, societăţile comerciale, orice persoană juridică sunt răspunzătoare de daunele provocate prin actele funcţionarilor şi prepuşilor lor în exerciţiul funcţiunilor ce le sunt încredinţate, ca o garanţie esenţială a raporturilor dintre particulari şi autorităţi.

Înalta C.Cas., Secţia 1, hot. din 20 octombrie 1920, „Pandectele Române” 1922, partea 1, p. 18 cu note Cerban, A. Costin; hot. din 7 februarie 1921 „Pandectele Române” 1923, partea 1, p.51 cu notă I. Rosetti Bălănescu; hot. din 31 martie 1922 „Pandectele Române”, partea 1, p. 88, cu notă D. Alexandrescu.

Notă: – Prin tăcerea pe care o păstrează în privinţa comitenţilor, cu privire la puterea de a dovedi că nu au putut împiedica fapta, legea transformă prezumţia de culpă în prezumţie iuris et de iure fără posibilitatea probei contrare (C. Hamangiu ş.a., Tratat …, vol. II ed. 1997, p. 476)

Răspunderea derogatorie a comitentului este o formă tehnică ce dă expresie unei obligaţii legale de garanţie (cauţiune) întemeiată pe riscul de activitate (nu riscul – profit).

Împuternicirea poate fi şi aparentă, fundamentarea teoretică a răspunderii pe ideile de risc şi de garanţie este acela al subordonării juridice.

Prepus este cel care acceptă să facă ceva, în interesul altuia, sub direcţia, supravegherea şi controlul acestuia, comitentul fiind învestit cu o putere juridică, fără a fi necesar întotdeauna un contract (de muncă, scris) şi o detaşare la un nou comitent, nefiind necesar un caracter oneros (o altă persoană se conduce după instrucţiunile proprietarului), chiar o activitate obştească, voluntară.

M. Eliescu, Răspunderea civilă delictuală, Ed.Academiei, 1972, p.289

Contractul de muncă trebuie să implice prepuşenia, după cum şi un contract de întreprindere, intermediere sau mandat poate fiinţa dacă mandatarul a acceptat să se conformeze instrucţiunilor clientului, pierzându-şi independenţa.

col.civ., dec. nr. 886/57, C.D., 161; Trib. Supr.,col.pen., dec. nr. 1322/56, „LP” 9/56, 1083

Notă: – Militarul nu are calitatea de prepus fiind lipsit de voinţă proprie la acord, cu excepţia unor funcţii angajate.

M. Eliescu, Răspunderea, p.290-291

Acţiunile inculpaţilor M.I. ce au pătruns fără mandat şi au săvârşit un furt, deşi abuzivă, se consideră că au avut loc în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

236/1994, cit. apud C.Crişu ş.a., Repertoriu, p.457.

Notă: – Funcţiile încredinţate nu trebuie să corespundă celor ale postului din schemă, ci şi de fapt, în exerciţiul normal al funcţiei, în marginile scopului în vederea îndeplinirii căruia i-au fost conferite funcţiile, chiar fără a avea instrucţiunile comitentului sau chiar împotriva acestor instrucţiuni ori încălcând o prohibiţie expresă a comitentului (o bătaie la serviciu).

M.Eliescu., p. 291

– În schimb, C. Stănescu apreciază că răspunderea comitentului nu-şi găseşte temei în cazurile în care a luat măsurile necesare spre a preîntâmpina (p. 153), de parcă ar răspunde dincoace de cazul fortuit, interesând „legătura dintre comitent şi prejudiciu” (exclusă la Fr. Deak, p. 167)

Comitentul nu răspunde pentru fapte care nu au legătură cu funcţia încredinţată, chiar în timpul serviciului.

C.7.dec. nr. 49/77, C.D., p.314

Notă: – Coboară din maşină şi omoară, dar răspunde dacă se duce cu maşina la furat baloţi de paie, sau face braconaj cu farurile, face contrabandă cu maşina (C.Cas., fr., hot. din 22 martie 1907, Recueil d’arréT. S. Trib.Supr.de Sirey, 1907, partea I, p.473; hot. din 23 noiembrie 1928, în „Gazette du Palais” 1928, partea a 2-a, p.90), agentul unei societăţi face operaţiuni juridice servindu-se de titlul său (C.Cas.fr., hot. din 3 martie 1923, în „Gaz.Palais”, 1923; hot. din 15 decembrie 1926 în Rec.Sirey 1927, partea I, p.51 apud M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, 1947, LGDJ, t.II, p.391, nr. 1133)

– Tănase Joiţa, Acţiunea civilă în procesul penal, Ed. Naţional,1999

(RAPORTUL DE PREPUŞENIE)

Legătura de subordonare presupune în esenţă dreptul de a face acte de autoritate dând prepusului ordine şi instrucţiuni asupra modului de a îndeplini, temporar sau permanent, cu sau fără remunerare, chiar fără contract de închiriere de servicii, sarcini ce le sunt încredinţate pentru un timp şi având un obiect determinat

C.Cas.fr., cam. penală, hot. din 7 noiembrie 1968, „Bulletin des arretes de la Cour de cassation en matiére criminelle” nr. 291; hot. din 16 aprilie 1975 în „Gaz.Pal.” 1975, partea 2, p.506; hot. din 30 iunie 1987, „Bul.crim.” nr. 278. apud Dalloz, Code civil, 1988-1989, la art. 1384, p.888

Calitatea de membru în organele de conducere (mandatar) ale unei societăţi nu naşte în mod necesar pe aceea de propus.

C.Cas.fr.I, cam.civile, hot. din 27 mai 1986 în „Bulletin des arretes des chambres civiles de la cour de casation”, nr.m 134

(ÎN EXERCITAREA FUNCŢIEI ÎNCREDINŢATE)

Acceptând parcarea în altă parte, cu acordul conducerii, aceasta este în culpă pentru insuficienta instruire şi supraveghere a prepusului său.

S.pen. dec. nr. 533/1989 în Crişu ş.a. Repertoriu, p. 715. În acelaşi sens, Trib.Supr.,S.pen., dec. nr. 272/1982, 1698/1982, în C.D., p. 312 respectiv p.310.

Notă: – Comitentul răspunde şi în caz de exerciţiul abuziv al funcţiei dacă există raport de cauzalitate sau cel puţin de conexitate, astfel încât funcţia să fi procurat instrumentul faptei ilicite sau prejudiciul care a înlesnit fapta (o vătămare la locul de muncă, bătaie).

Condiţia este a timpului serviciului, chiar aparent prezenta legalitate.

– M. Eliescu, op.cit., p. 293, contra, limitând, exonerând de răspundere dacă s-a acţionat „fără ştirea organelor”, care „au luat toate măsurile” prepuşii şi-au „depăşit mandatul” (Trib.Supr., col.pen., dec. nr. 753/62, J.N. 1/63, p.173; T.reg. Oltenia, dec. nr. 9811/59, în „LP” nr. 2/61, p.124)

Legătura cauzată trebuie stabilită între fapta prepusului şi prejudiciu, iar nu între fapta comitentului (de a nu fi supravegheat) şi prejudiciu (Fr. Deak, Răspunderea pentru fapta altuia în Răspunderea civilă, de I. Anghel, Fr. Deak, M. Popa, Ed. Şt., 1970, p.167).

Interpretarea extensivă a exerciţiului abuziv la Trib.Supr. col. pen., dec. nr. 494/63, C. D., p. 382; 1302/65, C.D., p. 450; Trib.Supr., col.mil., dec. nr. 144/63 în J.N. 4/64, 162

Limite ale extensiei:

– victima ştie;

– fără raport de subordonare, ca persoană străină, pătrunde clandestin în unitate, foloseşte clandestin instrumentul pe cale şi-l înstăpâneşte, la cauzarea prejudiciului.

(Deak. op.cit., p. 172-173)

Să existe cauzalitatea, conexitatea sau cel puţin „o corelaţie necesară” – nu o simplă corelaţie ocazională

C. Stătescu, Răspunderea civilă delictuală pentru fapta altei persoane, Ed. Şf. Encp., 1984, p. 153

Responsabilitatea este cumulativă pentru ambii comitenţi, întreprindere de supraveghere şi magazin unde este plasat agentul.

C.A.Orleans, dec. nr. 21 aprilie 1986, în „Gaz. Pal” 1986, partea a II-a, p.628 cu Notă F. Levy

Comitentul nu răspunde pentru scopuri străine atribuţiilor, prepusul plasându-se în afara funcţiilor, incendiind voluntar clădirea ce trebuia să o păzească.

Hot. adunării plenare a C.Cas.fr. din 17 iunie 1983 în Dalloz 1984, p.134 cu Notă Denis sau hot. adunării plenare a C.Cas.fr.15 noiembrie 1985 în Dalloz 1986, p. 81 cu Notă Aubert; bibliografia în Dalloz, Code civil, 1988-1989, p. 889

(DESPĂGUBIRI. ŞANTAJ. LEGĂTURĂ DE CAUZALITATE)

Instanţa sesizată cu judecarea infracţiunii de şantaj are îndatorirea ca, în conformitate cu prevederile art. 14 C. pr. pen., să examineze pretenţiile formulate de victimă constituită parte civilă şi, în măsura în care le găseşte îndreptăţite, să oblige pe inculpat la repararea prejudiciului cauzat prin săvârşirea acelei infracţiuni. Nu se poate considera că o atare infracţiune nu este susceptibilă a fi cauzatoare de prejudiciu pe motiv că acţiunea inculpatului, fiind îndreptată spre lezarea libertăţii psihice a persoanei vizate, nu ar avea un obiect material, câtă vreme, prin acţiunea de constrângere exercitată, persoana respectivă a fost deposedată de o sumă de bani.

Prin sentinţa penală nr. 244 din 20 noiembrie 1997 a Tribunalului Bacău au fost condamnaţi, inculpatul S.Z. pentru săvârşirea infracţiunii de şantaj prevăzută de art. 194 alin. 1 C. pen., iar inculpatul N.F. pentru complicitate la această infracţiune prevăzută de art. 26 raportat la art. 194 alin. 1 C. pen.

S-a reţinut că inculpatul S.Z. a reuşit, cu ajutorul coinculpatului N.F., să constrângă pe M.A.B.D., prin ameninţări, să le dea suma de 3.000 dolari SUA.

Cererea de despăgubiri formulată de partea civilă a fost respinsă cu motivarea că infracţiunea de şantaj nu are un obiect material, acţiunea inculpaţilor fiind îndreptată spre lezarea libertăţii psihice a victimei.

Apelul declarat de partea civilă a fost respins prin decizia penală nr. 131 din 12 mai 1998 a Curţii de Apel Bacău.

Declarând recurs, partea civilă a solicitat obligarea inculpaţilor să-i plătească suma de bani pe care i-au luat-o prin şantaj.

Recursul este fondat.

Potrivit art. 14 C. pr. pen., cu referire la art. 998 din Codul civil, cel vinovat de comiterea unei infracţiuni este obligat să repare în întregime prejudiciul cauzat prin acea infracţiune.

Or, în cauză, cei doi inculpaţi au fost condamnaţi pentru infracţiunea de şantaj şi, respectiv, pentru complicitate la această infracţiune, reţinându-se că prin comiterea acelor infracţiuni ei au dobândit de la partea civilă suma de 3.000 dolari SUA.

Cum este evident că această sumă, scoasă din patrimoniul părţii civile, prin constrângerea ei de către cei doi inculpaţi, constituie o pagubă în sensul art. 14 C. pr. pen. şi art. 998 din Codul civil, este firesc ca aceştia să fie obligaţi a o repara.

În această privinţă, în raport cu cerinţele textelor de lege menţionate, prezintă importanţă dacă prejudicierea părţii civile este urmarea acţiunii celor doi făptuitori, iar nu împrejurarea că infracţiunea de şantaj are ca obiect un drept personal nepatrimonial, respectiv libertatea psihică a persoanei, cum greşit s-a apreciat prin considerentele cu care a fost respinsă cererea de despăgubiri.

Ca urmare, admiţându-se recursul părţii civile, cei doi inculpaţi au fost obligaţi, solidar, să-i plătească echivalentul în lei al sumei de 3.000 dolari SUA.

1036 din 18 martie 1999 – 3/2000, 191 şi în Bul. jud., p.301

Notă: – Vasile Pătulea, Răspunderea patrimonială a statului pentru pagubele rezultate ca urmare a aplicării legilor, „Dreptul” nr. 7/2000, p. 19

– „Dreptul”, Adriana Corhan, Efectele hotărârii judecătoreşti de obligare la despăgubiri, PCA Timişoara 15/2000, p. 44

– Gheorghe Dumitru, Societăţile de asigurare. Calitate procesuală, „R.D.P.” nr. 4/2000, p. 89

– Ioan Lascu, Laura Codruţa Lascu, Acordarea de despăgubiri pentru daune morale. Depunerea unei cauţiuni, „Pro lege” nr. 4/2000, p. 84

– Alexandru Ţiclea, Verginel Lozneanu, Reflecţii în legătură cu principiul ocrotirii subdobânditorului de bună-credinţă, „Dreptul” nr. 12/2000, p. 43

– Gabriel Cristina Frenţiu, Răspunderea civilă delictuală în calitate de comitent, a tribunalului sau, respectiv, a parchetului de pe lângă tribunal pentru actele de procedură întocmite de magistrat sau de personalul auxiliar de specialitate sub semnătura magistratului, „Dreptul” nr. 3/2001, p. 39

– Gabriela Cristina Frenţiu, Inculpat, detaşat la o altă unitate. Calitatea de comitent, „R.D.P.” nr. 2/2001, p. 122

Responsabilitatea statului pentru daune cauzate prin infracţiuni în situaţia A.N. sau condamnaţi insolvabili. În N. Zeelandă (1963), Anglia, Austria, Germania, Franţa, Danemarca, Suedia, Norvegia, Canada, majoritatea statelor americane.

(M. Delmas-Mary, Le grands systemes de politique criminelle, PUF, Paris, 1992, p.25.V. şi Convenţia europeană privitoare la despăgubirea victimelor infracţiunilor violente, 1983 – care nu este ratificată suficient: V. Pasca, „R.D.P.” nr. 2/2001, p. 39)

(REPARAREA INTEGRALĂ A PAGUBEI. INFLAŢIE. DESPĂGUBIRE PENTRU CONDAMNARE)

Decizia C.S.J. prin care se admite, – după 5 ani de la condamnare, pentru calomnie, – R.A., constatându-se lipsa intenţiei, nu reprezintă o recunoaştere  explicită sau în substanţă a unei încălcări a dreptului la un proces echitabil (şi într-un termen rezonabil) şi, în orice caz, nu oferă o reparaţie în sensul jurisprudenţei Curţii (art. 6).

De asemenea, nu există o reparaţie adecvată nici în ce priveşte încălcarea dreptului la libertatea de exprimare (art. 10). Astfel, nu s-a acordat nici o despăgubire pentru condamnare, iar sumele la care reclamantul fusese obligat cu titlu de daune morale nu au fost restituite în urma admiterii R.A.

Amenda la care reclamantul a fost obligat nu a fost restituită la valoarea actuală (cu inflaţie).

CEDH, hot. Constantinescu vs. România, Plângerea nr. 28871/1995, M.Of., 279.30.5.2001

Aceasta înseamnă că pentru orice achitare prin R.A. trebuie să se solicite şi aplicarea art. 504.

Vezi şi: Curtea Constituţională dec. nr. 138, M.Of. nr. 495/1998; 45/1998 M.Of. nr. 182/1998; 138 M.Of. nr. 554/1999

Culmea este că CEDH consideră R.A. greşit, în sensul că atingerea adusă dreptului la libertatea de exprimare a fost proporţională cu scopul legitim urmărit (protejarea reputaţiei de afirmaţii gen „infractor”); Pedeapsa Aplicată (de 50.000 lei amendă) şi 500.000 lei despăgubiri pentru calomnie, pentru prejudiciul moral nu erau exagerate.

(INTERES LEGITIM)

O decizie sau o măsură favorabilă reclamantului nu este, în principiu, suficientă pentru a se pierde calitatea de victimă, decât dacă autorităţile naţionale au recunoscut, în mod explicit sau în substanţă şi apoi au reparat încălcarea convenţiei.

CEDH, Aniuur vs France, hot. din 25 iunie 1996. idem Dalban vs. România, hot. din 28 septembrie 1999, în M.Of. nr.277 din 20 iunie 2000

(DESPĂGUBIRI. ACTUALIZAREA PREJUDICIULUI)

Prin sentinţa penala nr. 128 din 9 iulie 1997 a Tribunalului Bucureşti – Secţia a II penala a fost condamnat inculpatul E.P. pentru săvârşirea infracţiunii de omor prevăzută de art. 174 C. pen.

Inculpatul a fost obligat să plătească părţii civile N.P. sumele de 15.000.000 lei despăgubiri materiale, de 35.000.000 lei daune morale şi de 1.000.000 lei cheltuieli judiciare.

S-a reţinut că, în ziua de 26 august 1995, inculpatul a ucis prin sugrumare pe victima N.G., soţia părţii civile.

Prin decizia nr. 232 din 31 octombrie 1997 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I penală s-a respins apelul părţii civile şi, admiţându-se apelurile declarate de procuror şi inculpat, a fost redusă pedeapsa.

Împotriva deciziei au declarat recurs partea civilă şi inculpatul.

Recursul părţii civile, care se refera la actualizarea despăgubirilor în raport cu rata inflaţiei, precum şi la neacordarea sumei de 950 milioane lei pentru înfiinţarea unei societăţi caritabile, nu este fondat.

Potrivit dispoziţiilor art. 14 alin. 3 lit. b din Codul de procedura penală, cu referire la art. 998 din Codul civil, repararea pagubei produse prin săvârşirea unei infracţiuni trebuie să reprezinte o justă şi integrală acoperire a prejudiciului.

Cum partea civila a făcut dovada cheltuirii a circa 14 – 16 milioane lei cu înmormântarea şi pomenirile făcute potrivit tradiţiei, obligarea inculpatului să plătească despăgubiri civile în suma de 15 milioane lei corespunde dispoziţiilor legale menţionate.

Actualizarea acestei sume, precum şi a celei reprezentând daunele morale acordate în suma de 35 milioane lei, partea civilă o poate realiza, cu prilejul punerii în executare a hotărârii ramase definitive, pe calea unei acţiuni civile separate.

Nu poate fi primita nici cererea de obligare a inculpatului la plata sumei de 950 milioane lei, pentru a fi folosita la înfiinţarea unei societăţi caritabile întrucât, potrivit principiului dedus din textele de lege enunţate, el nu poate răspunde civil decât pentru cheltuielile legate direct de rezultatul activităţii sale infracţionale.

Ca urmare, recursul declarat de partea civilă a fost respins.

125 din 20 ianuarie 1999

(VICTIMĂ. CALITATE)

O hotărâre sau o măsură favorabilă, în principiu, nu este suficientă pentru ca reclamantul să piardă  calitatea de victimă, decât atunci când autorităţile naţionale au recunoscut, în mod explicit şi apoi au reparat pentru încălcarea  unui drept garantat de convenţie.

CEDH, hot. Dalban vs. România, GC, nr. 28114/1995, alin. 4, CEDH 1999 -VI; hot. Constantinescu vs. România (Plângerea nr. 28871/1995 M.Of. nr. 279. 30.5. 2001

Notă: – În Dalban în loc de „decât atunci când” este „decât dacă”. După „în mod explicit există sintagma sau în substanţă” în loc de „încălcarea unui drept garantat de Convenţie” este doar „încălcarea Convenţiei”, citând hot. Amuur vs. Franţa din 25 iunie 1996. (Culegere 1996-III, p. 8-46 alin. 36)

(CAZURI CARE SAU DREPTUL LA REPARAREA PAGUBEI)

Notă: – Curtea Constituţională, dec. nr. 138, M.Of. 495/1998; 45/1998, M.Of. 182/1998, art. 504 constituţional numai în măsura în care nu limitează.

– 1986, Deversare în Marea Neagră de către firmele securităţii – rechizitoriu M. Ionescu, I.Jipa, în Rom.lib. din 27 martie 2002

– Obligarea M.F. este o acţiune de drept comun şi nu o acţiune întemeiată pe dispoziţiile art. 504 C. pr. pen. dacă are ca obiect doar actualizarea valorică a unui drept deja acordat.

C.S.J., S.civ. dec. nr. 610 din 25 februarie 2000 în „Pro lege” nr. 4/2001.

DELAPIDARE

DELAPIDARE

Art. 223 C. pen. a fost abrogat parţial potrivit art. 150 alin. (1) din Constituţie şi, în consecinţă, acesta urmează a se aplica numai cu privire la bunurile prevăzute de art. 135 alin. (4) din Constituţie, bunuri ce formează obiectul exclusiv al proprietăţii publice.

Curtea Constituţională, dec. nr. 32 din 26 mai 1993, M. Of. nr. 126 din 23 mai 1994

Constată că, potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 32 din 26 mai 1993, rămasă definitivă prin decizia Curţii Constituţionale nr. 14 din 8 martie 1994, art. 223 C. pen. este abrogat parţial, conform art. 150 alin. (1) din Constituţie, şi, în consecinţă, urmează a se aplica numai cu privire la bunurile prevăzute de art. 135 alin. (4) din Constituţie, bunuri ce fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice.

Curtea Constituţională, dec. nr. 17 din 8 martie 1994, M. Of. nr. 126 din 23 mai 1994

Notă: Obligarea la restituirea sumei însuşite şi la plata dobânzii legale, casier, D. Ciuncan, în „Dreptul” nr. 1/1991, p. 60.

– D. Ciuncan, Funcţionarul ca subiect al delapidării şi gestiunii frauduloase, „Pro lege” nr. 4/1997, p. 24.

– I. Dumitru Subiect activ, funcţionar, „Dreptul”nr.12/1997,87.

– H. Diaconescu, Criterii de diferenţiere între infracţiunile de gestiune frauduloasă şi delapidare, „Dreptul” nr. 11/1998, p. 80

– C. Vizitiu, Delapidarea, Lumina Lex, Bucureşti,, 2001

Vezi şi: Curtea Constituţională dec.pen.1/1993

(DELAPIDARE. AVUT PUBLIC)

Avutul public are ca obiect doar bunurile exclusive (135 Constituţie). Aşa fiind, însuşirea din gestiunea S.C. Dacia constituie gestiune frauduloasă,

1/1994, în Crişu, Repertoriu, II, p.138

(DELAPIDARE. 223 ALIN. 1. SUSTRAGEREA DE CĂTRE FACTORUL POŞTAL A UNOR SUME DESTINATE PLĂŢII PENSIILOR NU CONSTITUIE ABUZ ÎN SERVICIU CONTRA INTERESELOR PERSOANELOR)

2344 din 24 octombrie 1996 în „Pro lege” nr. 3/1997, 174

Notă: – D. Ciuncan, D-tru Miturad, Delapidare. Casier remizier. Obligarea la restituirea sumei însuşite şi la plata dobânzii legale, de la data comiterii faptei, „Dreptul” nr. 1/1991, p. 60

– I. Amarie, Încadrarea juridică a faptei administratorului asociaţiei de locatari sau asociaţiei de proprietari de a sustrage bani din gestiune, „Dreptul” nr. 3/1999, p. 132

– Delapidarea/abuz încredere, furt, vezi Nota V. Papadopol în CAB, Culegere pe anul 1997, p. 144-146

– G.Potrivitu, Comparaţie 2151 C. pen./art. 266 pct. 2 din L. nr. 31/1990, „Dreptul” nr. 8/1999, p. 69

– I. Dumitru, Stabilirea legii mai favorabile pentru faptele de ~ săvârşite până la data intrării în vigoare a Legii nr. 140/1996, „Dreptul” nr. 3/1998, 103.

– G. Potrivitu, Despre calitatea de subiect activ al infracţiunii de delapidare, prevăzută în art. 2151 C. pen., „Dreptul” nr. 8/1999, 99

– Nu există nici un temei pentru a se distinge între Plusurile obţinute prin mijloace frauduloase şi altele. Plusurile în gestiune, indiferent de modul de creare, fac parte din gestiune, trebuie incluse în evidenţe pentru a servi la despăgubirea persoanelor prejudiciate. Însuşirea Plusurilor este delapidare.

Abuzul în serviciu contra intereselor personale are caracter subsidiar, numai dacă fapta nu este incriminată prin altă dispoziţie (chiar ca tentativă).

V. Papadopol, Notă, la CAB, S.pen., dec. nr. 1187/1998 (care a reţinut 2151, 246) în CAB, Culegere 1998, Ed.All Beck, 1999, p.2;

În acelaşi sens, C.S.J., S.pen., dec. nr. 1694/1992, „Dreptul” nr. 8/1993, p.89; plen în ”Dreptul” nr. 11/1967, C. D., p.343; G. Antoniu, Practică, vol. V, p.234

– I. Amarie, Încadrarea juridică a faptei administratorului asociaţiei de locatari sau asociaţiei de proprietari de a sustrage bani din gestiune, „Pro lege” nr. 2/1999, p.77

(GESTIUNE FRAUDULOASĂ. DELAPIDARE. DEOSEBIRI)

Calitatea de funcţionar cu atribuţii de gestiune.

1005/1998, în „Pro lege” nr. 4/1999, 66 şi în Bul.jud., p.453

(GESTIUNE FRAUDULOASĂ. DELAPIDARE. DEOSEBIRI)

Însuşirea de sume de bani sau alte bunuri aparţinând avutului public, de către funcţionarul care le gestionează sau administrează, constituie infracţiunea de delapidare, iar nu de gestiune frauduloasă, în cazul căreia nu este necesar ca bunul să facă parte din avutul public iar subiectul activ al infracţiunii să fie funcţionar.

1080 din 27 aprilie 1998 în „Pro lege” nr. 4/1999, 67 şi în Bul. jud., p.454

Însuşirea pensiilor din bugetul asigurărilor sociale pe anul 1995 este delapidare, nu gestiune frauduloasă pentru că sumele aparţin avutului public

1080/1998 în „R.D.P.” nr. 2/2001,p.173,174

Notă: – Emilia Catană-Găitan, Delapidare sau abuz de încredere, „R.D.P.” nr. 4/2000, p. 125

– Gheorghe Vizitiu, Delapidarea (Art.2151 C.pen.), PCA Suceava, Bul. 2/2000, p. 23

– Gheorghe Voinea, Subiectul activ al infracţiunii de delapidare, „R.D.P.” 4/2000, p. 120

– Victor Nicolcescu, Delapidarea şi gestiunea frauduloasă. Asemănări şi deosebiri, „Pro lege” nr. 4/2000, p. 99

– Gh.Mateuţ, Delapidare.Delimitări, „R.D.P.” nr. 4/2001, p. 38

(GESTIUNE FRAUDULOASĂ. DELAPIDARE. FACTOR POSTAL)

Însuşirea de către factorul poştal, a unor sume de bani reprezentând pensii şi late drepturi băneşti pe care trebuia să la achite destinatarilor constituie infracţiunea prevăzută în art. 215 1 C.pen., iar nu aceea din art. 214 C.pen.

2762 din 15 iunie 2000, în Bul. jud., p.288

(DELAPIDARE. FALS INTELECTUAL. FALS MATERIAL ÎN ÎNSCRISURI OFICIALE. INDIVIDUALIZAREA PEDEPSEI. PLATA TVA. DOBÂNDA LEGALĂ. LIMITA SESIZĂRII)

Prin sentinţa penală nr. 40 din 6 martie 2002, Tribunalul Suceava a dispus condamnarea inculpatului M.V.C., pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:

– delapidare, prevăzută şi pedepsită de art. 2151 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 13 Cod penal, prin schimbarea încadrării juridice din infracţiunea prevăzută de art. 2151 alin. 2 Cod penal, la pedeapsa de 2 ani închisoare;

– fals intelectual prevăzută şi pedepsită de art. 289 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, la pedeapsa de un an închisoare;

– fals material în înscrisuri oficiale prevăzută şi pedepsită de art. 288 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, la pedeapsa de un an închisoare;

-uz de fals prevăzută şi pedepsită de art. 291 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, la pedeapsa de 6 luni închisoare.

Inculpatul a fost obligat să plătească părţii civile, Direcţia de Telecomunicaţii Suceava, suma de 332.230.542 lei despăgubiri civile, urmând a fi actualizată începând cu luna iunie 1999, până la achitarea debitului.

În fapt, inculpatul a îndeplinit din anul 1991 funcţia de magazioner-gestionar la Depozitul de materiale Scheia al Direcţiei de Telecomunicaţii Suceava; profitând de această funcţie, inculpatul şi-a însuşit din gestiune un număr de 2291 aparate telefonice, pe care le-a vândut unor persoane necunoscute, iar banii încasaţi i-a folosit în interes personal.

Pentru a acoperi lipsa în gestiune, inculpatul a întocmit avize de expediţie false şi a modificat, prin adăugire, bonurile de consum.

În urma unei verificări în gestiune efectuată în perioada 8-30 septembrie 1999 s-a constatat lipsa unor aparate telefonice şi cabluri în valoare de 332.230.542 lei.

Vinovăţia inculpatului a fost stabilită în baza următoarelor probe: proces-verbal de verificare gestionară, raport de expertiză contabilă, actele falsificate, declaraţiile martorilor, coroborate cu recunoaşterea săvârşirii faptelor de către autorul lor.

Împotriva sentinţei, în termen legal, au declarat apel Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, partea civilă Direcţia de Telecomunicaţii Suceava şi inculpatul.

Partea civilă, susţinând că prejudiciul real este de 4.151.425.472 lei, a solicitat obligarea la plata acestei sume.

Prin decizia penală nr. 142 din 22 aprilie 2002, Curtea de Apel Suceava a admis apelul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, desfiinţând în parte sentinţa apelată, în sensul că a înlăturat aplicarea prevederilor art. 81 Cod penal cu privire la pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare, aplicată inculpatului.

A respins, ca nefondate, apelurile declarate de partea civilă Direcţia de Telecomunicaţii Suceava şi de inculpatul M. V.

Recurenta parte civilă a solicitat actualizarea prejudiciului la suma de 4.151.425.472 lei.

Verificând actele dosarului cauzei, Curtea constată că recursul formulat de partea civilă urmează a fi admis pentru alt motiv decât cel formulat de partea civilă, şi anume omisiunea instanţei de a obliga pe inculpat la plata TVA-ului calculat la prejudiciul de 332.235.542 lei, plus dobânda legală de la data rămânerii definitive a hotărârii.

Solicitarea părţii civile în sensul actualizării prejudiciului la suma de 4.151.425.472 lei urmează a fi respinsă întrucât, aşa cum rezultă şi din raportul de expertiză contabilă, rechizitoriul întocmit a dispus trimiterea în judecată a inculpatului, reţinând ca valoare a prejudiciului creat suma de 332.230.520 lei, instanţa de fond judecând în limita sesizării.

Decizia nr. 806 din 18 februarie 2003 (Dosar nr. 2422/2002), aflată pe site-ul www.scj.ro

DARE DE MITĂ

DARE DE MITĂ

CONFISCARE VALORI. TEMEI

În cazul condamnării inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită prevăzută în art. 255 alin. 1 C.pen., banii, valorile sau orice alte bunuri care au făcut obiectul dării de mită se confiscă în temeiul art. 255 alin. 4, raportat la art. 254 alin. 3 C.pen. şi nu în temeiul art. 118 lit. b C.pen.

Prin sentinţa penală nr. 25 din 13 februarie 1997 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia I penală, inculpatul O.S. (cetăţean turc) a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită, prevăzută în art. 255 alin. 1 C.pen.

În baza art. 118 lit. b C. pen., s-a dispus confiscarea în folosul statului a sumei de 210.000 lei.

S-a reţinut că, la data de 29 noiembrie 1994, inculpatul a oferit suma de 210.000 lei martorului S.I. pentru a fi abandonate cercetările ce se efectuau cu privire la un transport de marfă importată de societatea comercială reprezentată de inculpat.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, criticând-o cu privire la temeiul greşit al confiscării sumei ce a constituit obiectul infracţiunii.

Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I penală, prin decizia penală nr. 135 din 27 iunie 1997, a respins apelul ca nefondat.

Împotriva acestei decizii, procurorul a declarat recurs.

Recursul este fondat.

În cazul infracţiunii de dare de mită, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 255 alin. 4 cu referire la art. 254 alin. 3 C.pen., banii, valorile sau orice alte bunuri care au făcut obiectul infracţiunii se confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.

Prin art. 118 lit. b C. pen., în baza căruia a fost confiscată suma ce a făcut obiectul infracţiunii de dare de mită, este reglementată confiscarea specială asupra lucrurilor care au servit sau au fost destinate să servească la săvârşirea unei infracţiuni, dacă sunt ale infractorului.

Or, în raport cu dispoziţiile acestui din urmă text de lege, prevederile din art. 255 alin. 4 şi art. 254 alin. 3 C.pen. au un caracter special, derogatoriu, iar aplicarea lor este obligatorie.

Ca urmare, recursul declarat de procuror a fost admis şi, casându-se hotărârile pronunţate, s-a dispus confiscarea celor 210.000 lei în baza art. 255 alin. 4 raportat la art. 254 alin. 3 C.pen.

400/1998, „Dreptul” nr. 7/1999, 150, G.Ionescu, I.Ionescu, Probleme….1990-2000 şi în Bul.jud., p. 472; „Pro lege” nr. 3/1999, 125.

Notă: – Constrângerea, „R.D.P.” nr. 3/1995, p. 78.

– A.Socaciu, Apărare de pedeapsă, „Dreptul” nr. 12/1997, p. 84.

– L. nr. 83/1992: asistenţa juridică este obligatorie

(DARE DE MITĂ. SUBIECT PASIV AL IFRACŢIUNII)

Fapta inculpatului de a oferi unui ofiţer de poliţie un inel de aur pentru ca acesta să-i pună în libertate prietenul, constituie infracţiunea de dare de mită, prev. de art. 255 alin. 1 C. pen., fiind fără relevanţă, faptul că ordonanţa de reţinere a fost întocmită de un alt ofiţer de poliţie, atâta timp cât cel căruia i s-a înmânat inelul în scopul arătat mai sus, a efectuat cercetări penale în dosarul respectiv şi avea posibilitatea eliberării prietenului inculpatului.

Tribunalul Constanţa, dec.pen.nr. 272/1993, în „Dreptul„ nr. 1 / 1994, p. 104

(DARE DE MITĂ. INFRACŢIUNE CONTINUATĂ)

În fapt, inculpatul luând hotărârea de a da mită paznicilor ori de câte ori merge să facă rost de materiale, adică să dea paznicilor, pe care îi va întâlni, diferite sume de bani, a procedat în consecinţă şi a comis mai multe acte de dare de mită în baza acestei rezoluţii.

În consecinţă, în cauză sunt aplicabile prevederile art. 41 alin. 2 C. pen., fiind vorba de o infracţiune continuată. Este lipsită de relevanţă împrejurarea că inculpatul a luat legătura nu concomitent ci ocazional cu fiecare din paznicii mituiţi.

Trib. Braşov, dec.pen.nr. 424/1993, în: „Dreptul„ nr. 2 / 1994, p. 86

(DARE DE MITĂ. CONFISCARE SPECIALĂ)

În cazul condamnării inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită, banii, valorile sau orice alte bunuri care au făcut obiectul dării de mită, se confiscă în temeiul art. 255 alin. 4 raportat la art. 254 alin. 3 C. pen. şi nu în temeiul art. 118 lit. b C. pen., aceasta întrucât dispoziţiile art. 255 alin. 4 raportat la art. 254 alin. 3 C. pen. au un caracter special, derogatoriu, iar aplicarea lor este obligatorie.

400/1998, în „Dreptul„ nr. 7/1999, p. 150

Notă: – T. Hâj, Dare de mită, „Dreptul” nr. 12/2002, p. 150

(DARE DE MITĂ. DENUNŢĂTOR. ÎNCETAREA PROCESULUI PENAL. RESTITUIREA VALORILOR)

În cazul în care mituitorul denunţă autorităţii fapta mai înainte ca organul de urmărire să fi fost sesizat pentru acea infracţiune, instanţa urmează a dispune încetarea procesului penal conform art. 11 pct. 2 lit. b. raportat la art. 10 alin. 1 lit. f C. pr. pen., iar nu achitarea în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 alin. 1 lit. e, deoarece prevederea din art. 255 alin. 3 C. pen. constituie un caz de nepedepsire, iar nu un caz care înlătură caracterul penal al faptei.

În atare situaţie, conform art. 255 alin. 5 C. pen., banii, valorile şi orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat, şi nu se confiscă.

5439 din 7.12.2001, în „Curierul judiciar” nr. 1/2003, p. 100

Notă: – T. Hâj, Dare de mită. Funcţionar. Alt salariat, „Dreptul” nr. 12/2002, p. 150

(DARE DE MITĂ. TEMEIUL CONFISCĂRII SPECIALE A BANILOR, VALORILOR SAU BUNURILOR CARE AU FĂCUT OBIECTUL ACESTEI INFRACŢIUNI)

În cazul condamnării inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită prevăzută în art. 255 alin. 1 Cod penal, banii, valorile sau orice alte bunuri care au făcut obiectul dării de mită se confiscă în temeiul art. 255 alin. 4, raportat la art. 254 alin. 3 Cod penal şi nu în temeiul art. 118 lit. b Cod penal.

În fapt, prin sentinţa penală nr. 25 din 13 februarie 1997 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia I penală, inculpatul O.S. (cetăţean turc) a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită, prevăzută în art. 255 alin. 1 Cod penal.

În baza art. 118 lit. b din Codul penal, s-a dispus confiscarea în folosul statului a sumei de 210.000 lei.

S-a reţinut că, la data de 29 noiembrie 1994, inculpatul a oferit suma de 210.000 lei martorului S.I. pentru a fi abandonate cercetările ce se efectuau cu privire la un transport de marfă importată de societatea comercială reprezentată de inculpat.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, criticând-o cu privire la temeiul greşit al confiscării sumei ce a constituit obiectul infracţiunii.

Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I penală, prin decizia penală nr. 135 din 27 iunie 1997, a respins apelul ca nefondat.

Împotriva acestei decizii, procurorul a declarat recurs.

Recursul este fondat.

În cazul infracţiunii de dare de mită, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 255 alin. 4 cu referire la art. 254 alin. 3 Cod penal, banii, valorile sau orice alte bunuri care au făcut obiectul infracţiunii se confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.

Prin art. 118 lit. b Cod penal, în baza căruia a fost confiscată suma ce a făcut obiectul infracţiunii de dare de mită, este reglementată confiscarea specială asupra lucrurilor care au servit sau au fost destinate să servească la săvârşirea unei infracţiuni, dacă sunt ale infractorului.

Or, în raport cu dispoziţiile acestui din urmă text de lege, prevederile din art. 255 alin. 4 şi art. 254 alin. 3 Cod penal au un caracter special, derogatoriu, iar aplicarea lor este obligatorie.

Ca urmare, recursul declarat de procuror a fost admis şi, casându-se hotărârile pronunţate, s-a dispus confiscarea celor 210.000 lei în baza art. 255 alin. 4 raportat la art. 254 alin. 3 Cod penal.

400 din 17 februarie 1998, din programul Lex expert al Companiei de informatică Neamţ

(DARE DE MITĂ. CONDIŢII. SEMNIFICAŢIA REFUZULUI FUNCŢIONARULUI ÎN A ACCEPTA OFERTA DE MITUIRE)

Potrivit dispoziţiunilor art. 255 alin. 1 Cod penal, constituie infracţiunea de dare de mită, promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în modurile şi scopurile arătate în art. 254 Cod penal.

În speţă s-a reţinut, în esenţă, că inculpatul C.I. în ziua de 7 aprilie 1995, pentru a determina un lucrător de poliţie să nu controleze marfa pe care o transporta, i-a oferit acestuia 60.000 lei, ofertă care a fost respinsă de poliţist. Cu prilejul verificării mărfii s-au constatat nereguli.

Reţinând existenţa elementelor de conţinut ale infracţiunii de dare de mită prevăzută de art. 255 Cod Penal, Tribunalul Covasna l-a condamnat pe inculpat la un an închisoare.

În apelul său, inculpatul a susţinut că existenţa infracţiunii de dare de mită este sub semnul îndoielii, aceasta datorită lipsei de fermitate a respingerii ofertei pe care a manifestat-o lucrătorul de poliţie.

Apelul este nefondat, urmând a fi respins în condiţiile art. 379 pct. 1 lit. b Cod procedură penală.

Din probele administrate în cauză şi în primul rând din interogatoriul luat făptaşului de prima instanţă, rezultă în mod neîndoielnic că inculpatul a oferit o sumă de bani poliţistului, bani pe care i-a şi pus pe masa acestuia.

Din punct de vedere juridic, pentru existenţa infracţiunii de dare de mită, este lipsită de semnificaţie reacţia funcţionarului căruia i se oferă bani sau alte avantaje, astfel că insuficienta fermitate a refuzului – pe care o afirmă în speţă inculpatul -, nu poate avea nici un efect cu privire la mituitor şi fapta sa.

Eventual, fapta funcţionarului de a nu respinge prompt şi ferm oferta de mituire, poate angaja răspunderea sa pentru infracţiunea de luare de mită (art. 254 Cod penal) care printre modalităţile de latură obiectivă are şi pe aceea de a “nu o respinge” (ceea ce nu este cazul în speţă). Oricum promptitudinea şi fermitatea refuzului, nu pot angaja nici un fel de efect juridic – nici măcar în privinţa ameliorării răspunderii penale – referitor la infracţiunea de dare de mită.

Curtea de Apel Braşov, decizia penală nr. 6/a din 21 ianuarie 1996, publicată în Jurisprudenţa, 1996

(DARE DE MITĂ. ACHITARE. ART. 11 PCT. 2 LIT. A RAPORTAT LA ART. 10 LIT. A C. PR. PEN. DENUNŢ. ATRIBUŢII DE SERVICIU. FIŞA POSTULUI)

În fapt, prin sentinţa nr. 151 din din 29 iulie 2002 a Tribunalului Buzău – secţia penală, a fost condamnat la 6 luni închisoare, inculpatul P.G. pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită, prevăzută de art. 255 alin. 1 C. pen.

Potrivit art. 81 C. pen., s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata termenului de încercare prevăzut de art. 82 C. pen., atrăgându-i-se atenţia asupra consecinţelor nerespectării condiţiilor suspendării condiţionate.

De asemenea, instanţa a dispus confiscarea de la inculpat a sumei de 1.500.000 lei şi a următoarelor bunuri considerate a fi făcut obiectul infracţiunii de dare de mită: o sticlă de Coca-Cola, două pachete ţigări, cafea solubilă „Amigo” şi o cutie cu stiksuri.

Potrivit art. 22 din Legea nr. 26/1990 s-a dispus ca, după rămânerea definitivă a hotărârii, aceasta să fie comunicată la Registrul Comerţului Buzău.

Instanţa a reţinut că inculpatul, la data de 15 noiembrie 2001, s-a deplasat la Administraţia Finanţelor Publice pentru a rezolva unele probleme legate de activitatea financiară a societăţii SC „G” SRL Buzău, la care acesta era administrator.

La Biroul de executare silită a persoanelor juridice s-a adresat economistei L.E. şi a discutat problema restanţelor la plata obligaţiilor datorate la bugetul de stat de către societatea al cărei administrator era.

Cu această ocazie, a solicitat relaţii cu privire la o eventuală eşalonare a plăţii datoriei şi a fost îndrumat asupra modului în care trebuie să procedeze şi ce anume acte îi trebuie pentru a putea obţine eşalonarea obligaţiei datorate.

A doua zi, inculpatul s-a prezentat la martora L.E. şi după ce aceasta a examinat actele prezentate, l-a trimis pe inculpat la Registrul contabil şi să ia declaraţii fiscale, la martora Enciu Liliana care se ocupa de rezolvarea acestei probleme.

Înainte de a pleca din biroul martorei L.E., inculpatul i-a dat acesteia un plic cu suma de 1.500.000 lei şi fiind întrebat ce conţine plicul, acesta i-a spus că reprezintă o sumă de bani destinată pentru „cafea”. Martora a refuzat primirea plicului dar inculpatul a lăsat plicul pe tastatura calculatorului şi a plecat. Imediat, martora a sunat la Serviciul Registrului contabil şi a discutat cu D.N. pe care a rugat-o să-i spună inculpatului să vină să ia ce a lăsat în biroul său, adică plicul cu bani. În urma discuţiei avută cu D.N., inculpatul a spus că este posibil să fi uitat ceva la L.E.a şi a lăsat lângă biroul lui E.L. o sacoşă cu o sticlă de Coca-Cola, două pachete ţigări LM şi o cutie cu stksuri. Au fost sesizate organele de anchetă penală care au stabilit situaţia de mai sus, pe baza declaraţiilor date de martori, a procesului-verbal de constatare, raportate la modul în care inculpatul a procedat cu cele două salariate, care, potrivit fişei postului, aveau obligaţia să discute cu cei care datorau sume de bani la bugetul statului sau voiau să obţină eşalonarea plăţii acestora.

Instanţa de fond a înlăturat susţinerile inculpatului ca neîntemeiate cu privire la posibilitatea pierderii plicului cu bani în momentul în care a arătat actele martorei L.E., cât şi cu privire la împrejurarea că din grabă, a uitat sacoşa cu bunurile respective lângă biroul martorei E.L.

Apelul declarat de inculpat împotriva acestei sentinţe a fost respins, ca nefondat, de către Curtea de Apel Ploieşti – Secţia penală, prin decizia nr. 449 din 4 octombrie 2002.

Împotriva acestei decizii, în termen legal a declarat recurs inculpatul, susţinând că a fost condamnat greşit, fapta sa neîndeplinind elementele constitutive ale infracţiunii ce i se impută, deoarece denunţătoarea nu avea, prin funcţia ocupată, atribuţii de serviciu, care să-i permită rezolvarea problemelor pe care le avea de rezolvat. În plus, a arătat că i s-au confiscat şi bunuri ce n-au format obiectul vreunei infracţiuni.

Inculpatul a solicitat admiterea recursului declarat, casarea hotărârii şi achitarea de orice penalitate, cu consecinţa înlăturării confiscării.

Motivul de recurs formulat de inculpat, în principal, nu este întemeiat. Martora L.E. denunţătoarea faptei inculpatului, avea funcţia de şef de serviciu, calitate în care potrivit fişei postului, avea obligaţia organizării activităţii de primire şi înregistrare a cererilor privind acordarea de înlesniri de plata impozitelor şi întocmirea referatelor pentru soluţionarea acestei cereri.

Deci, inculpatul s-a adresat persoanei ce trebuia să îi primească cererea şi să-i întocmească referatul pentru eşalonare, iar suma de 1.500.000 lei i-a fost dată ca aceasta să-i întocmească un referat favorabil eşalonării datoriei.

Sub acest aspect, nu poate fi nici o discuţie legată de faptul că activitatea denunţătoarei n-ar avea aptitudinea care să dea activităţii inculpatului configuraţia infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată.

În ceea ce priveşte aplicarea măsurii confiscării unor bunuri, critica formulată de recurent este întemeiată în sensul că inculpatul nefiind trimis în judecată pentru infracţiunea de dare de mită către numita E.L., nu există temeiul juridic al confiscării bunurilor prevăzute în dovada cu seria B nr. 0009487 din 16 noiembrie 2001.

În raport cu cele arătate, Curtea va trebui să admită recursul declarat de inculpatul P.G. împotriva deciziei penale nr. 449 din 4 octombrie 2002 a Curţii de Apel Ploieşti, casând, în baza art. 38515 alin. 1 pct. 2 lit. d C. pr. pen. decizia atacată, precum şi sentinţa penală nr. 151 din 29 iulie 2002 a Tribunalului Buzău, numai cu privire la dispoziţia de confiscare a unor bunuri potrivit art. 255 alin. 4 C. pen., în sensul înlăturării măsurii confiscării de la inculpat a bunurilor aflate la I.P.J., conform dovezii seria B nr. 0009487 din 16 noiembrie 2001.

365 din 24 ianuarie 2003 (Dosar nr. 4518/2002), aflată pe site-ul www.scj.ro

(CONCURS DE INFRACŢIUNI. DARE DE MITĂ. UNITATE INFRACŢIONALĂ)

În esenţă, fapta constă în aceea că mituitorii s-au înţeles cu inculpaţii – paznici la livada de mere a S.C.P.P. Bacău – ca în schimbul unor cadouri să le permită în seara următoare să culeagă mere din livada staţiunii, ceea ce paznicii au acceptat. În baza acestei înţelegeri, cei doi mituitori şi alte două persoane netrimise în judecată, au pus fiecare anumite bunuri (3 sticle cu vin, 2 sticle cu lichior şi o găină) într-o singură plasă pe care a doua zi, unul dintre mituitori a predat-o celor doi paznici, după care s-a comis furtul de mere.

Faptul că a existat o singură înţelegere, iar toate bunurile formând o singură entitate (o plasă cu bunuri) au fost predate de către o singură persoană ambilor paznici, nu poate întruni decât elementele constitutive ale unei singure infracţiuni de luare de mită (în sarcina fiecărui paznic) şi, respectiv de dare de mită (în sarcina fiecăruia din cei doi mituitori) fiind irelevant faptul că la constituirea cadoului au contribuit mai multe persoane.

În consecinţă, apelurile declarate au fost admise, s-a înlăturat aplicarea prevederilor art. 33 lit. a Cod penal, privind concursul de infracţiuni pentru cei doi paznici cât şi pentru cei doi mituitori, cărora li s-a aplicat câte o singură pedeapsă în baza art. 254 alin. 1 Cod penal şi, respectiv art. 255 alin. 2 Cod penal.

Curtea de Apel Bacău, decizia penală nr. 131/a din 31 mai 1994, publicată în Curtea de Apel Bacău, Jurisprudenţa, 1995

Curtea Constituţională

CONSTITUŢIONALITATE. LEGE ÎN VIGOARE ANTERIOR ADOPTĂRII CONSTITUŢIEI ROMÂNIEI DIN 1991. EXCEPŢIE DE NECONSTITUŢIONALITATE. INSTANŢĂ COMPETENTĂ

Excepţia de neconstituţionalitate a unei legi în vigoare înaintea adoptării actualei Constituţii se judecă de instanţa unde este pe rol cauza penală în cursul judecării căreia a fost ridicată excepţia.

Curtea Supremă de Justiţie va examina soluţia dată excepţiei de neconstituţionalitate numai în cadrul controlului judiciar pe care-l exercită într-o cale de atac împotriva hotărârii prin care a fost soluţionată acea cauză penală.

Prin hotărârea nr.17 din 17 mai 1946, Tribunalul Poporului a condamnat, între alţii, pe A.G., pentru săvârşirea infracţiunilor de provocare a dezastrului ţării prevăzută în art. 13 alin. 1 din Legea nr. 312/1945 şi de dezastrul ţării prin crime de război prevăzută în art. 2 lit. a, d, f, k, e, m, n şi o din aceeaşi lege.

Împotriva acestei hotărâri, rămasă definitivă prin respingerea recursului, s-a formulat cerere de revizuire de către fiul condamnatului, care a invocat motivul prevăzut în art. 394 alin. 1 lit. a C. pr. pen.

La termenul din 23 octombrie 2001 petiţionarul, prin apărător, a invocat excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 312/1945, iar Curtea de Apel Bucureşti, secţia  I penală, a trimis cauza Curţii Supreme de Justiţie pentru a soluţiona excepţia, suspendând judecata cererii de revizuire.

Acest mod de a proceda al instanţei sesizate cu soluţionarea cererii de revizuire nu este cel legal.

În conformitate cu prevederile art. 403 alin. 1 C. pr. pen., instanţa, ascultând concluziile procurorului şi ale părţilor, examinează dacă cererea este făcută în condiţiile prevăzute de lege şi dacă din probele strânse în cursul cercetării efectuate de procuror rezultă date suficiente pentru admiterea în principiu.

Potrivit art. 404, art. 405 şi următoarele, în cazul admiterii în principiu, rejudecarea se face potrivit regulilor de procedură privind judecarea în primă instanţă.

În sfârşit, conform art. 407 din acelaşi cod, sentinţele instanţei de revizuire sunt supuse aceloraşi căi de atac ca şi hotărârile la care se referă revizuirea.

Curtea Supremă de Justiţie, ca instanţă de recurs, judecă în baza art. 29 pct. 2 lit. a C. pr. pen. recursurile împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă de curţile de apel.

Potrivit art. 144 din Constituţia României şi art. 12 şi 13 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, această autoritate de jurisdicţie constituţională nu are competenţa să examineze concordanţa legilor anterioare cu prevederile constituţionale existente la data adoptării lor şi nici să verifice modul în care au fost aplicate unele reglementări anterioare, ci este chemată să verifice conformitatea legilor în vigoare cu actuala Constituţie.

Aceasta înseamnă că instanţa judecătorească, soluţionând conflictul de drept penal dedus judecăţii, inclusiv într-o  cale extraordinară de atac cum este revizuirea, este îndreptăţită să hotărască asupra unor excepţii de neconstituţionalitate de felul celei invocate de petiţionar, de care depinde soluţionarea cauzei.

Prin urmare, potrivit dispoziţiilor menţionate, Curtea Supremă de Justiţie nu poate fi sesizată decât cu judecarea unui recurs împotriva soluţiei dată revizuirii conform art. 407 C. pr. pen., ea neavând în cadrul competenţei materiale prevăzută de lege pe aceea de a se pronunţa asupra unei excepţii de neconstituţionalitate invocată în cadrul unui proces penal pendinte la curtea de apel.

Este adevărat că, anterior, sub incidenţa unor acte legislative care nu mai sunt în vigoare (art. 103 al Constituţiei României din 1923 şi art. 29 din Legea nr. 144/1925 cu modificările ulterioare), Curtea de Casaţie avea competenţa exclusivă a examinării unor excepţii de neconstituţionalitate, însă această competenţă nu se regăseşte în dispoziţiile Legii nr. 56/1993 a Curţii Supreme de Justiţie, în vigoare în prezent şi nici în normele actuale de procedură penală ce vizează activitatea instanţei supreme.

Faţă de considerentele ce preced, Curtea a constatat că a fost greşit sesizată, motiv pentru care cauza a fost trimisă pentru continuarea judecăţii la Curtea de Apel Bucureşti.

C.S.J., S. pen., Încheierea nr.678 din 6 februarie 2002

Notă: Practica în Culegerea de decizii şi hotărâri 1992 – 1993, R. A. „Monitorul Oficial”, Bucureşti, 1994; C.D.H. 1994, M.Of. 1995 şi C.D.H. 1995, M.Of. 1996. Sinteză a practicii C.C. în materia controlului constituţionalităţii şi consideraţii de lege ferenda, repere cu valoare doctrinară în I.Deleanu, Justiţia constituţională, Lumina Lex, Bucureşti, 1995.

– V.C. Ivan, „Pro lege” nr. 2/1996, p.184.

– A. Ungureanu, 9/1995, p.58.

– M. Criste, Deciziile interpretative ale Curţii Constituţionale, „Dreptul” nr. 5/1995, 10

– M. Criste I, M.Constantinescu II, Discuţii referitoare la concordanţa art. 23 alin. 3 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale cu dispoziţiile Constituţiei României, „Dreptul” nr. 8/1995, 20

– M. Criste I, M.Constantinescu II, Discuţii cu privire la deciziile Curţii Constituţionale de interpretare conformă şi consecinţele acestora asupra controlului de constituţionalitate, „Dreptul” nr. 10-11/1995, p. 37

– T.Drăganu, Efectele juridice ale hotărârilor şi deciziilor Curţii Constituţionale, „Rev. dr.comercial”, nr. 13/1999, p. 38, respectiv 29

– V.Pătulea, Întinderea efectelor deciziilor Curţii Constituţionale, „Dreptul” nr. 9/1990, p. 26

– Curtea Constituţională nu abrogă, nu modifică prin legea penală, ci constată neconstituţionalitatea (V. Papadopol, notă la CAB,S.pen., dec. nr. 721/1998, Culegere, p. 40

– M. Constantinescu, R. Mareş, Neretroactivitatea legii, „Dreptul” nr. 11/1999, p. 82.

– Adrian Ştefan Tulbure, Excepţia de neconstituţionalitate în procesul penal, „Pro lege” nr. 3/2000, p. 10

– Ion Deleanu, Delegarea legislativă – ordonanţele de urgenţă ale Guvernului, „Dreptul” nr. 9/2000, p. 9

– Curtea de Apel Bucureşti, secţia comercială, decizia nr. 241 din 20 martie 2000, cu notă de Mihai Constantinescu şi Cornel Popa, Încheiere de sesizare a Curţii Constituţionale de către o instanţă judecătorească în urma invocării unei excepţii de neconstituţionalitate. Declararea unui recurs împotriva unei atare încheieri. Problema admisibilităţii exercitării, în cazul dat, a unei căi ordinare de atac, „Dreptul” nr. 12/2000, p. 106

(APLICAREA DIFERITĂ A LEGII)

În măsura în care deciziile Curtea Constituţională nu ar produce efecte erga omnes, s-ar putea ajunge la situaţia inacceptabilă ca una şi aceeaşi dispoziţie legală – a cărei neconstituţionalitate a fost constatată printr-o decizie anterioară – să nu se aplice în procesul în cadrul căruia excepţia a fost  ridicată, dar, pe de altă parte, să se aplice nestingherit în orice alt proces sau în orice altă împrejurare, în care nu se pune problema unui proces în faţa unei instanţe judecătoreşti. Asemenea consecinţe ar fi contrare principiului egalităţii cetăţeanului în faţa legii şi a autorităţilor publice (art. 16 Constituţie).

Curtea Constituţională,dec. nr. 98/2001, M.Of. nr. 256 din 18 mai 2001

Notă: – Problema contenciosului constituţional: faptul că nu asigură controlul interpretării conforme cu Constituţia.

– Interpretare conformă: atunci când o normă internă este susceptibilă de mai multe interpretări dintre care unele contravin Constituţiei, este obligatoriu să se aleagă acea interpretare care este în conformitate cu Constituţia.

– Curtea Constituţională s-a  pronunţat în repetate rânduri că atribuţiile sale se limitează la controlul conformităţii textului de lege ca atare cu Constituţia. Ea a susţinut ideea potrivit căreia competenţa interpretării legilor aparţine în exclusivitate instanţelor de drept comun şi, prin urmare, ea nu poate declara neconstituţional modul de interpretare sau aplicare a unei legi (L. Bojin, Fl. Ciopec, Judecătorul român şi dreptul comunitar în „Conceptul românesc privind viitorul U.E.”, Polirom, 2001, p. 429).

– Dispozitivul hotărârilor Curtea Constituţională nu conţine interpretări.

– Analiza efectelor, Explicarea textelor nu reprezintă o interpretare (contra L. Bojini, Fl. Ciopec, p. 430; autorii admit totuşi existenţa unei lacune constituţionale, p. 430, privind organizarea controlului interpretărilor).

Cu privire la competenţa Curtea Constituţională de a se pronunţa asupra constituţionalităţii instrucţiunilor emise de ministere, este de menţionat că, prin deciziile nr. 37/1993, nr. 5/1994 şi 89/1994, definitive, publicate în M.Of. nr. 215/1 sept. 1993, nr. 63 din 10 martie 1994 şi, respectiv, nr. 328 din 28 noiembrie 1994, Curtea a stabilit că nu intră în competenţa sa verificarea constituţionalităţii actelor normative şi a celor individuale ale Guvernului, ministerelor şi celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale sau, după caz, locale, asupra legalităţii acestora urmând să se pronunţe instanţele judecătoreşti.

Curtea Constituţională dec. nr. 120 din 21 noiembrie 1995, M.Of. nr. 27/6.02.1996

Vezi: Arestare; Acte premergătoare; Străini.

CURTEA DE CONTURI

Notă: – Organ de jurisdicţie administrativă. În acest sens: Curtea Constituţională, dec. nr. II, /1995, plen, M.Of. 47/1995; dec. nr. 64/1994, în M.Of. nr. 222/1994.

– Eugen Ghiţă, Licuţa Petria, În legătură cu exercitarea şi susţinerea recursului la instanţele judecătoreşti împotriva hotărârilor pronunţate de instanţele Curţii de Conturi, „Dreptul” nr. 9/2000, p. 68

– Liviu Căpraru, Maria Stroe, Înţelesul expresiei „persoană interpusă” prevăzută de art. 107 alin. 4 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi a României, „Dreptul” nr. 9/2000, 48

– Efecte erga omnes: Curtea Constituţionalădec. nr. 129/1994, M.Of. nr. 10/1995; plen, dec. nr. 1/1995, M.Of. 16/1995.

– Jurisdicţie specială judiciară la N.Cochinescu, Natura juridică a Curţii de Conturi, „Dreptul” nr. 6/1995, p. 48.

– Recomandări ale Preşedinţilor Instituţiilor Supreme de Audit (S.A.I.) din ţările Centrale şi Est-Europene privind funcţionarea Instituţiei Supreme de Audit în contextul integrării europene, Praga, octombrie 1999, Curtea de Conturi a României, „Revista de audit financiar” nr. 1/1999, p.7

– Rolul activ al Instituţiilor Supreme de Audit (S.A.I.) din ţările Europei centrale şi de Est în cadrul adoptării şi Aplicării „acquis” comunitar, raport final, Curtea de Conturi a României, „Revista de audit financiar” nr. 1/1999, p.67

– Dr. Frantz Fielder, secretar general INTOSAI, Rolul şi importanţa INTOSAI în cooperarea dintre SAI şi în procesul dezvoltării activităţii de audit, Curtea de Conturi a României, „Revista de audit financiar” nr. 1/1999, p. 79

– Dr. Ioan Condor, Doina Drăniceanu, Consideraţii generale privind mecanismul Uniunii Europene de edificare instituţională – TWINNING, Curtea de Conturi a României, „Revista de audit financiar” nr. 1/1999, p.107

CRIMA ORGANIZATĂ

CRIMA ORGANIZATĂ

Notă: – G.Paraschiv, Crima organizată, „R.D.P.” 4/1998

– Incriminările prevăzute în partea specială a legii penale în vigoare acoperă aproape toate faptele ilicite care ar putea fi comise de asociaţiile criminale, inclusiv în cazul crimei organizate. (G. Antoniu, Refecţii asupra crimei organizate, „R.D.P.”, nr. 3/1997, 35)

– C.Păun, Legea penală română şi crima organizată, „R.D.P.” nr. 3/1997, 47

CRIMINALITATEA ORGANIZATĂ = orice faptă ilicită comisă de o organizaţie criminală definită ca o asociaţie structurată, de mai mult de două persoane, formată în timp şi acţionând într-o manieră concertată în vederea comiterii de infracţiuni pentru care se prevede o pedeapsă privativă de libertate cu limita maximă de cel puţin 4 ani ori cu o pedeapsă mai gravă, aceste infracţiuni constituind un scop în sine sau un mijloc pentru a obţine unele avantaje patrimoniale ori, după caz, pentru a influenţa în mod ilicit funcţionarea autorităţilor publice (art. 2 L. nr. 50/2001, Convenţia Română/Belgia privind cooperarea poliţienească, M.Of. nr. 136/2001).

Asocierea de tip mafiot (art. 416 bis din Codul italian: „Asocierea este de tip mafiot când cei care fac parte din ea se prevalează de forţa de intimidare a legăturii dintre asociaţi şi de condiţia de supunere şi tăcere, care derivă din aceasta, pentru comiterea de infracţiuni, pentru obţinerea, direct sau indirect, a gestiunii sau controlului activităţii economice, concesiuni, autorizaţii, antreprize şi servicii publice sau pentru a realiza profituri ori avantaje ilicite pentru sine sau pentru alţii sau în scopul de a împiedica sau obstacole libera exercitare a votului sau pentru a-şi procura voturi pentru ei sau pentru alţii cu prilejul consultărilor electorale. Dacă asociaţia este înarmată pedeapsa este majorată… Asociaţia se consideră înarmată când participanţii au la dispoziţie, pentru realizarea scopurilor asociaţiei, arme, materiale Expl..ozive, chiar ascunse sau ţinute în depozite. Dacă activitatea economică asupra căreia asociaţii înţeleg să-şi asume sau să-şi menţină controlul este finanţată în total sau în parte cu preţul, produsul sau profitul obţinut din infracţiuni, pedepsele stabilite în alineatele precedente se majorează de la o treime la jumătate”. (George Antoniu, Reflecţii asupra crimei organizate, „R.D.P.” nr. 3/1997, p. 44-45).

Crima strategică = combinaţie profund legată de crima organizată, trafic droguri şi terorism; ea atacă sistemul legislativ şi puterea legitimă.

(Douglas Menarchik, „Crima strategică şi strategia de securitate naţională a României”.)

– V.N.Spânu, în PCA Timişoara, Revista „Juridică”, nr. 10/1996, p.5.

– Angela Nicolae, în PCA Timişoara, Revista „Juridică” nr. 10/1996, p.34.

Crima organizată este definită ca fiind orice faptă ilicită săvârşită de o organizaţie. Aceasta constă într-o asociaţie structurată de mai mult de două persoane, formată în timp şi acţionând într-o manieră concretă în vederea săvârşirii de infracţiuni pentru care se prevede o pedeapsă privativă de libertate cu limită maximă de cel puţin 4 ani ori cu o pedeapsă mai grea, aceste infracţiuni constituind un scop în sine sau un mijloc pentru a obţine unele avantaje patrimoniale ori după caz, pentru a influenţa în mod licit funcţionarea autorităţilor publice[1].

Potrivit Convenţiei Naţiunilor Unite contra criminalităţii transnaţionale organizate (deschisă spre semnare la Palermo, la 12 decembrie 2000), expresia grup criminal organizat desemnează un grup structurat de trei sau mai multe persoane existând un anumit timp, urmărind înţelegerea membrilor în scopul comiterii uneia sau mai multor infracţiuni grave sau strict determinate, incriminate cu o pedeapsă privativă de libertate de peste patru ani sau cu o pedeapsă mai grea pentru obţinerea, direct sau indirect, unui avantaj financiar sau a unui alt avantaj material.

Din definiţie, observăm distincţia faţă de incriminarea românească prevăzute în art. 323 C.pen., care presupune ca pluralitate constituită:

– o grupare de persoane,

– o specială organizare a acesteia şi

– un program infracţional ce urmează a fi realizat de membri acelei grupări[2].

Doctrina a arătat că este suficient un singur subiect activ în varianta iniţierii[3], fiind posibilă şi o anume pluritate ocazională[4]. În esenţă, este vorba de o anumită disciplină internă, anumite reguli privind ierarhia, rolurile membrilor şi planurile de activitate[5].

Ca atare, până la adoptarea legii privind combaterea criminalităţii organizate[6], apreciem că este întotdeauna competent procurorul specializat (al secţiei, respectiv al serviciului) ori de câte ori se va reţine şi infracţiunea prevăzută în art. 323 C. pen.

În ipoteza neîndeplinirii condiţiilor legale, cauza poate fi redirecţionată procurorului competent.

În ceea ce priveşte competenţa între parchete, remarca principală priveşte distincţia dintre competenţa procurorului ca organ de urmărire penală şi, respectiv, ca organ de supraveghere.[7]


[1] A se vedea, de exemplu, Convenţia între Guvernul României şi Guvernul Regatului Belgiei pentru cooperarea poliţienească, ratificată prin Legea nr. 50/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.136 din 20 martie 2001.

[2] V.Dongoroz, Participaţia înExplicaţii teoretice …”, Partea generală, vol. I, Editura Academiei, Bucureşti, 1969, p.180.

[3] C. Bulai, Alte infracţiuni care aduc unor relaţii privind convieţuirea socială, în „Explicaţii teoretice …”, vol.IV, Partea specială, Editura Academiei, Bucureşti, 1972, p. 688.

[4] Ibidem.

[5] D. Ciuncan, Unele consideraţii privind săvârşirea infracţiunilor de mai multe persoane, în „Revista română de drept”, nr. 6/1983, p. 34 şi urm.

[6] Doctrina a particularizat:

– o stabilitate în cadrul asociaţiei;

– o structură internă ce presupune o diviziune a rolurilor între membri;

– continuitate şi sistematizare a activităţii;

– scopul obţinerii unor câştiguri importante şi

– profesionalizarea activităţii infracţionale (a se vedea D.Banciu, S. Rădulescu, Corupţia şi crima organizată în România, Editura Continent XXI, Bucureşti, 1994, I. Pitulescu, Al treilea război mondial. Crima organizată, Editura Naţional, Bucureşti, 1998, p.11). Criteriul de identificare, potrivit proiectului legii pentru combatere a criminalităţii organizate, sunt: derularea unor activităţi de către un grup constituit de mai mult timp, format din mai mult de trei persoane între care există raporturi ierarhice sau personale, care permit acestora să se îmbogăţească sau să controleze teritorii, pieţe în sectorul vieţii economice şi sociale, interne sau străine, prin utilizarea şantajului, intimidării, violenţei sau corupţiei, cu intenţia fie de a săvârşi infracţiuni, fie a infiltrării în economia naţională (a se vedea M.J., Direcţia relaţii internaţionale, adresa nr. 1/DI/18/30450/1999 din 16 iunie 1999 în Consiliul Europei, Comitetul de experţi asupra aspectelor de drept penal şi a aspectelor criminologice ale crimei organizate, P.C. CO Questionnaire Replies, Docs, Strasbourg, 29 noiembrie 1999).

[7] V.Rămureanu, Competenţa penală a organelor judiciare, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980, p.329 şi urm.

CORUPŢIE

CORUPŢIE

(ORGANIZATIA PENTRU COOPERARE ŞI DEZVOLTARE ECONOMICA (O.C.D.E.)

RAPORTU PRIVIND GUVERNANŢA CORPORATIVĂ ÎN ROMANIA)

Politizarea, pregătirea insuficientă, lipsa de experienţă şi de precedente precum şi lipsa de resurse a afectat puternic sistemul, ajungându-se la întârzieri mari şi câteodată la hotărâri discutabile. […] Trebuie imbunătăţită pregătirea avocaţilor şi judecătorilor în domeniul dreptului şi procedurilor comerciale. Retribuţia judecătorilor şi a întregului personal al instanţelor judecătoresti trebuie să fie mărită. Trebuie să se încurajeze o specializare mai mare a judecătorilor. Opiniile scrise şi hotărârile pronunţate de instanţele judecătoreşti trebuie să fie făcute publice pentru creşterea conştientizării publicului, pentru a facilita interpretarea legii şi pentru a mări răspunderea justiţiei. Trebuie să se pună la punct un mecanism eficient pentru a contracara corupţia din justiţie. De asemenea, Raportul conţine interesanta observaţie că „acţionarii care caută să-şi apere interesele în justiţie se confruntă cu întârzieri şi costuri care în marea majoritate a cazurilor depăşesc valoarea acţiunilor lor.

Notă: – În România, corupţia continuă să fie un fenomen larg răspândit şi să afecteze societatea sub toate aspectele sale. O serie de măsuri importante au fost lansate în decursul perioadei de raportare, dar punerea în practică, pe ansamblu, a politicii de combatere a corupţiei a fost limitată. Masurile luate mai trebuie şi să aibă efect şi, în acest sens, sunt necesare eforturi substanţial sporite (Regular Report. ro. 2003, Strategy paper 2003, Raportul Comisiei Europene privind România)

– Caracterul răspândit al corupţiei se menţine în societatea românească, subminând eficienţa şi legitimitatea instituţiilor statului si dezvoltarea economică. Deşi s-au făcut eforturi semnificative de accelerare a luptei împotriva corupţiei, nu s-a produs o reducere în percepţia nivelului acesteia, iar numărul urmăririlor penale în domeniul corupţiei rămâne mic, îndeosebi la nivel înalt, deşi aceasta a fost identificată ca o prioritate (Raportul Comisiei Europene privind România)

– Împotriva corupţiei nu se luptă înfiinţând comisii, si nici transformând arestarea preventivă in show de televiziune. Să nu cădem nici in greşeala de a o privi ca pe un fenomen tipic românesc, pentru ca este prezentă, mai mult sau mai puţin, in toate sistemele democratice, axate pe un veritabil cult al proprietăţii private. Potrivit lui Abraham S. Eisenstadt, „când alegi intre a servi publicul si a servi interesele proprietăţii private, e greu sa rezişti tentaţiei banilor. E uşor să-ţi acoperi concepţia despre ambele interese cu un nor gros de idei ale lui Bernard Mandeville si Adam Smith si să spui că promovând proprietatea privată se poate sprijini si cauza publica. […] Intr-un sistem politic in care maxima cheie este că banii vorbesc, nu e uşor sa spui unde au trecut vorbitorii si spusele lor bariera coruptiei”.

(Freddy Garbaci , Justitia – din nou criticată în Raportul O.C.D.E. privind guvernanţa corporativă, 19 decembrie 2001, Indaco >> info legislativ >> revista specialiştilor)

– Potrivit art. 26 O.U. nr. 25/1997, pretinderea şi primirea de bani de către părinţii unui minor în vederea exprimării consimţământului la adopţia minorului, precum şi în intermedierea respectivei adopţii de către alte persoane, în scopul obţinerii unui folos material necuvenit constituie corupţie.

– Potrivit art. 213 C. pr. civ., experţii care vor cere sau vor primi mai mult decât plata statornicită se vor pedepsi pentru luare de mită.

– În codul penal, termenul este folosit în art. 202 şi în art. 261.

Notă: – I. Lascu, Particularităţile de investigare şi cercetare a infracţiunilor de corupţie în lumina noilor modificări legislative, „Dreptul” nr. 11/2002, p.137

– Al. Boroi, N. Neagu, Armonizarea legislaţiei penale române cu legislaţia europeană în materie de corupţie, în „Dreptul” nr. 4/2003, p. 117

(DELIMITAREA MARII CORUPŢII, ÎN SENSUL LEGII NR. 78/2000)

Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 43/2002 (aprobată ulterior prin Legea nr. 503/2002) s-a înfiinţat, la nivel naţional, Parchetul Naţional Anticorupţie, ca parchet specializat în combaterea infracţiunii de corupţie şi anume «pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 78/2000».

Determinarea competenţei materiale a Parchetului Naţional Anticorupţie ne face să observăm că intenţia legiuitorului a fost aceea de a limita activitatea procurorului specializat doar la marea corupţie, ceea ce vom analiza în continuare.

Potrivit art. 13 din O.U. nr. 43/2002, sunt de competenţa Parchetului Naţional Anticorupţie „infracţiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000”.

În înţelesul Legii nr. 78/2000 sunt infracţiuni de corupţie infracţiunile prevăzute în art. 254-257 C. pen., precum şi infracţiunile prevăzute în legile speciale «în funcţie de calitatea persoanelor care săvârşesc sau faţă de care se săvârşesc faptele şi în raport cu sectoarele de activitate unde acestea se comit»[1]. (se arată în art. 5 alin. 1 – subl. ns.).

Această calitate a persoanelor este arătată în chiar textul de iniţiere al legii, în art. 1 al dispoziţiilor generale:

a) care exercită o funcţie publică, indiferent de modul în care au fost învestite, în cadrul autorităţilor publice sau instituţiilor publice;

b) care îndeplinesc, permanent sau temporar, potrivit legii, o funcţie sau o însărcinare, în măsura în care participă la luarea deciziilor sau le pot influenţa, în cadrul serviciilor publice, regiilor autonome, societăţilor comerciale, companiilor naţionale, societăţilor naţionale, unităţilor cooperatiste sau al altor agenţi economici;

c) care exercită atribuţii de control, potrivit legii;

d) care acordă asistenţă specializată unităţilor prevăzute la lit. a) şi b), în măsura în care participă la luarea deciziilor sau le pot influenţa;

e) care, indiferent de calitatea lor, realizează, controlează sau acordă asistenţă specializată, în măsura în care participă la luarea deciziilor sau le pot influenţa, cu privire la: operaţiuni care antrenează circulaţia de capital, operaţiuni de bancă, de schimb valutar sau de credit, operaţiuni de plasament, în burse, în asigurări, în plasament mutual ori privitor la conturile bancare şi cele asimilate acestora, tranzacţii comerciale interne şi internaţionale;

f) care deţin o funcţie de conducere într-un partid sau într-o formaţiune politică, într-un sindicat, într-o organizaţie patronală ori într-o asociaţie fără scop lucrativ sau fundaţie;

g) alte persoane fizice decât cele prevăzute la lit. a) – f), în condiţiile prevăzute de lege.

În continuare, vom încerca să delimităm fiecare categorie de persoane cărora li se aplică dispoziţiile legale privind corupţia:

a) Prin funcţie publică se înţeleg funcţiile arătate în Lista anexă la Legea nr. 188/1999[2], precum şi orice funcţie desemnată sau asimilată drept funcţie publică în orice altă dispoziţie legală.

Sunt funcţii publice de conducere acelea de secretar general, director, şef departament, şef serviciu, sector, birou, funcţiile de inspector, secretar în autorităţile locale etc.

Sunt funcţii publice de execuţie acelea de consilier, expert, consultant, inspector şi referent. Mai adăugăm pentru autoritatea locală funcţia publică de inginer agronom, medic veterinar, perceptor şi agent agricol[3].

Funcţiile publice specifice unor autorităţi sau instituţii publice centrale ori unor instituţii subordonate acestora pot fi găsite la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, cea care avizează stabilirea acestora de către conducătorii autorităţilor sau instituţiilor respective (cu acordul autorităţilor lor ierarhic superioare).

Funcţiile specifice din aparatul de lucru al prefectului se stabilesc prin ordin al acestuia, în timp ce funcţiile specifice din aparatul de lucru al autorităţilor administraţiei locale se stabilesc prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv local.

Dacă funcţia respectivă, ocupată de o persoană învinuită de săvârşirea unei fapte de corupţie nu se regăseşte în Lista cuprinzând funcţiile publice, respectiv în ordinele sau hotărârilor conducătorilor amintiţi mai sus, şi aflate în evidenţa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, infracţiunea respectivă nu este de competenţa Parchetului Naţional Anticorupţie potrivit art. 1 lit. a) din lege[4].

b) În această categorie intră persoanele care desfăşoară activitatea în domeniul economic, comercial, în genere în domeniul privat.

Textul vorbeşte de o funcţie sau de orice însărcinare.

Observăm că prin „însărcinare” nu se înţelege angajatul de fapt al vechii jurisprudenţe, care a extins calitatea de funcţionar.

Prin noua reglementare a art. 147 C.pen. se face distincţie clară între funcţionarul public (de fapt) la care, potrivit lit. a), este indiferent cum a fost investit şi funcţionarul alin. 2 al art. 147 C.pen., care trebuie să aibă calitatea de salariat (adică fiind stabilit un raport juridic de muncă, potrivit Codului muncii, prin încheierea unui contract individual sau colectiv de muncă).

Prin însărcinare trebuie să înţelegem existenţa unei alte forme juridice determinate, cum ar fi contractul de colaborare, management, agent, prêt-nom, prestări de servicii, mandat, în măsura în care poate influenţa deciziile în activitatea persoanelor juridice de drept privat.

c) Exercitarea de „atribuţii de control” presupune examinarea sau analiza permanentă şi periodică a unei activităţi sau situaţii, în vederea urmăririi evoluţiei acestora sau luării de măsuri de remediere, iar nu simpla constatare, surprindere sau înregistrare a unei realităţi.

În raport cu aceste criterii, persoana care exercită îndatorirea de a verifica şi emite variate permise nu are atribuţii de control în sensul agravantei prevăzute în art. 254 alin. 2 C.pen., încât nu poate fi subiect al infracţiunii de luare de mită în această formă calificată[5].

Ne apropiem astfel de delimitarea atribuţiilor de control şi care constă în acea activitate complexă de verificare şi analiză a unor situaţii, în vederea urmăririi evoluţiei acestora şi propunerii sau chiar a luării de eventuale măsuri de remediere[6].

Această calitate este o componentă a atribuţiei generale de conducere (management) alături de aceea de organizare, administrare sau de optimizare, de coordonare sau supraveghere[7], componentă, la rândul ei a autorităţii.

O asemenea activitate este de natură – dacă nu de a reprezenta o participare chiar la conducerea persoanelor juridice sau la luarea deciziilor – de a reprezenta o componentă de control în cadrul activităţii generale de conducere.

d) Societăţile comerciale, societăţile (companiile naţionale, regiile autonome, unităţile naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice cu scop lucrativ, precum şi instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte forme juridice fără scop lucrativ şi persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi independente, organizează şi conduc contabilitatea financiară, potrivit Legii nr. 82/1991 republicate[8] şi contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activităţii.

De regulă, organizarea şi conducerea contabilităţii se fac în compartimente distincte conduse de un director economic, contabil şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie.

Subiecţii (pasivi şi activi) ai infracţiunilor de corupţie nominalizaţi sub lit. e) a art. 1 din Legea nr.78/2000 sunt, în principiu, aceştia, dacă contabilitatea se organizează pe bază de contracte de prestări servicii cu persoane juridice autorizate sau de persoane fizice care au calitatea de expert contabil, respectiv contabil autorizat. Societăţile comerciale de expertiză contabilă şi persoanele fizice autorizate nu exercită funcţii publice în sensul lit. a), nu participă la conducere exercitând atribuţii de control (lit. b).

Dacă raportul juridic este de muncă, directorul economic, contabilul şef, altă persoană împuternicită în acest sens participă la luarea deciziilor propriei persoane juridice sau le pot influenţa; în acest caz acestea sunt vizate de lit. d) a art. 1 din lege. Dacă raportul juridic este de drept civil sau comercial, răspunderea subiecţilor nu este o răspundere materială, ci civilă (comercială).

În această calitate este evident că ei – realizând, controlând sau acordând asistenţă de specialitate – chiar dacă nu participă direct (prin natura raportului juridic) la luarea deciziilor, organizând şi conducând contabilitatea ei, participă totuşi (şi anume într-o măsură determinantă) la luarea deciziilor sau cel puţin le pot influenţa. Dar, sub această lit. e) competenţa Parchetului Naţional Anticorupţie va fi antrenată doar în anumite sectoare de activitate, şi anume: operaţiuni care antrenează circulaţia de capital, operaţiuni de bancă, de schimb valutar sau de credit, operaţiuni de plasament, în burse, în asigurări, în plasament mutual ori privitor la conturile bancare şi cele asimilate acestora, tranzacţii comerciale interne şi internaţionale.

Sub această literă, legiuitorul a vrut să includă şi alte persoane, mai puţin importante din instituţia sau societatea comercială, dar fără a include orice salariat.

Includerea în marea corupţie nu este dată de capacitatea de influenţă a subiectului, ci de importanţa domeniului de activitate vizat. Acesta este un alt segment în delimitarea corupţiei de marea corupţie de competenţa Parchetului Naţional Anticorupţie.

f) Un alt domeniu de activitate socotit important a fi ocrotit prin reglementarea specifică este acela al persoanelor juridice fără scop lucrativ.

Distinct, pot fi subiecţi (activi sau pasivi) ai marii corupţii şefii de sindicate şi de uniuni de sindicate, de partide, de federaţii, de alianţe politice, echivalenţii acestora din persoane juridice străine (potrivit principiilor dreptului penal roman) fără scop patrimonial, chiar nerecunoscute în România, dacă funcţionează legal în ţara lor de origine, precum şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.

Organele de conducere includ, în sens larg, după cum am arătat mai sus şi organele de administrare şi control. Poziţia nominală a persoanelor fizice este aceea cuprinsă în actul constitutiv.

Dacă este vorba de un conducător de fapt, infracţiunea va fi aceea de înşelăciune, şi nu o infracţiune de corupţie.

De regulă, funcţiile de conducere sunt cele ale consiliului director şi ale membrilor comisiei de cenzori.

Asociaţiile şi fundaţiile pot înfiinţa societăţi comerciale. Persoanele care îndeplinesc permanent sau temporar funcţii sau însărcinări şi participă la luarea deciziilor şi le pot influenţa pot fi antrenate în marea corupţie în baza lit. b) a art. 1 din Legea nr. 78/2000 respectiv c)[9].

Funcţiile de conducere ale asociaţiilor nu sunt limitate doar la nivelul central (naţional). Spunem aceasta întrucât partidele politice pot avea subdiviziuni teritoriale, deci şi cu cadre de conducere. Răspunderea acestora este antrenată în măsura în care la nivel local, corespunzător, aceste funcţii de conducere au deschis conturi bancare şi răspund de gestionarea acestora (nu mai este cazul să repetăm condiţia alegerii statutare a conducătorilor locali).

La nivelul alianţelor politice, prin funcţia de conducere înţelegem factorii de decizie (potrivit art. 25 din Legea nr. 27/1996) ai alianţei.

g) Vom încerca să exemplificăm categoria altor persoane implicate în marea corupţie.

Enumerarea legii presupune ab initio dorinţa legiuitorului de a limita atât sfera subiecţilor, cât şi domeniile de activitate incluse în marea corupţie[10].

Astfel, de competenţa Parchetului Naţional Anticorupţie nu vor fi toate infracţiunile desemnate ca atare referitor la orice subiect activ sau pasiv, ci doar cele cu impact social major.

Potrivit art. 5 alin. 1 de competenţa parchetului Naţional Anticorupţie nu sunt doar infracţiunile cu subiect actul desemnal la lit. a) – f) din lege. Orice altă persoană care săvârşeşte o infracţiune de corupţie (sau conexă) faţă de un subiect pasiv desemnat la lit. a) – f) din lege devine subiect activ al marii corupţii.

Prin „alte persoane” se pot înţelege, de asemenea, membrii organizaţiilor, asociaţiilor sau grupărilor criminale în interesul cărora sunt săvârşite acte de corupţie.

De asemenea, ne gândim la alte persoane decât cele arătate la art. 1 lit. a) – f) în cazul funcţionarilor bancari – alţii decât cei care pot influenţa luarea deciziilor – care dispun acordarea de credite sau de subvenţii.

Este locul aici să subliniem că activitatea de conducere are caracter administrativ, în timp ce acordarea de credite sau de subvenţii, în genere, activitatea de creditare, este o activitate curentă cu caracter comercial, operativ.

Alte prsoane, în sensul lit. g) (fără să se încadreze în celelalte categorii lit. a) – f)) pot fi:

–          persoanele cu atribuţiuni în acţiunea de privatizare;

–          lichidatorii – din momentul preluării funcţiei, al depunerii semnăturii lor în registrul comerţului (art. 246 şi urm. din Legea nr. 31/1990, republicată);

–          reprezentanţii permaneţi ai societăţilor lichidatoare (art. 247 din Legea nr.31/1990, republicată);

–          brockerul (art. 11 din Legea nr. 78/2000) – (repetăm, altul decât cel ce ar participa la luarea deciziilor sau care l-ar putea influenţa în tranzacţiile comerciale interne);

–          funcţionarul (altul decât public) în tranzacţiile financiare;

–          tăinuitorul, contrabandistul, favorizatorul unor infracţiuni din marea corupţie (art. 17 lit. b) din Legea nr. 78/2000);

–          orice persoană care se asociază în vederea săvârşirii unor infracţiuni de mare corupţie (art. 17 lit. b);

–          orice funcţionar care săvârşeşte un fals sau uzează de fals în scopul unei infracţiuni de mare corupţie etc.;

–          şi chiar şi proxenetul care

Credem că am enumerat destule categorii de persoane care, fără să fie persoane importante, fără să afecteze domenii distincte, pot fi subiecţi ale infracţiunilor de mare corupţie, în sensul art. 1 lit. g) din Legea nr. 78/2000.

În concluzie, marea corupţie este delimitată de trei categorii de competenţe privind:

– persoanele importante atât din viaţa publică, cât şi privată (competenţă personală);

– domenii importante de activitate atât ale vieţii publice, cât şi private (sectoare de activitate – competenţă materială);

– activităţi importante (tranzacţii comerciale, activitatea de privatizare, operaţiunii financiare, droguri, spălare de bani, bancrută – competenţă materială).

Ca atare, competenţa înscrisă în art. 5 raportat la art. 1 din Legea nr. 78/2000 este, în principal, o competenţă materială.

– Se pedepseşte acţionarul sau deţinătorul de obligaţii care, în cazurile nepermise de lege îşi ia – în schimbul unui avantaj material – obligaţia de a vota într-un anume sens în adunările generale sau de a nu lua parte la vot.

Persoana care determină pe un acţionar sau deţinător de obligaţiuni ca, în schimbul unui avantaj material, să voteze într-un anumit sens ori să nu voteze, se pedepseşte potrivit art. 202 din Legea nr. 31/1990 modificată prin O.U. nr. 32/1997. (L.31 republ. în M.Of. nr. 33/29.I.98).

Cazuri nepermise de lege sunt, de exemplu, prevăzute în art. 49 sau 194.

– Soluţionarea crizei (de sistem şi de legitimitate) presupune refacerea completă a cadrului politico-legislativ de desfăşurare a procesului de privatizare, prin redistribuirea într-un cadru de moralitate şi legalitate a avuţiei naţionale confiscate abuziv de fosta clasă politică (reciclată) – L. Turcu, – Comunism – postcomunism o metamorfoză românească, în „Aldine”, 14.3.98.

– M. Apetrei, Corupţie. Procedura de urmărire şi judecare, „R.D.P.” nr. 2/1998, p. 39

Eficienţa combaterii corupţiei constă în transparenţa activităţii funcţionarului public, care înseamnă liberul acces la informaţii.

Legalizarea accesului la informaţii trebuie dublată de garantarea protecţiei datelor personale.

(Monica Macovei, Pledoare pentru acces la informaţii, în „Ziarul financiar” nr. 1/1998)

– Arma cea mai diabolică şi mai eficientă este organizarea, prin corupţie, a confuziei

(Ana Blandiana, Organizarea confuziei, „România liberă” 16.09.2000)

Problema degradării tuturor mecanismelor şi tuturor funcţiunilor, a disoluţiei, la Ileana Mălăncioiu, în „Adevărul” 7.10.2000

Maniera generală de acţiune în regimul comunist lasă o mare libertate procurorilor în interpretarea şi aplicarea legislaţiei privind faptele de corupţie. Principala problemă a acestui domeniu al legislaţiei este că el poate fi folosit ca instrument politic împotriva opoziţiei. Prin urmare, procurorii însărcinaţi cu soluţionarea cazurilor de corupţie trebuie feriţi de presiunile poliţiei în mai mare măsură decât colegii lor din alte sectoare juridice

(Mc. Dermott, Will & Emery, Boston, Memorandum referitor la Legea română pentru prevenirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, 1998).

– Articolele au în general o exprimare foarte largă, ceea ce mă bucură ca procuror dar mă nelinişteşte ca avocat. Ideea americană constituţională de libertate civilă ar fi serios pusă la încercare de unele exprimări folosite aici.

(Smaltz, Anderson & Fahey, Evaluare a legii pentru prevenirea şi sancţionarea faptelor de corupţie Parlamentul României, 1998)

– Ioan Lascu, Laura-Codruţa Lascu, O nouă reglementare în legătură cu infracţiunile de corupţie, „Dreptul” nr.10/2000, 3

– Ioan Lascu, Laura-Codruţa Lascu, Infracţiuni de corupţie. Noi incriminări, „Pro lege” nr. 4/2000, p. 17

– A.Ungureanu, Interpretarea şi aplicarea Legii nr.83/1992, „Dreptul” nr. 9/1995, p. 58

– M.Apetrei, Procedura urgentă de urmărire pentru unele infracţiuni de corupţie, „Anale”, Acad.Poliţie Al.I.Cuza, 1994, p. 42

– Horia Diaconescu, Modificări aduse structurii şi conţinutului infracţiunilor de luare şi dare de mită, primire de foloase necuvenite şi trafic de influenţă prin Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, „Dreptul” nr. 4/2001, p. 44

– lector univ. Crişu Anastasiu, Aspecte procedurale ale legii privitoare la corupţie,  „R.D.P.” nr. 1/2001, p. 48.

– ioan lascu, Laura Codruţa Lascu, Fapte de corupţie. Noi incriminări, „R.D.P.” nr. 1/2001, p. 61

– Fl. Scaleţchi, Corupţia – Notă de plată a săracului, „Monitorul drepturilor omului” august 2001;

– Fl. Stoica, Justiţia la bani mărunţi, în „Monitorul drepturilor omului” august, 2001, p.54 şi urm.

– Dorin Ciuncan, Competenţa procurorului specializat în combaterea corupţiei, „Dreptul” nr. 10/2001, p. 154.

Manifestări ale corupţiei în justiţie:

– trafic de influenţă,

– influenţarea cercetărilor penale,

– influenţarea deciziilor judiciare

în A. Năstase, Programul naţional de prevenire a corupţiei şi în planul naţional, 2001.

– Vasile Pătulea, Implicaţii ale reglementării, prin Legea nr. 78/2000, a competenţei procurorilor specializaţi în prevenirea şi combaterea infracţiunilor de corupţie, „Dreptul” nr. 11/2001, p. 123

România nu a combătut realmente corupţia;drept urmare, corupţia a devenit endemică în societatea românească (Michael Guest, la 24 ianuarie 2002, Iaşi, cit. apud Evenimentul zilei 26 ianuarie 2002.

Sistemul juridic este slab,ineficient şi atacat de o corupţie endemică” (Raportul pe anul 2001 al Departamentului de Stat privind respectarea drepturilor omului, Ziua 6 martie 2002)

În Rom. lib. din 6 martie 2002 „se avertizează asupra<<corupţiei sistemice a justiţiei >>”

Th. Mrejeru, Dtru P. Andreiu Florescu ş.a. Infracţiunea de corupţie, All Beck, 2000

Criză structurală şi de legitimitate politică

Între guvernanţi şi guvernaţi se creează o ruptură ireconciliabilă în care societatea refuză să participe efectiv la actul politic, fie mimează participarea, creându-şi forme proprii de manifestare social-politică ce au scopul de a-şi asigura supravieţuirea prin eludarea canalelor oficiale. Societatea se fragmentează într-o constelaţie de interese anomice (prin absenţa unei conduceri politice legitime), iar procesul modernizării politice eşuează.

Procesul de reciclare constă în supravieţuire nu numai prin menţinerea controlului politic, dar şi prin crearea unei baze economice capitaliste. Se produce amalgamarea noii clase economice capitaliste cu elemente clientelare ale relaţiilor economice internaţionale, adăugându-se categoria căpuşă a lumpenaventurierilor autohtoni şi străini.

Consolidarea controlului presupune utilizarea birocraţiei de tip parazitar din cadrul administraţiei şi prin selectarea şi promovarea unei noi generaţii de funcţionari potrivit aceloraşi interese.

O dovadă că activităţile de reciclare au avut de la un bun început girul politic al guvernanţilor, că s-a desfăşurat în mod planificat şi au fost executate în mod riguros este şi faptul că semnalările mass-mediei cu privire la aspectele ilegale, imorale ale tranzacţiilor de privatizare, cu privire la activitatea unor firme sau bănci fantomă sau de faţadă nu şi-au găsit încă o rezolvare firească, specifică unui sistem politic real democratic.

Soluţionarea crizei presupune refacerea completă a cadrului politico- legislativ de desfăşurare a procesului de privatizare, prin redistribuirea într-un cadru de moralitate şi de legalitate a avuţiei naţionaler confiscate abuziv de fostul regim.

– L. Turcu, România în pragul mileniului trei, Rom. lib. 14 martie 1998

– I. Dumitru,Consecinţele juridice ale nerespectării prevederilor Legii nr. 78/2000 referitoare la competenţa materială, „Dreptul nr. 1/2002, p. 191

– Convenţia referitoare la protecţia intereselor financiare ale C.E. şi protocoalele adiţionale, în Journal officiel des Communautes europeennes, 27.11.1995, nr. C.316/49 şi urm

– V. Dabu, S. Cătineanu, Unele reflecţii asupra organizării şi funcţionării Parchetul Naţional Anticorupţie, în „R.D.P.” nr. 4/2002, p. 38

– D. Ciuncan, „Pro lege” nr. 2/1996, p. 190

Domnilor preşedinţi, doamnelor şi domnilor deputaţi şi senatori, Stimaţi invitaţi, Guvernul aduce astăzi în faţa Parlamentului, sub forma angajării răspunderii asupra unui proiect de lege, o problemă care a frământat societatea românească în ultimul deceniu, cu mare rezonanţă, atât pe plan intern, cât şi pe plan extern – problema corupţiei. Recurgerea la această procedură legislativă reprezintă un act de responsabilitate din partea Guvernului faţă de un obstacol în asigurarea credibilităţii României, a instituţiilor statului, a clasei politice.

Ţin să declar în mod expres, în plenul celor două Camere ale Parlamentului, că Guvernul României, bazându-se pe dispoziţiile art. 113 alin. (1) din Constituţie, îşi angajează răspunderea asupra unui proiect de lege menit să ofere soluţii eficiente de prevenire şi de combatere a corupţiei, asigurând transparenţă în exercitarea funcţiei publice şi mediului de afaceri.

Prin proiectul de lege pe care îl promovăm astăzi, am deplina convingere că facem un pas important pe calea onorării ofertei noastre electorale şi de guvernare, precum şi angajamentelor faţă de Uniunea Europeană şi NATO.

Această iniţiativă a Guvernului, care sprijină direct aplicarea Strategiei naţionale pentru combaterea corupţiei, are loc la un an de la adoptarea Programului naţional şi Planului de prevenire a corupţiei şi a Planului naţional de acţiune împotriva corupţiei.

Măsurile propuse în proiectul de lege sunt rezultatul unei analize de profunzime efectuată de Guvern asupra realităţii româneşti şi a percepţiilor interne şi internaţionale privind fenomenul corupţiei în ţara noastră. În acest sens, au fost analizate riguros concluziile unor evaluări instituţionale, guvernamentale şi neguvernamentale, ale investitorilor străini şi ale mediului de afaceri din ţara noastră, precum şi rezultatele unor studii sociologice realizate în România.

Odată cu accelerarea integrării României în Uniunea Europeană şi NATO, trebuie să ne concentrăm tot mai mult asupra bunei funcţionări a statului de drept, a administraţiei publice, asupra modului de aplicare a legii sau asupra compatibilităţii mediului economic cu regulile unei economii de piaţă. Din această perspectivă, combaterea fenomenului corupţiei este esenţială pentru materializarea angajării consecvente a Guvernului României, a societăţii româneşti în ansamblu, în asumarea şi îndeplinirea criteriilor de aderare la Uniunea Europeană şi NATO.

Nu ne propunem, cu această ocazie, să facem un bilanţ detaliat al măsurilor preventive, precum şi al acţiunilor concrete desfăşurate în primii doi ani de guvernare pentru combaterea fenomenului de corupţie.

Am aprobat de urgenţă, la începutul anului 2001, legile care permit retrocedarea terenurilor agricole şi forestiere, precum şi a imobilelor confiscate abuziv. Aceasta ne-a permis ca, acum, în primăvara anului 2003 să avem peste 92% titluri de proprietate eliberate, faţă de 70% cât erau în decembrie 2000. A fost retrocedat un număr însemnat de imobile, peste 8200, urmând ca restituirea în natură să se intensifice potrivit reglementărilor adoptate în ultima perioadă.

Măsuri esenţiale de combatere a corupţiei au fost luate, practic, în toate domeniile: achiziţiile publice, licitaţiile electronice, unde, prin cele 73.000 de licitaţii s-au economisit peste 1.100 miliarde lei. Stoparea adopţiilor internaţionale în condiţiile cunoscute. Înfiinţarea ghişeului unic în instituţii publice şi la Registrul Comerţului. Reglementarea transparenţei tuturor actelor normative.

Îmbunătăţirea şi monitorizarea mediului de afaceri. Prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice şi altele.

Un rol important în această luptă îl are, fără îndoială, şi înfiinţarea Parchetului Naţional Anticorupţie, care până în prezent şi-a dovedit utilitatea şi eficienţa prin instrumentarea unor fapte şi acte relevante de corupţie. Toate acestea acţiuni s-au desfăşurat în conformitate cu Programul de prevenire şi Planul de combatere a corupţiei, adoptate de Guvern.

În continuarea acestui ansamblu de acţiuni, prin prezentul proiect de lege, Guvernul asigură deschiderea unei ofensive radicale împotriva corupţiei. Punerea în aplicare a legii are menirea să restabilească încrederea populaţiei şi a comunităţii oamenilor de afaceri în capacitatea de acţiune a Guvernului şi în puternica sa voinţă de a acţiona pentru a elimina corupţia din structurile societăţii româneşti, pe toate palierele sale. Voinţa politică a Guvernului va trebui să-şi găsească un ecou consistent, materializat în participarea întregii societăţi româneşti: partide politice, Parlament, mass-media, societate civilă, populaţie.

Noile reglementări pe care vi le supunem atenţiei reprezintă reacţii concrete în plan legislativ, instituţional şi în planul promovării publice, la dinamica pe care acest flagel a cunoscut-o după 1989. Totodată, aceste reglementări au fost concepute în spiritul unui imperativ foarte clar, de asigurare a acelui pragmatism care să le scoată din abstractul literei legii şi să le facă eficiente, aducându-le mai aproape de oameni şi de problemele lor reale.

Soluţiile din proiectul de lege privind angajarea răspunderii Guvernului constituie o reacţie la semnalele critice provenite din mediul intern, dar şi din unele aprecieri externe. Am în vedere evaluările Comisiei Europene, ale FMI şi Băncii Mondiale, ale Transparency International, Freedom House, BERD, GRECO -Consiliul Europei, ca şi semnale ale asociaţiilor oamenilor de afaceri români şi străini, ale Consiliului Investitorilor Străini din România, ale unor ambasade străine la Bucureşti.

Doamnelor şi domnilor parlamentari,

Măsurile şi obiectivele cuprinse în proiectul de lege ar rămâne inutile dacă nu le-am racorda la pulsul concret al societăţii, dacă nu s-ar pune în aplicare cu şi pentru cetăţeni. Efortul guvernamental de combatere a corupţiei depinde, în mare măsură, de sprijinul tuturor formaţiunilor politice, precum şi al societăţii civile şi mass-media. Etapa de acţiune iniţiată prin acest proiect legislativ implică practici instituţionale îmbunătăţite, deschise şi transparente, care impun o participare mai activă a cetăţenilor la evidenţierea şi izolarea fenomenului corupţiei, participarea ONG-urilor specializate pentru a semnala fenomene asociate corupţiei şi a monitoriza consistenţa răspunsului instituţional.

Trebuie să privim realitatea cu ochi critic şi autocritic, dar, în acelaşi timp, nu trebuie să facem rabat de la echilibru şi luciditate. Să recunoaştem că avem o problemă – corupţia – însă, şi zvonistica şi mai ales falsele etichetări politice îşi au contribuţia lor, care nu trebuie omise din vedere. Pe lângă realitatea dată, există şi importante mistificări.

Aş adăuga faptul că, din păcate, partidele politice s-au preocupat mult prea puţin de prevenirea şi combaterea corupţiei atunci când se aflau la putere. În prezent, partidele din opoziţie se manifestă ca şi când ar afla de corupţie acum şi nu ar avea nici o responsabilitate în legătură cu acest fenomen.

În sensul răspândirii unei culturi civice solide, Guvernul îşi propune un parteneriat cu reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale, preocupate de urmărirea şi semnalarea fenomenului corupţiei, pentru implicarea efectivă a societăţii civile în evaluarea programelor şi proiectelor iniţiate pe acest domeniu. Avem în vedere, în acest sens, realizarea unor campanii publice de anvergură pentru creşterea conştientizării cetăţenilor asupra consecinţelor fenomenului corupţiei şi, totodată, o mobilizare mai puternică pentru cunoaşterea şi promovarea măsurilor preventive pe care le întreprindem în combaterea acestui flagel.

Stimaţi parlamentari,

Nu există o singură concepţie privind corupţia, dar cetăţenii tind să absolutizeze componenta bănească a corupţiei, neglijând serviciile reciproce, sursă indirectă de îmbogăţire. Cu toţii, cred că suntem de acord cu privire la caracterul extins, de proporţii, al corupţiei la nivelul societăţii româneşti. Insuficienta diferenţiere a fenomenelor de corupţie ce au loc, a instituţiilor implicate, duce la un criticism general, la o radicalizare a opiniei publice în acuzarea sistemului politic de corupţie. Acesta este, practic, principalul motiv al deteriorării relaţiei de reprezentativitate dintre cetăţeni şi clasa politică. În momentul în care această relaţie ajunge să fie perturbată, însăşi funcţionarea regimului politic democratic este pusă în pericol. Nemulţumirile exprimate şi de societatea civilă sunt o dovadă a faptului că relaţia dintre cetăţean şi autorităţi este încă afectată de disfuncţionalităţi cronice, greu de remediat.

Au existat considerabile eforturi de recuperare a handicapurilor în plan legislativ, urmărindu-se apropierea autorităţilor de nevoile concrete ale cetăţenilor. Marea problemă rămâne, însă, tocmai discrepanţa dintre prevederea legală şi practica instituţională existentă.

Doamnelor şi domnilor deputaţi şi senatori,

Sunt anumite domenii evidenţiate de cetăţeni ca fiind cele mai expuse fenomenului corupţiei. Printre acestea, figurează sistemul vamal, sistemul judiciar, poliţia, sistemul administraţiei publice. Comenzile publice reprezintă activitatea cea mai favorabilă corupţiei, în judecata majorităţii cetăţenilor, aici fiind incluse lucrările publice pentru construcţii, sănătatea publică şi poliţia. Aşadar, putem să tragem concluzia că spaţiul public şi activităţile care au legătură cu sfera politică sunt cele mai suspecte, potrivit percepţiei populaţiei,dar şi estimărilor sociologice.

Proiectul de lege pentru care Guvernul îşi angajează astăzi răspunderea în faţa Parlamentului îşi propune să elimine cauzele generatoare de corupţie, tocmai în domeniile în care coeficientul de vulnerabilitate este mai ridicat. Având în vedere implicaţiile fenomenului corupţiei asupra societăţii, prevenirea şi combaterea acestui fenomen necesită, pe plan legislativ, o abordare multidisciplinară şi sistematică, pornind de la reglementarea aspectelor de drept penal, până la disciplinarea raporturilor de drept comercial şi asigurarea transparenţei în viaţa economică.

În acest sens, Guvernul a elaborat prezentul proiect de lege ca o reglementare complexă care, pe lângă dispoziţiile ce se circumscriu pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cuprinde şi dispoziţii din alte materii conexe, indispensabile realizării scopului urmărit.

(DISCURSUL domnului Prim-ministru Adrian Năstase la şedinţa Camerelor reunite ale Parlamentului, consacrată angajării răspunderii Guvernului asupra proiectului de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei -Palatul Parlamentului, 19 martie 2003 )

(INFRACŢIUNI ASIMILATE INFRACŢIUNILOR DE CORUPŢIE ÎN LEGEA NR. 78/2000)

Potrivit art. 10 din Legea nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie[11], sunt pedepsite cu închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi următoarele fapte, dacă sunt săvârşite în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite:

a) stabilirea, cu intenţie, a unei valori diminuate, faţă de valoarea comercială reală, a bunurilor aparţinând agenţilor economici la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar, comisă în cadrul acţiunii de privatizare sau cu ocazia unei tranzacţii comerciale, ori a bunurilor aparţinând autorităţilor publice sau instituţiilor publice, în cadrul unei acţiuni de vânzare a acestora, săvârşită de cei care au atribuţii de conducere, de administrare sau de gestionare;

b) acordarea de credite sau de subvenţii cu încălcarea legii sau a normelor de creditare, neurmărirea, conform legii sau normelor de creditare, a destinaţiilor contractate ale creditelor sau subvenţiilor ori neurmărirea creditelor restante;

c) utilizarea creditelor sau a subvenţiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate.

Incriminarea unor asemenea fapte asimilate infracţiunilor de corupţie ne determină la analiza câtorva elemente definitorii ale acestora.

Caracteristica esenţială a infracţiunilor de corupţie constă în existenţa unui funcţionar venal.

Subiectul activ al acestor infracţiuni sunt persoanele care au atribuţii de conducere, de administrare sau de gestiune, persoanele cu atribuţii în acordarea de credite sau de subvenţii sau respectiv persoanele care le utilizează, în măsura în care participă la luarea deciziilor în aceste sens sau care le pot influenţa, persoanele care ocupă o funcţie publică, sau care participă la conducerea unităţii respective îndeplinind atribuţii de control sau acordând asistenţă specializată.

Banii sau celelalte foloase primite, pretinse ori promise trebuie să fie necuvenite, adică legal nedatorate, să aibă caracter de retribuţie, întrucât invocarea unui alt titlu atrage calificarea de abuz în serviciu[12].

Acţiunea (inacţiunea) făptuitorului trebuie să constituie sine qua non un contraechivalent al conduitei sale lipsite de probitate. Reciproca acesteia trebuie să aibă caracterul unei plăţi sau a unei răsplătiri în vederea efectuării unui anume act perfect determinat, şi nu în general. Chiar dacă legea permite un avantaj patrimonial indirect, acesta trebuie să profite tot făptuitorului, deşi în chip mediat. Fără existenţa unei asemenea proporţii, fapta nu este caracterizată penal (daruri ocazionale, expresia unor sentimente de recunoştinţă ori respect personal – cf art. 4 alin. (1) din lege), după cum lipsa raportului de legătură, de retribuire poate caracteriza o altă infracţiune, cum ar fi, de exemplu, un abuz în serviciu.

Atunci când legea vorbeşte de foloase necuvenite ea se referă la sensul de drept comun al sintagmei, în accepţiunea dreptului penal român; iar aceste foloase pot fi directe sau indirecte, dar fără a se renunţa la caracterul de plată a prestaţiei funcţionarului. Sensul de folos „indirect” se referă la persoane interpuse, dar tot în ideea exact a recompensării actului făptuitorului, cum ar fi un dar făcut soţiei funcţionarului şi nerestituit[13], reparaţii, zugrăveli, efectuarea de lucrări în favoarea făptuitorului sau a acoliţilor săi, aceştia putând fi o rudă, un prieten sau chiar o persoană juridică. Cel ce îndreaptă spre aceştia folosul necuvenit este făptuitorul din voinţa sa, şi nu plătitorul favorului care trebuie să fie mereu altul decât beneficiarul plăţii necuvenite. La rândul său, această persoană va beneficia întotdeauna de celelalte avantaje astfel cumpărate în contrapartidă.

Pentru existenţa infracţiunii descrise în art. 10 din Legea nr. 78/2000, este necesar ca acţiunea care constituie elementul material să fie săvârşită cu vinovăţie, şi anume cu intenţie directă, fiind necesară voinţa făptuitorului de a primi banii, bunurile sau celelalte foloase necuvenite şi ştiinţa că acestea nu îi sunt legalmente cuvenite, reprezentarea stării de pericol a acţiunii sale. Făptuitorul trebuie să fi urmărit obţinerea, pentru sine sau pentru altul, de bani, bunuri sau de alte foloase necuvenite. Dacă scopul este integral realizat, existând dovada hotărârii aproprierii avantajului patrimonial şi au fost începute acte de executare dar care au fost întrerupte sau neizbutite, tentativa se pedepseşte.

De asemenea, persoana care are calitatea de martor, în sensul art. 2 lit. a) pct. 1 şi 2 din Legea nr. 682 din 19 decembrie 2002 privind protecţia martorilor[14], şi care a comis o infracţiune gravă, iar înaintea sau în timpul urmăririi penale ori al judecăţii denunţă sau facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârşit astfel de infracţiuni, beneficiază, potrivit art. 19, de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.

Ceea ce vrem să subliniem este necesitatea unei departajări nete a patrimoniilor, profitul trebuind să fie întotdeauna al altei persoane decât vânzătorul serviciilor. Caracteristic acestei infracţiuni este faptul că subiectul activ trebuie să aibă întotdeauna o altă calificare decât persoana care plăteşte. Este de neconceput ca făptuitorul să aibă acelaşi profit cu plătitorul complice sau instigator. Prin definiţie nu ar exista un profit care caracterizează infracţiunea asimilată cu o corupţie. Instigatorul este instigator, iar complicele este complice – ei nu sunt şi nu devin coautori. În sistemul nostru de drept mituitorul nu este considerat participant la infracţiunea de luare de mită, ci de autor al altei infracţiuni, de sine stătătoare, de dare de mită.

De lege ferenda, era necesară o incriminare a faptei cumpărătorului (de influenţă). Dacă legiuitorul ar fi dorit şi sancţionarea profitorului, ar fi făcut-o în mod expres, aşa cum a procedat cu utilizarea creditelor sau a subvenţiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate. Fapta incriminată la lit. c) din art. 10 din lege are ca subiect activ doar pe beneficiarul creditului acordat. La această faptă, dacă scopul urmărit ar fi altul decât un folos necuvenit sancţiunea nu este penală. De exemplu, au fost utilizate subvenţiile, prin deturnare de la sensul pentru care au fost cerute, dar nu pentru a profita ilicit de ele, ci pentru a salva afacerea. Dacă autorul, beneficiarul creditului nu anunţă schimbarea destinaţiei iniţiale răspunderea sa este tot civilă sau comercială. Exonerarea de răspundere penală intervine atunci când nu există o voinţă de a obţine foloase necuvenite şi ştiinţa de a însuşi ceva nemeritat.

Potrivit art. 81 din Legea nr. 78/2000, modificată prin Legea nr. 161/2003, promisiunea, oferirea sau darea, direct ori indirect, de bani sau alte foloase unui funcţionar al unui stat străin sau al unei organizaţii publice internaţionale, pentru a îndeplini sau a nu îndeplini un act privitor la îndatoririle sale de serviciu, în scopul obţinerii unui folos necuvenit în cadrul operaţiunilor economice internaţionale, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 7 ani.

(INFRACŢIUNEA PREVĂZUTĂ ÎN ART. 11 DIN LEGEA NR. 78/2000)

Procurorii specializaţi din cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie efectuează în mod obligatoriu urmărirea penală în cazul infracţiunilor prevăzute în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, în condiţiile prevăzute în Codul de procedură penală, în Legea nr. 78/2000 şi în Ordonanţa de urgenţă nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie .

Astfel, printre aceste fapte figurează ca o infracţiune asimilată infracţiunilor de corupţie: fapta persoanei care, în virtutea funcţiei, a atribuţiei ori a însărcinării primite, are sarcina de a supraveghea, de a controla sau de a lichida un agent economic privat, de a îndeplini pentru acesta vreo însărcinare, de a intermedia sau de a înlesni efectuarea unor operaţiuni comerciale sau financiare de către agentul economic privat ori de a participa cu capital la un asemenea agent economic, dacă fapta este de natură a-i aduce direct sau indirect foloase necuvenite.

1. Sintagma funcţia, atribuţia ori însărcinarea primite are în vedere persoanele care exercită o funcţie publică, indiferent de modul în care ele au fost învestite, în cadrul autorităţilor publice sau instituţiilor publice, persoanele care îndeplinesc, permanent sau temporar, potrivit legii, o funcţie sau o însărcinare, în măsura în care participă la luarea deciziilor sau le pot influenţa, la serviciile publice, regiile autonome, societăţile comerciale, companiile naţionale, societăţile naţionale, unităţile cooperatiste sau la alţi agenţi economici, persoanele care exercită atribuţii de control, potrivit legii, care acordă asistenţă specializată agenţilor economici privaţi, în măsura în care participă la luarea deciziilor sau le pot influenţa, precum şi persoanele care, indiferent de calitatea lor, realizează, controlează sau acordă asistenţă specializată, în măsura în care participă la luarea deciziilor sau le pot influenţa, cu privire la operaţiuni care antrenează circulaţia de capital, operaţiuni de bancă, de schimb valutar sau de credit, operaţiuni de plasament, în burse[15], în asigurări, în plasament mutual ori privitor la conturile bancare şi cele asimilate acestora, tranzacţii comerciale interne şi internaţionale[16].

2. Aceste persoane pot avea sarcina de a supraveghea, de a controla un agent economic privat, exercitând o funcţie publică, atribuţii de control, acordând asistenţă de specialitate unui agent economic – participând, potrivit legii, la luarea deciziilor sau putându-le influenţa; este vorba de entitatea în numele căreia subiectul acţionează şi care îi asigură legătura oficială cu un agent economic privat. Primind sarcina legală de a supraveghea, de a controla un agent economic privat, subiectul infracţiunii prevăzute în art. 11 din lege acţionează în favoarea agentului economic, fără a avea dreptul de a o face.

3. Sarcina de a lichida presupune existenţa unui lichidator, organ care aplică procedura legală a reorganizării judiciare şi a falimentului, având ca atribuţii:

– examinarea activităţii debitorului în raport cu situaţia de fapt şi cu întocmirea unui raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la încetarea de plăţi, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, şi supunerea acelui raport judecătorului-sindic în termen de 30 de zile de la desemnarea sa;

– conducerea în tot sau în parte a activităţii debitorului;

– introducerea de acţiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, precum şi a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operaţiuni comerciale încheiate de debitor şi a constituirii unor garanţii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor;

– aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor şi luarea măsurilor corespunzătoare pentru conservarea lor;

– menţinerea sau denunţarea unor contracte încheiate de debitor;

– examinarea creanţelor şi, atunci când este cazul, formularea de obiecţiuni la acestea;

– urmărirea încasării creanţelor din averea debitorului, rezultate din transferul de bunuri sau de sume de bani efectuate de acesta înaintea deschiderii procedurii;

– primirea plăţilor pe seama debitorului şi consemnarea lor în contul averii debitorului;

– vânzarea bunurilor din averea debitorului în conformitate cu prevederile prezentei legi;

– încheierea de tranzacţii, descărcarea de datorii, descărcarea fidejusorilor, renunţarea la garanţii reale sub condiţia confirmării de către judecătorul-sindic;

– sesizarea judecătorului-sindic cu orice problemă care ar cere o soluţionare de către acesta; – orice alte atribuţii stabilite prin încheiere de către judecătorul-sindic[17].

4. Agentul economic privat presupune forma de organizare a Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990[18] sau din Legea nr. 507 din 12 iulie 2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice[19]. Ca atare, sunt excluşi agenţii economici la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar, şi, în totul, autorităţile publice sau instituţiile publice despre care face vorbire  numai art.  10 din Legea nr. 78/2000.

5. – Latura obiectivă a infracţiunii incriminate în art.  11 din Legea nr. 78/2000 presupune din partea persoanelor arătate mai sus fapta de:

  • a îndeplini pentru acesta vreo însărcinare,
  • de a intermedia sau
  • de a înlesni efectuarea unor operaţiuni comerciale sau financiare,
  • de a participa cu capital.

Dacă prima modalitate ne duce cu gândul la o gestiune ilicită de afaceri, efectuarea unor operaţiuni comerciale sau financiare se raportează la acte de intermediere sau de înlesnire a acestora, ca forme de participaţie penală, de favorizare sau tăinuire.

5.1. Gestiunea de afaceri presupune atât fapte materiale, cât şi acte juridice în folosul gerantului. Dar, de fapt, îndeplinirea vreunei însărcinări presupune mai totdeauna un acord de voinţă, chiar greu de probat, ceea ce schimbă datele problemei într-un mandat (tacit). Spunem că gestiunea este ilicită nu pentru că ar fi împotriva gerantului, ci pentru că persoana nu are dreptul să facă acte de comerţ, fiind în îndeplinirea unei funcţii, însărcinări etc. incompatibile. Fapta atrage răspunderea delictuală şi pentru că de cele mai multe ori este vorba de o conivenţă infracţională, culpa fiind şi de partea agentului economic.

Înlesnirea efectuării unor operaţiuni constă în acte de sprijinire a operaţiunilor, cu o contribuţie materială, care ajută realizarea faptei agentului economic, prin sprijinirea cauzalităţii fizice sau chiar printr-o contribuţie imaterială, doar morală, de natură a ajuta la realizarea laturii subiective, psihice a operaţiunilor agentului economic privat.

Constituie o contribuţie materială crearea condiţiilor favorabile săvârşirii operaţiunilor comerciale sau financiare, efectuarea de acte pentru înlăturarea unor obstacole materiale în vederea acţiunii principale, contribuţia trebuind să fie efectivă. Se consideră efectivă contribuţia materială dată, chiar dacă ea nu a fost folosită la săvârşirea faptei, fiindcă orice contribuţie materială are indirect şi rolul de contribuţie morală, prin aceea că a întărit hotărârea autorului de a săvârşi fapta. Fără o contribuţie materială, tentativa de complicitate nu are cum să fie pedepsită. În acest sens credem că trebuie citit art. 15 din Legea nr. 78/2000[20].

5.2. În ceea ce priveşte participarea cu capital, observăm că legea incriminează conflictul de interese contrare funcţiei, însărcinării primite de cel care are sarcina de a controla pe agent, şi nu de a se transforma într-un coautor sau complice al faptelor ilicite ale acestuia.

5.3. Referitor la operaţiunile comerciale sau financiare facem trimitere la doctrina de drept comercial, enumerarea codului putând fi organizată ca:

– operaţiuni de interpunere în schimb sau în circulaţie;

– operaţiuni  de organizare a producţiei;

– operaţiuni conexe acestora, dar şi

– mandatul, gajul,

– operaţiunile de bursă

– operaţiunile de consignaţie.

Se socotesc, de asemenea, ca fapte de comerţ orice contracte şi obligaţii dacă aparţin unui comerciant, dacă nu sunt de natură civilă sau dacă nu rezultă contrariul din însuşi actul[21].

Operaţiunile bancare pot fi clasificate în mai multe categorii:

–                      operaţiuni pasive, de depozite la vedere şi la termen, în cont, cu numerar şi cu titluri,

–                      operaţiuni active, da acordare de credite,

–                      operaţiuni accesorii, de cumpărare, custodie administrare de active monetare, transferuri, clearing şi ale operaţiuni de virament, primirea de titluri în gaj sau în păstrare şi

–                      operaţiuni conexe, cum ar fi operaţiuni valutare, cu metale preţioase cu alte valori cu grad mare de lichiditate, plasamente, comerţul cu titluri, consultingul, garanţii, mandatări sau alte activităţi care pot fi legal asumate pe cont propriu sau în contul clienţilor[22].

Deci, din punct de vedere penal, prin operaţiuni comerciale se înţeleg faptele şi actele de comerţ în cel mai larg sens[23].

Raporturile juridice financiare pot fi grupate, în funcţie de particularităţile obiectului lor, în raporturi bugetare, raporturi fiscale, raporturi de credit public, raporturi privind emisiunea şi circulaţia bănească şi raporturi valutare[24].

Operaţiunile financiare pot privi impozitarea profitului, impozitele asupra tranzacţiilor, celelalte impozite şi taxe, operaţiunile valutare, licitaţii sau operaţiuni în afara acestora etc.

Obligaţiile legale în materia impozitelor de consumaţie (TVA sau accize) privesc organizarea şi conducerea evidenţei contabile, potrivit normelor legale, care să permită determinarea sumei impozabile, efectuarea înregistrărilor operaţiunilor impozabile ca element strict necesar determinărilor, facturări, decontări, precum şi controlul fiscal.

Cu titlu de exemplu, mai amintim operaţiunile de alocare şi de virare la bugetele locale (art. 8 alin. 3 din Ordonanţa de urgenţă nr. 216/1999 pentru modificarea Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr. 774/2001), operaţiunile în care se concretizează veniturile şi cheltuielile bugetare totalitatea operaţiunilor care se referă la încasarea, păstrarea şi eliberarea resurselor financiare (art. 1 din Legea nr. 189/1998), în sens larg, din punct de vedere penal totalitatea operaţiunilor băneşti, financiare şi bugetare, de trezorerie operaţiuni legate de virarea creditelor bugetare, operaţiunile financiare ale ordonatorilor de credite bugetare (art. 33), operaţiuni de încasări şi de plăţi în contul bugetelor[25], orice operaţiuni de angajarea cheltuielilor din sumele aprobate prin bugetul de stat, al asigurărilor sociale de stat sau bugetul fondurilor speciale (art. 36 din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice), operaţiuni cuprinse în contul general al datoriei publice de stat (art. 47), operaţiuni financiare în execuţia de casă (art. 49), operaţiuni ale trezoreriei (păstrarea disponibilităţilor – art. 34), toate operaţiunile care aparţin exerciţiului corespunzător de executare a bugetelor, orice operaţiuni efectuate prin trezoreria finanţelor publice în contul organelor administraţiei etc.; dar mai trebuie totuşi să amintim şi de operaţiunile privind veniturile nefiscale decurgând din operaţiunile de menţinere a păcii. Ele existând în clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice (anexă 1 la Ordinul ministrului finanţelor nr. 1394/1995) trebuiesc considerate, din punct de vedere penal, ca operaţiuni financiare.

De lege ferenda, fără a schimba cu nimic textul, propunem o mai bună redactare:

Fapta persoanei care, având sarcina de a supraveghea, de a controla sau de a lichida un agent economic privat, îndeplineşte pentru acesta vreo însărcinare, intermediază sau înlesneşte efectuarea unor operaţiuni comerciale sau financiare de către agentul economic privat ori participă cu capital la un asemenea agent economic, dacă fapta este de natură a-i aduce direct sau indirect foloase necuvenite, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Potrivit art. 11 din Legea nr. 78 din 8 mai 2000, fapta persoanei care, în virtutea funcţiei, a atribuţiei ori a însărcinării primite, are sarcina de a supraveghea, de a controla sau de a lichida un agent economic privat, de a îndeplini pentru acesta vreo însărcinare, de a intermedia sau de a înlesni efectuarea unor operaţiuni comerciale sau financiare de către agentul economic privat ori de a participa cu capital la un asemenea agent economic, dacă fapta este de natură a-i aduce direct sau indirect foloase necuvenite, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani[26].

Subiectul acestei infracţiuni este persoana care, în virtutea funcţiei, a atribuţiei ori a însărcinării primite, având sarcina de a supraveghea, de a controla sau de a lichida un agent economic privat,cu obiectivitate, nepărtinitor şi fără interese personale – intermediază sau înlesneşte efectuarea unor operaţiuni comerciale sau financiare de către agentul economic privat, fără a uza nepermis de poziţia sa.

Aceasta înseamnă că subiectul infracţiunii este extraneu agentului economic privat pe care îl supraveghează, îl controlează sau îl lichidează. El poate fi un funcţionar public sau un funcţionar, în cadrul unor entităţi publice (serviciu public, de interes sau utilitate publică) sau unor persoane juridice de drept privat (fiind indiferentă sursa sau natura capitalului).

Prima parte a modalităţii – îndeplinirea vreunei însărcinări în „Pro lege” excede efectuarea unor operaţiuni comerciale sau financiare, privind deci doar operaţiuni cu caracter civile. În ceea ce priveşte intermedierea sau înlesnirea, subiectul are calitatea de cooperatant indirect, de complice, acordând sprijin, în acest fel, autorului, dacă acesta săvârşeşte o faptă penală (evaziune fiscală, fals, uz de fals etc.). Aici pedeapsa este de la 2 la 7 ani doar dacă faptele nu constituie potrivit Codului penal sau unor legi speciale, infracţiuni mai grave; pedeapsa pentru autorul acelei infracţiuni se răsfrânge, potrivit art. 27 C. pen., şi asupra celui care înlesneşte sau intermediază, favorizând săvârşirea unei infracţiuni de către agentul economic privat. În celelalte cazuri este vorba de un conflict de interese.

Acţiunea (inacţiunea) făptuitorului trebuie să constituie sine qua non un contraechivalent al conduitei sale lipsite de probitate în desfăşurarea competenţei acordate. Reciproca acesteia fapte trebuie să îmbrace caracterul unei plăţi sau a unei răsplătiri în vederea efectuării unui anume act perfect determinat, şi nu în general, după cum lipsa raportului de legătură, de retribuire poate caracteriza o altă infracţiune, cum ar fi, de exemplu, un abuz în serviciu în contra intereselor persoanelor, respectiv, a intereselor publice.

Dacă fapta constă în încălcarea unor atribuţii generice, ea nu atrage răspunderea prepusului. Dacă fapta constă în încălcarea unor dispoziţii exprese ale comitentului, am putea vorbi de o răspundere civilă, pentru un delict civil, la latitudinea acestuia. Dacă fapta constă în neîndeplinirea, cu ştiinţă, a unui act ori în îndeplinirea în mod defectuos a unei atribuţii de serviciu public de către un funcţionar public, sau simplu funcţionar aflat în exerciţiul acelei funcţiuni publice şi dacă, prin aceasta, cauzează o vătămare intereselor legale ale unei persoane fizice ea trebuie privită ca un abuz în serviciu contra intereselor persoanelor.

Fapta funcţionarului public, sau a funcţionarului care, în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu, cu ştiinţă, nu îndeplineşte un act ori îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau al unei instituţii de stat ori al unei alte unităţi din cele la care se referă art. 145 sau o pagubă patrimoniului acesteia constituie infracţiunea de abuzul în serviciu contra intereselor publice[27].

Am vorbit doar de atribuţii ale unui serviciu public pentru că incriminarea se referă numai la acest domeniu – public – pentru că numai în acest domeniu sunt funcţionari publici, dar am extins latura obiectivă a infracţiunii şi la orice funcţionar din dispoziţia art. 258 C. pen. Dispoziţiile care privesc, în esenţă, latura obiectivă a infracţiunilor, sunt cele din art. 246-250, şi nu altele, printr-o inexistentă extensie, în acest caz maximul pedepsei reducându-se, în cazul funcţionarilor.

Arătăm că acest articol nu extinde incriminarea la orice servicii – publice sau private -, ci extinde doar sfera subiecţilor activi ai infracţiunii. La fel, abuzul în serviciu contra intereselor publice se produce numai împotriva unui organ sau al unei instituţii de stat ori al unei alte unităţi din cele la care se referă art. 145 sau o pagubă patrimoniului acesteia, dar fapta se poate săvârşi, potrivit art. 258 C. pen. şi de un simplu funcţionar.

De asemenea, prin funcţionar nu vom înţelege niciodată altceva decât un salariat. Dacă legea ar fi dorit să extindă incriminarea la orice salariat sau alt funcţionar de fapt ar fi spus ritos că acesta trebuie „să exercite o însărcinare şi în serviciul unei alte persoane juridice decât aceea unde avem funcţionari publici”.

Doar prevederile art. 254 – 257 C. pen. se aplică şi managerilor, directorilor, administratorilor şi cenzorilor societăţilor comerciale, companiilor şi societăţilor naţionale, ai regiilor autonome şi ai oricăror alţi agenţi economici, fapt arătat în art. 8 din Legea nr. 78/2000.

Intervenţia acestui articol nu exclude în nici un fel aceste persoane dintre subiecţii incriminărilor din art. 10-13 din Legea anticorupţie. Dar aceasta înseamnă că subiectul infracţiunii trebuie să fie extraneu agentului economic privat pe care îl supraveghează, îl controlează sau îl lichidează.

Formularea art. 11 din Legea nr. 78/2000 arată că subiectul activ al acestei infracţiuni nu trebuie să fie neapărat nici funcţionar public, nici funcţionar. Raportul său juridic cu cel ce l-a abilitat poate să fie unul civil, de dreptul muncii sau comercial. De asemenea, mai trebuie să arătăm că agentul economic privat asupra căruia se acţionează poate avea în administrare, gestionare, închiriere sau concesionare orice bunuri, fie ele publice sau private.

De exemplu, încălcarea obligaţiei înscrise în art. 147 din Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990, privind societăţile comerciale, republicată[28], de a nu putea fi membri în consiliul de administraţie al societăţii directorii executivi[29], nu reprezintă per se un delict civil.

Ei pot fi răspunzători faţă de societate şi de terţi, ca şi administratorii, pentru neîndeplinirea îndatoririlor lor, conform dispoziţiilor art. 144 din lege, chiar dacă ar exista o convenţie contrară în cazul în care ar încălca o dispoziţie expresă a proprietarului. Această normă înscrisă în art. 147 alin. (3) din Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 se referă la o răspundere civilă, respectiv de dreptul muncii.

Mai departe, dacă vor fi încălcate atribuţii de serviciu, o faptă ar putea fi privită ca un abuz în serviciu cu limitările sus-arătate.

Tot o infracţiune de acest gen este şi aceea înscrisă în art. 266 alin. (2) din Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990, republicată, atunci când fondatorii, administratorii, cenzorii, directorii, directorii executivi sau reprezentanţii legali folosesc, cu rea-credinţă, bunuri sau creditul de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lor propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect.

Confundând, credem, acţiunea publică cu acţiunea în răspundere contra acestora (de natură exclusiv civilă), Curtea Supremă de Justiţie, secţia penală, prin decizia nr. 3566 din 22 septembrie 2000[30] a decis că, potrivit art. 108 alin. (1) din această lege, exercitarea acţiunii în răspundere, deci şi a celei penale, în lipsa unei prevederi contrare, împotriva fondatorilor, a acţionarilor sau a directorilor aparţine numai adunării generale, care decide cu majoritate de voturi.

Suprema noastră instanţă a apreciat că prevederile art. 108 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 sunt caracteristice regimului proprietăţii private în cadrul economiei de piaţă şi trebuie considerate ca un mod derogatoriu de sesizare a instanţei, inclusiv a celei penale, atunci când fapta este săvârşită de vreunul dintre subiecţii la care textul se referă. În consecinţă, recursul în anulare a fost respins.

Noroc că, în baza art. 275 din aceeaşi lege, asemenea fapte, dacă constituie – potrivit Codului penal sau unor legi speciale – infracţiuni mai grave, se pedepsesc în condiţiile şi cu sancţiunile acolo prevăzute.

Latura obiectivă a infracţiunii incriminate în art. 11 din Legea nr. 78/2000 presupune din partea persoanelor arătate mai sus fapta de:

  • a îndeplini pentru acesta vreo însărcinare,
  • de a intermedia sau
  • de a înlesni efectuarea unor operaţiuni comerciale sau financiare,
  • de a participa cu capital.

Dacă prima modalitate ne duce cu gândul la o gestiune ilicită de afaceri, efectuarea unor operaţiuni comerciale sau financiare se raportează la acte de intermediere sau de înlesnire a acestora, ca forme de participaţie penală, de favorizare sau tăinuire.

Gestiunea de afaceri presupune atât fapte materiale, cât şi acte juridice în folosul gerantului. Dar, de fapt, îndeplinirea vreunei însărcinări presupune mai totdeauna un acord de voinţă, chiar greu de probat, ceea ce schimbă datele problemei într-un mandat (tacit). Spunem că gestiunea este ilicită nu pentru că ar fi împotriva gerantului, ci pentru că persoana nu are dreptul să facă acte de comerţ, fiind în îndeplinirea unei funcţii, însărcinări etc. incompatibile. Fapta atrage răspunderea delictuală şi pentru că de cele mai multe ori este vorba de o conivenţă infracţională, culpa fiind şi de partea agentului economic.

În cazul infracţiunii de gestiune frauduloasă, prevăzută în art. 214 C.pen., pricinuirea de pagube unei persoane, cu rea-credinţă, cu ocazia administrării sau conservării bunurilor acesteia, de către cel care are ori trebuie să aibă grija administrării sau conservării acelor bunuri, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Gestiunea frauduloasă săvârşită în scopul de a dobândi un folos material se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.

Dacă bunul este proprietate privată, cu excepţia cazului când acesta este în întregime sau în parte proprietatea statului, acţiunea penală pentru fapta prevăzută în alin. 1 se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Am reprodus acest articol în forma modificată prin Legea nr. 140/1996. Deşi textul alineatului final a fost declarat neconstituţional, el a modificat în totalitate înţelesul termenului de persoană folosit în alin. 1. Astfel, textul provenea din fostul titlu III, – Infracţiuni contra avutului personal sau particular, unde prin „persoană” se înţelegea persoana fizică. Dar, prin introducerea alineatului final, care nu face distincţie după calitatea proprietăţii – private sau nu – trebuie să admitem că prin „persoana” arătată în alin. 1 se înţelege şi o persoană juridică, căci un bun proprietate publică nu poate fi „proprietatea”unei persoane fizice.

Prin intervenţia Curţii Constituţionale[31], doar sintagma „cu excepţia cazului când acesta este în întregime sau în parte proprietatea statului,” a fost declarată neconstituţională, astfel încât în orice situaţie acţiunea penală pentru fapta prevăzută în alin. 1 se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Dar Codul penal are o altă incriminare mult mai gravă, prevăzută în art. 2151Delapidarea. Astfel, însuşirea, folosirea sau traficarea, de către un funcţionar, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează, se pedepsesc cu închisoare de la unu la 15 ani.

În cazul în care delapidarea a avut consecinţe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.

Am ajuns astfel la cea mai puternică reglementare care ocrotea înainte valori şi alte bunuri din avutul obştesc, astăzi fiind o infracţiune contra patrimoniului.

În cazul acestei incriminări, subiectul activ este întotdeauna un funcţionar, adică un salariat. Prin noile reglementări putem însă include în această categorie şi acelor raporturi juridice de muncă neîntemeiate pe un contract individual de muncă, în măsura în care nu se derogă[32]. Un director executiv gestionează sau administrează bunurile societăţii sale indiferent de natura raporturilor sale de muncă.

Ca atare, fapta unui director – membru ilegal al consiliului de administraţie al propriei firme – de a cumpăra în nume propriu bunuri ale societăţii şi de a le revinde cu suprapreţ poate fi privită ca o încălcare a datoriei de fidelitate sau a clauzei de neconcurenţă faţă de propriul serviciu, dar, în lipsa unor elemente care să caracterizeze o delapidare, un abuz în serviciu sau o infracţiune prevăzută într-o lege specială, poate să nu fie nici măcar o abatere disciplinară, ci doar un model de imoralitate.

În concluzie, în funcţie de gravitatea faptelor, de caracterul privat al activităţilor desfăşurate, încălcarea unor atribuţii de serviciu exprese pot fi sancţionate corespunzător; dar alegerea textelor este din ce în ce mai delicată!

Acordarea ilegală de credite

Potrivit art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 43/2002, aprobată prin Legea nr. 503/2002, procurorii specializaţi din cadrul Parchetul Naţional Anticorupţie efectuează în mod obligatoriu urmărirea penală în cazul infracţiunilor prevăzute în Legea nr. 78/2000.

În sensul acestei legi, sunt infracţiuni de corupţie infracţiunile prevăzute în art. 254-257 C. pen., precum şi infracţiunile prevăzute în legi speciale numai în funcţie de calitatea persoanelor care săvârşesc sau faţă de care se săvârşesc faptele respective, ori în raport cu sectoarele de activitate unde acestea se săvârşesc (art. 1).

Ca atare, procurorul Parchetului Naţional Anticorupţie este competent a efectua urmărirea penală şi în cazul infracţiunii asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute în art. 10 lit. b).

Infracţiunea constă în acordarea de credite sau de subvenţii cu încălcarea legii sau a normelor de creditare, neurmărirea, conform legii sau normelor de creditare, a destinaţiilor contractate ale creditelor sau subvenţiilor ori neurmărirea creditelor restante, dacă fapta este săvârşită în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Or, în sensul art. 1 lit. e) din Legea nr. 78, competenţa Parchetului Naţional Anticorupţie va fi atrasă pentru persoanele care realizează, controlează sau acordă asistenţă specializată numai în măsura în care participă la luarea deciziilor sau le pot influenţa cu privire la operaţiuni de bancă (sau de creditare).

Dacă acordarea de credite în favoarea unor persoane juridice fără respectarea normelor de creditare ar cădea, prin absurd, numai în sarcina unor funcţionari bancari (alţii decât „reprezentanţii societăţii bancare”), le-ar putea fi atribuită calitatea de subiect activ al infracţiunii. Credem totuşi că o asemenea capacitate nu poate exista. Funcţionarii bancari „pot influenţa” luarea deciziilor bancare, dar aceasta este de latitudinea exclusivă a factorilor de decizie, a „responsabililor bancari”.

Răspunderea persoanelor care îndeplinesc o funcţie sau o însărcinare în măsura în care participă la luarea deciziilor sau le pot influenţa, este atrasă în baza art. 1 lit. b) din lege, aceştia  aprobând credite şi fiind responsabili de modul de acordare (legal sau ilegal) a acestora.

Banca este angajată numai prin semnătura conducătorilor ei sau, cel puţin, a persoanelor împuternicite de către aceştia (art. 23 din Legea nr. 58/1998), în genere a membrilor consiliului de administraţie şi ai comitetului de direcţie. În aceste condiţii, simpli funcţionari bancari care au influenţat luarea deciziilor apar ca fiind complici ai reprezentanţilor bancari.

Teoretic însă acordarea de credite „în favoarea” unor persoane nu înseamnă totuşi neapărat şi dovada unui scop ilicit, în sensul art. 10, al obţinerii, de către debitor (sau de altcineva, determinat) a unor foloase necuvenite; simpla nerespectare a unor norme de creditare, per se, nu este o faptă penală sau, neapărat, o faptă de competenţa Parchetului Naţional Anticorupţie.

De aceea, ţinem să subliniem că:

– nu orice creditare ilegală este infracţiune;

– nu orice funcţionar bancar este răspunzător penal în calitate de autor al unei infracţiuni de corupţie;

– numai reprezentanţii societăţii bancare aprobă în mod legal, potrivit propriilor norme, acordarea de credite;

– nu orice faptă de corupţie este prevăzută în Legea nr. 78/2000 ca fiind de competenţa Parchetului Naţional Anticorupţie, după cum am încercat să arătăm mai sus.

Procurorul parchetului de pe lângă instanţa corespunzătoare este cel ce are competenţa de a se pronunţa cu privire la orice infracţiune din raza sa de activitate; dacă el va aprecia că, într-o anume cauză, sunt întrunite elementele infracţiunii prevăzute în art. 10 lit. b) din Legea nr. 78/2000, va sesiza el Parchetul Naţional Anticorupţie.

În situaţia în care, din datele cauzei, nu rezultă că sunt întrunite elementele constitutive ale unei infracţiuni de competenţa Parchetului Naţional Anticorupţie (lucru ce poate fi observat şi de către primul procuror care instrumentează), va rezulta un conflict de competenţă soluţionabil conform art.  45 alin. final C. pr. pen. La rândul său, verificându-şi competenţa, procurorul specializat P.N.A. va dispune asupra urmăririi penale, indiferent de data săvârşirii faptelor. Oricum, în baza art. 209 C. pr. pen., urmărirea penală, în cazul oricăror fapte incriminate în art. 254, 255, 257 C.pen. se efectuează, în mod obligatoriu, de către un procuror.

Notă: – Th. Mrejeru, D. Florescu, D. Sfta, Marieta Safta, Infracţiunile de corupţie. Aspecte teoretice şi practice, editura „AllBECK” 2000

– Vasile Dobrinoiu, Corupţia în dreptul penal român, Editura „ROMFEL”, Bucureşti, 1995

– Franco Roberti, Cooperarea judiciară în combaterea criminalităţii organizate şi a criminalităţii economice, material apărut în culegerea „Lupta împotriva corupţiei şi criminalităţii organizate”, editată în anul 2001 de Ministerul Public – Centrul de pregătire continuă a procurorilor.

– T.C. Medeanu, Nulitatea actelor efectuate de procurorii care desfăţoară urmărirea penală în cazul infracţiunilor de corupţie, în „Dreptul” nr. 7/2003, p. 103

– C. Rus, G. Dimofte, Infracţiune de corupţie, în „R.D.P.” nr. 3/2003, p. 85

Vezi: Abuz în serviciu, Acte premergătoare, Arestare preventivă, Asocierea în vederea săvârşirii de infracţiuni, Cheltuieli judiciare, Drept bancar, Drept comercial, Extrădare, Înregistrări, Funcţionar, Măsuri procesuale, Minister Public, Urmărire penală.

(RECURS. TERMEN DE DECLARARE. INFRACŢIUNI DE CORUPŢIE PREVĂZUTE ÎN LEGEA NR. 83/1992)

Prin Legea nr. 83/1992 s-a instituit procedura urgentă de urmărire şi judecare pentru unele infracţiuni de corupţie şi anume, cele menţionate în art. 1 din această lege – infracţiunile de luare de mită (art. 254 Cod penal), dare de mită (art. 255 Cod penal), primire de foloase necuvenite (art. 256 Cod penal) şi trafic de influenţă (art. 257 Cod penal).

Conform art. 2 alin. 3 din Legea nr. 83/1992, în cazul în care aceste infracţiuni nu sunt flagrante, judecata se face potrivit art. 471 – 479 din Codul de procedură penală, cu derogările şi completările prevăzute în alineatele următoare.

Potrivit art. 477 Cod procedură penală, termenul de recurs împotriva hotărârii instanţei este de 3 zile de la pronunţare.

În caz de concurs, între legea generală (Codul penal) şi legea specială (Legea nr. 83/1992) se aplică legea specială, conform principiului înscris în art. 362 Cod penal.

Totodată, regulile de procedură (deci şi cele stabilite în Legea nr. 83/1992) sunt de strictă şi imediată aplicare conform prevederilor art. 2 Cod procedură penală.

Nerespectarea termenelor de judecată stabilite prin această lege la cel mult 15 zile, conform art. 472 alin. 1 şi art. 473 alin. ultim Cod procedură penală nu poate duce la concluzia că judecata s-a făcut conform procedurii obişnuite, pentru că această situaţie nu este prevăzută în art. 466 Cod procedură penală, iar pe de altă parte nu se poate deroga de la procedura specială prevăzută de Legea nr. 83/1992.

Instanţa de recurs a respins ca tardiv recursul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău împotriva hotărârii pronunţate de instanţa de fond care a dispus, conform art. 333 Cod procedură penală, restituirea cauzei la Parchet pentru refacerea urmăririi penale privind pe inculpatul N.F. pentru infracţiunea de trafic de influenţă.

Curtea de Apel Bacău, decizia penală nr. 271 din 21 iulie 1994, publicată în Curtea de Apel Bacău, Jurisprudenţa, 1995


[1] În continuare, pe scurt, infracţiuni de corupţie

[2] Legea privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în M.Of. nr. 600 din 8 decembrie 1999.

[3] Vezi anexa la Legea nr. 188/1999.

[4] Ceea ce nu exclude aplicabilitatea celorlalte litere ale art. 1.

[5] Referitor la şeful de tren (controlorul de bilete) care nu are atribuţii de control, C.S.J., S. pen., dec. nr. 67 din 14.01.1999 în Bul.Jud., p. 276.

[6] Referitor la gardianul public, care exercită activităţi de pază, supraveghere şi gardă, dar care sunt limitate doar la surprinderea, constatarea şi împiedicarea actelor de nerespectare a regulilor impuse de bunul mers al activităţii, şi care nu poate fi considerat funcţionar cu atribuţii de control, vezi C.S.J., S. pen., dec. nr. 566 din 18.02.1999, în Bul.Jud., p. 278.

[7] Atribuţii de verificare tehnică (de ex. a branşamentelor) de a nu sesiza ilegalitatea unor operaţii se include în alin.1 şi 2 al art. 254 C. pen.) C.S.J., S. pen., dec. nr. 3716 din 29.09.2000, în Bul.Jud., p.313.

[8] Republicată în M.Of. nr. 531 din 31.08.2001.

[9] De asemenea partidele politice pot desfăşura activităţi specifice societăţilor comerciale în domeniul culturii politice, sportului sau loisir–ului etc. Răspunderea va fi antrenată conform lit. b) sau c) din lege.

[10] Dacă mai era nevoie de adăugarea unui segment de text: numai „În cazul infracţiunilor atribuite prin prezenta ordonanţă de urgenţă în competenţa Parchetului Naţional Anticorupţie se aplică dispoziţiile art.118 din Codul penal privind confiscarea bunurilor” (se arată în art. 22 din O.U. nr. 43/2002 – subl.ns.).

[11] Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 18 mai 2000, modificată prin Ordonanţa nr. 83 din 29 august 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 1 septembrie 2000.

[12] Există opinia că fapta va constitui abuz dacă motivarea destinaţiei şi chiar destinaţia efectivă nu va fi în folos propriu, ci al unităţii (D. Ciuncan, Criterii distinctive la unele infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul, în „R.R.D.” nr. 1/1987, p. 43). Argumentul este acela al lipsei laturii subiective. În acelaşi sens, O. Loghin, T. Toader, Drept penal român, Editura Şansa, Bucureşti, ed. 1996, p. 336.

[13] Persoana interpusă poate fi, în acest caz, complice sau instigator. S. Kahane, Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul, în „Explicaţii teoretice ale Codului penal român”, vol. IV, Partea specială, de V. Dongoroz ş.a., Editura Academiei, Bucureşti, 1972, p. 149. În afara îndatoririlor de serviciu o faptă, care altminteri ar fi o luare de mită, poate primi încadrarea juridică de trafic de influenţă sau înşelăciune etc…

[14] Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 964 din 28 decembrie 2002. Infracţiunea gravă este infracţiunea care aparţine uneia dintre următoarele categorii: infracţiunile contra păcii şi omenirii, infracţiunile contra siguranţei statului sau contra siguranţei naţionale, terorismul, omorul, omorul calificat, omorul deosebit de grav, infracţiunile privind traficul de droguri şi traficul de persoane, spălarea banilor, falsificarea de monede sau de alte valori, infracţiunile privitoare la nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, infracţiunile privitoare la regimul materialelor nucleare sau al altor materii radioactive, infracţiunile de corupţie, infracţiunile contra patrimoniului care au produs consecinţe deosebit de grave, precum şi orice altă infracţiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii al cărei minim special este de cel puţin 10 ani sau mai mare (cf. art. 2 lit. h din lege).

[15] Deşi bursele de mărfuri sunt autorizate ca organisme cu putere de autoreglementare de către Autoritatea de Supraveghere şi Reglementare – dacă îndeplinesc condiţiile stabilite în Regulamentul privind autorizarea şi funcţionarea organismelor de autoreglementare – ele se înfiinţează de către societăţile de bursă în baza legii (cf. Legii nr. 129 din 21 iulie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei nr. 69/1997 privind bursele de mărfuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 3 august 2000). Societatea de bursă este societate comercială pe acţiuni, constituită conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţei de urgenţă nr. 27/2002, autorizată de C.N.V.M., autonomă în raport cu participanţii la piaţă care prestează servicii de interes public prin intermediul burselor de mărfuri înfiinţate (Legea nr. 512 din 12 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 27/2002 privind pieţele reglementate de mărfuri şi instrumente financiare derivate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 5 august 2002).

[16] Excluzându-se, astfel, alte persoane fizice (art. 1 lit. g. din Legea nr. 78/2000).

[17] Legea nr. 64 din 22 iunie 1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 13 decembrie 1999, a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 38/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 30 august 1996, abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 3 octombrie 1997, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 3 octombrie 1997, abrogată prin Legea nr. 99/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 27 mai 1999, Ordonanţa Guvernului nr. 38 din 30 ianuarie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 2 februarie 2002

[18] Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 29 ianuarie 1998, cu modificările ulterioare.

[19] Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 6 august 2002

[20] V. Dongoroz, Participaţia, în „Explicaţii teoretice…”, vol. I, Partea generală, Editura Academiei, Bucureşti, 1969, p. 206.

[21] I. Turcu, Dreptul afacerilor, Editura Chemarea, Iaşi, 1992, p. 15; referitor la distincţia fapte, acte sau operaţiuni de comerţ, vezi şi R. Petrescu, Drept comercial român, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1996, p. 22.

[22] I. Turcu, Operaţiuni şi contracte bancare, Lumina Lex, Bucureşti,,Bucureşti,, Bucureşti, 1994, p. 84

[23] Subliniem totuşi utilizarea unui sens restrâns al noţiunii:operaţiuni de bancă şi de schimb, operaţiunile de mijlocire (în afacerile comerciale), operaţiuni cambiale, operaţiuni maritime. Contul curent şi cecul se prezumă a nu fi considerate ca fapte de comerţ (în ceea ce îi priveşte pe necomercianţi), cu excepţia situaţiilor când ele au o cauză comercială. Mai trebuie să spunem că deosebirea dintre un fapt de comerţ şi unul civil constă în caracterul de speculă care trebuie să existe la baza oricărui act de comerţ, precum şi în specialitatea comerţului. Cu privire la definirea comerciantului a se vedea şi R. Petrescu,op. cit, p. 64.

[24] I. Condor, Drept financiar, R.A. „Monitorul Oficial”, Bucureşti, 1994, p. 54.

[25] Este interzis instituţiilor publice să efectueze operaţiuni de încasare şi plăţi prin băncile comerciale, operaţiune sancţionabilă doar în sarcina acelora, şi nu şi a băncilor.

[26] Legea nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 18 mai 2000

[27] Aceste infracţiuni sunt cuprinse în titlul VI, – Infracţiuni care aduc atingere unor activităţi de interes public sau altor activităţi reglementate de lege, capitolul I, – Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul.

[28] Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 29 ianuarie 1998

[29] Potrivit art. 147 alin. (1) din Legea nr. 31, directori executivi pot fi funcţionari ai societăţii.

[30] Publicată în „Curierul judiciar” nr. 1/2002, p. 130-131

[31] Decizia nr. 39/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199/1999.

[32] A se vedea şi art. 295 alin. (2) din Codul muncii, Legea nr. 53/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003

CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

CONVENŢIA PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI A LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE

CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

(CAZUL PETRA ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI)

(115/1997/899/1.111)

Hotărârea din 23 septembrie 1998,

publicată în M.Of. nr.637 din 27 decembrie 1999

I. Cu privire la pretinsa încălcare a art. 8 din convenţie

A. Cu privire la obiectul litigiului

31. În cererea adresată Curţii la 21 ianuarie 1998 reclamantul se plânge de îngrădirea dreptului său la corespondenţă (deschiderea corespondenţei şi întârzieri în expedierea acesteia) nu numai cu Comisia, ci şi cu familia şi cu autorităţile publice. El invocă art. 8 din convenţie, care prevede:

„1. Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului său şi a corespondenţei sale.

2. Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în care acest amestec este prevăzut de lege şi dacă constituie o măsură care, într-o societate democratică, este necesară pentru securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protejarea sănătăţii sau a moralei ori protejarea drepturilor şi libertăţilor altora.”

32. Guvernul subliniază că domnul Petra nu a invocat niciodată în faţa Comisiei îngrădirea corespondenţei cu autorităţile române şi susţine că limitarea libertăţii corespondenţei reclamantului cu familia sa este justificată din punct de vedere al art. 8.

33. Delegatul Comisiei nu a luat nici o poziţie în această privinţă.

34. Curtea reaminteşte că, în ceea ce priveşte competenţa sa ratione materiae, aceasta este determinată de cadrul deciziei Comisiei asupra admisibilităţii unei cereri (a se vedea, mutatis mutandis, hotărârea Guerra şi alţii împotriva Italiei din 19 februarie 1998, Culegere de hotărâri şi decizii 1998-I, şi 44). Or, Comisia a reţinut la 13 ianuarie 1997 că „fără a prejudicia fondul, capătul de cerere al reclamantului privitor la îngrădirea corespondenţei sale (art. 8 din convenţie)”, apoi, la 30 octombrie 1997, ş I expus punctul de vedere conform căruia a existat o încălcare a acestui articol, datorită „deschiderii corespondenţei şi întârzierii expedierii”.

Totuşi, chiar dacă ultimele două capete de cerere, invocate de către domnul Petra în plângerea sa din 21 ianuarie 1998 (paragraful 31 de mai sus), se referă la aceleaşi fapte, dosarul cauzei nu conţine nici o scrisoare adresată de reclamant familiei sale sau autorităţilor din ţara sa, care să fi fost interceptată şi controlată de către conducerea penitenciarelor din Mărgineni şi din Aiud. În lipsa probelor care să sprijine aceste susţineri, Curtea consideră că nu trebuie să le ia în considerare.

B. Cu privire la respectarea art. 8

35. Reclamantul afirmă că este obligat să prezinte scrisorile adresate Comisiei comandantului penitenciarului, care le trimite la Bucureşti, producându-se astfel întârzieri considerabile. Cât despre corespondenţa provenită de la Comisie, aceasta soseşte desfăcută şi cu întârzieri de mai mult de o lună. El invocă o încălcare a art. 8.

36. De comun acord cu Guvernul şi cu Comisia, Curtea apreciază că a avut loc „o ingerinţă din partea unei autorităţi publice” în exercitarea dreptului reclamantului la respectarea corespondenţei sale, drept garantat de alin. 1 al art. 8. O astfel de ingerinţă încalcă dispoziţiile acestui text, dacă „nu este prevăzută de lege” şi nu urmăreşte unul sau mai multe scopuri legitime dintre cele menţionate la alin. 2. În plus, atingerea adusă dreptului trebuie să fie „necesară într-o societate democratică” pentru atingerea acestor scopuri (a se vedea hotărârile Silver şi alţii împotriva Regatului Unit din 25 martie 1983, seria A, nr. 61, p. 32, paragraful 84, Campbell împotriva Regatului Unit din 25 martie 1992, seria A, nr. 233, p. 16, paragraful 34 şi Calogero Diana împotriva Italiei din 15 noiembrie 1996, Culegere 1996 – V, p.1.775, paragraful 28).

37. Curtea reaminteşte că din moment ce o anumită lege oferă autorităţilor o putere de apreciere este imposibil să fie redactată în termeni foarte cerţi, o rigiditate excesivă a textului fiind rezultatul probabil al unei astfel de griji pentru certitudine (a se vedea, printre multe altele, Hotărârea Calogero Diana mai sus citată, p.1.775, paragraful 32).

În speţă, dispoziţiile interne aplicabile controlului corespondenţei deţinuţilor sunt incluse în Legea nr. 23/1969 şi în regulamentul său de aplicare. Or, art. 17, 18 şi 20 ale amintitei legi lasă autorităţilor naţionale o marjă prea mare de apreciere: legea se limitează la a indica, într-o manieră foarte generală, dreptul condamnaţilor de a primi şi de a trimite corespondenţă şi acordă directorilor penitenciarelor autoritatea de a păstra orice scrisoare, ziar, carte sau revistă „neadecvate reeducării condamnatului” (paragraful 25 de mai sus). Controlul corespondenţei pare deci automat, independent de orice decizie a unei autorităţi judecătoreşti şi nesupus căilor de atac.

Cât despre regulamentul de aplicare, acesta nu este publicat, motiv pentru care reclamantul nu a putut să ia cunoştinţă de conţinutul acestuia.

38. Curtea observă, în plus, faptul că Guvernul nu contestă concluziile Comisiei, conform cărora regulamentul de aplicare nu corespunde exigenţei de accesibilitate cerute de art. 8 alin. 2 din convenţie, iar legea română nu indică destul de clar întinderea şi modalităţile de exercitare a acestei puteri de apreciere acordate autorităţilor.

39. În concluzie, domnul Petra nu s-a bucurat de protecţia minimă cerută de preeminenţa dreptului într-o societate democratică (Hotărârea Calogero Diana mai sus citată, p. 1.776, paragraful 33). Prin urmare, Curtea constată că ingerinţa în discuţie nu era prevăzută de lege şi că a avut loc o încălcare a art. 8.

40. Având în vedere concluzia precedentă, Curtea nu consideră că este necesar să verifice în speţă respectarea celorlalte cerinţe ale alin. 2 al art. 8.

(CAZUL I. DALBAN ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI)

Hotărârea din 28 septembrie 1999,

publicată în M.Of. nr. 277 din 20 iunie 2000

III. Cu privire la pretinsa încălcare a art. 10 din convenţie

40. Conform susţinerilor reclamantului condamnarea sa pentru calomnie a adus atingere dreptului său la libertatea de exprimare, garantat de art. 10 din convenţie, care prevede următoarele:

„1. Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau de a comunica informaţii ori idei fără amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama de frontiere. Prezentul articol nu împiedică statele să supună societăţile de radiodifuziune, de cinematografie sau de televiziune unui regim de autorizare.

2. Exercitarea acestor libertăţi ce comportă îndatoriri şi responsabilităţi poate fi supusă unor formalităţi, condiţii, restrângeri sau sancţiuni prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru securitatea naţională, integritatea teritorială sau siguranţa publică, apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor, protecţia sănătăţii sau a moralei, protecţia reputaţiei sau a drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea de informaţii confidenţiale sau pentru a garanta autoritatea şi imparţialitatea puterii judecătoreşti.”

A. Cu privire la pierderea calităţii de „victimă”

41. Curtea constată, în primul rând, că decizia Curţii Supreme de Justiţie din 2 martie 1991, care a admis recursul în anulare al parchetului, a anulat cele două hotărâri de condamnare aflate la originea cererii întemeiate pe art. 10 din convenţie (a se vedea alin. 28 de mai sus).

42. În observaţiile sale din data de 1 iunie 1999 Guvernul susţine că în ceea ce priveşte condamnarea reclamantului pentru calomnierea lui G.S. instanţa supremă a pronunţat achitarea, considerând că domnul Dalban acţionase cu bună-credinţă. Această concluzie, alături de posibilitatea pe care o avea văduva de a recupera pe cale judiciară civilă daunele pretinse a fi fost suferite, constituie, conform Guvernului, o recunoaştere „în substanţă a unei eventuale încălcări a convenţiei şi permite din plin despăgubirea în conformitate cu dreptul intern”. Guvernul invită prin urmare Curtea să respingă cererea pentru pierderea calităţii de „victimă”.

În ceea ce priveşte condamnarea pentru calomnierea senatorului R.T. Guvernul subliniază că cele două hotărâri care făceau obiectul recursului parchetului au fost casate de Curtea Supremă de Justiţie „şi, după o nouă judecată, şaceastaţ a pronunţat încetarea procesului penal ca urmare a decesului inculpatului”. Considerând că în acest mod a reparat pretinsa încălcare a art. 10 din convenţie, Guvernul „lasă la aprecierea Curţii” faptele respective.

43. Avocatul doamnei Dalban consideră decizia Curţii Supreme un adevărat rechizitoriu la adresa defunctului reclamant şi o apologie explicită a lui R.T.

44. În Hotărârea sa Amuur împotriva Franţei din 25 iunie 1996 Curtea a reafirmat că „o decizie sau o măsură favorabilă reclamantului nu este în principiu suficientă pentru a-şi pierde calitatea de victimă, decât dacă autorităţile naţionale au recunoscut, în mod explicit sau în substanţă, şi apoi au reparat încălcarea convenţiei” (Culegere, 1996 – III, pag.8 – 46, alin. 36).

În cazul de faţă, chiar dacă decizia Curţii Supreme de Justiţie, care a anulat hotărârile atacate cu motivarea că reclamantul acţionase cu bună-credinţă, pe baza unor documente oficiale privitoare la G.S. (a se vedea mai sus alin. 28), ar putea trece drept o recunoaştere în substanţă a limitării nejustificate a „dreptului la libertatea de exprimare”, Curtea apreciază că decizia menţionată nu constituie o reparaţie adecvată în sensul propriei sale jurisprudenţe. Într-adevăr, pe de o parte, deşi Guvernul citează art. 998 şi 999 din Codul civil şi art. 505 C. pr. pen. (a se vedea alin. 30 de mai sus), nu este clar dacă şi prin ce mijloace doamna Dalban va putea obţine vreo despăgubire. Pentru ca responsabilitatea civilă să fie angajată, calea deschisă de Codul civil prevede existenţa unei culpe. Doamna Dalban afirmă, fără a fi contrazisă de Guvern, că trebuie plătită o taxă de timbru consistentă. În ceea ce priveşte calea prevăzută de Codul de procedură penală nu ar fi rezonabil să se solicite doamnei Dalban să declanşeze o nouă procedură cu un final cel puţin incert, după ce cercetarea judecătorească s-a finalizat printr-o condamnare confirmată în recurs.

În ceea ce priveşte concluziile privindu-l pe senatorul R.T., inserate în decizia din data de 2 martie 1999, Curtea constată că instanţa supremă română a considerat întemeiată condamnarea reclamantului, întrucât acesta acţionase în scopul creării unui prejudiciu, fără a verifica înainte informaţiile publicate în articolele incriminate (a se vedea alin. 28 de mai sus). Decizia prin care s-a încetat procesul penal nu a fost pronunţată decât datorită decesului domnului Dalban. Este evident că nu există nici o recunoaştere explicită sau implicită din partea autorităţilor naţionale a încălcării art. 10.

45. În concluzie Curtea apreciază că văduva reclamantului poate să se pretindă „victimă” în sensul art. 34 din convenţie.

B. Cu privire la temeinicia plângerii

46. Nimeni nu contestă în faţa Curţii că a existat o ingerinţă a unei autorităţi publice în dreptul reclamantului la libertatea de exprimare, garantat de primul alineat al art. 10 din convenţie, datorată condamnării în litigiu. Nu se poate contesta faptul că ingerinţa era „prevăzută de lege” şi urmărea un scop legitim, „apărarea reputaţiei (…) altora”, şi că răspundea deci la două dintre condiţiile care permit ca ingerinţa să fie considerată ca justificată din punct de vedere al alin. 2 al art. 10 din convenţie. Curtea a făcut aceleaşi constatări pe care le-a făcut deja Comisia.

47. În ceea ce priveşte chestiunea de a şti dacă atingerea era necesară „într-o societate democratică”, Curtea reaminteşte că, în conformitate cu jurisprudenţa constantă, trebuie stabilit dacă atingerea în litigiu corespundea unei nevoi sociale imperioase, dacă era proporţională cu scopul legitim urmărit, dacă motivele invocate de autorităţile naţionale pentru a o justifica sunt întemeiate şi suficiente (a se vedea, între altele, Hotărârea Bladet Tromso şi Stensaas împotriva Norvegiei din 20 mai 1999, Colecţie de hotărâri şi decizii, 1999). Curtea nu are sarcina de a se substitui instanţelor naţionale, ci de a verifica din perspectiva art. 10, având în vedere toate circumstanţele cauzei, deciziile pe care acestea le-au pronunţat în virtutea puterii lor de apreciere (ibidem, alin. 60, şi, printre altele, Hotărârea Fressoz şi Roire împotriva Franţei din 21 ianuarie 1999, Colecţie de hotărâri şi decizii – I, 1999.

48. Articolele incriminate tratau un subiect de interes public: administrarea patrimoniului statului şi modul în care oamenii politici îşi îndeplinesc mandatul. Primul articol dădea informaţii extrase din dosarele de cercetare penală ale direcţiei economice a poliţiei, punând în discuţie gestionarea Întreprinderii Agricole de Stat „Fastrom”, al cărei director a fost G.S., R.T. fiind reprezentantul statului în consiliul de administraţie. Al doilea articol menţiona indemnizaţia primită în această calitate de senatorul R.T., precum şi faptul că a folosit un autoturism pus la dispoziţia sa de către societate (a se vedea pct.13 şi 14 de mai sus).

49. Pentru a se pronunţa în cauză Curtea trebuie deci să ţină seama de un element deosebit de important: rolul esenţial jucat de presă într-o societate democratică. Dacă presa nu trebuie să depăşească anumite limite, îndeosebi în ceea ce priveşte reputaţia şi drepturile celorlalţi, precum şi necesitatea de a împiedica divulgarea unor informaţii confidenţiale, sarcina sa este totuşi comunicarea, cu respectarea datoriilor şi responsabilităţilor proprii, a informaţiilor şi ideilor referitoare la orice problemă de interes general. Mai mult, Curtea este conştientă de faptul că libertatea în domeniul presei scrise include, de asemenea, şi recurgerea la o anume doză de exagerare, chiar de provocare. În cauze asemănătoare celei de faţă marja de apreciere a autorităţilor naţionale se circumscrie interesului unei societăţi democratice de a permite presei să îşi joace rolul indispensabil de „câine de pază” şi să îşi exercite aptitudinea de a da informaţii cu privire la problemele de interes general (Hotărârea în cauza Tromso şi Stensaas împotriva Norvegiei, citată mai sus la alin. 59). Într-adevăr, este inadmisibil ca un ziarist să nu poată formula judecăţi critice de valoare decât sub condiţia demonstrării veridicităţii (Hotărârea Lingens împotriva Austriei din 8 iulie 1986, seria A nr. 103, pag. 28, alin. 46).

50. În acest caz Curtea constată, la fel ca şi Comisia, că nu s-a făcut dovada că faptele descrise în articole erau în totalitate false şi că serveau alimentării unei campanii de defăimare a lui G.S. şi a senatorului R.T. Articolele domnului Dalban nu se refereau la aspecte ale vieţii particulare ale lui R.T., ci la comportamentul şi atitudinea sa în calitate de ales al poporului (a se vedea alin. 13 şi 14 de mai sus). Formulele folosite de reclamant pentru a-şi exprima părerea asupra practicilor sus-numitului senator şi asupra modului în care acesta ş I îndeplinit mandatul au fost considerate de instanţele naţionale ca necorespunzătoare realităţii şi deci calomnioase. În ceea ce îl priveşte pe G.S., acestea au apreciat că neînceperea urmăririi penale dispusă de către parchet era suficientă pentru a stabili că informaţiile conţinute în articole erau false, şi aceasta fără să se fi examinat anterior probele furnizate de reclamant (a se vedea alin. 17 şi 20 de mai sus).

51. Guvernul nu contestă concluzia Comisiei, conform căreia, avându-se în vedere chiar îndatoririle şi responsabilităţile unui ziarist atunci când acesta se prevalează de dreptul pe care i-l garantează art. 10 din convenţie (…), condamnarea reclamantului nu poate fi considerată ca „necesară într-o societate democratică”.

52. Curtea ia act de aceasta şi constată şi ea că, în raport cu scopul legitim urmărit, condamnarea penală a domnului Dalban la o pedeapsă cu închisoarea a constituit o încălcare disproporţionată a dreptului la libertatea de exprimare a unui ziarist.

În consecinţă a existat o încălcare a art. 10 din convenţie.

IV. Cu privire la pretinsa încălcare a art. 6 alin. 1 din convenţie

53. Reclamantul afirmă că nu a beneficiat de un proces echitabil din cauza faptului că instanţele naţionale nu au avut în vedere probele administrate în apărare, respectiv documentele oficiale care au servit ca sursă articolelor sale (a se vedea alin. 17 şi 20 de mai sus). El invocă art. 6 alin. 1 care prevede următoarele:

„Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, (…) de către o instanţă (…), care va hotărî (…) asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală îndreptate împotriva sa (…)”

54. Guvernul invită Curtea să declare că nu a existat o încălcare a acestor dispoziţii, deoarece „absenţa unor trimiteri explicite la argumentele invocate de domnul Dalban” nu poate fi considerată o neexaminare a argumentelor sale. Faptul că documentele în discuţie au fost admise ca probă şi depuse la dosar conduce la concluzia că judecătorii naţionali au examinat şi au avut în vedere toate actele depuse de reclamant.

55. Având în vedere concluzia în ceea ce priveşte capătul de cerere întemeiat pe art. 10 din convenţie, Curtea, la fel ca şi Comisia, consideră că nu este necesar să examineze faptele reţinute şi din punct de vedere al art. 6 alin. 1.

V. Cu privire la aplicarea art. 41 din convenţie

56. Conform art. 41 din convenţie:

„Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a convenţiei sau a protocoalelor sale şi dacă dreptul intern al Înaltei Părţi contractante nu permite decât o înlăturare incompletă a consecinţelor acestei încălcări, Curtea acordă părţii lezate, dacă este cazul, o reparaţie echitabilă.”

A. Despăgubiri

57. Doamna Dalban solicită acordarea sumei de 250 milioane lei româneşti (ROL) ca reparaţie a prejudiciului moral cauzat de condamnarea care a condus la discreditarea defunctului său soţ şi a prejudiciului material care ar decurge din pierderile suferite în urma dispariţiei revistei „Cronica Romaşcană”. Ea precizează că „această sumă reprezintă o recompensă minimă, destinată exclusiv reapariţiei ziarului”, şi nu o sporire a averii personale.

58. Guvernul subliniază în primul rând absenţa oricărei legături de cauzalitate între pretenţiile formulate şi prejudiciul material pretins şi consideră că suma indicată ar fi oricum exagerată. În ceea ce priveşte prejudiciul moral, simpla constatare a încălcării art. 10 din convenţie ar constitui în sine o satisfacţie echitabilă suficientă. În privinţa despăgubirilor la care a fost obligat reclamantul, Guvernul susţine că ele nu au fost niciodată achitate, reamintind posibilitatea pe care o are doamna Dalban de a le recupera printr-o acţiune civilă.

59. Curtea împărtăşeşte punctul de vedere al Guvernului cu privire la pretinsul prejudiciu material. În ceea ce priveşte daunele morale, ea consideră, dimpotrivă, că reclamantul şi văduva sa au suferit un asemenea prejudiciu care nu poate fi reparat suficient prin simpla constatare a încălcării. În cauză, decesul domnului Dalban, intervenit înaintea introducerii de către parchet a recursului în anulare, este un element care trebuie luat în considerare la evaluarea prejudiciului. Ţinând seama de rata ridicată a inflaţiei în România, Curtea va exprima suma acordată în franci francezi (FRF), convertibili în lei româneşti la cursul zilei. Curtea acordă doamnei Dalban 20.000 FRF. În ceea ce priveşte al treilea argument al Guvernului Curtea se limitează să constate că doamna Dalban nu solicită rambursarea despăgubirilor la care a fost obligat reclamantul, cu atât mai mult cu cât ele nu au fost plătite (a se vedea alin. 22 de mai sus).

B. Taxe şi cheltuieli

60. Reclamantul a beneficiat de asistenţă judiciară în faţa Comisiei şi apoi a Curţii, iar văduva sa nu a solicitat rambursarea unor taxe şi cheltuieli suplimentare.

C. Dobânzi

61. Curtea consideră necesar să reţină dobânzile legale aplicabile în Franţa la data adoptării prezentei hotărâri, adică 3,47% pe an.

PENTRU ACESTE MOTIVE, CURTEA,

ÎN UNANIMITATE:

1. Hotărăşte că moştenitoarea reclamantului are calitatea de a se substitui în drepturile sale.

2. Hotărăşte că văduva reclamantului poate să se pretindă „victimă” în sensul art. 34 din convenţie.

3. Hotărăşte că a avut loc o încălcare a art. 10 din convenţie.

4. Hotărăşte că nu se impune examinarea cauzei din punct de vedere al art. 6 alin. 1.

5. Hotărăşte:

a) că statul pârât trebuie să plătească văduvei reclamantului, în termen de 3 luni, 20.000 (douăzeci de mii) franci francezi cu titlu de prejudiciu moral, convertibili în lei româneşti la cursul din momentul plăţii;

b) că această sumă va fi majorată cu o dobândă simplă de 3,47% pe an, începând cu data expirării termenului mai sus menţionat şi până la data achitării sumei.

(CAZUL IGANCCOLO-ZENIDE ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI)

hot. din 11 ianuarie 2000,în M.Of. nr.6 din 8 ianuarie 2001

I. Cu privire la pretinsa încălcare a art. 8 din convenţie

89. Reclamanta susţine că autorităţile române nu au luat măsurile adecvate pentru asigurarea executării rapide a hotărârilor judecătoreşti pronunţate şi pentru a favoriza întoarcerea fiicelor lângă ea. Autorităţile menţionate mai sus ar fi încălcat astfel art. 8 din convenţie, care prevede următoarele:

1. Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului său şi a corespondenţei sale.

2. Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în care acest amestec este prevăzut de lege şi dacă constituie o măsură care, într-o societate democratică, este necesară pentru securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protejarea sănătăţii sau a moralei ori protejarea drepturilor şi libertăţilor celorlalţi.

90. Reclamanta denunţă îndeosebi lipsa de seriozitate a încercărilor făcute pentru executarea ordonanţei din 14 decembrie 1994, pe care le califică drept „simulacre”, subliniind că nu a fost întreprins nici un demers pentru găsirea fiicelor sale, ascunse de tatăl lor de fiecare dată înainte de sosirea executorului judecătoresc. În ceea ce priveşte întâlnirea organizată de autorităţi la 29 ianuarie 1997, ea apreciază că, ţinând seama de circumstanţe, nu a fost vorba decât de încă un simulacru. Ea reproşează, de asemenea, autorităţilor române totala inactivitate între decembrie 1995 şi ianuarie 1997.

91. Guvernul susţine că autorităţile în discuţie au întreprins demersurile adecvate şi suficiente pentru executarea ordonanţei din 14 decembrie 1994, de exemplu dispunând asistarea executorului judecătoresc de către poliţişti sau convocându-l pe tatăl minorelor la Ministerul Justiţiei. Acesta subliniază că, dacă hotărârea menţionată mai sus nu a fost executată, aceasta se datorează, pe de o parte, atitudinii tatălui, de care nu poate fi făcut răspunzător Guvernul, iar pe de altă parte, refuzului copiilor de a locui cu reclamanta, lucru care iarăşi nu poate fi reproşat Guvernului.

92. Opinia Comisiei a fost în sensul că autorităţile naţionale nu au depus eforturi rezonabile pentru a impune respectarea drepturilor reclamantei, încălcând astfel dreptul la respectarea vieţii de familie garantat de art. 8 din convenţie.

93. În primul rând, Curtea a constatat că în prezenta cauză nimeni nu a negat faptul că trebuie analizat dreptul la viaţa de familie, în sensul textului mai sus citat.

94. Prin urmare, trebuie stabilit dacă a existat sau nu o încălcare a dreptului la respectarea vieţii de familie a reclamantei. Curtea reaminteşte că, dacă art. 8 din convenţie încearcă în principal să apere individul împotriva ingerinţelor arbitrare din partea autorităţilor publice, el implică, de asemenea, şi unele obligaţii pozitive inerente „respectării” efective a vieţii de familie. Şi într-un caz şi în celălalt trebuie avut în vedere raportul de proporţionalitate care trebuie să existe între interesul persoanei şi cel al societăţii, în ansamblul ei; de asemenea, în ambele ipoteze statul se bucură de o anume marjă de apreciere (Hotărârea Keegan împotriva Irlandei din 26 mai 1994, seria A nr. 290, pag. 19, alin. 49).

Fiind vorba de obligaţia statului de a dispune măsuri pozitive, Curtea a afirmat în permanenţă că art. 8 implică dreptul părintelui de a beneficia de măsuri adecvate din partea statului pentru a fi alături de copilul său, precum şi obligaţia autorităţilor naţionale de a dispune aceste măsuri (a se vedea, de exemplu, hotărârile Eriksson împotriva Suediei din 22 iunie 1989, seria A nr. 156, pag.26 – 27, alin. 71, Margareta şi Roger Andersson împotriva Suediei din 25 februarie 1992, seria A nr.226-A, pag. 30, alin. 91, Olsson împotriva Suediei (nr.2) din 27 noiembrie 1992, seria A nr. 250, pag. 35 – 36, alin. 90, şi Hokkanen împotriva Finlandei din 23 septembrie 1994, seria A nr. 299-A).

Cu toate acestea, obligaţia autorităţilor naţionale de a lua măsuri în acest scop nu este absolută, deoarece este posibil ca reluarea convieţuirii cu minorii care au locuit un timp cu celălalt părinte să nu se realizeze atât de uşor, să nu se poată face imediat şi să necesite unele măsuri pregătitoare. Natura şi anvergura acestora depind de circumstanţele fiecărei cauze, dar înţelegerea şi cooperarea din partea tuturor persoanelor vizate constituie întotdeauna un factor important. Dacă autorităţile naţionale trebuie să se străduiască să faciliteze o astfel de colaborare în acest domeniu, obligaţia lor de a recurge la coerciţie nu poate fi decât limitată: acestea trebuie să ţină seama de interesele şi de drepturile şi libertăţile acelor persoane şi în special de interesele superioare ale copilului şi de drepturile sale, stipulate în art. 8 din convenţie. În ipoteza în care contactele cu părinţii riscă să ameninţe aceste interese sau să încalce drepturile respective, autorităţile naţionale trebuie să vegheze la stabilirea unui raport de proporţionalitate între ele (Hotărârea Hokkanen mai sus citată, pag. 22, alin. 58).

95. În sfârşit, Curtea apreciază că obligaţiile pozitive impuse de art. 8 din convenţie statelor contractante, în materie de reunire a unui părinte cu minorii, trebuie interpretate în lumina Convenţiei de la Haga din 25 octombrie 1980 privind aspectele civile ale răpirii internaţionale de copii (Convenţia de la Haga). Aceasta este cu atât mai valabil în cauza de faţă, deoarece statul pârât este şi el parte la acest instrument, al cărui articol 7 conţine o listă de măsuri ce trebuie luate de state pentru asigurarea reîncredinţării imediate a copiilor.

96. Esenţial în analiza din prezenta cauză este dacă autorităţile naţionale au dispus măsuri rezonabile pentru punerea în executare a ordonanţei din 14 decembrie 1994 (Hotărârea Hokkanen, ibidem).

1. Perioada ce urmează a fi analizată

97. Guvernul susţine că obligaţia de a lua măsuri pentru facilitarea întâlnirii reclamantei cu fiicele sale a început la 14 decembrie 1994, dată la care Judecătoria Sectorului II Bucureşti a pronunţat ordonanţa, şi a luat sfârşit o dată cu hotărârea irevocabilă din 28 mai 1998, prin care Curtea de Apel Bucureşti a dispus reîncredinţarea minorilor lui D.Z.

98. Reclamanta contestă susţinerile Guvernului şi argumentează că hotărârea din 28 mai 1998 nu i-a fost niciodată comunicată şi că nu cunoaşte implicaţiile acesteia. În plus, a negat faptul că ar fi mandatat pe cineva să o reprezinte în respectiva procedură şi a apreciat că, din moment ce nu a fost citată în instanţă, hotărârea a fost pronunţată cu încălcarea principiului contradictorialităţii şi nu îi este opozabilă. În cele din urmă reclamanta contestă competenţa instanţelor de a lua o hotărâre pe fond cu privire la autoritatea părintească şi argumentează că, faţă de dispoziţiile art. 16 din Convenţia de la Haga, competenţa exclusivă în materie aparţine instanţelor franceze. Cu privire la acest aspect a subliniat că instanţele române au fost sesizate de către D.Z. cu o acţiune pentru modificarea modului de exercitare a autorităţii părinteşti, în timp ce o acţiune identică se afla deja pe rol în faţa instanţelor franceze, tot la iniţiativa lui D.Z.

99. Prin urmare, Curtea trebuie să stabilească dacă obligaţia autorităţilor de a dispune măsurile necesare în vederea executării ordonanţei din 14 decembrie 1994 a încetat în urma hotărârii de reîncredinţare din 28 mai 1998.

Curtea reaminteşte că în Hotărârea McMichael împotriva Regatului Unit al Marii Britanii din 24 februarie 1995 (seria A nr.307-B, pag. 55, alin. 87) a considerat că, deşi art. 8 nu face referire la o anumită procedură, este necesar totuşi „ca procesul de decizie privind luarea măsurilor să fie echitabil şi să respecte corespunzător drepturile ocrotite de art. 8”:

„Rezultă (…) că trebuie stabilit, în funcţie de circumstanţele fiecărei cauze şi în special de gravitatea măsurilor ce urmează a fi luate, dacă părinţii au putut să aibă în procesul de decizie, considerat ca un întreg, un rol atât de important pentru a li se acorda protecţia cerută de interesele lor. În caz contrar, a existat o încălcare a dreptului la respectarea vieţii de familie, iar încălcarea rezultată nu poate fi considerată „necesară” în sensul art. 8 (Hotărârea W. împotriva Regatului Unit din 8 iulie 1987, seria A nr. 121-A, pag. 8 şi 29, alin. 62 şi 64).”

Ca un prim element, Curtea reţine că nici reclamanta şi nici un reprezentant al acesteia nu au fost prezenţi în momentul pronunţării deciziei din 28 mai 1998 a Curţii de Apel Bucureşti, care nici măcar nu a fost comunicată reclamantei. Numai la 13 septembrie 1999, dată la care Guvernul pârât a transmis-o Curţii, reclamanta a luat cunoştinţă de hotărârea în discuţie. Pe de altă parte, reclamanta nu a fost prezentă la nici un termen al procedurii care s-a finalizat prin pronunţarea hotărârii în cauză. Din documentele prezentate de Guvern reiese că, în ciuda dispoziţiilor art. 87 alin. (8) din Codul de procedură civilă român, reclamanta nu a fost citată la domiciliul său din Franţa, deşi acesta era cunoscut.

În ceea ce priveşte citarea lui Ştefan Constantin, Curtea reţine că ea nu putea suplini citarea reclamantei conform art. 87 în fine din Codul de procedură civilă şi jurisprudenţei instanţelor interne (alin. 83 de mai sus).

100. Având în vedere aceste circumstanţe, Curtea apreciază că procedura care s-a finalizat prin decizia Curţii de Apel Bucureşti nu îndeplinea cerinţele de procedură stipulate în art. 8 din convenţie. În consecinţă, nu se poate considera că decizia menţionată mai sus a exonerat Guvernul de obligaţiile pozitive care îi incumbă potrivit art. 8.

(CAZUL ROTARU ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI)

hot. din 29 martie 2000,

în M.Of. nr.19 din 11 ianuarie 2001

A. Cu privire la calitatea de victimă

33. În primul rând, menţinându-şi poziţia exprimată în faţa Comisiei, Guvernul a arătat că reclamantul nu se mai poate pretinde „victimă” a unei încălcări a convenţiei în sensul art. 34. A subliniat că reclamantul a obţinut câştig de cauză în faţa Curţii de Apel Bucureşti care, prin Hotărârea din 25 noiembrie 1997, a declarat nule menţiunile incluse în scrisoarea Serviciului Român de Informaţii (S.R.I.) din 19 decembrie 1990. Or, în opinia Guvernului, singura încălcare a drepturilor reclamantului a provenit din această scrisoare.

În orice caz, a susţinut Guvernul, reclamantul dispune în prezent de procedura deschisă de Legea nr. 187 din 29 octombrie 1999, care îi oferă toate garanţiile cerute de convenţie pentru protejarea drepturilor sale.

34. Reclamantul a solicitat Curţii să continue examinarea cauzei, arătând că Hotărârea din 25 noiembrie 1997 nu a schimbat în mod fundamental situaţia care a determinat plângerea iniţială. În primul rând, simplul fapt de a recunoaşte eroarea menţiunilor, după hotărârea de admisibilitate a Comisiei, nu poate constitui o reparaţie adecvată a încălcării drepturilor garantate de convenţie. În al doilea rând, reclamantul nu are încă acces la dosarul său secret, care nu este doar păstrat, ci şi folosit de S.R.I. Din această cauză, chiar şi după Hotărârea din 25 noiembrie 1997 folosirea de către S.R.I. a informaţiilor privitoare la pretinsul trecut legionar al reclamantului sau a oricăror alte informaţii conţinute în dosarul său nu poate fi exclusă.

35. În ceea ce priveşte noţiunea de victimă Curtea reaminteşte că o persoană poate, în anumite condiţii, să pretindă că este victimă a unei încălcări, generată de simpla existenţă a unor măsuri secrete sau a unei legislaţii ce permite astfel de măsuri chiar dacă acestea nu i-au fost efectiv aplicate (Hotărârea Klass şi alţii împotriva Germaniei din 6 septembrie 1978, seria A nr. 28, pag. 18, alin. 34).

De altfel, „o hotărâre sau o măsură favorabilă reclamantului nu este suficientă, în principiu, pentru a pierde calitatea de <<victimă>>, decât în situaţia în care autorităţile naţionale au recunoscut, explicit sau implicit, iar apoi au reparat încălcarea convenţiei” (Hotărârea Amuur împotriva Franţei din 25 iunie 1996, Culegere de hotărâri şi decizii 1996-III, pag. 846, alin. 36, şi Hotărârea Dalban împotriva României şGCţ nr. 28.114/1995, alin. 44, CEDO 1999-VI).

36. În speţă Curtea observă că reclamantul critică deţinerea unui registru secret conţinând date care îl privesc, a cărui existenţă a fost dezvăluită în mod public în cursul unei proceduri judiciare. Din acest motiv reclamantul se poate pretinde victimă a unei încălcări a convenţiei.

Curtea mai arată că prin Hotărârea din 25 noiembrie 1997 Curtea de Apel Bucureşti a anulat menţiunile privind pretinsul trecut legionar al reclamantului, inserate în scrisoarea din 19 decembrie 1990, constatând că nu erau conforme realităţii – probabil se refereau la o altă persoană cu acelaşi nume.

Chiar acceptând ideea că într-o anumită măsură reclamantul a obţinut prin această hotărâre o reparaţie în ceea ce priveşte informaţiile false din fişierul său, Curtea apreciază că această reparaţie nu este decât parţială şi că, în orice caz, ea este insuficientă, în sensul jurisprudenţei sale, pentru pierderea calităţii de victimă. În afara considerentelor de mai sus cu privire la calitatea de victimă ce izvorăşte din deţinerea unui fişier secret, Curtea a avut în vedere şi alte elemente importante.

Se pare că informaţiile asupra pretinsului trecut legionar al reclamantului mai sunt încă păstrate în fişierele S.R.I. fără să fi fost făcută vreo menţiune cu privire la Hotărârea din 25 noiembrie 1997. În plus Curtea de Apel Bucureşti nu s-a pronunţat, şi nici nu avea competenţa să o facă, asupra faptului că S.R.I. este autorizat de legislaţia română să deţină şi să folosească fişiere create de fostele servicii de informaţii, care conţin informaţii cu privire la reclamant. Or, capătul principal de cerere se referă la faptul că legea internă nu reglementează suficient de precis condiţiile în care S.R.I. îşi exercită atribuţiile şi nu pune la dispoziţie persoanei o cale de a obţine repararea eventualelor prejudicii în faţa unei autorităţi naţionale.

În sfârşit Curtea de Apel Bucureşti, în Hotărârea din 25 noiembrie 1997, nu s-a pronunţat cu privire la despăgubirile solicitate pentru prejudiciul moral suferit şi nici asupra cheltuielilor de judecată.

37. În ceea ce priveşte Legea nr. 187 din 20 octombrie 1999, invocată de Guvern, Curtea apreciază, având în vedere circumstanţele prezentei cauze, că această lege nu este aplicabilă (alin. 71 de mai jos).

38. Curtea concluzionează că reclamantul se poate pretinde „victimă” în sensul art. 34 din convenţie şi, în consecinţă, respinge excepţia invocată de Guvern.

B. Cu privire la epuizarea căilor de atac interne

39. Guvernul a mai ridicat şi excepţia neepuizării căilor de atac interne. S-a arătat că reclamantul putea invoca dispoziţiile Decretului nr. 31/1954 cu privire la persoanele fizice şi juridice, în baza cărora instanţa poate dispune orice măsură pentru a face să înceteze atingerea reputaţiei unei persoane.

40. Curtea arată că există o strânsă legătură de cauzalitate între această susţinere a Guvernului şi temeinicia cererii privind art. 13 din convenţie. Prin urmare, Curtea reuneşte această excepţie cu fondul (alin. 70 de mai jos).

II. Cu privire la pretinsa încălcare a art. 8 din convenţie

41. Reclamantul se plânge că S.R.I. deţine şi poate folosi în orice moment date cu privire la viaţa sa particulară, dintre care unele sunt false şi defăimătoare. El invocă încălcarea art. 8 din convenţie, care prevede următoarele:

„1. Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, a domiciliului său şi a corespondenţei sale.

2. Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în care acest amestec este prevăzut de lege şi dacă constituie o măsură care, într-o societate democratică, este necesară pentru securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protejarea sănătăţii sau a moralei, ori protejarea drepturilor şi libertăţilor altora.”

A. Cu privire la aplicabilitatea art. 8

42. Guvernul contestă aplicabilitatea art. 8, arătând că informaţiile menţionate în scrisoarea S.R.I. din 19 decembrie 1990 nu ţin de viaţa particulară a reclamantului, ci de viaţa sa publică. Hotărând să se implice în activitatea politică şi să publice pamflete, reclamantul a renunţat implicit la anonimatul inerent vieţii private. În ceea ce priveşte interogarea sa de către poliţie şi cazierul său judiciar, este vorba de informaţii publice.

43. Curtea reaminteşte că art. 8 alin. 1 din convenţie este aplicabil atunci când este vorba despre stocarea într-un registru secret şi comunicarea datelor privind „viaţa privată” a unei persoane (Hotărârea Leander împotriva Suediei din 26 martie 1987, seria A nr. 116, pag. 22, alin. 48).

Respectarea vieţii private include dreptul individului de a întreţine şi de a dezvolta relaţii cu semenii săi; în plus nici o raţiune nu permite excluderea activităţii profesionale sau comerciale din sfera noţiunii de „viaţă privată” (hotărârile Niemietz împotriva Germaniei din 16 decembrie 1992, seria A nr. 251-B, pag. 33, alin. 29, şi Halford împotriva Regatului Unit din 25 iunie 1997, Culegere 1997-III, pag. 1015 – 1016, alin. 42 – 46).

Curtea a subliniat deja concordanţa dintre această interpretare extensivă şi Convenţia Consiliului Europei din 28 ianuarie 1981 privind protecţia persoanelor faţă de procesarea datelor cu caracter personal, intrată în vigoare la 1 octombrie 1985, care are drept scop „protejarea (…) oricărei persoane fizice (…), respectarea (…) în special a dreptului la viaţă privată, faţă de procesarea datelor cu caracter personal” (art. 1), acestea fiind definite la art. 2 ca „orice informaţie privind o persoană fizică identificată sau identificabilă” Amann împotriva Suediei (GC) nr. 27.798/1995, alin. 65, CEDO 2000.

În plus unele date de natură publică pot ţine de viaţa privată atunci când ele sunt în mod sistematic adunate şi introduse în fişiere ţinute de autorităţile publice, cu atât mai mult cu cât se referă la trecutul îndepărtat al unei persoane.

44. În speţă Curtea constată că scrisoarea S.R.I. din 19 decembrie 1990 conţinea diverse informaţii asupra vieţii reclamantului, în special asupra studiilor sale, activităţilor politice şi cazierului său judiciar, parte din ele fiind culese cu mai mult de 50 de ani înainte. În opinia Curţii, astfel de informaţii, sistematic culese şi introduse într-un fişier ţinut de agenţi ai statului, pot fi analizate din punctul de vedere al noţiunii de „viaţă privată”, în sensul art. 8 alin. 1 din convenţie. Şi aceasta cu atât mai mult cu cât unele informaţii au fost declarate nereale, ca în prezenta cauză, riscând să aducă atingere reputaţiei reclamantului.

În consecinţă, art. 8 din convenţie este aplicabil.

B. Cu privire la respectarea exigenţelor art. 8

1. Cu privire la existenţa unei încălcări

45. În opinia Guvernului trei condiţii trebuie îndeplinite cumulativ pentru a exista o încălcare a dreptului la respectarea vieţii private:

– înregistrarea să intereseze persoana în discuţie;

– informaţiile să fi fost folosite;

– imposibilitatea persoanei respective de a le contesta.

Or, în speţă atât înregistrarea, cât şi folosirea datelor referitoare la reclamant au avut loc înaintea ratificării convenţiei de către România. În ceea ce priveşte pretinsa imposibilitate de a contesta informaţiile, Guvernul susţine că, dimpotrivă, reclamantul are posibilitatea de a contesta datele care contravin realităţii, dar că el nu a folosit căi de atac adecvate.

46. Curtea reaminteşte că atât înregistrarea de către o autoritate publică a unor date privind viaţa privată a unui individ, cât şi folosirea lor şi refuzul de a acorda posibilitatea ca acestea să fie contestate constituie o încălcare a dreptului la respectarea vieţii private, garantat de art. 8 alin. 1 din convenţie (hotărârile Leander împotriva Suediei citată mai sus, pag. 22, alin. 48, Kopp împotriva Suediei din 25 martie 1998, Culegere 1998-II, pag. 540, alin. 53, şi Amann împotriva Suediei citată mai sus, alin. 69 şi 80).

În speţă, din scrisoarea S.R.I., datată 19 decembrie 1990, reiese fără nici o îndoială că acest serviciu deţine informaţii referitoare la viaţa privată a reclamantului. Dacă este adevărat că această scrisoare este anterioară datei de 20 iunie 1994, dată la care dispoziţiile convenţiei au intrat în vigoare pentru România, Guvernul nu a susţinut că începând cu această dată S.R.I. a încetat să deţină informaţii asupra vieţii private a reclamantului. Curtea subliniază, de asemenea, că aceste date au fost folosite şi ulterior, de exemplu în cadrul acţiunii în revizuire care s-a finalizat prin Hotărârea din 25 noiembrie 1997.

Atât înregistrarea acestor date, cât şi folosirea lor, însoţite de refuzul de a-i acorda reclamantului posibilitatea să le conteste, constituie o încălcare a dreptului la respectarea vieţii private, garantat de art. 8 alin. 1 din convenţie.

2. Justificarea încălcării

47. Principala problemă care se pune este aceea de a şti dacă încălcarea astfel constatată se poate justifica din punct de vedere al art. 8 alin. 2 din convenţie. Reglementând o excepţie la un drept garantat de convenţie, acest alineat este de strictă interpretare. Recunoscând că într-o societate democratică existenţa unor servicii de informaţii se poate dovedi legitimă, Curtea reaminteşte că supravegherea secretă a persoanelor nu este acceptată de convenţie decât ca o măsură strict necesară pentru apărarea instituţiilor democratice (Hotărârea Klass şi alţii împotriva Germaniei mai sus citată, pag. 21, alin. 42).

48. Pentru a răspunde exigenţelor art. 8 din convenţie, o astfel de ingerinţă trebuie să fie „prevăzută de lege”, să urmărească unul dintre scopurile legitime menţionate la alin. 2 şi, în plus, să fie necesară într-o societate democratică pentru atingerea scopului respectiv.

49. Guvernul a considerat că măsurile în discuţie erau prevăzute de lege. Datele au fost folosite de S.R.I. în cadrul unei proceduri reglementate de Decretul-lege nr. 118/1990, care dă posibilitatea persoanelor persecutate de regimul comunist să primească despăgubiri. Conform art. 11 din actul normativ menţionat, nu se acordă despăgubiri persoanelor care au avut o activitate fascistă.

50. Conform susţinerilor reclamantului, păstrarea şi folosirea fişierului nu sunt măsuri prevăzute de lege, deoarece dreptul intern nu are reglementări suficient de precise pentru ca cetăţenii să cunoască în ce împrejurări şi condiţii autoritatea publică poate culege, stoca şi folosi informaţii cu privire la viaţa lor privată. Mai mult decât atât, legea internă nu defineşte cu suficientă precizie modalitatea de exercitare a acestor competenţe şi nu conţine garanţii împotriva abuzurilor.

51. Comisia a considerat că dreptul intern nu definea cu suficientă precizie condiţiile în care S.R.I. putea să arhiveze, să comunice şi să folosească informaţii referitoare la viaţa privată a reclamantului.

52. Curtea reaminteşte jurisprudenţa sa constantă, conform căreia „prevăzut de lege” înseamnă nu doar o anume bază legală în dreptul intern, dar şi calitatea legii în cauză: astfel, aceasta trebuie să fie accesibilă persoanei şi previzibilă (a se vedea Hotărârea Amann împotriva Elveţiei mai sus citată, alin. 50).

53. În cauza de faţă Curtea constată că art. 6 din Decretul-lege nr. 118/1990, invocat de Guvern ca temei al măsurii incriminate, permite oricărei persoane să facă dovada că răspunde cerinţelor necesare în vederea recunoaşterii anumitor drepturi, fie prin documente oficiale eliberate de autorităţile competente, fie prin orice element cu valoare de probă. Nu există totuşi o anumită reglementare cu privire la modalitatea în care poate fi obţinută o astfel de probă şi nici nu se acordă competenţe Serviciului Român de Informaţii de a culege, păstra şi comunica date privind viaţa privată.

Curtea trebuie deci să verifice dacă Legea nr. 14/1992 cu privire la organizarea şi funcţionarea S.R.I., invocată de altfel şi de Guvern, poate constitui fundamentul legal al acestor măsuri. Cu privire la acest aspect se constată că legea menţionată autorizează S.R.I. să culeagă, să arhiveze şi să folosească informaţii care vizează securitatea naţională, motiv pentru care Curtea are dubii cu privire la relevanţa pentru securitatea naţională a datelor deţinute despre reclamant. Cu toate acestea, reaminteşte că în primul rând autorităţile naţionale şi mai ales instanţele sunt chemate să interpreteze şi să aplice dreptul intern (Hotărârea Kopp împotriva Elveţiei mai sus citată, pag. 541, alin. 59) şi constată că prin Hotărârea din 25 noiembrie 1997 Curtea de Apel Bucureşti a confirmat legalitatea deţinerii de către S.R.I. a datelor respective, în calitate de depozitar al arhivelor fostelor organe de siguranţă.

Acesta este motivul pentru care Curtea concluzionează că arhivarea unor date cu privire la viaţa privată a reclamantului are temei legal în dreptul intern.

54. Curtea apreciază că şi cerinţa accesibilităţii legii a fost îndeplinită, din moment ce Legea nr. 14/1992 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 3 martie 1992.

55. În ceea ce priveşte cerinţa previzibilităţii legii, Curtea reaminteşte că o normă este „previzibilă” numai atunci când este redactată cu suficientă precizie, în aşa fel încât să permită oricărei persoane – care, la nevoie, poate apela la consultanţă de specialitate – să îşi corecteze conduita. Curtea a subliniat importanţa acestui concept mai ales atunci când este vorba despre o supraveghere secretă (Hotărârea Malone împotriva Regatului Unit din 2 august 1984, reluată în Hotărârea Amann împotriva Elveţiei mai sus citată, alin. 56):

„Curtea reaminteşte că sintagma <<prevăzută de lege>> nu se referă doar la dreptul intern, ci vizează şi calitatea <<legii>>; prin această expresie se înţelege compatibilitatea legii cu principiul preeminenţei dreptului, menţionat explicit în preambulul convenţiei (…). Înseamnă – şi aceasta reiese din obiectul şi din scopul articolului 8 – că dreptul intern trebuie să ofere o anume protecţie împotriva încălcărilor arbitrare ale drepturilor garantate de paragraful 1 (…). Or, pericolul arbitrarului apare cu o deosebită claritate atunci când o autoritate îşi exercită în secret atribuţiile (…).

(…) Deoarece aplicarea unei măsuri secrete de supraveghere a convorbirilor telefonice nu poate fi cenzurată de persoana vizată sau de public, <<legea>> contravine principiului preeminenţei dreptului atunci când marja de apreciere acordată executivului, nu este limitată. Prin urmare, legea trebuie să definească suficient de clar limitele marjei de apreciere acordate executivului, dar şi modalităţile de exercitare, având în vedere scopul legitim al măsurii în discuţie, pentru a oferi persoanei protecţie adecvată împotriva arbitrarului.”

56. Pentru a se determina „calitatea” Dispoziţiilor legale invocate în cauză, trebuie analizat în ce măsură dreptul intern stabileşte cu suficientă precizie condiţiile în care S.R.I. poate să arhiveze şi să folosească informaţii referitoare la viaţa privată a reclamantului.

57. Curtea constată că art. 8 din Legea nr. 14/1992 prevede că pot fi culese, înregistrate şi arhivate în dosare secrete informaţii vizând siguranţa naţională.

Totuşi nici o reglementare internă nu prevede limite ce urmează să fie respectate în exercitarea acestei competenţe. Astfel, dreptul intern nu defineşte genul de informaţie ce poate fi înregistrată, categoriile de persoane susceptibile să facă obiectul măsurilor de supraveghere, precum strângerea şi arhivarea datelor, nici împrejurările în care pot fi luate aceste măsuri şi nici procedura care trebuie urmată. De asemenea, legea nu stabileşte limite cu privire la vechimea informaţiilor deţinute şi la durata păstrării lor.

Art. 45 dispune că S.R.I. va prelua în păstrare şi folosire arhivele care au aparţinut fostelor organe de informaţii care au avut competenţe pe teritoriul României şi permite consultarea documentelor S.R.I. cu aprobarea directorului.

Curtea observă că acest articol nu include nici o dispoziţie explicită şi detaliată cu privire la persoanele autorizate să consulte dosarele, natura dosarelor, procedura care trebuie urmată şi modul în care pot fi utilizate informaţiile astfel obţinute.

58. Curtea observă, de asemenea, că, deşi art. 2 din Legea nr. 14/1992 împuterniceşte autorităţile competente să autorizeze acele măsuri necesare în vederea prevenirii şi contracarării ameninţărilor la siguranţa naţională, motivul unor astfel de ingerinţe nu este suficient de precis definit.

59. Curtea trebuie, de asemenea, să verifice dacă există garanţii adecvate şi suficiente împotriva abuzurilor, deoarece un sistem de supraveghere secretă destinat să protejeze siguranţa naţională, motivat de ideea apărării democraţiei, creează riscul de a o submina sau chiar de a o distruge (Hotărârea Klass şi alţii împotriva Germaniei mai sus citată, alin. 49 – 50).

Pentru a fi compatibil cu exigenţele art. 8, un sistem de supraveghere secretă trebuie să conţină garanţii stabilite de lege, aplicabile atunci când activitatea structurilor abilitate să supravegheze este controlată. Procedurile de control trebuie să respecte cât se poate de fidel valorile unei societăţi democratice, în special principiul preeminenţei dreptului, la care se referă în mod expres preambulul convenţiei. Aceasta înseamnă că orice ingerinţă a executivului în exercitarea drepturilor unei persoane va fi supusă unui control eficient, asigurat – cel puţin şi în ultimă instanţă – de către puterea judecătorească, care oferă cele mai largi garanţii de independenţă, imparţialitate şi procedură (Hotărârea Klass şi alţii împotriva Germaniei mai sus citată, pag. 25 – 26, alin. 55).

60. În cauza de faţă Curtea reţine că sistemul românesc de strângere şi de arhivare a informaţiilor nu furnizează astfel de garanţii, deoarece Legea nr. 14/1992 nu prevede nici o procedură de control în timpul aplicării măsurii sau după ce aceasta a încetat.

61. Prin urmare, Curtea constată că dreptul intern nu indică cu suficientă claritate limitele şi modalităţile de exercitare a marjei de apreciere acordate autorităţilor.

62. Prin urmare, deţinerea şi folosirea de către S.R.I. a unor informaţii privind viaţa privată a reclamantului nu erau măsuri „prevăzute de lege”, ceea ce este suficient pentru a se constata o încălcare a art. 8. Această încălcare dispensează Curtea de sarcina de a examina legitimitatea scopului urmărit prin măsurile dispuse şi dacă acestea erau „necesare într-o societate democratică”.

63. În consecinţă, a existat o încălcare a art. 8.

III. Cu privire la pretinsa încălcare a art. 13 din convenţie

64. Reclamantul a arătat că absenţa oricărei forme de atac în faţa unei instanţe naţionale, care să dispună anularea fişierului ce conţinea date privitoare la persoana sa şi a datelor inexacte, este contrară art. 13.

Conform art. 13:

„Oricare persoană ale cărei drepturi şi libertăţi recunoscute de prezenta convenţie au fost încălcate are dreptul să se adreseze efectiv unei instanţe naţionale, chiar şi atunci când încălcarea s-ar datora unor persoane care au acţionat în exercitarea atribuţiilor lor oficiale.”

65. Guvernul a susţinut că reclamantul a obţinut satisfacţie prin Hotărârea din 25 noiembrie 1997, care a declarat nule menţiunile făcute în Scrisoarea S.R.I. datată 19 decembrie 1990. În ceea ce priveşte distrugerea sau modificarea datelor din fişierul păstrat de S.R.I., Guvernul apreciază că reclamantul nu a ales calea de atac adecvată. Cererea sa ar fi trebuit să aibă drept temei art. 54 alin. 2 din Decretul-lege nr. 31/1954, care împuterniceşte instanţa să dispună orice măsură necesară pentru restabilirea dreptului încălcat, în speţă dreptul la propria onoare şi reputaţie.

„Pe de altă parte, subliniază Guvernul, reclamantul poate să se prevaleze în prezent de dispoziţiile Legii nr. 187/1999 pentru a lua cunoştinţă de dosarul care i s-a întocmit de Securitate. În temeiul art. 15 şi 16 din această lege, reclamantul ar putea contesta în faţa unei instanţe veridicitatea informaţiilor conţinute în dosarul său.

66. În opinia Comisiei Guvernul nu a reuşit să demonstreze că în dreptul român exista o cale de atac eficientă, în practică sau în drept, care să îi fi permis reclamantului să se plângă de o încălcare a art. 8 din convenţie.

67. Interpretând art. 13 în lumina propriei jurisprudenţe, Curtea a stabilit că doar pentru cererile ce pot fi considerate „întemeiate” Din punct de vedere al convenţiei este necesară existenţa unui remediu în dreptul intern (a se vedea, de exemplu, Hotărârea Cakici împotriva Turciei şGCţ nr. 23657/1994, alin. 112, CEDO 1999-IV). Art. 13 solicită ca în fiecare ţară să existe un mecanism care să permită persoanei remedierea în plan naţional a oricărei încălcări a unui drept consacrat în convenţie. Această dispoziţie solicită deci o cale internă de atac în faţa unei „autorităţi naţionale competente” care să examineze orice cerere întemeiată pe dispoziţiile convenţiei, dar care să ofere şi reparaţia adecvată, chiar dacă statele contractante se bucură de o anume marjă de apreciere în ceea ce priveşte modalitatea de a se conforma obligaţiilor impuse de această dispoziţie. Calea de atac la care art. 13 face referire trebuie să fie „efectivă” atât din punct de vedere al reglementării, cât şi al rezultatului practic (Hotărârea Wille împotriva Liechtenstein nr. 28396/1995, alin. 75, CEDO 1999-III).

68. Curtea constată că cererea reclamantului privind deţinerea de date privind viaţa personală, în scop de arhivare şi utilizare, cu încălcarea art. 8 din convenţie, are fără îndoială un caracter întemeiat. Reclamantul trebuia deci să beneficieze de o cale de atac internă efectivă în sensul art. 13 din convenţie.

69. „Autoritatea” la care se referă art. 13 nu trebuie să fie neapărat o instanţă de judecată. Totuşi atribuţiile şi garanţiile procesuale oferite de o astfel de autoritate prezintă o deosebită importanţă pentru a determina caracterul efectiv al căii de atac oferite (Hotărârea Klass şi alţii mai sus citată, pag.30, alin. 67).

În plus, atunci când este vorba despre un sistem secret de supraveghere, un mecanism obiectiv de control poate fi suficient atâta timp cât măsurile rămân secrete. Persoana trebuie să aibă la îndemână o cale de atac numai atunci când măsurile au fost făcute publice (Hotărârea Klass şi alţii mai sus citată, pag.31, alin. 70 – 71).

70. În cauză Guvernul a susţinut că reclamantul putea introduce o acţiune întemeiată pe art. 54 din Decretul nr. 31/1954. Curtea apreciază că această apărare nu poate fi reţinută.

În primul rând, Curtea constată că art. 54 din decret deschide calea unei acţiuni în justiţie cu caracter general, care are ca scop apărarea drepturilor nepatrimoniale încălcate. Or, Curtea de Apel Bucureşti a arătat în Hotărârea din 25 noiembrie 1997 că S.R.I. era abilitat de lege să deţină informaţii cu privire la reclamant, provenite din dosarele fostelor servicii de informaţii.

În al doilea rând, Guvernul nu a putut prezenta Curţii vreo hotărâre pronunţată în dreptul intern care să constituie jurisprudenţă în materie. El nu a demonstrat deci că o astfel de cale de atac ar fi fost efectivă. Prin urmare, excepţia preliminară invocată de Guvern va fi respinsă.

71. În ceea ce priveşte mecanismul creat prin Legea nr. 187/1999, presupunând că s-ar fi înfiinţat consiliul prevăzut, Curtea constată că nici dispoziţiile invocate de Guvernul pârât şi nici vreo altă prevedere a acestei legi nu permit contestarea deţinerii de către agenţii de stat a datelor cu privire la viaţa particulară a unei persoane sau contestarea veridicităţii acestor informaţii. Sistemul de control instituit de art. 15 şi 16 nu vizează decât divulgarea de informaţii cu privire la identitatea unor colaboratori şi agenţi ai Securităţii.

72. Alte informaţii cu privire la alte dispoziţii din dreptul român care să permită contestarea deţinerii de către serviciile de informaţii a unor date referitoare la viaţa privată a reclamantului sau contestarea veridicităţii acestor informaţii nu au fost furnizate Curţii.

73. Prin urmare, Curtea constată că reclamantul a fost victima încălcării art. 13.

IV. Cu privire la pretinsa încălcare a art. 6 din convenţie

74. Reclamantul a susţinut că nesoluţionarea de către instanţe a cererilor privind despăgubirile civile şi cheltuielile de judecată a reprezentat o atingere a „dreptului la instanţă”, încălcându-se astfel dispoziţiile art. 6 din convenţie, care prevede următoarele:

„1. Orice persoană are dreptul la judecarea într-un termen rezonabil a cauzei sale (…) de către o instanţă (…) care va hotărî (…) asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil (…).”

75. Guvernul nu s-a pronunţat în această privinţă.

76. Comisia a decis să examineze acest capăt de cerere din punctul de vedere al obligaţiei mai generale impuse de art. 13 de a oferi o cale de atac efectivă care să permită introducerea unor cereri privind încălcările convenţiei.

77. Curtea observă că, pe lângă aspectele referitoare la absenţa unei căi de atac care să permită soluţionarea cererii de modificare sau distrugere a fişierului conţinând datele personale ale reclamantului, acesta se plânge şi de faptul că, deşi a solicitat despăgubiri civile şi restituirea cheltuielilor de judecată, Curtea de Apel Bucureşti nu s-a pronunţat cu privire la aceste capete de cerere.

78. Nu există nici un dubiu asupra caracterului civil, în sensul art. 6 alin. 1, al cererii de acordare a despăgubirilor civile şi cheltuielilor de judecată, iar Curtea de Apel Bucureşti era competentă să se pronunţe cu privire la acestea (Hotărârea Robins împotriva Regatului Unit din 23 septembrie 1997, Culegere 1997-V, pag. 1809, alin. 29).

Prin urmare, Curtea apreciază că omisiunea Curţii de Apel Bucureşti de a examina această cerere a adus atingere dreptului reclamantului la un proces echitabil în sensul art. 6 alin. 1 (Hotărârea Ruiz Torija împotriva Spaniei din 9 decembrie 1994, seria A nr. 303-A, pag.12, alin. 30).

79. A existat deci şi o încălcare a art. 6 alin. 1 din convenţie.

V. Cu privire la aplicarea art. 41 din convenţie

80. Reclamantul a solicitat acordarea unor despăgubiri în conformitate cu art. 41 din convenţie, care prevede următoarele:

„Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a convenţiei sau a protocoalelor sale şi dacă dreptul intern al Înaltei Părţi contractante nu permite decât o înlăturare incompletă a consecinţelor acestei încălcări, Curtea acordă părţii lezate, dacă este cazul, o reparaţie echitabilă.”

A. Despăgubiri

81. Reclamantul a solicitat 20 miliarde lei (ROL) reprezentând despăgubiri pentru prejudiciul moral cauzat prin divulgarea unor informaţii false şi defăimătoare în legătură cu persoana sa, precum şi prin refuzul autorităţilor timp de mai mulţi ani de a admite eroarea şi de a o îndrepta.

82. Guvernul a solicitat respingerea acestor pretenţii, apreciind că nu sunt rezonabile, mai ales datorită faptului că în faţa instanţelor naţionale reclamantul nu a solicitat astfel de despăgubiri.

83. Curtea reaminteşte jurisprudenţa sa constantă conform căreia împrejurarea că un reclamant nu a solicitat despăgubiri în faţa unei instanţe interne nu va determina respingerea cererii respective ca nefondată, cu atât mai mult cu cât acest lucru nu constituie un obstacol în calea admisibilităţii cererii Hotărârea De Wilde, Ooms şi Versyp împotriva Belgiei din 10 martie 1972 (art. 50), seria A nr. 14, pag. 10, alin. 20. Mai mult, în cazul de faţă Curtea constată, contrar susţinerilor Guvernului, că reclamantul a cerut în faţa instanţelor interne să i se acorde, cu titlu de prejudiciu moral, suma simbolică de 1 leu, cerere nesoluţionată de instanţe.

Curtea mai observă că informaţiile considerate defăimătoare au fost declarate nule de Curtea de Apel Bucureşti, răspunzând astfel parţial cererii reclamantului. Se apreciază că reclamantul a suferit totuşi un prejudiciu moral, datorită faptului că a existat un fişier secret, contrar exigenţelor art. 8, că nu a existat o cale de atac efectivă în această privinţă, nu a avut loc un proces echitabil şi a trecut un număr de ani până când o instanţă să constate că este competentă să anuleze informaţiile defăimătoare.

Prin urmare, Curtea constată că în cauză a existat o atingere gravă a drepturilor domnului Rotaru, iar suma de 50.000 FRF reprezintă o reparaţie echitabilă a prejudiciului moral suferit. Această sumă va trebui plătită în lei româneşti, conform ratei de schimb aplicabile la momentul plăţii.

B. Cheltuieli de judecată

84. Reclamantul a solicitat 38 milioane ROL (13.450 FRF) reprezentând:

a) 30 milioane ROL, cheltuielile de judecată achitate în procedura internă, din care 20 milioane ROL, cheltuielile de transport şi cazare la Iaşi şi Bucureşti şi 10 milioane ROL pentru cheltuieli diverse (taxe de timbru, telefon, fotocopii etc.);

b) 8 milioane ROL, taxele necesare în faţa instituţiilor convenţiei, din care 6 milioane ROL, cheltuieli de traducere şi secretariat, 1.250.000 ROL, cheltuieli de călătorie Bârlad – Bucureşti şi 1 milion ROL, cheltuieli pentru viza franceză a fiului reclamantului.

85. Guvernul consideră această sumă exorbitantă, cu atât mai mult cu cât reclamantul ar fi solicitat judecarea în lipsă în toate procedurile interne.

86. Curtea reaminteşte că în temeiul art. 41 din convenţie ea rambursează cheltuielile care au fost stabilite ca efectiv şi neapărat necesare şi au fost calculate la o sumă rezonabilă (a se vedea, printre altele, Hotărârea Nikolova împotriva Bulgariei GCţ nr. 31.195/1996, alin. 79, CEDO 1999-II). În această privinţă trebuie reamintit că reclamantului i se poate acorda de către Curte nu numai plata taxelor şi cheltuielilor în faţa organelor convenţiei, ci şi plata celor suportate în faţa instanţelor naţionale, pentru ca acestea din urmă să prevină sau să corecteze încălcările constatate de Curte (Hotărârea Van Geyseghem împotriva Belgiei GCţ nr. 26103/1995, alin. 45, CEDO 1999-I).

87. Curtea observă că reclamantul nu a fost reprezentat în faţa instanţelor interne. Ea arată, de asemenea, că reclamantul şi-a apărat singur cauza în faţa Comisiei şi că în faţa Curţii a fost reprezentat în şedinţa publică. Curtea constată, de asemenea, că a fost plătită domnului Rotaru de către Consiliul Europei suma de 9.759,72 FRF cu titlu de asistenţă judiciară.

Curtea acordă integral reclamantului suma solicitată de el, mai precis 13.450 FRF, minus suma deja plătită de Consiliul Europei cu titlu de asistenţă judiciară. Suma este convertibilă în lei româneşti la rata de schimb de la data când vor fi făcute plăţile.

C. Dobânzi

88. Curtea consideră potrivit să se reţină nivelul dobânzilor care se aplică legal în Franţa la data adoptării prezentei hotărâri, adică 2,74% pe an.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

CURTEA

1. respinge, în unanimitate, excepţia preliminară a Guvernului de pierdere a calităţii de victimă;

2. uneşte cu fondul, în unanimitate, excepţia preliminară a Guvernului de neepuizare a căilor de atac interne şi o respinge în unanimitate după examinarea pe fond;

3. decide, cu 16 voturi contra 1, că a existat o încălcare a art. 8 din convenţie;

4. decide, în unanimitate, că a existat o încălcare a art. 13 din convenţie;

5. decide, în unanimitate, că a existat o încălcare a art. 6 alin. 1 din convenţie;

6. decide, în unanimitate:

a) că statul pârât trebuie să îi plătească reclamantului, în termen de 3 luni, 50.000 (cincizeci mii) franci francezi cu titlu de daune morale şi 13.450 (treisprezece mii patru sute cincizeci) franci francezi cu titlu de taxe şi cheltuieli, minus 9.759,72 (nouă mii şapte sute cincizeci şi nouă) franci francezi şi 72 (şaptezeci şi două) centime, sume convertibile în lei româneşti la rata de schimb din ziua în care vor fi plătite;

b) că aceste sume vor trebui majorate cu o dobândă simplă de 2,74% pe an, începând cu data expirării termenului menţionat şi până la data la care reclamantul îşi va încasa banii;

7. respinge, în unanimitate, alte cereri de satisfacţie echitabilă.

OPINIA CONCORDANTĂ

a domnului judecător Wildhaber, la care se alătură opiniile domnilor Makarczyk, Turmen, Costa, doamnei Tulkens, domnului Casadevall şi doamnei Weber

În cauza de faţă reclamantul a invocat o încălcare a dreptului la respectarea vieţii private, cauzată de deţinerea şi utilizarea de către Serviciul Român de Informaţii (S.R.I.) a unui fişier conţinând informaţii, cele mai multe din perioada 1946 – 1948. Una dintre acestea era în sensul că în anul 1937, în timpul studiilor (atunci când acesta avea doar şaisprezece ani), fusese membru al unei mişcări de tip „legionar”, adică o organizaţie paramilitară de extremă dreaptă, naţionalistă şi antisemită. Această informaţie, dezvăluită într-o scrisoare de la sfârşitul lui 1990, expediată de Ministerul de Interne, a fost declarată inexactă în anul 1997 de către Curtea de Apel Bucureşti. Cu toate acestea, s-ar părea că informaţia încă mai este consemnată în fişierele S.R.I., fără ca hotărârea din anul 1997 să fie şi ea menţionată în acel fişier. În plus, reclamantul nu a primit nici daune-interese şi nici vreo indemnizaţie pentru taxele şi cheltuielile ocazionate de procedurile iniţiate. O acţiune în despăgubire împotriva S.R.I. a fost respinsă în 1994. Aparent, dreptul românesc nu îi permite încă reclamantului să conteste deţinerea de către S.R.I. a unor informaţii privind viaţa sa privată, să respingă veridicitatea acestora din urmă sau să solicite distrugerea lor.

În acest context Curtea din Strassbourg decide că a existat o încălcare a art. 8, 13 şi a art. 6 alin. 1. Conform jurisprudenţei sale constante (Hotărârea Malone împotriva Regatului Unit din 2 august 1984, seria A nr. 82, pag. 36 – 38, alin. 87 – 88; Hotărârea Kruslin şi Huvig împotriva Franţei din 24 aprilie 1990, seria A nr. 176-A, pag. 24 – 25, alin. 36 – 37, şi 176-B, pag. 56 – 57, alin. 35 – 36; Hotărârea Halford împotriva Regatului Unit din 25 iunie 1997, Culegere de hotărâri şi decizii 1997-III, pag. 1017, alin. 51; Hotărârea Kopp împotriva Elveţiei din 25 martie 1998, Culegere 1998-II, pag. 543, alin. 75 – 76; şi Hotărârea Amann împotriva Elveţiei şGCţ nr. 27798/1995, alin. 61 – 62 şi 77 – 81, CEDO 2000-…), Curtea apreciază că normele de drept intern care permit strângerea, consemnarea şi arhivarea în dosare secrete a unor informaţii vizând securitatea naţională nu prezintă un grad suficient de previzibilitate. Prin urmare, deţinerea şi folosirea de către S.R.I. a unor informaţii cu privire la viaţa privată a reclamantului nu erau „prevăzute de lege”, motiv pentru care a existat o încălcare a art. 8. Personal, subscriu total acestor concluzii.

Cu toate acestea – fie că baza legală este sau nu este suficientă -, aş dori să adaug că în speţă am serioase îndoieli cu privire la faptul că încălcarea drepturilor reclamantului ar fi urmărit un scop legitim din punct de vedere al art. 8 alin. 2. De altfel, pentru mine este de necontestat că restrângerea acestui drept nu este necesară într-o societate democratică.

În ceea ce priveşte scopul legitim, de obicei Curtea admite că acesta este legitim atunci când sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alineatul 2 din art. 8 – 11. Totuşi, fiind vorba de securitatea naţională, apreciez că trebuie să existe cel puţin o legătură rezonabilă şi reală între măsurile care aduc atingere vieţii private şi obiectivul invocat pentru ca acest scop să poată fi considerat legitim. Din punctul meu de vedere păstrarea arbitrară a unor informaţii privind viaţa privată a persoanelor cu scopul asigurării securităţii naţionale este de natură să ridice probleme serioase.

În cauza Rotaru informaţiile culese de regimul trecut, într-un mod nelegal şi arbitrar, cu privire la activitatea desfăşurată de o persoană în adolescenţă şi în timpul studiilor, în urmă cu mai mult de 50 de ani şi chiar, în unul dintre cazuri, 63 de ani, unele dintre ele dovedindu-se că nu corespund adevărului, sunt încă păstrate, fără a se oferi vreo garanţie adecvată şi eficientă împotriva abuzurilor. Nu este sarcina Curţii să se pronunţe că aceste informaţii trebuie distruse, că trebuie să existe o reglementare privind dreptul de acces la aceste informaţii sau dreptul de a cere rectificarea acestora ori dacă un alt sistem ar fi conform convenţiei. Este totuşi greu de precizat ce anume interes privind securitatea naţională poate justifica continua păstrare a informaţiilor privind viaţa privată a reclamantului. Prin urmare, consider că onorata Curte ar fi trebuit să constate că măsura în discuţie nu urmărea un scop legitim în sensul art. 8 alin. 2.

Această concluzie nu ar mai fi făcut necesară examinarea împrejurării de a şti dacă măsura era necesară într-o societate democratică, deoarece aceasta depinde de existenţa unui scop legitim. Dacă totuşi Curtea ar fi preferat să accepte existenţa unui scop legat de siguranţa naţională, ar fi trebuit să reamintească că statele nu dispun de puteri discreţionare nelimitate pentru a supune persoanele fizice unor măsuri de supraveghere secretă. Astfel, trebuie să existe un echilibru între interesul unui stat de a lua măsurile necesare pentru protecţia siguranţei naţionale şi gravitatea măsurilor care duc la încălcarea dreptului reclamantului la respectarea vieţii private. Curtea din Strasbourg a subliniat în repetate rânduri că „un sistem secret de supraveghere, având drept scop apărarea siguranţei naţionale, creează riscul de a pune în pericol sau chiar de a distruge democraţia pe motiv că o apără” (Hotărârea Leander împotriva Suediei din 26 martie 1987, seria A nr. 116, pag. 25, alin. 60; vezi şi Hotărârea Klass şi alţii împotriva Germaniei din 6 septembrie 1978, seria A nr. 28, pag. 21 – 23, alin. 42 şi 49 şi, mutatis, Hotărârea Chahal împotriva Regatului Unit din 15 noiembrie 1996, Culegere 1996-V, pag. 1.866, alin. 131, şi Hotărârea Tinnely & Sons Ltd şi alţii şi McElduff şi alţii împotriva Regatului Unit din 10 iulie 1998, Culegere 1998-IV, pag. 1662, alin. 77). Acesta este motivul pentru care Curtea trebuie să îşi formeze convingerea că supravegherea secretă a cetăţenilor este strict necesară apărării instituţiilor democratice şi că există garanţii adecvate şi suficiente împotriva abuzurilor.

Având în vedere ansamblul circumstanţelor cauzei şi în lumina consideraţiilor de mai sus cu privire la scopul legitim, trebuie să tragem concluzia că în speţă nu era deloc necesară încălcarea dreptului reclamantului la viaţă privată într-o societate democratică, pentru atingerea unui scop legat de securitatea naţională.

Într-un cuvânt deci, chiar dacă ar fi existat în cauza Rotaru un temei legal previzibil, Curtea ar fi trebuit totuşi să se pronunţe pentru încălcarea art. 8, fie pe motivul că nici un scop legitim nu justifica perpetuarea păstrării unui sistem abuziv de fişiere secrete, fie pentru că această măsură în mod evident nu era necesară într-o societate democratică.

OPINIA CONCORDANTĂ

a domnului judecător Lorenzen

Am votat în speţă în favoarea concluziilor majorităţii, având în vedere aceleaşi motive. Aceasta nu înseamnă că aş fi în mod fundamental în dezacord cu observaţiile prezentate de domnul judecător Wilhaber în opinia sa concordantă cu privire la celelalte cerinţe ale art. 8 alin. 2. Motivul pentru care nu m-am raliat punctului său de vedere constă doar în faptul că în jurisprudenţa sa Curtea a decis în mod constant că atunci când o măsură ce a dus la încălcarea dreptului garantat de art. 8 nu este „prevăzută de lege”, nu mai este necesar să se examineze dacă sunt îndeplinite celelalte condiţii cerute de art.  8 alin. 2. Mi se pare esenţială menţinerea acestei jurisprudenţe.

OPINIA PARŢIAL SEPARATĂ

a domnului judecător Bonello

1. Majoritatea a decis că a existat o încălcare a art. 8, după ce a constatat că dispoziţiile acestui articol sunt aplicabile cauzei analizate. Am votat împreună cu majoritatea în favoarea constatării altor încălcări ale convenţiei, dar nu pot să reţin aplicabilitatea art. 8.

2. Art. 8 protejează viaţa privată a individului. În centrul acestei protecţii se află dreptul oricărei persoane de a nu expune publicului aspectele cele mai intime ale fiinţei sale. Există anumite elemente, în persoana noastră, în modul nostru de a gândi, care, din punct de vedere al convenţiei, trebuie să rămână inaccesibile. Nu este legitimă disecarea, păstrarea, clasarea sau divulgarea unor date care se referă la domeniile cele mai secrete ale activităţii, orientării sau convingerii unui individ, adăpostite în spatele zidurilor confidenţialităţii.

3. În schimb, activităţi care sunt, prin însăşi natura lor, publice şi care se hrănesc cu adevărat din publicitate nu beneficiază în nici un fel de protecţia oferită de art.  8.

4. Informaţiile secrete deţinute de serviciile de securitate ale statului, pe care reclamantul a solicitat să le consulte, erau în principal legate de: a) participarea activă a unui anume Aurel Rotaru la o mişcare politică; b) cererea sa pentru publicarea a două pamflete politice; c) apartenenţa sa la secţiunea tineret a unui partid politic; d) faptul că nu avea antecedente penale (alin. 13).

5. Primele trei tipuri de informaţie trimit exclusiv la activităţile publice, eminamente publice aş spune eu, în măsura în care activitatea politică şi publicistică implică noţiunea de public ca o condiţie a existenţei şi succesului său. Documentele nu arătau că reclamantul ar fi votat pentru un anume partid politic – ceea ce, bineînţeles, ar fi constituit o pătrundere în zona interzisă de confidenţialitate -, ci făceau dovada, în principal, a unor manifestări publice de militantism public ale lui Aurel Rotaru în cadrul unor organizaţii publice.

6. În ce măsură păstrarea unor documente privind activităţile eminamente publice ale unui individ încalcă dreptul acestuia la viaţă privată? Până acum, în mod corect după aprecierea mea, Curtea a decis că protecţia oferită de art. 8 vizează unele domenii confidenţiale, precum datele medicale şi sanitare, activitatea şi orientarea sexuală, legăturile de familie, relaţiile profesionale şi comerciale, precum şi alte probleme de ordin privat în care orice imixtiune a publicului ar constitui o depăşire ilegală a barierelor naturale ale sinelui. Militantismul public în cadrul unor partide politice publice nu are, după părerea mea, nimic de-a face cu principiul care ridică protecţia vieţii private la rangul de drept fundamental.

7. Al patrulea element din informaţiile pe care le conţinea fişierul în ceea ce îl priveşte pe reclamant trimite la o notă în care se arată că acesta nu are cazier judiciar. În opinia Curţii chiar şi această informaţie atrage o încălcare a dreptului la viaţă privată al reclamantului. Curtea a subliniat că observaţiile serviciilor române de informaţii (care conţin informaţii dintre care unele datează de mai mult de 50 de ani) includeau şi cazierul judiciar al reclamantului şi a concluzionat că „astfel de informaţii, atunci când sunt sistematic strânse şi arhivate într-un fişier păstrat de agenţi ai statului, vizează <<viaţa privată>> în sensul art. 8 alin. 1 din convenţie” (alin. 44).

8. Aceasta, mi se pare mie, depăşeşte în mod periculos sfera art. 8. A declara că păstrarea de către poliţie a cazierului judiciar a unei persoane aduce atingere art. 8 (chiar dacă reiese, ca în speţa de faţă, că individul în cauză nu are antecedente judiciare) poate avea consecinţe incalculabile şi importante în ceea ce priveşte securitatea naţională, siguranţa publică, apărarea ordinii şi prevenirea infracţionalităţii, valori pe care art.  8 le protejează în mod expres.

9. Aş fi acceptat, deşi nu cu toată convingerea, că păstrarea de către poliţie a cazierului judiciar al unei persoane poate constitui o ingerinţă în exercitarea dreptului la viaţă privată, dar m-aş fi grăbit să adaug că o asemenea ingerinţă se justifică prin prevenirea unor infracţiuni penale şi protejarea securităţii naţionale. Curtea nu a considerat util să facă aceasta.

10. Bineînţeles, confuzia mea nu are ca obiect decât cenzurarea de către Curte a păstrării de informaţii de natură penală. Este absolut de înţeles că divulgarea gratuită şi nelegitimă a conţinutului cazierelor judiciare pune probleme din punct de vedere al art. 8.

11. Curtea pare să acorde o importanţă deosebită faptului că „unele informaţii au fost declarate false şi riscă să aducă atingere reputaţiei reclamantului” (alin. 4). Aceste preocupări pun două probleme distincte: cea a inexactităţii informaţiilor şi cea a caracterului lor defăimător.

12. Unele dintre datele păstrate în fişierul reclamantului nu se referă în realitate la el, ci la o persoană care avea acelaşi nume. Fără îndoială, aceasta înseamnă informaţii „false”Din punct de vedere al reclamantului. Dar inexactitatea „unor informaţii intrate în domeniul public” le transformă oare în date cu caracter privat? Logica acestui raţionament îmi scapă.

13. Încă o dată recunosc fără nici o dificultate că informaţiile „false” stocate erau de natură să îi afecteze reputaţia. S-ar părea că în ultimul timp Curtea încearcă să acrediteze ideea că „reputaţia” ar putea pune probleme din punctul de vedere al art. 81. Deschiderea art. 8 către aceste noi perspective ar adăuga protecţiei dreptului omului o nouă dimensiune incitantă. În opinia mea însă Curtea ar trebui să atace frontal această reformă şi nu să o abordeze aproape pe furiş, ca o problemă marginală a dreptului la viaţă privată.

14. Dacă aş fi împărtăşit teza majorităţii, conform căreia dreptul la viaţă privată protejează şi informaţii eminamente publice, aş fi subscris şi eu la pronunţarea cu privire la încălcarea art. 8, deoarece nu am nici o rezervă referitor la concluzia Curţii, conform căreia păstrarea şi folosirea de către forţele de ordine a informaţiilor privitoare la reclamant nu erau „prevăzute de lege” (alin. 57 – 63).

VASILESCU versus ROMÂNIA

Hotărârea din 22 mai 1988

. . . .

PROCEDURA

… Cauza a fost trimisă Curţii de Elisabeta Vasilescu (reclamanta), cetăţean român, şi de Comisia Europeană a Drepturilor Omului (Comisia), la datele de 22 şi, respectiv, 28 mai 1997,În termenul de trei luni prevăzut de articolele 32 paragraful şi 47 ale Convenţiei. La cauzei se află plângerea (nr. 27053/95) formulată împotriva României, trimisă de reclamantă Comisiei la data de 10 februarie 1995, în conformitate cu articolul 25.

… Plângerea şi cererea au ca obiect obţinerea unei hotărâri care să lămurească dacă faptele, în cauză constituie, o Încălcare de către statul chemat în judecată a obligaţiilor asumate pe baza articolului 6 paragraful 1 al Convenţiei şi articolului 1 din Protocolul nr. 1 şi, referitor la plângere, a articolelor 8 şi 13 ale Convenţiei.

. . .

ÎN FART

1. CIRCUMSTANŢELE PARTICULARE  ALE CAUZEI

7. Elisabeta Vasilescu, de cetăţenie română, născută în 1897, domiciliază În Potlogi (Dâmboviţa).

8. La 23 iunie 1966, lucrători ai Miliţiei judeţului Argeş au percheziţionat fără mandat domiciliul reclamatei, în cadrul unei anchete efectuate împotriva soţului său, pentru deţinere ilegală de obiecte de valoare, fapt pedepsit de legislaţia în vigoare în acel moment (Decretul nr. 210/1960).

Cu acest prilej, lucrătorii Miliţiei au confiscat trei sute douăzeci şi şapte monede din aur, din care cele mai multe erau găurite în scopul confecţionării unor bijuterii, iar două fuseseră transformate în cercei.

9. La 4 iulie 1966, aceste obiecte au fost depuse la filiala Argeş a Băncii Naţionale a României, întocmindu-se,un proces-verbal.

10. La 8 iulie 1966, conducerea Miliţiei Argeş a decis să nu formuleze învinuiri împotriva soţului reclamantei şi a finalizat cauza, în conformitate cu articolul 216 din vechiul Cod de procedură penală. Miliţia a decis că infracţiunea comisă nu prezenta pericol social; cu toate acestea, însă, a decis să menţină confiscarea obiectele respective.

La 24 mai 1990, Procuratura judeţului Argeş, căreia reclamanta i s-a adresat, interesându-se de soarta bunurilor sale, a răspuns că nu există nimic în arhivele Procuraturii locale Argeş care să permită stabilirea faptului că o asemenea măsură ar fi fost dispusă în cazul respectiv.

12. Reclamanta s-a adresat apoi procurorului general al Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie cerând restituirea bunurilor. La 11 octombrie 1990, acesta i-a răspuns că în cauză nu a fost emisă o ordonanţă de confiscare ori un mandat de percheziţie nici în 1966, nici ulterior.

13. La o dată neprecizată, în 1991, Ministerul de Interne a confirmat reclamantei că în 1966 s-a dispus efectuarea unor cercetări cu privire la obiectele pe care le revendică, dar că, ulterior, s-a decis neînceperea urmăririi penale împotriva soţului său. Potrivit afirmaţiilor Ministerului, măsura de confiscare a fost menţinută de Procuratura judeţului Argeş.

14. În 1991, reclamanta a introdus o acţiune de restituire a patruzeci de monede din aur transformate în salbă şi a unei perechi de cercei, chemând în judecată Banca Naţională, ca depozitar al acestor obiecte.

În faţa Judecătoriei Găeşti, reclamanta a argumentat că aceste obiecte fuseseră confiscate ilegal de Miliţie, fără ca această măsură să fi fost dispusă şi de o autoritate judiciară, competentă. În sprijinul cererii sale, reclamanta a invocat răspunsul procurorului general.

15. La 21 februarie 1992, bazându-se pe mărturiile şi documentele prezentate, instanţa a admis acţiunea reclamantei şi a obligat Banca Naţională să restituie obiectele solicitate. Instanţa a constatat, de asemenea, că Miliţia Argeş confiscase în total trei sute douăzeci şi şapte de monede din aur, aparţinând reclamantei.

16. Banca Naţională a declarat recurs la Tribunalul Judeţean Dâmboviţa care a fost respins la 7 octombrie 1992. Tribunalul a constatat că la, finalizarea cercetărilor efectuate împotriva soţului reclamantei s-a dispus neînceperea urmăririi penale, la 8 iulie 1966, şi, prin urmare, nici o dispoziţie legală nu-i interzicea reclamantei să intre în posesia obiectelor respective.

17. În 1993, considerându-se îndreptăţită. la restituirea tuturor obiectelor reţinute de Miliţie, reclamanta a solicitat procurorului general să declare recurs extraordinar la Curtea Supremă de Justiţie împotriva hotărârii judecătoreşti din 21 februarie 1992.

18. La 10 iunie 1993, procurorul general a comunicat reclamantei că nu intenţionează să dea curs acestei cereri. În opinia sa, hotărârea judecătorească din 21 februarie 1992 era legală şi temeinică.

19. La 19 august 1993, procurorul general a indicat reclamantei că, în cazul în care nu este mulţumită de hotărârile pronunţate, poate folosi noua procedură de recurs introdusă prin Legea nr. 59 din 1993 de modificare a Codului de procedură civilă.

20. În consecinţă, atât reclamanta, cât şi Banca Naţională au declarat recurs împotriva hotărârii din 21 februarie 1992, la Curtea de Apel Ploieşti. Reclamanta a cerut restituirea tuturor monedelor, în timp ce banca a solicitat desfiinţarea hotărârilor anterioare. Banca Naţională a argumentat în sensul lipsei de competenţă a instanţelor de judecată, afirmând că orice plângere împotriva măsurilor luate de organele de cercetare este de competenţa exclusivă a Procuraturii, în conformitate cu dispoziţiile articolelor 275-278 din Codul de procedură penală.

Prin decizia din 24 februarie 1994, Curtea de apel a respins ambele recursuri. Cu privire la reclamantă, instanţa a subliniat că, aceasta a solicitat iniţial patruzeci de monede şi o pereche de cercei din aur şi, în consecinţă, nu era îndreptăţită să-şi modifice pretenţiile prin recurs.

În ceea ce priveşte Banca Naţională, instanţa de apel a invocat măsura de neurmărire penală dispusă la finalizarea cercetărilor efectuate împotriva soţului reclamantei. Instanţa a mai constatat că procurorul general nu a dat curs cererii de restituire formulată de reclamantă şi, s-a rezumat la a o convinge să,intenteze acţiune în justiţie. Referitor la învinuirea de deţinere ilegală a unor obiect din aur, instanţa de apel a afirmat că Miliţia nu a avut nici o bază legală de confiscare şi, în consecinţă, instanţele au dispus în mod corect restituirea acestora. Hotărârea Curţii de Apel a rămas definitivă.

În 1994, în conformitate cu dispoziţiile art. 330 din Codul de procedură civilă, procurorul general a declarat recurs în anulare la Curtea Supremă de Justiţie, atacând, hotărârile judecătoreşti din 21 februarie 1992 şi 22 februarie 1994.

În motivarea recursului în anulare, procurorul general a reluat argumentul potrivit căruia, hotărând în cazul respectiv, instanţele civile şi-au depăşit competenţa ratione materiae şi au încălcat competenţa exclusivă a Procuraturii de a decide în astfel de cazuri. În consecinţă, procurorul general solicita trimiterea cauzei la organul competent.

Reclamanta a invocat încălcarea articolului 21 din Constituţie, prin care se garantează accesul liber la justiţie, şi a cerut respingerea recursului în anulare.

23. La 20 octombrie 1994, Curtea Supremă de Justiţie a admis recursul în anulare şi a casat toate hotărârile judecătoreşti, argumentând că, potrivit prevederilor articolului 275 din Codul de procedură penală, numai Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş era singurul competent să soluţioneze cererea reclamantei privind restituirea obiectelor în litigiu.

II. LEGISLAŢIA INTERNĂ RELEVANTĂ

A. Constituţia

24. Articolul 2l din Constituţie prevede:

„Orice persoană se poate adresa justiţiei în vederea apărării drepturilor sale, libertăţilor şi intereselor sale legitime. Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept”.

B. Codul de procedură penală

25. Codul de procedură penală anterior modificărilor din 1 ianuarie 1969 prevedea:

Articolul 115 alineatul 4 :

„Obiectele din metale sau pietre preţioase… vor fi depuse în 48 de ore la cea mai apropiată unitate a Băncii de Stat”.

Articolul 187

„Organele de cercetare penală au însă nevoie de încuviinţare procurorului pentru efectuarea următoarelor acte de urmărire penală:

a) efectuarea percheziţiilor domiciliare, cu excepţia cazurilor de infracţiuni flagrante;

Încuviinţarea se dă numai în scris şi pe baza ordonanţei motivate prin care organul de cercetare dispune efectuarea actului de urmărire penală”.

Articolul 261

„Dacă în urma efectuării actelor de urmărire penală se stabileşte că există vreo cauză de împiedicare a pornirii sau continuării procesului penal, organul de urmărire încetează procesul penal, clasând cauza.

Încetarea procesului penal se face printr-o ordonanţă motivată (…)”.

PROCEDURA ÎN FAŢA COMISIEI

28. Elisabeta Vasilescu a sesizat Comisia la 10 februarie 1995, afirmând că percheziţionarea locuinţei şi confiscarea unor bunuri, care îi aparţin a încălcat articolul 8 al Convenţiei. Reclamanta a mai susţinut încălcarea articolelor 6 paragraful 1 din Convenţie şi 1 din Protocolul nr. 1, întrucât Curtea Supremă de Justiţie a privat-o de accesul o instanţă de judecată care i-ar fi putut permite să reintre în posesia bunurilor sale.

29. La 7 martie 1996,,Comisia a declarat plângerea (nr. 27053/95) admisibilă cu privire la patruzeci de monede şi o pereche de cercei din aur. În raportul din 17 aprilie 1997, Comisia a exprimat opinia încălcării articolului 6 paragraful 1 din Convenţie (în unanimitate)şi a articolului 1 din Protocolul nr. 1 (douăzeci şi opt de voturi contra unul), afirmând că nu este cazul examinării plângerii şi în raport cu articolul 8 al Convenţiei (douăzeci şi opt de voturi contra unul). […]

ARGUMENTELE FINALE, ÎN FAŢA CURŢII,

30. Reclamanta a cerut Curţii să decidă încălcarea articolului 6 paragraful 1, singur sau coroborat cu articolul 13, şi a articolelor 8 din Convenţie şi 1 din Protocolul nr. 1. A cerut ca statul român să fie obligat să-i restituie patruzeci de monede şi o pereche de cercei din aur sau, dacă aceasta nu mai este posibil, să-i fie acordată o justă reparaţie, pe baza articolului 50.

31. Guvernul a solicitat Curţii să decidă că hotărârea Curţii Supreme de Justiţie nu a încălcat drepturile  garantate de articolele invocate.

ÎN DREPT

ÎNCĂLCAREA RECLAMATĂ A ARTICOLULUI 6 PARAGRAFUL 1 DIN CONVENŢIE

32. Dna Vasilescu a reclamat încălcarea dreptului de acces Iad instanţă care să decidă cu privire la restituirea monedelor din aur. A invocat articolul 6 paragraful 1 din Convenţie, potrivit căruia:

„Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil… a cauzei sale, de către o instanţă care va hotărî… asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil…”.

Guvernul a contrazis această afirmaţie, în timp ce Comisia a susţinut-o.

A. Cu privire la excepţia preliminară ridicată de guvern

33. Guvernul a susţinut că, pe lângă acţiunea posesorie pe care a intentat-o în instanţa civilă, dna Vasilescu mai avea la dispoziţie alte trei mijloace pentru a se plânge împotriva măsurilor adoptate de organele de cercetare penală.

Astfel, în opinia guvernului, reclamanta ar fi putut să sesizeze Parchetul, care este însărcinat cu supravegherea organelor de cercetare penală, în conformitate cu dispoziţiile articolelor 475-278 C. pr. pen.. În al doilea rând, reclamanta putea să sesizeze Parchetul pe baza articolelor 218-220 ale aceluiaşi Cod. În al treilea rând, dna Vasilescu avea posibilitatea să ceară restituirea bunurilor în conformitate cu dispoziţiile articolelor 168 şi 169 C. pr. pen..

34. Curtea consideră că aceste observaţii constituie excepţia neepuizării căilor de recurs interne, care nu a fost însă ridicată în faţa Comisiei. De aceea, guvernul este decăzut din dreptul de a ridica această excepţie (a se vedea, între multe altele, hotărârea Sakik şi alţii versus Turcia, din 26 noiembrie 1997).

B. Cu privire la fondul plângerii

35. Dna Vasilescu a susţinut că instanţele civile aveau competenţa de a examina cererea de restituire a bunurilor confiscate de Miliţia Argeş.

Pretenţiile sale au fost recunoscute ca întemeiate, mai întâi prin hotărârea din 21 februarie 1992 a Judecătoriei Găeşti, care a dispus restituirea, apoi prin hotărârea Tribunalului Judeţean Dâmboviţa şi, în sfârşit, prin cea a Curţii de Apel Ploieşti.

Anulând aceste hotărâri cu argumentul că instanţele civile au încălcat competenta exclusivă a procurorului, Curtea Supremă de Justiţie a lipsit-o pe reclamantă de dreptul la judecarea cauzei sale de o instanţă de judecată.

36. Guvernul nu ii contestat dreptul de proprietate al dnei Vasilescu asupra monedelor din aur în litigiu. În opinia guvernului, hotărârea din 20 octombrie 1994 a Curţii Supreme de Justiţie s-a întemeiat pe o interpretare greşită a legii române deoarece, în speţă, instanţele civile aveau competenta să decidă asupra cererii reclamantei.

Cu toate că hotărârea Curţii Supreme de Justiţie poate fi interpretată ca o limitare a dreptului de acces în justiţie, aceasta nu a prejudiciat fondul dreptului, întrucât reclamanta a mai avut la dispoziţie trei căi de atac, inclusiv pe cea oferită de articolele 168 şi 169 C. pr. pen..

37. Comisia a contestat argumentul guvernului, considerând că regulile de procedură ale legii române, aşa cum au fost interpretate şi aplicate de Curtea Supremă de Justiţie, au avut drept consecinţă faptul că nici o instanţă nu era, de fapt, competentă să decidă asupra cererii reclamantei.

38. Curtea observă că, sesizată prin recursul în anulare a cărui iniţiere revine exclusiv procurorului general, potrivit articolului 330 din Codul de procedură civilă, Curtea Supremă de Justiţie a desfiinţat la 20 octombrie 1994 toate hotărârile pronunţate de instanţele civile care au judecat acţiunea în restituire a dnei Vasilescu. Prin hotărârea sa, bazată pe articolul 275 C. pr. pen., Curtea Supremă de Justiţie a subliniat că, pronunţându-se în cauza respectivă, instanţele de judecată şi-au depăşit competenţa ratione materiae. Cerând restituirea monedelor confiscate de Miliţie, reclamanta ar fi contestat de fapt un act de cercetare penală. De aceea, competenta soluţionării unei astfel de cereri revenea numai Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, însărcinat cu instrumentarea cauzei şi cu supravegherea activităţii politiei, şi nu instanţelor civile.

Guvernul a argumentat că modul în care Curte a Supremă de Justiţie a interpretat regulile de procedură a fost greşit.

39. Curtea nu consideră că trebuie să decidă asupra acestei chestiuni de drept românesc (a se vedea, între altele, mutatis mutandis, hotărârea Sakik şi alţii). Rolul său se limitează la a verifica dacă, în cauză, dna Vasilescu a avut acces la o instanţă de judecată. În consecinţă, Curtea îşi va baza examinarea pe dispoziţiile legii române, aşa cum au fost ele aplicate în cazul reclamantei de Curte a Supremă de Justiţie.

În hotărârea din 20 octombrie 1994, Curtea Supremă a considerat că cererea reclamantei ataca o măsură de cercetare penală. În consecinţă, a decis că instanţele civile nu erau competente, iar singurul organ competent să ia o decizie în cauză era Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş. Nu există însă nici un dubiu (şi nici una din părţile care au apărut în faţa Curţii nu a contestat aceasta) că acţiunea reclamantei intra în sfera de aplicabilitate a articolului 6; întrucât viza restituirea unor bunuri de care reclamanta fusese deposedată (vezi paragraful 14). Curtea a reţinut că dna Vasilescu se adresase deja Parchetului Argeş şi apoi procurorului general. Indiferent de rezultatul acestor demersuri (vezi paragrafele 11 şi 12) şi de cel al cererilor pe care, conform hotărârii Curţii Supreme de Justiţie, reclamanta le-ar fi putut adresa eventual Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, este necesar ca autorităţile respective să poată fi considerate o instanţă de judecată, în sensul articolului 6. De aceea, Curtea va verifica această chestiune.

40. Curtea ia notă că Parchetul General care a înlocuit vechea Procuratură, prin efectul Legii nr. 92 din 4 august 1992, este alcătuit din funcţionari care îşi exercită activităţile sub autoritatea procurorului general. Ministrul de Justiţie are drept de control asupra tuturor membrilor Parchetului General, inclusiv asupra procurorului general.

Chiar şi atunci când exercită, ca în cazul de faţă, funcţii de natură judiciară, un procuror al unui Parchet de pe lângă Tribunal acţionează ca un membru al Parchetului General, fiind subordonat mai întâi procurorului general şi apoi ministrului de justiţie.

41. Curtea reaminteşte că numai un organism care are competenţă deplină şi satisface o serie de cerinţe – cum este independenţa faţă de puterea executivă şi de părţi – poate fi descris ca o „instanţă de judecată” în sensul articolului 6 paragraful 1 (a se vedea, printre altele, hotărârea Beaumartin versus Franţa din 24 noiembrie 1994). Nici procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş şi nici procurorul general nu îndeplinesc aceste cerinţe.

În consecinţă, articolul 6 paragraful 1 fost încălcat.

II. ÎNCĂLCAREA RECLAMANTĂ A ARTICOLULUI 13 AL CONVENŢIEI

42. În opinia reclamantei, lipsa accesului la o instanţă de judecată a încălcat şi articolul 3 al Convenţiei, care prevede:

Orice persoană ale cărei drepturi şi libertăţi, recunoscute de prezenta Convenţie au fost încălcate, are dreptul să se adreseze efectiv unei instanţe naţionale chiar şi atunci când încălcarea s-ar datora unor persoane care au acţionat în exercitarea atribuţiilor lor oficiale.

43. Ţinând seama de constatarea încălcării articolului 6 paragraful 1 Curtea nu socoteşte necesar să se pronunţe asupra acestei plângeri, care, de altfel, nu a fost argumentată. Atunci când dreptul revendicat are un caracter civil, articolul 6 paragraful 1 constituie lex specialis în raport cu articolul 13, ale cărei garanţii sunt absorbite de acesta (a se vedea mutatis mutandis, hotărârea Brualla Gomez de la Torre versus Spania din 19 decembrie 1997) .

III ÎNCĂLCAREA RECLAMANTĂ A ARTICOLULUI 1 AL PROTOCOLULUI NR. 1

44. Denunţând consecinţele hotărârii din 20 octombrie 1994 a Curţii Supreme de Justiţie, dna Vasilescu a pretins, de asemenea, că este victima încălcării articolului 1 din Protocolul nr. 1, care prevede:

„Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional.

Dispoziţiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinţa bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuţii sau amenzilor”.

Comisia a împărtăşit susţinerea reclamantei, dar guvernul a contestat-o.

45. Dna Vasilescu a afirmat că hotărâre a Curţii Supreme de Justiţie a avut ca efect împiedicarea intrării în posesia bunurilor sale. Reclamanta a subliniat că instanţele civile au soluţionat favorabil cererea de restituire a patruzeci din cele trei sute douăzeci şi şapte de monede din aur şi a unei perechi de cercei, toate confiscate în 1966, recunoscând astfel, că era proprietara acelor bunuri şi că nu exista o bază legală pentru reţinerea lor.

46. Potrivit guvernului, din derularea faptelor rezultă că membrii Miliţiei au acţionat fără ştirea Procuraturii competente şi că ancheta penală a fost, mai ales din acest motiv, contrară legislaţiei în vigoare în acel moment. Guvernul a admis că măsura confiscării, de asemenea ilegală, a deposedat-o pe reclamantă de bunurile a căror proprietară era. Guvernul explică, de asemenea, că potrivit jurisprudenţei organelor de la Strassbourg hotărârea pronunţată la 21 februarie 1992 de Judecătoria Găeşti, care a devenit apoi definitivă, a constituit prin ea însăşi, un „drept” în sensul articolului 1 din Protocolul nr. 1. Cu toate că desfiinţarea acelei hotărâri a antrenat, cu siguranţă, o lipsire de acest „drept”, acesta a rămas totuşi câştigat la sfârşitul,procedurilor viciate prin ‘încălcarea regulilor de competenţă, De aceea Curtea Supremă de Justiţie nu a făcut decât să constate ilegalitatea frapantă a dreptului astfel câştigat, indicând în acelaşi timp reclamantei procedura de urmat pentru dobândirea pe căi legale a dreptului respectiv.

Guvernul a continuat afirmând că, prin hotărârea sa, Curtea Supremă de Justiţie a decis numai cu privire la aplicarea regulilor de competentă, fără să afecteze substanţa dreptului de proprietate al doamnei Vasilescu. Hotărârea Curţii Supreme a urmărit, aşadar, un scop de utilitate publică şi nu a deposedat-o pe reclamantă în mod definitiv sau în totalitate de bunurile respective. Întrucât reclamanta putea în continuare să-şi exercite drepturile în maniera indi­cată de Curtea Supremă de Justiţie, echilibru corect dintre interesele acesteia şi interesul general a fost respectat.

47. Comisia a arătat că hotărârea Curţii Supreme de Justiţie a lipsit-o pe dna Vasilescu de. orice mijloc procedural de protecţie a dreptului său de proprietate. Considerând că, în fapt, lipsirea de posibilitatea exercitării dreptului, nu a fost justificată, Comisia a constatat absenta unui echilibru corect între scopul urmărit de hotărâre – respectarea regulilor interne de competenţă – şi obligaţia individuală care rezulta în sarcina reclamantei.

48. Curtea constată că, la 23 iunie 1966, membri ai Miliţiei au percheziţionat fără mandat domiciliul reclamantei şi au confiscat trei sute douăzeci şi şapte de monede din aur, în cadrul unei anchete iniţiate de Miliţie împotriva soţului său. Ancheta a fost închisă la 8 iulie 1966, dar obiectele confiscate au fost reţinute de conducerea Miliţiei judeţului Argeş. Nici ilegalitatea acestei măsuri şi nici dreptul de proprietate asupra bunurilor în cauză, recunoscut de altfel de instanţele civile – nu fac obiectul unei controverse în fata Curţii. În consecinţă, Curtea consideră că din perspectiva articolului 1 din Protocolul nr. 1, reclamanta, care din 1966 este lipsită de folosinţa acestor bunuri, a rămas până astăzi proprietara lor.

49. Fără îndoială, România nu a recunoscut dreptul de petiţie individuală (articolul 25) şi jurisdicţia Curţii (articolul 46) decât la 20 iunie 1994. Cu toate acestea, Comisia constată că plângerea reclamantei se referă la o situaţie continuă care persistă şi în prezent (a se vedea, mutatis mutandis, hotărârile Papamichalopoulus şi alţii versus Grecia, din 24 iunie 1993 şi Loizidou versus Turcia din 18 decembrie 1996). Curtea notează că, în orice caz, Curte a Supremă de Justiţie s-a pronunţat la 20 octombrie 1994, deci ulterior datei de 20 iunie 1994.

50. Ţinând seama de lipsa unui temei legal, recunoscut atât de instanţele de judecată naţionale, cât şi de guvern, reţinerea în continuare a obiectelor în discuţie nu poate fi privită ca o lipsire de posesie ori. ca un control al folosinţei proprietăţii permise de primul şi al doilea paragraf al articolului 1 din Protocolul nr. 1.

51. Curtea reaminteşte că un obstacol de fapt poate duce la încălcarea Convenţiei în aceeaşi măsură ca un obstacol juridic (a se vedea, mutatis mutandis, hotărârea Loizidou, citată anterior).

Întrucât scopul Convenţiei este garantarea unor drepturi „concrete şi efective”, Curtea trebuie să verifice dacă situaţia respectivă a echivalat cu o confiscare de facto (vezi, între altele, mutatis mutandis, hotărârile Sporrong şi Lonnroth versus Suedia, din 23 septembrie, şi Papamichalopo,ulusşi allii, citată anterior).

52. Ilegalitatea confiscării bunurilor reclamantei este un factor decisiv pentru soluţionarea acestei chestiuni. În plus, reclamanta a obţinut o hotărâre judecătorească prin care Banca Naţională a României era obligată să îi restituie cele patruzeci de monede din aur şi cerceii solicitaţi (vezi paragraful 15). Această. sentinţă, ca şi cea care a menţinut-o au fost însă desfiinţate de Curtea Supremă de Justiţie, cu argumentul că instanţele civile au încălcat competenţa exclusivă a Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş. Or, dna Vasilescu făcuse demersuri încă din 1990 la Parchetul respectiv şi la procurorul general, dar fără succes.

53. Curtea consideră că pierderea posibilităţii de a dispune de proprietatea sa, însoţită de eşecul tentativelor făcute până în prezent în faţa autorităţilor naţionale şi a instanţelor de judecată pentru remedierea situaţiei, a avut consecinţe suficient de grave pentru a-i permite să tragă concluzia că reclamanta a fost victima unei confiscări de facto incompatibilă cu dreptul la folosinţa netulburată a proprietăţii (vezi mutatis mutandis, hotărârea Sporrong şi Lonnroth versus Suedia din 23 septembrie 1982 şi Papa michailopoulus şi alţi, citată anterior).

54. În concluzie, articolul 1 din Protocolul nr. 1 a fost încălcat.

IV. ÎNCĂLCAREA RECLAMATĂ A ARTICOLULUI 8 AL CONVENŢIEI

55. În final, reclamanta a susţinut că percheziţionarea fără mandat a domiciliului său de către Miliţie, şi confiscarea monedelor din aur pe care le transformase pentru uzul său personal au încălcat articolul 8 al Convenţiei, care prevede:

„Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului său şi a corespondenţei sale.

Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în care acest amestec este prevăzut de lege şi dacă constituie o măsură care, într-o societate democratică, este necesară pentru securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică’ a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protejarea sănătăţii sau a moralei/ori protejarea drepturilor şi libertăţilor altora”.           .

56. Guvernul a invocat lipsa de competenţă ratione temporis a Curţii în raport cu această parte a plângerii, arătând că incidentul reclamat a avut loc la 23 iunie 1966, respectiv cu mult înainte de 20 iunie 1994, dată la care România a recunoscut jurisdicţia Curţii.

57. Indiferent de răspunsul la întrebarea referitoare la,competenţa sa, Curtea nu consideră necesar să examineze cauza şi din perspectiva articolului 8, la care a ajuns cu privire la articolul 1 din Protocolul nr. 1.

V. CU PRIVIRE LA APLICAREA ARTICOLULUI 50 AL CONVENŢIEI

58. În termenii articolului 50 al Convenţiei,

În principiu, dna Vasilescu a cerut Curţii să dispună restituirea bunurilor în discuţie  ori

să compenseze pierderea materială suferită. Reclamanta a lăsat la latitudinea Curţii compensarea prejudiciului moral şi al cheltuielilor de judecată.

A. Daune materiale

59. Reclamanta a solicitat, în primul rând, restituirea în natură al celor patruzeci de monede transformate în salbă şi a perechii de cercei din aur sau, dacă aceasta nu este posibil, în echivalent bănesc. Reclamanta a contestat estimarea făcută de guvern şi concluziile raportului de expertiză pe care acesta l-a invocat, evaluându-se prejudiciul la,suma de 30. 000 de dolari SUA; a precizat însă că lasă chestiunea la latitudinea Curţii.

60. Guvernul a afirmat că nu mai era posibilă restituirea în natură a proprietăţii, întrucât obiectele respective nu se găsesc în posesia nici unei autorităţi.

Guvernul a mai afirmat că, în măsura în care Curtea va decide că articolul 6 paragraful 1 a fost încălcat, această constatare constituie în sine o justă reparaţie suficientă, având în vedere că nu s,a stabilit nici o legătură de cauzalitate între încălcarea articolului 6 şi prejudiciul material invocat.

Cu privire la un eventual prejudiciu în temeiul articolului 1 al Protocolului nr. l, guvernul a afirmat că modalitatea de calcul a reclamantei este lipsită de Suport tehnic ori ştiinţific. În observaţiile referitoare la aplicarea articolului 50, guvernul s-a referit la evaluarea făcută de Banca Naţională a României, afirmând că 31.856.648 de lei româneşti, respectiv circa 3.750 de dolari SUA, ar constitui o reparaţie adecvată a pagubei suferite de reclamantă. În sprijinul tezei sale, guvernul a prezentat un raport al Muzeului Naţional de Istorie a României, în care prejudiciul respectiv este evaluat din punct de vedere numismatic.

61. Curtea reaminteşte că, în măsura în care nu este. posibilă înlăturarea consecinţelor unei încălcări a Convenţiei, articolul 50 o abilitează să acorde părţii vătămate compensaţia pe care o consideră potrivită (hotărârea Papamichalopoulos şi alţii versus Grecia, din 30 octombrie 1995).

În cazul de faţă, restituirea obiectelor respective ar fi plasat-o pe reclamantă, pe cât posibil, într-o situaţie echivalentă celei în care s-ar fi găsit dacă nu s-ar fi Încălcat articolul 1 din Protocolul nr. 1 (…). Guvernul a afirmat Însă că Îi este imposibil să restituie.

În aceste condiţii, Curtea, evaluând prejudiciul pe o bază echitabilă în lumina informaţiilor primite, acordă reclamantei suma de 60.000 de franci francezi cu titlu de daune materiale, sumă care va fi convertită în lei româneşti la cursul aplicabil la data plăţii.

B. Daune morale

62. Reclamanta a cerut compensarea daunelor morale cauzate de comportamentul autorităţilor naţionale şi a instanţelor, fără a preciza însă cuantumul acestora.

63. Guvernul nu a comentat această chestiune.

64. Curtea nu. poate să excludă faptul că reclamanta, care a fost deposedată de bunurile sale mai mult de treizeci de ani, a avut de suferit. Dna Vasilescu a suferit un prejudiciu moral pentru care Curtea îi acordă o compensaţie de 30.000 de franci francezi pe baza unui calcul echitabil, în conformitate cu dispoziţiile articolului 50. Această sumă urmează a fi convertită în lei româneşti, la cursul aplicabil la data plăţii.

C. Cheltuieli de judecată

65. Reclamanta a solicitat rambursarea cheltuielilor de judecată, lăsând evaluarea acestora la latitudinea Curţii. Guvernul nu s-a opus acestei cereri.

În conformitate cu propria jurisprudenţă, Curte a poate dispune rambursarea cheltuielilor de judecată reale şi necesare pentru a împiedica sau corecta o încălcare a Convenţiei, În contextul sistemului de drept intern şi în faţa Comisiei şi a Curţii; nivelul acestor cheltuieli trebuie de altfel să fie unul rezonabil (vezi, între altele, hotărârea Demicoli versus Malta, din 27 august 1991).

Procedând la o evaluare echitabilă, Curte a acordă reclamantei 10.000 de franci francezi cu titlu de cheltuieli de judecată, mai puţin suma de 4.815 franci francezi primită din partea Consiliului Europei cu titlul de asistenţă juridică. Suma rezultată va fi plătită În lei româneşti la cursul din data plăţii.

D. Dobânzi de întârziere

66. Curtea consideră potrivit să aplice procentul legal aplicabil În Franţa la data adoptării prezentei hotărâri, care este de 3,36% pe an.

PENTRU ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE,

1. Respinge excepţia preliminară,a guvernului;

2. Hotărăşte că articolul 6 paragraful 1 al Convenţiei a fost încălcat;

3. Hotărăşte că articolul 1 din Protocolul nr. 1 a fost încălcat;

4. Hotărăşte că nu este necesară examinarea plângerii din perspectiva articolelor 8 şi 13 ale Convenţiei;

5. Hotărăşte:

a) plata către reclamantă, de staul pârât, în termen de trei luni, a următoarelor sume, convertite în lei româneşti, la cursul aplicabil la data plăţii:

i) 60.000 (şaizeci de mii) de franci francezi daune materiale;

ii) 30.000 (treizeci de mii) de franci francezi daune morale;

iii) 5.185 (cinci mii o sută optzeci şi cinci) de franci francezi cheltuieli de judecată;

b) majorarea acestor sume cu dobânzi de întârziere de 3,36% pe an, începând cu data expirării termenului de trei luni menţionat şi până la efectuarea plăţii.

Redactată în limbile franceză şi engleză şi pronunţată în şedinţă publică, la 22 mai 1998…

Dreptul la respectarea vieţii private. Dispozitive secrete de înregistrare audio şi video în sediul poliţei şi la locul de detenţie şi utilizarea informaţiilor astfel obţinute ca probe împotriva inculpatului. Dreptul la un proces echitabil. Dreptul de a păstra tăcerea şi privilegiul împotriva auto-incriminării. Utilizarea de poliţie a unui informator în celula inculpatului şi utilizarea mărturiei acestuia ca mijloc de probă. Dreptul la o cale efectivă de atac. Violarea. art. 6, art. 8 şi art. 13 din Convenţie

I. Situaţia de fapt

Reclamantul Richard Roy Allan, resortisant britanic, este arestat preventiv de poliţie pentru săvârşirea unei infracţiuni de omor. În celula şi spaţiile în care este deţinut reclamantul sunt instalate dispozitive audio şi video, iar în celula reclamantului este introdus şi un alt arestat preventiv, informator al poliţiei.

La audierile inculpatului este prezent apărătorul acestuia, iar poliţia îl informează de dreptul de a nu spune nimic.

Înregistrările audio şi video sau transcrierile acestora, precum şi depoziţia informatorului sunt singurele probe care îl incriminează pe reclamant şi ele sunt utilizate în justiţie. Acesta este găsit vinovat de săvârşirea infracţiunii de omor şi condamnat la detenţiune pe viaţă, iar căile de atac sunt respinse.

II. Procedura în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului

La 20 ianuarie 1999, reclamantul Richard Roy Allan sesizează Curtea Europeană a Drepturilor Omului cu o plângere individuală împotriva Regatului Unit, susţinând violarea art. 6 („Dreptul la un proces echitabil”), art. 8 („Dreptul la respectarea vieţii private şi familiale”) şi art. 13 („Dreptul la o cale efectivă de atac”) din Convenţia europeană a drepturilor omului, care este înregistrată sub nr. 48539/99. Cauza este atribuită Secţiei a IV-a, în cadrul căreia se constituie camera competentă cu judecarea admisibilităţii şi a fondului în primă instanţă.

Prin decizia din 28 august 2001, camera declară plângerea parţial admisibilă.

Deliberările camerei asupra fondului cauzei în primă’ instanţă au loc în şedinţele din camera de consiliu din 18 iunie 2002 şi 8 octombrie 2002, hotărârea fiind adoptată la data ultimei deliberări şi fiind comunicată în scris la 5 noiembrie 2002. Ea poate fi atacată cu cererea de retrimitere în faţa Marii Camere, în termen de 3 luni de la comunicare.

III. Motivarea în drept şi dispozitivul hotărârii Curţii Europene a Drepturilor Omului

1. Chestiunea pretinsei violări a art. 8 („Dreptul la respectarea vieţii private şi familiale”) din Convenţia europeană a drepturilor omului

Curtea trimite la propria jurisprudenţă în materie în cauze împotriva Marii Britanii[1], în sensul că, la data faptelor, nu exista nici un sistem legal care să reglementeze instalarea de dispozitive secrete de ascultare de poliţie, astfel încât ingerinţa nu este „prevăzută de lege” în sensul parag. 2 din. art. 8, care a fost astfel violat.

2. Chestiunea pretinsei violări a art. 6 („Dreptul la un proces echitabil”) din Convenţia europeană a drepturilor omului

Curtea reiterează că sarcina sa, potrivit art. 19 din Convenţie, este să asigure respectarea angajamentelor luate de state potrivit Convenţiei. În special, nu este funcţia sa să analizeze erorile de fapt sau de drept pretins comise de instanţele naţionale, cu excepţia cazurilor şi în măsura în care se încalcă drepturile şi libertăţile protejate de Convenţie. Art. 6 garantează dreptul la un proces echitabil, dar nu conţine reguli privind admisibilitatea probelor ca atare, aceasta constituind în primul rând domeniu de reglementare pentru dreptul intern[2]. Ca o chestiune de principiu, nu este rolul Curţii să determine dacă o categorie specială de probe – spre exemplu, probele obţinute în mod nelegal – sunt admisibile şi dacă, într-adevăr, reclamantul este vinovat. Chestiunea la care Curtea este chemată să găsească un răspuns priveşte măsura în care procedura, în ansamblul ei, incluzând modul în care au fost obţinute probele, este echitabilă. Aceasta implică examinarea „nelegalităţii” în chestiune şi, dacă este vorba şi de o altă violare a Convenţiei, a naturii violării constatate.

În acest context, trebuie analizată şi respectarea, drepturilor apărării, în special posibilitatea reală a reclamantului de a contesta autenticitatea probelor şi de a se opune la folosirea lor, posibilitatea de a examina martori, măsura în care recunoaşterile reclamantului în cursul conversaţiilor sale au fost făcute voluntar, neexistând nici o capcană şi reclamantul nefiind determinat să facă asemenea mărturisiri, calitatea probei, inclusiv faptul dacă împrejurările în care a fost obţinută generează îndoieli asupra certitudinii sau acurateţii ei. Deşi nu se pune automat vreo problemă referitoare la caracterul echitabil atunci când proba obţinută nu este susţinută de alte materiale, trebuie reţinut că atunci când proba este foarte puternică şi nu există nici un risc dea fi incertă, necesitatea unor probe care să o susţină este corespunzător mai redusă.

Cât priveşte privilegiul împotriva auto-incriminării sau dreptul la tăcere, Curtea reiterează că acestea sunt în general recunoscute de standardele internaţionale, care le leagă de conţinutul procedurii echitabile. Scopul lor este să îl protejeze pe acuzat de acţiunile necorespunzătoare ale autorităţilor şi, astfel evitarea erorilor judiciare şi protecţia scopurilor art. 6[3]. dreptul şi absenţa auto-incriminării vizează, în primul rând respectarea voinţei persoanei acuzate de a păstra tăcerea şi presupune ca, în cauzele penale acuzarea să facă dovada împotriva acuzatului, fără a obţine probe prin metode coercitive sau opresive împotriva voinţei acuzatului[4]. În examinarea chestiunii dacă procedura a vizat însăşi esenţa privilegiului împotriva auto-incriminării, Curtea examinează natura şi gradul obligaţiilor, existenţa oricărei protecţii relevante în cadrul procedurilor şi modul în care au fost utilizate materialele astfel obţinute[5].

În prezenta cauză, Curtea aminteşte că înregistrarea reclamantului la sediul poliţei şi în penitenciar, făcută când el se afla în compania complicelui său (la alte infracţiuni), prietenei sale şi a informatorului poliţiei, precum şi mărturia informatorului constituie principalele probe ale acuzării împotriva sa.

Curtea observă, în primul rând, că materialele obţinute prin înregistrările audio şi video nu sunt ilegale, în sensul că nu sunt contrare dreptului intern. De asemenea, nu există nici un indiciu că recunoaşterile făcute de reclamant în discuţiile cu complicele său şi cu prietena sa nu ar fi fost voluntare, în sensul că ar fi fost constrâns sau păcălit să le facă. într-adevăr, reclamantul admite că era conştient de posibilitatea de a fi înregistrat la sediul poliţiei. Curtea aminteşte şi faptul că avocatul reclamantului a contestat admisibilitatea probelor, iar instanţele s-au pronunţat după ce au analizat îndeaproape chestiunea. Prin urmare, Curtea nu este convinsă că utilizarea materialelor privindu-i pe complicele şi pe prietena reclamantului sunt contrare cerinţelor procesului echitabil conform art. 6 parag. 1.

Cât priveşte utilizarea înregistrărilor discuţiilor purtate cu informatorul poliţiei, Curtea reţine că dacă dreptul la tăcere şi privilegiul împotriva auto-incriminării au în primul rând rolul de protecţie împotriva acţiunilor necorespunzătoare ale autorităţilor şi a obţinerii probelor prin metode coercitive sau opresive, contrar voinţei acuzatului, sfera dreptului nu se limitează la cazurile în care s-au produs în acest fel suferinţe acuzatului ori acesta a fost făcut să sufere în mod direct în orice mod. Acest drept, pentru care Curtea a reţinut că se află în centrul noţiunii de-proces echitabil, serveşte în principiu pentru a proteja libertatea unei persoane chemată să aleagă între a răspunde sau nu la întrebările poliţiei. Această libertate de alegere este subminată în cazul în care, suspectul alegând să păstreze tăcerea în timpul interogatoriilor, autorităţile recurg la subterfugiul obţinerii de mărturisiri de la suspect ori de alte declaraţii incriminatoare pe care nu au putut să le obţină în timpul interogatoriilor, iar aceste mărturisiri sau declaraţii sunt prezentate ca probe în proces.

Aprecierea, în acest caz, a măsurii în care subminarea dreptului la tăcere se constituie într-o violare a act. 6 din Convenţie depinde de împrejurările cazului individual. Anumite orientări în acest sens pot fi găsite în jurisprudenţa canadiană.

În prezenta cauză, Curtea notează că, la interogatorii, conform sfaturilor avocatului, reclamantul a ales în mod constant să păstreze tăcerea. Un arestat, informator de lungă durată al poliţiei, a fost plasat în celula acestuia, în scopul de a obţine informaţii de la el privind implicarea în săvârşirea infracţiunii de care era suspectat. Probele prezentate la proces denotă că informatorul a fost instruit de poliţie să îl determine să facă mărturisiri, astfel că probele decisive în acuzare obţinute pe această cale nu au fost făcute în mod spontan, voluntar, ci ele au fost determinate de întrebările persistente ale informatorului, care sub îndrumarea poliţiei, a canalizat discuţia spre împrejurările infracţiunii, aspect care poate fi privit ca echivalentul funcţional al interogatoriu lui, în absenţa oricărei protecţii care există în cazul unui interogatoriu formal din partea poliţiei, incluzând prezenţa unui avocat şi avertizările obişnuite. Dacă este adevărat că nu a existat vreo relaţie specială între reclamant şi informator şi nu s-a identificat nici un factor direct de coerciţie, Curtea consideră că reclamantul a fost subiectul unor presiuni psihologice, care au influenţat asupra caracterului „voluntar” al afirmaţilor făcute de reclamant informatorului: el era un suspect într-un caz de omor, aflat în detenţie şi sub presiunea directă a interogatoriilor poliţiei privind omorul, astfel încât era susceptibil să fie convins de informator, cu care a împărţit aceeaşi celulă mai multe săptămâni, să facă anumite confidenţe. În aceste împrejurări informaţiile obţinute prin utilizarea în acest mod a informatorului pot fi privite ca fiind împotriva voinţei acuzatului, iar utilizarea lor în proces ca fiind contrară dreptului acuzatului la tăcere şi privilegiului împotriva auto-incriminării.

Prin urmare, sub acest aspect, art. 6 parag. 1 din Convenţie a fost violat.

3. Chestiunea pretinsei violări a art. 13 („Dreptul la o cale efectivă de atac”) din Convenţia europeană a drepturilor omului

Întrucât Guvernul acceptă, că reclamantul nu a dispus de un remediu efectiv în dreptul intern privind violarea dreptului la viaţă privată, Curtea constată violarea art. 13 sub acest aspect.

4. Chestiunea aplicării art. 41 („Satisfacţia echitabilă”) din Convenţia Europeană a drepturilor omului

Curtea acordă o indemnizaţie pentru prejudiciul moral şi pentru cheltuielile de procedură.

5. Dispozitivul hotărârii Curţii Europene a Drepturilor Omului

Pentru aceste motive Curtea, în unanimitate: 1. statuează că a existat violarea art. 8 din Convenţie sub aspectul utilizării mijloacelor ascunse de înregistrare; 2. statuează că a existat violarea art. 6 din Convenţie sub aspectul admiterii în procesul reclamantului a probei obţinute prin utilizarea informatorului; 3. statuează că a existat violarea art. 13 din Convenţie; 4. statuează: a. statul pârât trebuie să plătească reclamantului, în trei luni de la data când hotărârea va deveni definitivă, următoarele sume, de convertit în lire sterline la data plăţii: i. 1.642 euro pentru prejudiciul moral; ii. 12.800 euro pentru cheltuieli de procedură, plus orice TVA care ar putea fi datorată; b. că o dobândă simplă la un nivel anual egal cu nivelul împrumutului marginal al Băncii Centrale Europene, plus trei puncte procentuale, va fi plătită de la expirarea respectivelor trei luni şi până la plată; 5. respinge restul cererii reclamantului de satisfacţie echitabilă.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Secţia a IV-a în „Pro lege” nr.cameră, Hotărârea din 5 noiembrie 2002, Cauza Allan c. Regatul Unit, în „Curierul judiciar” nr. 2/2003, p.52

VASILESCU versus ROMÂNIA

Hotărârea din 22 mai 1998

. . .

PROCEDURA

1. Cauza a fost trimisă Curţii de Elisabeta Vasilescu (reclamanta), cetăţean român, şi de Comisia Europeană a Drepturilor Omului (Comisia), la datele de 22 şi, respectiv, 28 mai 1997, în termenul de trei luni prevăzut de articolele 32 paragraful şi 47 ale Convenţiei. La cauzei se află plângerea (nr. 27053/95) formulată împotriva României, trimisă de reclamantă Comisiei la data de 10 februarie 1995, în conformitate cu articolul 25.

Plângerea şi cererea au ca obiect obţinerea unei hotărâri care să lămurească dacă faptele, în cauză constituie, o încălcare de către statul chemat în judecată a obligaţiilor asumate pe baza articolului 6 paragraful 1 al Convenţiei şi articolului 1 din Protocolul nr. 1 şi, referitor la plângere, a articolelor 8 şi 13 ale Convenţiei.

. . .

ÎN FAPT

I. CIRCUMSTANŢELE PARTICULARE  ALE CAUZEI

7. Elisabeta Vasilescu, de cetăţenie română, născută în 1897, domiciliază în Potlogi (Dâmboviţa).

8. La 23 iunie 1966, lucrători ai Miliţiei judeţului Argeş au percheziţionat fără mandat domiciliul reclamatei, în cadrul unei anchete efectuate împotriva soţului său, pentru deţinere ilegală de obiecte de valoare, fapt pedepsit de legislaţia în vigoare în acel moment (Decretul nr. 210/1960).

Cu acest prilej, lucrătorii Miliţiei au confiscat trei sute douăzeci şi şapte monede din aur, din care cele mai multe erau găurite în scopul confecţionării unor bijuterii, iar două fuseseră transformate în cercei.

9. La 4 iulie 1966, aceste obiecte au fost depuse la filiala Argeş a Băncii Naţionale a României, întocmindu-se,un proces-verbal.

10. La 8 iulie 1966, conducerea Miliţiei Argeş a decis să nu formuleze învinuiri împotriva soţului reclamantei şi a finalizat cauza, în conformitate cu articolul 216 din vechiul Cod de procedură penală. Miliţia a decis că infracţiunea comisă nu prezenta pericol social; cu toate acestea, însă, a decis să menţină confiscarea obiectele respective.

11. La 24 mai 1990, Procuratura judeţului Argeş, căreia reclamanta i s-a adresat, interesându-se de soarta bunurilor sale, a răspuns că nu există nimic în arhivele Procuraturii locale Argeş care să permită stabilirea faptului că o asemenea măsură ar fi fost dispusă în cazul respectiv.

12. Reclamanta s-a adresat apoi procurorului general al Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie cerând restituirea bunurilor. La 11 octombrie 1990, acesta i-a răspuns că în cauză nu a fost emisă o ordonanţă de confiscare ori un mandat de percheziţie nici în 1966, nici ulterior.

13. La o dată neprecizată, în 1991, Ministerul de Interne i-a confirmat reclamantei că în 1966 s-a dispus efectuarea unor cercetări cu privire la obiectele pe care le revendică, dar că, ulterior, s-a decis neînceperea urmăririi penale împotriva soţului său. Potrivit afirmaţiilor Ministerului, măsura de confiscare a fost menţinută de Procuratura judeţului Argeş.

14. În 1991, reclamanta a introdus o acţiune de restituire a patruzeci de monede din aur transformate în salbă şi a unei perechi de cercei, chemând în judecată Banca Naţională, ca depozitar al acestor obiecte.

În faţa Judecătoriei Găeşti, reclamanta a argumentat că aceste obiecte fuseseră confiscate ilegal de miliţie, fără ca această măsură să fi fost dispusă şi de o autoritate judiciară, competentă. În sprijinul cererii sale, reclamanta a invocat răspunsul procurorului general.

15. La 21 februarie 1992, bazându-se pe mărturiile şi documentele prezentate, instanţa a admis acţiunea reclamantei şi a obligat Banca Naţională să restituie obiectele solicitate. Instanţa a constatat, de asemenea, că Miliţia Argeş confiscase în total trei sute douăzeci şi şapte de monede din aur, aparţinând reclamantei.

16. Banca Naţională a declarat recurs la Tribunalul Judeţean Dâmboviţa care a fost respins la 7 octombrie 1992. Tribunalul a constatat că la, finalizarea cercetărilor efectuate împotriva soţului reclamantei s-a dispus neînceperea urmăririi penale, la 8 iulie 1966, şi, prin urmare, nici o dispoziţie legală nu-i interzicea reclamantei să intre în posesia obiectelor respective.

17. În 1993, considerându-se îndreptăţită. la restituirea tuturor obiectelor reţinute de miliţie, reclamanta a solicitat procurorului general să declare recurs extraordinar la Curtea Supremă de Justiţie împotriva hotărârii judecătoreşti din 21 februarie 1992.

18. La 10 iunie 1993, procurorul general a comunicat reclamantei că nu intenţionează să dea curs acestei cereri. În opinia sa, hotărârea judecătorească din 21 februarie 1992 era legală şi temeinică.

19. La 19 august 1993, procurorul general a indicat reclamantei că, în cazul în care nu este mulţumită de hotărârile pronunţate, poate folosi noua procedură de recurs introdusă prin Legea nr. 59 din 1993 de modificare a Codului de procedură civilă.

20. În consecinţă, atât reclamanta, cât şi Banca Naţională au declarat recurs împotriva hotărârii din 21 februarie 1992, la Curtea de Apel Ploieşti. Reclamanta a cerut restituirea tuturor monedelor, în timp ce banca a solicitat desfiinţarea hotărârilor anterioare. Banca Naţională a argumentat în sensul lipsei de competenţă a instanţelor de judecată, afirmând că orice plângere împotriva măsurilor luate de organele de cercetare este de competenţa exclusivă a Procuraturii, în conformitate cu dispoziţiile articolelor 275-278 C. pr. pen..

21. Prin decizia din 24 februarie 1994, Curtea de apel a respins ambele recursuri. Cu privire la reclamantă, instanţa a subliniat că, aceasta a solicitat iniţial patruzeci de monede şi o pereche de cercei din aur şi, în consecinţă, nu era îndreptăţită să-şi modifice pretenţiile prin recurs.

În ceea ce priveşte Banca Naţională, instanţa de apel a invocat măsura de neurmărire penală dispusă la finalizarea cercetărilor efectuate împotriva soţului reclamantei. Instanţa a mai constatat că procurorul general nu a dat curs cererii de restituire formulată de reclamantă şi, s-a rezumat la a o convinge să intenteze acţiune în justiţie. Referitor la învinuirea de deţinere ilegală a unor obiect din aur, instanţa de apel a afirmat că miliţia nu a avut nici o bază legală de confiscare şi, în consecinţă, instanţele au dispus în mod corect restituirea acestora. Hotărârea Curţii de Apel a rămas definitivă.

22. În 1994, în conformitate cu dispoziţiile art. 330 din Codul de procedură civilă, procurorul general a declarat recurs în anulare la Curtea Supremă de Justiţie, atacând, hotărârile judecătoreşti din 21 februarie 1992 şi 22 februarie 1994.

În motivarea recursului în anulare, procurorul general a reluat argumentul potrivit căruia, hotărând în cazul respectiv, instanţele civile şi-au depăşit competenţa ratione materiae şi au încălcat competenţa exclusivă a Procuraturii de a decide în astfel de cazuri. În consecinţă, procurorul general solicita trimiterea cauzei la organul competent.

Reclamanta a invocat încălcarea articolului 21 din Constituţie, prin care se garantează accesul liber la justiţie, şi a cerut respingerea recursului în anulare.

23. La 20 octombrie 1994, Curtea Supremă de Justiţie a admis recursul în anulare şi a casat toate hotărârile judecătoreşti, argumentând că, potrivit prevederilor articolului 275 C. pr. pen., numai Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş era singurul competent să soluţioneze cererea reclamantei privind restituirea obiectelor în litigiu.

II. LEGISLAŢIA INTERNĂ RELEVANTĂ

A. Constituţia

24. Articolul 2l din Constituţie prevede:

„Orice persoană se poate adresa justiţiei în vederea apărării drepturilor sale, libertăţilor şi intereselor sale legitime. Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept”.

B. Codul de procedură penală

25. Codul de procedură penală anterior modificărilor din 1 ianuarie 1969 prevedea:

Articolul 115 alineatul 4:

„Obiectele din metale sau pietre preţioase…vor fi depuse în 48 de ore la cea mai apropiată unitate a Băncii de Stat”.

Articolul 187:

„Organele de cercetare penală au însă nevoie de încuviinţare procurorului pentru efectuarea următoarelor acte de urmărire penală:

a) efectuarea percheziţiilor domiciliare, cu excepţia cazurilor de infracţiuni flagrante;

Încuviinţarea se dă numai în scris şi pe baza ordonanţei motivate prin care organul de cercetare dispune efectuarea actului de urmărire penală”.

Articolul 261

„Dacă în urma efectuării actelor de urmărire penală se stabileşte că există vreo cauză de împiedicare a pornirii sau continuării procesului penal, organul de urmărire încetează procesul penal, clasând cauza…

Încetarea procesului penal se face printr-o ordonanţă motivată (…)”…

PROCEDURA ÎN FAŢA COMISIEI

28. Elisabeta Vasilescu a sesizat Comisia la 10 februarie 1995, afirmând că percheziţionarea locuinţei şi confiscarea unor bunuri, care îi aparţin a încălcat  articolul 8 al Convenţiei. Reclamanta a mai susţinut încălcarea articolelor 6 paragraful 1 din Convenţie şi 1 din Protocolul nr. 1, întrucât Curtea Supremă de Justiţie a privat-o de accesul o instanţă de judecată care i-ar fi putut permite să reintre în posesia bunurilor sale.

29. La 7 martie 1996, Comisia a declarat plângerea (nr. 27053/95) admisibilă cu privire la patruzeci de monede şi o pereche de cercei din aur. În raportul din 17 aprilie 1997, Comisia a exprimat opinia încălcării articolului 6 paragraful 1 din Convenţie (în unanimitate)şi a articolului 1 din Protocolul nr. 1 (douăzeci şi opt de voturi contra unul), afirmând că nu este cazul examinării plângerii şi în raport cu articolul 8 al Convenţiei (douăzeci şi opt de voturi contra unul). […]

ARGUMENTELE FINALE, ÎN FAŢA CURŢII,

30. Reclamanta a cerut Curţii să decidă încălcarea articolului 6 paragraful 1, singur sau coroborat cu articolul 13, şi a articolelor 8 din Convenţie şi 1 din Protocolul nr. 1. A cerut ca statul român să fie obligat să-i restituie patruzeci de monede şi o pereche de cercei din aur sau, dacă aceasta nu mai este posibil, să-i fie acordată o justă reparaţie, pe baza articolului 50.

31. Guvernul a solicitat Curţii să decidă că hotărârea Curţii Supreme de Justiţie nu a încălcat drepturile garantate de articolele invocate.

ÎN DREPT

I ÎNCĂLCAREA RECLAMATĂ A ARTICOLULUI 6 PARAGRAFUL 1 DIN CONVENŢIE

32. Dna Vasilescu a reclamat încălcarea dreptului de acces Iad instanţă care să decidă cu privire la restituirea monedelor din aur. A invocat articolul 6 paragraful 1 din Convenţie, potrivit căruia:

„Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil a cauzei sale, de către o instanţă care va hotărî asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil”.

Guvernul a contrazis această afirmaţie, în timp ce Comisia a susţinut-o.

A. Cu privire la excepţia preliminară ridicată de guvern

33. Guvernul a susţinut că, pe lângă acţiunea posesorie pe care a intentat-o în instanţa civilă, dna Vasilescu mai avea la dispoziţie alte trei mijloace pentru a se plânge împotriva măsurilor adoptate de organele de cercetare penală.

Astfel, în opinia guvernului, reclamanta ar fi putut să sesizeze Parchetul, care este însărcinat cu supravegherea organelor de cercetare penală, în conformitate cu dispoziţiile articolelor 475-278 C. pr. pen.. În al doilea rând, reclamanta putea să sesizeze Parchetul pe baza articolelor 218-220 ale aceluiaşi cod. În al treilea rând, dna Vasilescu avea posibilitatea să ceară restituirea bunurilor în conformitate cu dispoziţiile articolelor 168 şi 169 C. pr. pen..

34. Curtea consideră că aceste observaţii constituie excepţia neepuizării căilor de recurs interne, care nu a fost însă ridicată în faţa Comisiei. De aceea, guvernul este decăzut din dreptul de a ridica această excepţie (a se vedea, între multe altele, hotărârea Sakik şi alţii vs. Turcia, din 26 noiembrie 1997).

B. Cu privire la fondul plângerii

35. Dna Vasilescu a susţinut că instanţele civile aveau competenţa de a examina cererea de restituire a bunurilor confiscate de Miliţia Argeş.

Pretenţiile sale au fost recunoscute ca întemeiate, mai întâi prin hotărârea din 21 februarie 1992 a Judecătoriei Găeşti, care a dispus restituirea, apoi prin hotărârea Tribunalului Judeţean Dâmboviţa şi, în sfârşit, prin cea a Curţii de Apel Ploieşti.

Anulând aceste hotărâri cu argumentul că instanţele civile au încălcat competenta exclusivă a procurorului, Curtea Supremă de Justiţie a lipsit-o pe reclamantă de dreptul la judecarea cauzei sale de o instanţă de judecată.

36. Guvernul nu a contestat dreptul de proprietate al dnei Vasilescu asupra monedelor din aur în litigiu. În opinia guvernului, hotărârea din 20 octombrie 1994 a Curţii Supreme de Justiţie s-a întemeiat pe o interpretare greşită a legii române deoarece, în speţă, instanţele civile aveau competenta să decidă asupra cererii reclamantei.

Cu toate că hotărârea Curţii Supreme de Justiţie poate fi interpretată ca o limitare a dreptului de acces în justiţie, aceasta nu a prejudiciat fondul dreptului, întrucât reclamanta a mai avut la dispoziţie trei căi de atac, inclusiv pe cea oferită de articolele 168 şi 169 C. pr. pen..

37. Comisia a contestat argumentul guvernului, considerând că regulile de procedură ale legii române, aşa cum au fost interpretate şi aplicate de Curtea Supremă de Justiţie, au avut drept consecinţă faptul că nici o instanţă nu era, de fapt, competentă să decidă asupra cererii reclamantei.

38. Curtea observă că, sesizată prin recursul în anulare a cărui iniţiere revine exclusiv procurorului general, potrivit articolului 330 din Codul de procedură civilă, Curtea Supremă de Justiţie a desfiinţat la 20 octombrie 1994 toate hotărârile pronunţate de instanţele civile care au judecat acţiunea în restituire a dnei Vasilescu. Prin hotărârea sa, bazată pe articolul 275 C. pr. pen., Curtea Supremă de Justiţie a subliniat că, pronunţându-se în cauza respectivă, instanţele de judecată şi-au depăşit competenţa ratione materiae. Cerând restituirea monedelor confiscate de Miliţie, reclamanta ar fi contestat de fapt un act de cercetare penală. De aceea, competenta soluţionării unei astfel de cereri revenea numai Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, însărcinat cu instrumentarea cauzei şi cu supravegherea activităţii politiei, şi nu instanţelor civile.

Guvernul a argumentat că modul în care Curte a Supremă de Justiţie a interpretat regulile de procedură a fost greşit.

39. Curtea nu consideră că trebuie să decidă asupra acestei chestiuni de drept românesc (a se vedea, între altele, mutatis mutandis, hotărârea Sakik şi alţii). Rolul său se limitează la a verifica dacă, în cauză, dna Vasilescu a avut acces la o instanţă de judecată. În consecinţă, Curtea îşi va baza examinarea pe dispoziţiile legii române, aşa cum au fost ele aplicate în cazul reclamantei de Curte a Supremă de Justiţie.

În hotărârea din 20 octombrie 1994, Curtea Supremă a considerat că cererea reclamantei ataca o măsură de cercetare penală. În consecinţă, a decis că instanţele civile nu erau competente, iar singurul organ competent să ia o decizie în cauză era Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş. Nu există însă nici un dubiu (şi nici una din părţile care au apărut în faţa Curţii nu a contestat aceasta) că acţiunea reclamantei intra în sfera de aplicabilitate a articolului 6; întrucât viza restituirea unor bunuri de care reclamanta fusese deposedată (vezi paragraful 14). Curtea a reţinut că dna Vasilescu se adresase deja Parchetului Argeş şi apoi procurorului general. Indiferent de rezultatul acestor demersuri (vezi paragrafele 11 şi 12) şi de cel al cererilor pe care, conform hotărârii Curţii Supreme de Justiţie, reclamanta le-ar fi putut adresa eventual Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, este necesar ca autorităţile respective să poată fi considerate o instanţă de judecată, în sensul articolului 6. De aceea, Curtea va verifica această chestiune.

40. Curtea ia notă că Parchetul General care a înlocuit vechea Procuratură, prin efectul Legii nr. 92 din 4 august 1992, este alcătuit din funcţionari care îşi exercită activităţile sub autoritatea procurorului general. Ministrul de Justiţie are drept de control asupra tuturor membrilor Parchetului General, inclusiv asupra procurorului general.

Chiar şi atunci când exercită, ca în cazul de faţă, funcţii de natură judiciară, un procuror al unui Parchet de pe lângă Tribunal acţionează ca un membru al Parchetului General, fiind subordonat mai întâi procurorului general şi apoi ministrului de justiţie.

41. Curtea reaminteşte că numai un organism care are competenţă deplină şi satisface o serie de cerinţe – cum este independenţa faţă de puterea executivă şi de părţi – poate fi descris ca o „instanţă de judecată” în sensul articolului 6 paragraful 1 (a se vedea, printre altele, hotărârea Beaumartin vs. Franţa din 24 noiembrie 1994). Nici procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş şi nici procurorul general nu îndeplinesc aceste cerinţe.

În consecinţă, articolul 6 paragraful 1 fost încălcat.

II. ÎNCĂLCAREA RECLAMANTĂ A ARTICOLULUI 13 AL CONVENŢIEI

42. În opinia reclamantei, lipsa accesului la o instanţă de judecată a încălcat şi articolul 3 al Convenţiei, care prevede:

„Orice persoană ale cărei drepturi şi libertăţi, recunoscute de prezenta Convenţie au fost încălcate, are dreptul să se adreseze efectiv unei instanţe naţionale chiar şi atunci când încălcarea s-ar datora unor persoane care au acţionat în exercitarea atribuţiilor lor oficiale.”

43. Ţinând seama de constatarea încălcării articolului 6 paragraful 1 Curtea nu socoteşte necesar să se pronunţe asupra acestei plângeri, care, de altfel, nu a fost argumentată. Atunci când dreptul revendicat are un caracter civil, articolul 6 paragraful 1 constituie lex specialis în raport cu articolul 13, ale cărei garanţii sunt absorbite de acesta (a se vedea mutatis mutandis, hotărârea Brualla Gomez de la Torre versus Spania din 19 decembrie 1997).

III ÎNCĂLCAREA RECLAMANTĂ A ARTICOLULUI 1 AL PROTOCOLULUI NR. 1

44. Denunţând consecinţele hotărârii din 20 octombrie 1994 a Curţii Supreme de Justiţie, dna Vasilescu a pretins, de asemenea, că este victima încălcării articolului 1 din Protocolul nr. 1, care prevede:

Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional.

Dispoziţiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinţa bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuţii sau amenzilor. Comisia a împărtăşit susţinerea reclamantei, dar guvernul a contestat-o.

45. Dna Vasilescu a afirmat că hotărârea Curţii Supreme de Justiţie a avut ca efect împiedicarea intrării în posesia bunurilor sale. Reclamanta a subliniat că instanţele civile au soluţionat favorabil cererea de restituire a patruzeci din cele trei sute douăzeci şi şapte de monede din aur şi a unei perechi de cercei, toate confiscate în 1966, recunoscând astfel, că era proprietara acelor bunuri şi că nu exista o bază legală pentru reţinerea lor.

46. Potrivit guvernului, din derularea faptelor rezultă că membrii Miliţiei au acţionat fără ştirea Procuraturii competente şi că ancheta penală a fost, mai ales din acest motiv, contrară legislaţiei în vigoare în acel moment. Guvernul a admis că măsura confiscării, de asemenea ilegală, a deposedat-o pe reclamantă de bunurile a căror proprietară era. Guvernul explică, de asemenea, că potrivit jurisprudenţei organelor de la Strasbourg hotărârea pronunţată la 21 februarie 1992 de Judecătoria Găeşti, care a devenit apoi definitivă, a constituit prin ea însăşi, un „drept” în sensul articolului 1 din Protocolul nr. 1. Cu toate că desfiinţarea acelei hotărâri a antrenat, cu siguranţă, o lipsire de acest „drept”, acesta a rămas totuşi câştigat la sfârşitul, procedurilor viciate prin încălcarea regulilor de competenţă. De aceea, Curtea Supremă de Justiţie nu a făcut decât să constate ilegalitatea frapantă a dreptului astfel câştigat, indicând în acelaşi timp reclamantei procedura de urmat pentru dobândirea pe căi legale a dreptului respectiv.

Guvernul a continuat afirmând că, prin hotărârea sa, Curtea Supremă de Justiţie a decis numai cu privire la aplicarea regulilor de competentă, fără să afecteze substanţa dreptului de proprietate al dnei Vasilescu. Hotărârea Curţii Supreme a urmărit, aşadar, un scop de utilitate publică şi nu a deposedat-o pe reclamantă în mod definitiv sau în totalitate de bunurile respective. Întrucât reclamanta putea în continuare să-şi exercite drepturile în maniera indicată de Curtea Supremă de Justiţie, echilibru corect dintre interesele acesteia şi interesul general a fost respectat.

47. Comisia a arătat că hotărârea Curţii Supreme de Justiţie a lipsit-o pe dna Vasilescu de. orice mijloc procedural de protecţie a dreptului său de proprietate. Considerând că, în fapt, lipsirea de posibilitatea exercitării dreptului, nu a fost justificată, Comisia a constatat absenta unui echilibru corect între scopul urmărit de hotărâre – respectarea regulilor interne de competenţă – şi obligaţia individuală care rezulta în sarcina reclamantei.

48. Curtea constată că, la 23 iunie 1966, membri ai Miliţiei au percheziţionat fără mandat domiciliul reclamantei şi au confiscat trei sute douăzeci şi şapte de monede din aur, în cadrul unei anchete iniţiate de Miliţie împotriva soţului său. Ancheta a fost închisă la 8 iulie 1966, dar obiectele confiscate au fost reţinute de conducerea Miliţiei judeţului Argeş. Nici ilegalitatea acestei măsuri şi nici dreptul de proprietate asupra bunurilor în cauză, recunoscut de altfel de instanţele civile – nu fac obiectul unei controverse în faţa Curţii. În consecinţă, Curtea consideră că din perspectiva articolului 1 din Protocolul nr. 1, reclamanta, care din 1966 este lipsită de folosinţa acestor bunuri, a rămas până astăzi proprietara lor.

49. Fără îndoială, România nu a recunoscut dreptul de petiţie individuală (articolul 25) şi jurisdicţia Curţii (articolul 46) decât la 20 iunie 1994. Cu toate acestea, Comisia constată că plângerea reclamantei se referă la o situaţie continuă care persistă şi în prezent (a se vedea, mutatis mutandis, hotărârile Papamichalopoulus şi alţii vs. Grecia, din 24 iunie 1993 şi Loizidou vs. Turcia din 18 decembrie 1996). Curtea notează că, în orice caz, Curte a Supremă de Justiţie s-a pronunţat la 20 octombrie 1994, deci ulterior datei de 20 iunie 1994.

50. Ţinând seama de lipsa unui temei legal, recunoscut atât de instanţele de judecată naţionale, cât şi de guvern, reţinerea în continuare a obiectelor în discuţie nu poate fi privită ca o lipsire de posesie ori ca un control al folosinţei proprietăţii permise d primul şi al doilea paragraf al articolului 1 din Protocolul nr. 1.

51. Curtea reaminteşte că un obstacol de fapt poate duce la încălcarea Convenţiei în aceeaşi măsură ca un obstacol juridic (a se vedea, mutatis mutandis, hotărârea Loizidou, citată anterior).

Întrucât scopul Convenţiei este garantarea unor drepturi „concrete şi efective”, Curtea trebuie să verifice dacă situaţia respectivă a echivalat cu o confiscare de facto (vezi, între altele, mutatis mutandis, hotărârile Sporrong şi Lonnroth versus Suedia, din 23 septembrie, şi Papamichalopo,ulusşi allii, citată anterior).

52. Ilegalitatea confiscării bunurilor reclamantei este un factor decisiv pentru soluţionarea acestei chestiuni. În plus, reclamanta a obţinut o hotărâre judecătorească prin care Banca Naţională a României era obligată să îi restituie cele patruzeci de monede din aur şi cerceii solicitaţi (vezi paragraful 15). Această. sentinţă, ca şi cea care a menţinut-o au fost însă desfiinţate de Curtea Supremă de Justiţie, cu argumentul că instanţele civile au încălcat competenţa exclusivă a Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş. Or, dna Vasilescu făcuse demersuri încă din 1990 la Parchetul respectiv şi la procurorul general, dar fără succes.

53. Curtea consideră că pierderea posibilităţii de a dispune de proprietatea sa, însoţită de eşecul tentativelor făcute până în prezent în faţa autorităţilor naţionale şi a instanţelor de judecată pentru remedierea situaţiei, a avut consecinţe suficient de grave pentru a-i permite să tragă concluzia că reclamanta a fost victima unei confiscări de facto incompatibilă cu dreptul la folosinţa netulburată a proprietăţii (vezi mutatis mutandis, hotărârea Sporrong şi Lonnroth vs. Suedia din 23 septembrie 1982 şi Papa michailopoulus şi alţi, citată anterior).

54. În concluzie, articolul 1 din Protocolul nr. 1 a fost încălcat.

IV. ÎNCĂLCAREA RECLAMATĂ A ARTICOLULUI 8 AL CONVENŢIEI

55. În final, reclamanta a susţinut că percheziţionarea fără mandat a domiciliului său de către Miliţie, şi confiscarea monedelor din aur pe care le transformase pentru uzul său personal au încălcat articolul 8 al Convenţiei, care prevede:

„Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului său şi a corespondenţei sale.

Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în care acest  amestec este prevăzut de lege şi dacă constituie o măsură care, într-o societate democratică, este necesară pentru securitatea naţională, siguranţa publică, bună-starea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protejarea sănătăţii sau a moralei/ori protejarea drepturilor şi libertăţilor altora”…

56. Guvernul a invocat lipsa de competenţă ratione temporis a Curţii în raport cu această parte a plângerii, arătând că incidentul reclamat a avut loc la 23 iunie 1966, respectiv cu mult înainte de 20 iunie 1994, dată la care România a recunoscut jurisdicţia Curţii.

57. Indiferent de răspunsul la întrebarea referitoare la, competenţa sa, Curtea nu consideră necesar să examineze cauza şi din perspectiva articolului 8, la care a ajuns cu privire la articolul 1 din Protocolul nr. 1.

V. CU PRIVIRE LA APLICAREA ARTICOLULUI 50 AL CONVENŢIEI

58. În termenii articolului 50 al Convenţiei,

[. . .]

În principial, dna Vasilescu a cerut Curţii să dispună restituirea bunurilor în discuţie ori să compenseze pierderea materială suferită. Reclamanta a lăsat la latitudinea Curţii compensarea prejudiciului moral şi al cheltuielilor de judecată.

A. Daune materiale

59. Reclamanta a solicitat, în primul rând, restituirea în natură al celor patruzeci de monede transformate în salbă şi a perechii de cercei din aur sau, dacă aceasta nu este posibil, în echivalent bănesc. Reclamanta a contestat estimarea făcută de guvern şi concluziile raportului de expertiză pe care acesta l-a invocat, evaluându-se prejudiciul la,suma de 30.000 de dolari SUA; a precizat însă că lasă chestiunea la latitudinea Curţii.

60. Guvernul a afirmat că nu mai era posibilă restituirea în natură a proprietăţii, întrucât obiectele respective nu se găsesc în posesia nici unei autorităţi.

Guvernul a mai afirmat că, în măsura în care Curtea va decide că articolul 6 paragraful 1 a fost Încălcat, această constatare constituie în sine o justă reparaţie suficientă, având în vedere că nu s,a stabilit nici o legătură de cauzalitate între încălcarea articolului 6 şi prejudiciul material invocat.

Cu privire la un eventual prejudiciu în temeiul articolului 1 al Protocolului nr. l, guvernul a afirmat că modalitatea de calcul a reclamantei este lipsită de Suport tehnic ori ştiinţific. În observaţiile referitoare la aplicarea articolului 50, guvernul s-a referit la evaluarea făcută de Banca Naţională a României, afirmând că 31.856.648 de lei româneşti, respectiv circa 3.750 de dolari SUA, ar constitui o reparaţie adecvată a pagubei suferite de reclamantă. În sprijinul tezei sale, guvernul a prezentat un raport al Muzeului Naţional de Istorie a României, în care prejudiciul respectiv este evaluat din punct de vedere numismatic.

61. Curtea reaminteşte că, în măsura în care nu este. posibilă înlăturarea consecinţelor unei încălcări a Convenţiei, articolul 50 o abilitează să acorde părţii vătămate compensaţia pe care o consideră potrivită (hotărârea Papamichalopoulos şi alţii versus Grecia, din 30 octombrie 1995).

În cazul de faţă, restituirea obiectelor respective ar fi plasat-o pe reclamantă, pe cât posibil, într-o situaţie echivalentă celei în care s-ar fi găsit dacă nu s-ar fi încălcat articolul 1 din Protocolul nr. 1 (…). Guvernul a afirmat însă că îi este imposibil să restituie.

În aceste condiţii, Curtea, evaluând prejudiciul pe o bază echitabilă în lumina informaţiilor primite, acordă reclamantei suma de 60.000 de franci francezi cu titlu de daune materiale, sumă care va fi convertită În lei româneşti la cursul aplicabil la data plăţii.

B. Daune morale

62. Reclamanta a cerut compensarea daunelor morale cauzate de comportamentul autorităţilor naţionale şi a instanţelor, fără a preciza însă cuantumul acestora.

63. Guvernul nu a comentat această chestiune.

64. Curtea nu poate să excludă faptul că reclamanta, care a fost deposedată de bunurile sale mai mult de treizeci de ani, a avut de suferit. Dna Vasilescu a suferit un prejudiciu moral pentru care Curtea îi acordă o compensaţie de 30.000 de franci francezi pe baza unui calcul echitabil, în conformitate cu dispoziţiile articolului 50. Această sumă urmează a fi convertită în lei româneşti, la cursul aplicabil la data plăţii.

C. Cheltuieli de judecată

65. Reclamanta a solicitat rambursarea cheltuielilor de judecată, lăsând evaluarea acestora la latitudinea Curţii. Guvernul nu s-a opus acestei cereri.

În conformitate cu propria jurisprudenţă, Curtea poate dispune rambursarea cheltuielilor de judecată reale şi necesare pentru a împiedica sau corecta o încălcare a Convenţiei, în contextul sistemului de drept intern şi în faţa Comisiei şi a Curţii; nivelul acestor cheltuieli trebuie de altfel să fie unul rezonabil (vezi, între altele, hotărârea Demicoli versus Malta, din 27 august 1991).

Procedând la o evaluare echitabilă, Curtea acordă reclamantei 10.000 de franci francezi cu titlu de cheltuieli de judecată, mai puţin suma de 4.815 franci francezi primită din partea Consiliului Europei cu titlul de asistenţă juridică. Suma rezultată va fi plătită În lei româneşti la cursul din data plăţii.

D. Dobânzi de întârziere

66. Curtea consideră potrivit să aplice procentul legal aplicabil în Franţa la data adoptării prezentei hotărâri, care este de 3,36% pe an.

pentru aceste motive, curtea, în unanimitate,

1. Respinge excepţia preliminară,a guvernului;

2. Hotărăşte că articolul 6 paragraful 1 al Convenţiei a fost încălcat;

3. Hotărăşte că articolul 1 din Protocolul nr. 1 a fost încălcat;

4. Hotărăşte că nu este necesară examinarea plângerii din perspectiva articolelor 8 şi 13 ale Convenţiei;

5. Hotărăşte:

a) plata către reclamantă, de staul pârât, în termen de trei luni, a următoarelor sume, convertite în lei româneşti, la cursul aplicabil la data plăţii:

i) 60.000 (şaizeci de mii) de franci francezi daune materiale;

ii) 30.000 (treizeci de mii) de franci francezi daune morale;

iii) 5.185 (cinci mii o sută optzeci şi cinci) de franci francezi cheltuieli de judecată;

b) majorarea acestor sume cu dobânzi de întârziere de 3,36% pe an, începând cu data expirării termenului de trei luni menţionat şi până la efectuarea plăţii.

Redactată în limbile franceză şi engleză şi pronunţată în şedinţă publică, la 22 mai 1998…


1 Hotărârea Fayed împotriva Regatului Unit din 21 septembrie 1994, seria A nr. 294-B, pag. 50 – 51; Hotărârea Niemietz împotriva Germaniei din 16 decembrie 1992, seria A nr. 251-B, pag. 36.

[1] Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Hotărârea din 12 mai 2000, Cauza Khan c. Regatul Unit

[2] Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Hotărârea l din 12 iulie 1988, Cauza Schelik vs Elveţia; Hotărârea din 9 iunie 1998, Cauza Teixeira de Castroc vs. Portugalia

[3] Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Hotărârea din 8 februarie 1996, Cauza John Murray c. Regatul Unit ii’

[4] Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Hotărârea din 17 decembrie 1996, cauza Saunders vs Regatul Unit

[5] Curtea Europeană. a Drepturilor Omului, Hotărârea din 21 decembrie 2000, Cauza Heaney şi McGuinness vs Irlanda; Hotărârea din 3 mai 2001, Cauza J.B. vs Elveţia.

(IMPARŢIALITATE. ECHILIBRU)

Recomandând achitarea sau respingerea recursului unui acuzat, magistratul M.P. devine aliatul sau adresorul obiectiv al acestuia.

În condiţiile în care concluziile nu sunt defavorabile, acuzatul avea un interes sigur de a putea să le discute înainte de încheierea dezbaterilor, chiar dacă de competenţa Curţii de casaţie ţine doar chestiunile de drept, pentru a nu accentua dezechilibru.

(Plen.) hot. din 30 martie 1991 (Borgers vs. Belgia)

Notă: în „Pro lege” Curtea arată mai întâi că îşi păstrează întreaga lor valabilitate constatările deciziei sale în cazul Delcourt din 17 ian.70 în privinţa independenţei şi imparţialităţii Curţii de casaţie belgiene şi a parchetului său.

(DREPTUL LA DESPĂGUBIRI PENTRU ÎNCETAREA URMĂRIRII)

O decizie care, după încetarea urmăririlor, refuză unui acuzat rambursarea cheltuielilor de judecată şi are şi o reparaţie pentru detenţia provizorie poate ridica o problemă din perspectiva art. 6 § 2, dacă motivele indisociabile ale dispozitivului echivalează în substanţă cu o constatare a vinovăţiei fără ca aceasta din urmă să fie în prealabil stabilită legal şi îndeosebi fără ca cel interesat să aibă ocazia să-şi exercite dreptul la apărare.

(Plen) hot. din 25 august 1987, Nölkenlockhoff vs. Germania

Notă: CEDH nu reglementează pentru acuzat un drept la rambursarea cheltuielilor sau un drept la reparaţie pentru detenţie provizorie legală.

Dar garanţia prezumţiei de nevinovăţie (art. 6 § 2) presupune o indemnizaţie pentru achitare (Sekanina vs. Austria, hot.25 august 1993)

(HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ. MOTIVARE)

Art.6 şi 1 CEDH obligă toate instanţele să-şi motiveze hotărârile, dar nu poate cere să se dea un răspuns detaliat la fiecare argument.

Un argument formulat clar şi precis, deja întărit prin probe merită un răspuns specific şi explicit. Nepronunţarea instanţei nu echivalează cu o respingere implicită.

(Cameră) hot. 9 dec. nr. 1994 (Ruiz Toriga vs. Spania)

(PRINCIPIUL PREEMINENŢEI DREPTULUI. PROCES ECHITABIL)

Principiul preeminenţei dreptului şi noţiunea de proces echitabil se spun oricărei ingerinţe a puterii legislative în administrarea justiţiei în scopul de a influenţa deznodământul judiciar al unui litigiu, anulând printr-o lege efectele unei sentinţe arbitrale ce constata existenţa unei datorii a statului.

(Cameră) hot.9 dec. nr. 1994 în „Pro lege” Rafinăriile greceşti Strau şi Stratis Andreadis vs. Grecia

Notă: Intervenţia legiuitorului a avut loc într-un moment în care procedura judiciară la care statul era una din părţi se afla chiar pe rol.

Speţa ne-ar putea trimite cu ideea şi la încălcarea principiului separaţiei puterilor în stat.

(PROCES ECHITABIL. REFUZUL INFORMĂRII ASUPRA DESFĂŞURĂRII ANCHETEI)

Refuzul informării asupra desfăşurării anchetei lăsată multă vreme în nelucrare (septembrie 1994 – decembrie 1997) reprezintă o violare a prevederilor art. 2, 6 şi 16 din C.E.D.H.

C.E.D.H., Velicova vs. Bulgaria, 20 mai 2000, în C. Păun, rezumare în „R.D.P.” nr. 2/2001,161

(APĂRARE PENALĂ. GARANŢII)

Principiul prezumţiei de nevinovăţie reclamă, printre altele, ca sarcina probei să revină acuzării şi ca dubiul să fie profitabil acuzatului.

Acuzării îi revine obligaţia de a arăta învinuitului care sunt acuzaţiile cărora le va face obiectul şi a oferi probe suficiente pentru a întemeia o declaraţie de vinovăţie.

Statul este obligat să asigure acuzatului dreptul la apărare (el însuşi sau cu asistenţa unui avocat) şi să-i permită să interogheze sau să pună să fie audiaţi martorii acuzării. Acest drept nu implică numai un echilibru între acuzare şi apărare şi ca audierea martorilor să fie în general, în contradictoriu. Elementele de probă trebuie să fie în principiu, produse în faţa acuzatului în audienţă publică şi în vederea unei dezbateri în contradictoriu.

(Plen) hot. 6 decembrie 1988 (Barbera, Messegué şi Jabordo vs.Spania)

(CARACTER CONTRADICTORIU AL URMĂRIRII PENALE)

În timpul primelor treizeci de zile ale detenţiei, avocatul nu a putut să ia cunoştinţă de elementele dosarului şi deci să respingă în mod util declaraţiile sau consideraţiile pe care Ministerul Public le baza pe anumite probe de la dosar. Or, accesul inculpatului era indispensabil în acest stadiu crucial al procedurii, în care instanţa trebuie să decidă prelungirea sau încetarea detenţiei. În timp de procurorul regelui avea cunoştinţă de întregul dosar, procedura urmată nu i-a oferit petiţionarului posibilitatea de a combate motivele invocate pentru a justifica detenţia. În lipsa garantării egalităţii armelor, această procedură nu a fost cu adevărat contradictorie. S-au violat deci prevederile art. 5 § 4 CEDH.

Lamy vs. Belgia hot. Cam. din 30 martie 1989, în V. Berger, 121

O copie a mandatului de arestare trebuie eliberată făptuitorului în ziua arestării. Acest document trebuie să enunţe motivele privării sale de libertate, cât şi detaliile acuzaţiilor pentru care este inculpat pentru ca acesta să poată să-şi pregătească efectiv şi util apărarea.

Lamy vs Belgia, hot. Cam. din 30.martie 1989 în V. Berger,p.122

(ACCESUL LA DOSARUL DE URMĂRIRE PENALĂ)

Comunicarea pieselor dosarului este obligatorie în măsura în care presupune un proces echitabil şi în contradictorialitate.

Petiţionarul poate solicitat motivat, furnizarea (unor piese din dosar).

Accesul liber la dosarul complet al instanţei reprezintă o suficientă garanţie a unui proces echitabil, în contradictoriu.

Bendenoun vs. Franţa, hot. Cam., 24.2.1994

(PREZUMŢIA DE VINOVĂŢIE. LIBERTATEA DE EXPRIMARE A ORGANELOR DE CERCETARE)

Libertatea de exprimare o cuprinde şi pe aceea de a primi sau de a comunica informaţii. Art.6 § 2 nu ar putea deci să împiedice autorităţile să informeze publicul asupra anchetelor penale în curs, dar cele ca ele să o facă foarte direct şi cu toată rezerva impusă de respectarea prezumţiei de nevinovăţie.

Desemnarea unei persoane, fără vreo nuanţă sau vreo rezervă drept infractor reprezintă o declaraţiei de vinovăţie care, pe de o parte, încât publicul să creadă în aceasta, iar, pe de altă parte, prejudiciază aprecierea faptelor de către judecătorii competenţi.

(Cameră) hot. din 10 februarie 1995 (Allenet de Ribemorit vs. Franţa)

(DREPT DE APĂRARE. LIMITELE REPREZENTĂRII)

Un acuzat nu pierde beneficiul dreptului la apărare prin simplul fapt al absenţei la dezbateri. O descurajare a absenţei nu poate reprezenta chiar o suprimare a dreptului la avocat, aceasta apărând ca disproporţionată.

în fond sau prin dreptul de a formula recurs în numele acuzatului.

(Cameră) hot. din 23 noiembrie 1993 (Poitrimol vs. Franţa)

(EXPERŢI. MARTORI)

(Com.) hot. din 6 mai 1985 (Bönisch vs. Austria) Berger ed. II rom., p.278 urm.

Regula epuizării căilor interne de recurs nu are caracter absolut, trebuind să se ţină seama şi de circumstanţele cauzei. Important este ca randamentul să fi făcut ceea ce putea, în mod naţional, să se aştepte de la el pentru a epuiza căile de recurs interne (atât timp cât finalizarea unei anchete judicioase depinde de poliţie) aşteptată şi după 5 ani)

CEDH, Strasbourg, hot. din 24 august 1998, dos. 92.1997/876/7088 cit apud., C. Păun, Practică judiciară a CEDH, în „R.D.P.” nr. 1/1999, 165.

În cazul infracţiunilor grave, pericolul dispariţiei arestatului, riscul recidivei, al alterării probelor; al coruperii martorilor justifică deţinerea provizorie (art. 275 § 3 C. pr.pen. italian).

În cazul infracţiunilor complexe, o detenţie provizorie de peste 2 ani  şi şapte luni nu este excesivă necesitând valorificări miniţioase strângerea a numeroase probe, comisii raporturi internaţionale, interogării amănunţite.

Durata mare a cercetărilor nu prezumă o lipsă de diligenţă în desfăşurarea procesului şi o prelungire excesivă a detenţiei.

CEDH hot. din 24 septembrie 1998, Contrada vs. Italia, la C. Păun, Practica judiciară a CEDH în „R.D.P.” nr. 1/1999, 163.

(LIBERTATEA DE EXPRIMARE. AMESTEC AL AUTORITĂŢII. PROPORŢIONALITATEA SANCŢIUNII. VIAŢA PRIVATĂ)

Limitele criticii admisibile sunt deci mai largi pentru Ministerul Public. Exigenţele protejării reputaţiei trebuie puse în balanţă cu interesele discutării publice a problemelor politice, chestiuni de interes public.

Judecăţile de valoare pun în cauză libertatea de opinie şi dreptul de a comunica idei şi nu sunt fapte, care să fie demonstrate ca adevărate.

Excepţia o reprezintă reaua-credinţă.

(Plen) hot.8 iulie 1986, Lingens vs. Austria

(INJURII. OPINII POLITICE. BUNA-CREDINŢĂ)

Libertatea discuţiei politice publicate de un parlamentar nu are caracter absolut însă limitele sunt mai largi faţă de guvern dacă atacurile au o bază şi sunt de bună-credinţă.

(Cam.) hot. 23 aprilie 19 92 (Castells vs. Spania)

(PRESĂ. DEZVĂLUIREA SURSEI. PROPORŢIONALITATEA OCROTIRII)

Protecţia surselor jurnalistice este una din pietrele de temelie ale libertăţii presei cu excepţia unei imperativ preponderent de interes public şi nu o simplă şicanare a presei.

(Marea Cam.) hot. 27 martie 1996 (Goodwin vs. U.K.)

Vezi: Calomnie

(RETRANSMISIE PRIN CABLU. CONTROL)

Plen. hot. 28 martie 1990 (Groppera Radio AG şi alţii vs. Elveţia) în V. Berger, ed. II rom., p.52 urm.

(DEŢINUŢI. DREPTUL LA CORESPONDENŢĂ PRIVATĂ)

(Cam.) hot. 25 martie 1983 (Silver ş.a. vs. UK) în V. Berger, p.399; idem Campbell vs. UK, în V. Berger, p.403

(INTERCEPTĂRI)

Legislaţia în cauză are un scop legitim, acela de a proteja securitatea naţională şi de a asigura apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor. Supravegherea secretă este necesară dar măsurile trebuiesc luate cu existenţa unor garanţii potrivite şi suficiente contra abuzurilor.

Este de dorit, în principiu, ca acest control să fie încredinţat unui judecător (suficient de independent).

(Plen) hot. din 6 septtembrie 1978 (Klass ş.a. vs. Germania)

Notă: idem Malone vs. UK, în V. Berger, p.409

Este recomandabilă elaborarea unei legislaţii care să prevadă:

– categoriile de infractori

– natura infracţiunilor

– limitarea în timp

– decizia să aparţină judecătorului

– condiţiile procesului-verbal de sinteză

– utilizare

– respectarea secretului

– distrugerea după condamnare (neurmărire sau eliberare).

Toate în scopul unei protecţii adecvate împotriva abuzurilor posibile

(Cam.) hot. 24 aprilie 90 (Huvig vs. Franţa)

ascultări telefonice (Huvig şi Kruslin vs. Franta, 24 aprilie 1990

L. franceza 516 din 15 iunie 2000 abrogă art. 121, 583, 583-1 C. pr. pen. fr.

(INTERACŢIA PUBLICĂRII MERSULUI UNUI PROCES)

Publicarea nu dăunează puterii judecătoreşti. De altfel există dreptul la replică.

(Plen) hot. 26 apr. 1979, Sunday Times vs. UK (Thalidomida)

(DIFUZARE ACTUALITĂŢI RASISTE)

Difuzarea unor declaraţii ale textelor nu este de natură, prin ea însăşi, a înlătura caracterul obiectiv şi echilibrat, care poate avea căi foarte diferite. Difuzarea nu transformă pe ziarist în complice dacă nu este dovedită urmărirea unui obiectiv rasist, propaganda rasistă, chiar dacă a lipsit o avertizare a publicului.

(Marea Cam.) hot. 23 septembrie 1994 (Jersild vs. Danemarca)

(DISTRUGERI. FORŢE DE ORDINE)

Distrugerea deliberată a unor bunuri de către forţele de securitate dă dreptul la indemnizaţii şi obligă autorităţile să cerceteze faptele împotriva autorilor.

(Marea Cam.) hot. 16 septembrie 1996 (Akdivar ş.a. vs. Turcia)

(NAŢIONALIZARE)

Despăgubirile trebuie să ţină seama de schimbările în timp, până la data transferului, de inflaţie sau Plusvaloare, cu o largă marjă acordată statului în administrare.

(Plen) hot. din 8 iulie 1986 (Lithgow ş.a. vs. UK)

(DREPTUL CHIRIAŞILOR LA CUMPĂRARE)

Legea din 1967 privind reforma emfiteuzei conferă chiriaşului dreptul de a cesiona proprietatea (freehold) dacă contractul pe termen mai mare de 21 ani, o valoare locativă teoretică impozabilă medie; chiria anuală să fie mică, de cel puţin 2/3 din valoarea impozabilă; locuinţa să fie principală. În esenţă de plata doar valoarea termenului modestei construcţii, iar anterior valoarea de piaţă pentru amândouă.

O privare de libertate făcută în cadrul unei politici sociale poate fi privită ca utilitate publică (art. 1 fraza II Protocolul I CEDH).

Recunoaşterea titlului moral nu este iraţională şi faţă de valoarea inferioară a imobilului. Există echilibru, datorită marjei mari acordate statului chiar după criteriile indemnizării din 1967.

(Plen) hot. din 21 februarie 1986 (James ş.a. vs. UK)

(NEPREZENTAREA MARTORILOR. NEAUDIERE. VALOARE. SIMPLE INFORMAŢII)

Declaraţiile date organelor de urmărire nu pot fi considerate decât simple informaţii, şi nu probe ale exactităţii acuzaţiilor, cu atât mai mult cu cât acuzatul nu a avut în nici un stadiu al procesului ocazia de a pune întrebări persoanelor ale căror declaraţii au fost citite la audiere.

(Com.) hot. 24 noiembrie 19 86 (Unterpertinger vs. Austria)idem Delta vs. Franţa, hot.19 dec. nr. 1990 în V. Berger, ed. II rom., p.282 urm.

(PROBE. CONTRADICTORIALITATE)

Dispoziţiile din faza instrucţiei pot fi utilizate ca probe dacă într-un stadiu sau altul al procedurii s-a acordat acuzatului ocazia adecvată şi suficientă de a contesta o mărturie în acuzare şi de a întreba autorul.

(Cam.) hot. 29 martie 1990 (Kostovski vs. Olanda)

(PROCES ECHITABIL. DREPTUL LA ASISTENŢĂ LA ARESTARE)

Inculpatului trebuia să i se dea posibilitatea să ia legătura cu avocatul înainte de primul interogatoriu şi nu doar după 24 ore de la arestare.

Averill vs. UK, 2000 în C. Păun, Practica CEDH, „R.D.P.”nr. 2/2001, p. 187

(CERCETAREA APROFUNDATĂ ÎNTR-UN TERMEN UTIL A PLÂNGERII)

Plângerea împotriva tratamentelor neomenoase în timpul reţinerii, a luării prin violenţă a declaraţiilor, a fost soluţionată cu o durată excesivă a procedurii (7 ani) adiacente secundare, în raport cu fondul cauzei.

Pentru lipsa de preocupare a organelor judiciare în rezolvarea într-un timp raţional al cauzei, statul a fost obligat la despăgubiri.

Caloc vs. Franţa, 2000 în C Păun, Practica CEDH, „R.D.P.” nr. 2/2000, p. 187

(RecursurI ÎN ANULARE. AUDIERE)

Împrejurarea că – într-un recurs în anulare – reclamantul a avut ultimul cuvânt la proces nu exclude obligaţia instanţei de a-l interoga în timpul dezbaterilor.

Constantinescu vs. România, 2000

Notă: Deşi RA era în favoare şi a fost acceptat, C.S.J. n-a acordat daune morale, iar restituirea amenzii nu a ţinut cont de valoarea inflaţiei. Statul a fost obligat la despăgubiri.

C. Păun, Practica CEDH, „R.D.P.” nr. 2/2001, p. 187

Previzibilitatea legii presupune utilizarea unor termeni suficient de clari pentru a indica în mod precis în ce împrejurări şi în ce condiţii organele statului sunt abilitate să recurgă la ingerinţa în cauză.

Kipp vs. Elveţia, 25.3.1998

(MAGISTRAŢII. OBLIGAŢII DE REZERVĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI DACĂ ESTE AFECTATĂ AUTORITATEA ŞI IMPARŢIALITATEA PUTERII JUDICIARE)

Necesitatea proporţionalităţii ingerinţei cu scopul legitim urmărit, de exemplu asupra chestiunilor politice, dar nu asupra unor chestiuni de drept constituţional (chiar cu evidente implicaţii politice).

În acest caz, libertatea de cercetare ştiinţifică a magistraţilor în chestiuni juridice inclusiv cu implicaţii politice este limitată doar de comentarea unor cauze aflate pe rol, de critica severă exagerată a unor persoane sau instituţii publice, de afirmaţii injurioase cu repercusiuni asupra procedurii judiciare în curs sau iminente.

CEDH, hot. Wille vs. Liechtenstein, 28 octombrie 1999, în Pan. Rom. 1/2001 cu nota C.L. Popescu, p.162 şi urm.

(AGENT INFILTRAT. AUDIERE)

Punerea (procesuală) sub ascultare a telefonului este o ingerinţă în viaţa privată dar este prevăzută de lege, necesară într-o societate democratică în scopul prevenirii infracţiunilor penale.

Recurgerea la un agent infiltrat nu atinge în nici un fel sfera vieţii private. Săvârşirii unui act criminal i se opune întotdeauna un funcţionar al poliţiei, chiar infiltrat.

Audierea agentului este obligatorie pentru realizarea confruntării şi comparării declaraţiilor, chiar şi numai într-un mod care să asigure anonimatul şi interesul legitim al poliţiei.

(Com.) hot. 15 iunie 1992 (Lüdi vs. Elveţia)

(ÎNLOCUIREA AMENZII CU ÎNCHISOARE. APLICAREA LEGII ÎN TIMP. ASPECTE DE PROCEDURĂ ALE LEGII)

Caracterul penal (nu de procedură) al unor dispoziţii rezidă în:

– prezumţia amplă a averii ilicite, cu excepţia răsturnării;

– ordonanţa de confiscare vizează produsul infracţiunii şi nu se limitează la îmbogăţirea sau profitul efectiv;

– puterea discreţională a judecătorului la luarea măsurii.

Pe de altă parte, prejudiciul suferit este mai mare prin noua lege.

Concluzia este că ordonanţa de confiscare (şi înlocuire a amenzii) adăugând la pedeapsa principală o altă perioadă de detenţie, reprezintă o veritabilă pedeapsă.

(Com.) hot. 9 febr. 1994, (Welch vs. UK)

(INTERPRETARE JUDICIARĂ)

Oricât de clar ar putea fi textul unei dispoziţii legale, în orice sistem juridic, există, în mod inevitabil, un element de interpretare judicioasă şi trebuie elucidate punctele îndoielnice, ca şi adaptarea la schimbările de situaţie.

C.R. vs. U.K. în V. Berger, p.298

Notă: Instanţele interpretează şi Aplică dreptul intern (Huvig vs. Franţa, V. Berger, p.412)

(DREPTUL LA VIAŢĂ. RECURGEREA LA FORŢĂ)

Autorităţile trebuie, prin însăşi obligaţia lor, de a respecta viaţa, să evalueze cu cea mai mare prudenţă informaţiile, înainte de a le transmite unor soldaţi care folosesc în mod automat armele pentru a ucide. Un asemenea act reflex suntem în drept să-l aşteptăm din partea unor persoane responsabile de aplicarea legilor într-o societate democratică, chiar atunci când este vorba de terorişti periculoşi.

Altfel, recurgerea la forţă nu devine absolut necesară pentru a asigura apărarea altor persoane împotriva violenţei ilegale.

(Marea Cameră) hot. din 27 sept. 1995 (Mc.Cann ş.a. vs. U.K.)

(NOŢIUNEA DE MAGISTRAT. ARESTARE)

Termenul de magistrat nu se confundă cu judecător, dar trebuie să îndeplinească condiţiile:

– garanţiei de independenţă faţă de executiv şi de părţi (chiar în condiţiile unor relaţii de subordonare);

– obligaţia audierii personale;

– obligaţia examinării tuturor circumstanţelor pro sau contra; pronunţare motivată asupra raţiunii detenţiei.

(Camera) hot. 4 dec. nr. 1979 (Schisser vs. Elveţia)

(PROCUROR. EXECUTARE SUCCESIVĂ A FUNCŢIILOR DE INSTRUCŢIE ŞI DE URMĂRIRE)

Funcţia de urmărire trebuie separată de aceea de instrucţie. Cel ce dispune arestarea trebuie să fie altul decât cel ce inculpă, iar apoi cu cel ce asigură acuzarea în fond.

(Plenul Curţii), hot. 23 art. 1990 (Huber vs. Elveţia)

Notă: C. pr. pen. al Zürich-ului a fost modificat la 1 septembrie 1991 (în vigoare de la 1 iulie 1992); procurorul nu mai poate decide detenţia provizorie.

(EXERCITAREA DE VISU A ATRIBUŢIEI JUDICIARE A REŢINERII PREVENTIVE)

Orice persoană arestată trebuie adusă de îndată înaintea unui magistrat care nu poate decide asupra măsurii preventive de auditu.

(Cameră) hot.2 octombrie 1984 (Skoogström vs. Suedia)

(STAREA DE URGENŢĂ. DECLARARE. PERICOL PUBLIC EXCEPŢIONAL CE AMENINŢĂ EXISTENŢA NAŢIUNII ŞI ESTE PROCLAMAT PRINTR-UN ACT OFICIAL)

(art. 4 din Pactul Internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, ratificat prin Decretul nr. 212/1974)

Declaraţia ministrului de interne făcută în faţa unei camere a parlamentului se potriveşte bine cu noţiunea de proclamaţie oficială.

În caz de război sau în cazul unui alt pericol public care ameninţă viaţa naţiunii, se pot lua măsuri derogatorii, dar numai în măsura în care situaţia o cere şi sub condiţia proporţionalităţii.

(Plen) hot. din 28 mai 1993 (Branniga şi Mc Bride vs. U.K.)

Notă: Dispoziţiile art. 15 CEDH nu pot fi interpretate ca înlăturând recursul de habeas corpus la un judecător conform art. 5 § 3 CEDH (vezi şi Brogan ş.a. vs. T.U.K., hot.29 noiembrie 1988 în V. Bergir, Jurisprudenţa CEDH, ed. 2 rom., p.78 şi urm.).

(INCOMPATIBILITATE. JUDECĂTOR PREVENTIV. JUDECĂTOR AL FONDULUI, SUCCESIV)

Întrucât judecătorul însărcinat cu detenţiile (cf. art. 762 § 2 din Legea daneză asupra administrării justiţiei), înainte de a dispune, trebuie să se asigure de existenţa bănuielii deosebit de consolidate, adică de existenţa unei vinovăţii foarte clare, temerile acuzatului în privinţa subiectivităţii aceluiaşi judecător în fond sunt justificate, existând, o încălcare a art. 6 § 1 CEDH.

Plen, hot. 24 mai 1989 (Hauschildt vs. Danemarca)

(AVOCAT. DREPTUL LA UN PROCES. TRIBUNAL INDEPENDENT ŞI IMPARŢIAL)

Avocatura reprezintă un serviciu public. Consiliul ordinului avocaţilor belgieni are competenţa să statueze asupra unei contestaţii referitoare la un drept, baroul având putere deplină asupra listei membrilor şi a disciplinei.

Împotriva soluţiei jurisdicţiei interne, există accesul la o procedură independentă şi imparţială, cf. art. 6 § 1.

(Plen) hot. 30 noiembrie 1981 (H. vs. Belgia)

(CARACTERUL ECHITABIL AL PROCEDURII)

Art.6 & 1 este Aplicabil procedurilor în faţa tribunalului constituţional (spaniol), deşi sarcina acestuia nu este de a statua asupra drepturilor sau intereselor individului, ci de a veghea la respectarea Constituţiei de către puterile în stat, datorită strânsei legături între procedurile principale şi excepţiile de neconstituţionalitate

(Plen) hot. 23 iunie 1993 (Ruiz Mateos vs. Spania)

(PROCES ECHITABIL)

Exigenţa egalităţii armelor, în sensul unui echilibru just între părţi, implică obligaţia de a oferi  fiecărei părţi o posibilitate rezonabilă de a-şi prezenta cauza – inclusiv probele – în condiţii care să nu o plaseze într-o situaţie de dezavantaj net în comparaţie cu adversarul său.

Obligaţia de a veghea în fiecare caz la respectarea condiţiilor unui proces echitabil revine autorităţilor naţionale.

(Cameră) hot. 27 octombrie 1993 (Dombo Beheer B.V. vs. Olanda)

Notă: – O.Predescu, CEDH şi implicaţiile ei asupra dreptului penal român, „Dreptul” nr. 9/1999, 79

– L.A.D.O., Convenţia europeană a drepturilor omului, însoţită de note şi comentarii, Bucureşti, 1994, 144 p.

-Cristina Tarcea, Agentul guvernamental – coordonate de activitate, M.J., „Bul.int.” nr. 1/2000, 15.

Dispoziţiile art. 5 § 3 din CEDH, prevăzând controlul jurisdicţional al deţinerii preventive, nu presupune o cerere formală prealabilă a persoanei de a se verifica legalitatea măsurii, ci operează automat, indiferent de o atare cerere.

Sub acest aspect, textul § 3 nu se confundă cu art. 5 § 4 CEDH, care prevede dreptul persoanei deţinute de a solicita ca un tribunal să examineze legalitatea deţinerii.

CEDH extras din hot., publicat în nota de informaţii nr. 5/aprilie 1999, „R.D.P.” nr. 1/2000, 156.

Notă: Legea procesuală română nu prevede exercitarea unui control jurisdicţional imediat şi automat fără o cerere expresă, vezi şi G. Antoniu, Articolul 5 din CEDH, „Studii de drept românesc” nr. 2/1993, p.167 în acelaşi sens nota C. Păun în „R.D.P.” nr. 1/2000, 157.

Publicarea unor date confidenţiale nu reprezintă infracţiunea de (complicitate) tăinuire la violarea secretului profesional dacă nu sunt încălcate obligaţiile păstrării secretului fiscal.

CEDH, hot., nota de informaţii nr. 2 din ianuarie 1999.

(AUDIERI)

În virtutea legislaţiei suedeze referitoare la accesul publicului la dosarele oficiale, toate dosarele jurisdicţiilor sunt publice. Dar acest drept nu suplineşte obligaţia audierii penale în cazul confirmării în apel a condamnării, lipsind o apreciere directă a declaraţiilor părţilor.

Ekbatani vs. Suedia, plenul Curţii, hot. 26.5. 1988, V. Berger, p.235

(PREZENŢA AVOCATULUI LA INTEROGATORII)

În cursul urmăririi penale avocatul avea acces la dosar doar în măsura în care nu periclita obiectivele cercetării (art. 17 C. pr. pen. cantonul Zürich).

În 1991 textul a fost modificat în sensul dreptului nelimitat la a asista la interogatorii dar a rămas restricţia periclitării.

Imbrioscia vs. Elveţia, hot. 24.11. 1993, în Culegere Polirom, p. 394

(DETENŢIA PROVIZORIE. DURATĂ)

Chiar dacă infractorul a fost condamnat la o pedeapsă mai mare decât durata detenţiei provizorii, se apreciază că durata prevenţiei de 2 ani pentru motive de pericol de cârdăşie, repetare a infracţiunilor şi riscului de fugă reprezintă o depăşire a termenului rezonabil vizat de art. 5 § 3 CEDH.

Faptul că a beneficiat de liberare provizorie compensează într-o mică măsură prejudiciul suferit, dându-se o satisfacţie echitabilă.

Cam. CEDH, hot. 22 iunie 1972, Ringeisen vs. Austria.

(cĂi de atac. proces echitabil)

aplicarea art. 6 CEDH într-o cale de atac ordinară diferă în funcţie de specificul procedurii în discuţie; se vor avea în vedere astfel întreaga procedură internă şi rolul pe care îl are instanţa de control judiciar în sistemul naţional de drept. Dacă a avut loc o dezbatere publică în primă instanţă, lipsa acesteia într-o cale de atac poate fi justificată prin particularităţile procedurii în cauză, avându-se în vedere natura criteriului intern de atac, limitele competenţelor atribuite instanţei de control judiciar, modul în care drepturile reclamantului au fost expuse şi apărate efectiv şi în special natura chestiunilor care trebuie soluţionate.

CEDH, hot. Botlen vs. Norvegia, 19.2. 1996,alin. 39; Constantinescu vs. România, M. Of. nr. 279.30.5.2001

(TERMEN REZONABIL. CONTESTAREA DREPTURILOR ŞI OBLIGAŢIILOR CIVILE)

Numai litigiile agenţilor publici, al căror serviciu este caracteristic activităţilor specifice administraţiei publice, sunt sustrase câmpului de aplicare al art. 6 § 1 CEDH, în măsura în care aceasta apare ca deţinătoare a puterii publice însărcinată cu salvgardarea intereselor generale ale statului. Un exemplu manifest de asemenea activitate îl constituie forţele armate şi poliţia.

CEDH hot. Pellegrin vs. Franţa, 8 dec. 1999 GC nr. 28541/1995, § 60; idem CEDH, I Sect., dec. parţială, 23 octombrie 2001 asupra admisibilităţii nr. 43137/1998 Romanescu vs. România.

(RECURSURI DISPONIBILE ŞI SUFICIENTE)

Pentru a se putea cosidera că a respectat regula epuizării căii interne, petiţionarul trebuie să se prevaleze de recursuri disponibile şi suficiente pentru a-i permite să obţină repararea violărilor pe care le afirmă.

C.E.D.H., Aksoy vs. Turcia, 18 decembrie 1996, Recueil 1996-VI, p. 2275 § 51 -52; Assenov vs. Bulgaria, hot. 28 octombrie 1998, Recueil 1998 – VIII § 85

(RECURS EFECTIV)

Noţiunea de recurs efectiv implică din partea statului investigaţii aprofundate  efective proprii a conduce la identificarea şi pedepsirea responsabililor.

C.E.D.H., Selmouni vs. Franţa, 28 iulie 1999, Recueil 1999 – V, § 79; Egmez vs. Cipru, 21 decembrie 2000, Recueil 1999, § 65

(RECURS EFICACE ŞI SUFICIENT)

Dacă un sistem judiciar naţional nu permite o acţiune directă pentru infracţiuni comise de funcţionarii de stat (de a angaja el însuşi o urmărire penală), o plângere la parchet sau la un organ administrativ poate fi considerată ca reprezentând un recurs eficace şi suficient pentru a permite reclamantului să obţină reparaţii.

CEDH, Assenov vs. Bulgaria, 28 octombrie 1998, Recueil 1998 – VIII § 86, p. 3286; CEDH, acţiunea nr. 33343/1996, Al. Pantea vs. România, 28 august 1995, înreg. la 4 octombrie 1996 la Comisie, şi tranferată la Curte cf. art. 5§2 din Protocolul 11

(LIBERARE CONDIŢIONATĂ. CONTROL JUDICIAR)

Competenţa comisiei de liberare condiţionată trebuie dublată de posibilitatea unui control judiciar.

Curtea apreciază ca independentă şi imparţială comisia dar, în ceea ce priveşte procedura, trebuie asigurată şi garanţia unei instanţe cu caracter judiciar, deţinutul având dreptul de a cunoaşte elementele defavorabile aflate în dosarul cauzei, cu elemente indispensabile legalităţii detenţiei.

CEDH, Weeks, vs. UK, hot. 2.3. 1987

Notă: Speţa rezolvă problema reîncarcerării.

(ARESTARE PREVENTIVĂ. DOSARUL URMĂRIRII)

Accesul inculpatului la dosarul detenţiei preventive este indispensabil în acest stadiu crucial al procedurii, în care instanţa trebuie să decidă prelungirea sau încetarea detenţiei.

Avocatul petiţionarului nu a putut să ia cunoştinţă de elementele dosarului şi deci nici să respingă, în mod util, declaraţiile şi consideraţiile pe care Ministerul Public le-a avut în vedere.

Există o legătură prea strânsă între aprecierea necesităţii detenţiei şi cea ulterioară a vinovăţiei pentru a putea refuza comunicarea pieselor dosarului.

În lipsa garantării egalităţii armelor, această procedură nu a fost cu adevărat contradictorie.

CEDH, Lamy vs. Belgia, hot. din 30 martie 1989

(VIAŢĂ PARTICULARĂ. PRELEVĂRI. PROBE MATERIALE)

Dreptul unei persoane de a nu recunoaşte săvârşirea unei fapte nu se extinde la utilizarea datelor ce pot fi obţinute de la acuzat, recurgând la puteri coercitive care există independent de voinţa suspectului, de exemplu, documente ridicate pe bază de mandat, prelevări de aer expirat, de sânge şi de urină, ca şi de ţesuturi corporale în vederea analizei ADN-ului.

CEDH, Saunders vs. UK., 1966; şi Curtea Constituţională dec. nr. 178/2001, M.Of. nr. 87/2001.

Notă: Instanţele nu s-au ocupat de departajarea probelor la care trebuie sau nu mandatul unui magistrat.

(DREPTUL LA VIAŢA PRIVATĂ)

Există o violare a dreptului la viaţă privată şi la secretul corespondenţei în cazul în care legislaţia nu conţine dispoziţii precise şi detaliate privind colectarea, înregistrarea şi păstrarea datelor personale.

Legislaţia elveţiană prevede în schimb, în mod expres, distrugerea datelor ce nu sunt necesare.

Hermann Amann vs. Elveţia, 2000, apud A.F.P., Curierul naţional 15.2.2000.

Soluţii (rezumate): A.Hood contra Anglia; B.Bladet Tromso şi Stensaas contra Norvegia (Constantin Păun), „R.D.P.” nr. 2/2000, 171.

(VIAŢĂ PRIVATĂ. CONTROLUL INFORMAŢIILOR)

1. Legea română nu permite organelor judecătoreşti să se pronunţe asupra deţinerii şi utilizării fişierelor de securitate de către S.R.I.

Legea nu enunţă cu suficientă precizie condiţiile în care S.R.I. are dreptul de a-şi exercita atributele sale şi nu oferă unui justiţiabil o cale efectivă de recurs în faţa unei autorităţi naţionale.

2. Chiar dacă această culegere de date este mult anterioară în timp, lipsa unei căi de atac efective afectează dreptul la viaţă privată. Oricum, în speţă, memorizarea de date şi utilizarea sunt  ulterioare CEDH.

3. Legea nr. 14/1992 autoriza S.R.I. de a culege, memoriza şi utiliza numai informaţii atingând securitatea naţională.

Legea nu fixează nici o limită a respectării acestui prerogativ. Legea nu fixează genul de informaţii şi nici categoriile de persoane ce fac obiectul culegerii de date şi  nici limite de vechime.

Art. 45 a legii nu include nici o dispoziţie explicită şi detaliată asupra persoanelor autorizate să consulte dosarele, natura acestora, procedura de urmat şi destinaţia ce se poate da informaţiilor.

Sistemul românesc de colectare şi schimbare a informaţiilor nu oferă o garanţie a unui control judiciar, cel puţin într-o ultimă fază.

Dreptul intern nu indică cu suficientă claritate întinderea şi modalităţile de exercitare a puterii de apreciere din partea autorităţilor în acest domeniu.

În speţă, detenţia şi utilizarea de către S.R.I. de informaţii asupra vieţii private (asupra trecutului său eronat apreciat ca legionar şi comunicat unei instanţe în aplicarea D-l nr. 118/1990) nu este „prevăzută de către lege” în sensul art. 8 CEDH.

Formularea vagă a legii împiedică însăşi CEDH de a controla legitimitatea scopului urmărit fără măsurile ordonate, şi dacă acesta era – presupunând un scop legitim, necesară într-o societate democratică.

4. Existenţa art. 54 alin. 2 D.31/54 care dă dreptul celui ce a suferit o atingere a unor drepturi personale nepatrimoniale să obţină îndeplinirea oricărei măsuri pentru restabilirea acestora nu echivalează cu existenţa unei căi de a ataca în baza art. 13 CEDH, a unui recurs permiţând oricui de a se prevala de dreptul şi libertăţile convenţiei, aşa cum sunt consacrate.

Instanţa de care face vorbire art. 13 nu poate fi, neapărat, în toate cazurile, o instituţie judiciară, în sens strict, fiind necesară existenţa unui mecanism obiectiv de control atât timp cât măsurile de supraveghere rămân secrete. Calea de recurs trebuie să fie deschisă individului atunci când datele sunt divulgate.

5.În baza art. 6 § 1 CEDH, CAB era competentă să acorde despăgubiri morale şi rambursarea cheltuielilor de judecată pentru a nu se aduce atingere dreptului la un proces echitabil.

Rotaru vs. România, hot. 4 mai 2000.

(VIAŢĂ PRIVATĂ. JUSTIFICAREA INGERINŢEI)

Într-o societate democratică existenţa unui Serviciu de informaţii, poate fi legitimă, dar puterea de a supraveghea în secret pe cetăţeni este intolerabilă, potrivit CEDH, decât dacă este strict necesară salvgardării instituţiilor democratice.

Ingerinţa executivului în drepturile unui individ trebuie supusă unui control eficace care trebuie în mod normal asigurat, cel puţin în ultimă instanţă, puterii judiciare, când acesta oferă cele mai bune garanţii de independenţă, imparţialitate şi de procedură regulată.

Instanţa de care face vorbire art. 13 CEDH nu trebuie să fie neapărat, în toate cazurile una judiciară în sens strict, fiind suficientă existenţa unui mecanism obiectiv de control atât timp cât măsurile de supraveghere rămân secrete. Calea de recurs trebuie să fie însă deschisă individului atunci când datele sunt divulgate.

Klass ş.a. vs. Germania, 6 septembrie 1978

(NORMĂ PREVĂZUTĂ DE LEGE)

O normă este prevăzută de lege atunci când ea este redactată cu aşa precizie încât să permită oricui, fără a avea nevoie de asistenţă, a-şi regla conduita.

Malone vs. UK 2 august 1984; Amann vs. Elveţia.

(VIAŢĂ PRIVATĂ. COMUNICARE DE DATE)

Înregistrarea într-un registru secret şi comunicarea de date relative la viaţa privată încalcă art. 8 CEDH.

Leander vs. Suedia, 16 septembrie 1987

Datele cu caracter personal sunt toate (orice informaţie referitoare la o persoană fizică sau identificabilă.

Date de natură publică pot releva viaţa privată atunci când sunt schematizate, adnotate şi memorizate într-un fişier ţinut de un funcţionar de stat, în consecinţă, încalcă dreptul la viaţă privată.

Amann vs. Elveţia, nr. 27198/1995 §65; V.D. Convenţia europeană pentru protecţia persoanelor la tratamentul automat al datelor, 28.1. 1981 (în vigoare 1.10. 1995).

– Riera Blume şi alţii contra Spaniei; B. Öztürk contra Turcia; C.Escoubet contra Belgia (Constantin Păun), „R.D.P.” nr. 3/2000, p. 175

– Corneliu Turianu, Contribuţii jurisprudenţiale la clarificarea conţinutului prevederilor art. 6 paragraful 1, fraza 1, din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, referitoare la cerinţa soluţionării litigiilor „într-un termen rezonabil, „Dreptul” nr. 9/2000, p. 158

(DOMICILIU. INVIOLABILITATE)

În domeniul luptei împotriva evaziunii capitalurilor (spălarea banilor) şi a fugii de impozit (evaziune fiscală) statele pot considera ca necesară recurgerea la anumite măsuri, cum ar fi vizitele la domiciliu şi sechestrele, pentru a stabili proba delictelor de schimb şi de a urmări, dacă este cazul, pe autori, pentru acestea. Ceea ce trebuie însă este ca legislaţia (şi jurisprudenţa) să ofere garanţii adecvate şi suficiente contra abuzurilor.

În speţă, administraţia vămilor, dispunând de putere prea largă, a efectuat între ianuarie 1977 şi februarie 1980 la reşedinţa şi domiciliul persoanei, numeroase „vizite”, asistată de un ofiţer al poliţiei judiciare, ocazie cu care a sechestrat o mare cantitate de documente. (Ulterior s-a dat ordonanţă de neurmărire, în iunie 1987).

În alt caz, vizitele efectuate (la 5 şi 6 ianuarie 1983) la domiciliu (care este şi sediul consulatului Filipinelor) au dus la sechestrarea masivă a 15.000 documente (restituite ulterior) în cadrul anchetei cu privire la statutul refugiaţilor.

Vama franceză avea o anumită competenţă de a aprecia singură oportunitatea, numărul, durata şi amploarea operaţiunilor de „control”. În absenţa mai ales a unui mandat judiciar, restricţiile şi condiţiile acelei legi (vamale) apăreau ca foarte laxe şi lacunare pentru ca ingerinţele în drepturi să fie considerate proporţionale scopului legitim urmărit. (Administraţia nefăcând ulterior plângere penală).

Cum sechestrele au îmbrăcat un caracter masiv şi mai ales nediferenţiat, există o violare a art. 8.

Miasilhe, Funke, vs. Franţa, hot. cam.25 februarie 1993

(DOMICILIU. ÎNCĂLCARE PRIN MIROS URÂT)

Există o încălcare a art. 8 în cazul violării domiciliului prin mirosuri pestilenţiale.

Lopez Ostra vs. Spaia, hot. cam.9 dec.1994.

(DOMICILIU. ÎNŢELES. DOMICILIU PROFESIONAL SAU COMERCIAL)

Nu există nici un motiv de principiu în a considera noţiunea de „viaţă privată” ca excluzând activităţile profesionale sau comerciale; în ocupaţiile unei persoane, nu se poate despărţi, întotdeauna ceea ce aparţine domeniului profesional şi cel personal.

Cuvintele home, domicile, haus includ şi sensul de local profesional; se pot desfăşura acasă activităţi legate de o profesie sau de comerţ, precum şi activităţi de ordin personal din birou sau dintr-un local comercial.

Viaţa privată şi domiciliul includ şi localurile sau activităţile profesionale sau comerciale.

În speţă, judecătorul a ordonat cercetarea şi sechestrarea de documente, dar aceasta s-a făcut printr-o percheziţie neautorizată, care a vizat şi documente individuale, private, fără garanţia prezenţei unui observator independent, încălcând secretul profesional.

În Plus, publicitatea a compromis renumele petiţionarului în ochii actualei clientele şi a publicităţii în general, existând o violare a art.  6 şi 8.

Curtea apreciază că daunele morale sunt satisfăcute prin însăşi constatarea violării.

Niemietz vs. Germania, hot.16 dec. nr. 1992; Holfild vs. UK, 25.6. 1997

Notă: Bun = orice drept (de prorpietate, de creanţă; garanţii, clientelă) (possession; biens)

Ex. Regele ş.a. vs. Grecia, 2000; Beyeler vs. Italia, 2000, Gasus Dosier und Fordertechnik GmbH vs. Olanda, 1996; Van Marle ş.a. vs. Olanda, 1996; Iatridis vs. Grecia, 1999; Pressos Campania Navieras A.s.a. vs. Belgia, 1995; Curtea Constituţionalădec. nr. 70/2001, M.Of. nr. 236/2001

– Ionel Olteanu, Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Cazul Brumărescu contra României, „Juridica” nr. 1/2000, p.26

– Ionel Olteanu, Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Cazul E.Vasilescu contra României, „Juridica” nr. 1/2000, p.30

– Ionel Olteanu, Comisia Europeană a Drepturilor Omului. Cazul Asociaţia „Regele Mihai” contra României, „Juridica” nr. 2/2000, p.71

– Ionel Olteanu, C.E.D.O. Cazul Constantinescu contra României, “Juridica” 6/2000, p.232

– Ionel Olteanu, C.E.D.O., Cazul Niedbala contra Poloniei, „Juridica” nr. 8/2000, p.312

– Ionel Olteanu, C.E.D.O. Cazul Coëme şi alţii contra Belgiei, „Juridica” nr. 9/2000, p.349

– Ionel Olteanu, C.E.D.O. Cazul Frydlender contra Franţei în „Juridica” nr. 10/2000, p.399

– Ionel Olteanu, Cronica de jurisprudenţă a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, „Juridica” nr. 6/2000; 2/2000; 1/2000

– Ionel Olteanu, C.E.D.O Cazul Cha’are Shalom Ve  Trib.Supredek contra Franţei, „Juridica” nr. 7/2000, p.272

(OFENSĂ ADUSĂ AUTORITĂŢII)

Tribunalul Bucure a statuat expres că art. 238 C.pen. nu este aplicabil presei,deci reclamanţii nu au calitatea de victimă, fiind achitaţi

CEDH, S.R. Stănescu, Cristina Ardeleanu vs. România, dec. de admisibilitate 12 februarie 2002, „Curier judiciar” nr. 3/2002,p.132; pe o altă situaţie v Asociaţia Ekin

(ACUZARE. DEFINIŢIE)

Acuzaţia este definită ca o notificare oficială făcută unei persoane de către autoritatea competentă, că a săvârşit o infracţiune, ceea ce înseamnă că situaţia persoanei respective a suferit o afectare substanţială.

CEDH, Slezevicius vs. Lituania, hot. 13 noiembrie 2001, S. III Cameră, în Curierul judiciar nr. 3/2002, p.125, comentariu C.L. Popescu; idem cauza Eckle vs. Germania, hot.15 iulie 1982

(DREPTUL LA UN PROCES ECHITABIL)

Deşi, în principiu, într-o cauză complexă – infracţiuni financiare – este posibil o durată mai mare de timp (patru ani ) o lipsă diligenţă şi de rigoare (restituiri repetate la parchet) reprezintă depăşirea unei durate rezonabile.

În speţă, fostul prim-ministru a fost acuzat de abuz în serviciu, fals, înşelăciune.

CEDH, Slezevicius vs. Lituania, hot. 13 noiembrie 2001, S. III Cameră, în „Curierul judiciar” nr. 3/2002, p.125, comentariu C.L.Popescu

(MONARH)

Interdicţia de intrare în Italia a fostului moştenitor al tronului nu semnifică o încălcare a dreptului la respectarea vieţii familiale (invocate).

Referitor la interdicţie, la 27 mai 1982, cu ocazia ratificării Protocolului 4, Guvernul italian a făcut o cuvenită rezervă tranzitoriu.

CEDH, V. Emmanuel de Savoie vs. Italia, hot. asupra admisibilităţii, 13 septembrie 2001, cu comentariu C.L. Popescu în „Curierul judiciar” nr. 3/2002, p.127

(SECRETUL INSTRUCŢIEI)

CEDH, Weber vs. Elvetia, 22 mai 1990

(INTERES LEGITIM)

O decizie sau o măsură favorabilă reclamantului nu este, în principiu, suficientă pentru a se pierde calitatea de victimă, decât dacă autorităţile naţionale au recunoscut, în mod explicit sau în substanţă şi apoi au reparat încălcarea convenţiei.

CEDH, Aniuur vs. Franţa, hot. 25 iunie 1996. idem Dalban vs. România, hot. 28 septembrie 1999, în M.Of. nr. 277 din 20 iunie 2000

Notă:C-L. Popescu, Regresul statului împotriva persoanelor vinovate de obligarea sa la plata satisfacţiei echitabile prin hotărâri ale C.E.D.H., „Dreptul” nr. 9/2002, 40

Pagina 10 din 68« Prima...89101112203040...Ultima »