DREPTUL LA UN PROCES ECHITABIL , CONTENCIOS ADMINISTRATIV, EXECUTAREA HOTĂRÂRII JUDECĂTOREȘTI, RECURS ÎN ANULARE , PROCUROR GENERAL, DREPTURI CÂȘTIGATE

Executarea unei sentinţe sau a unei decizii, indiferent de la ce instanţă ar emana, trebuie considerată ca făcând parte integrantă din “proces” în sensul art. 6 din Convenţie (Hornsby împotriva Greciei, hotărârea din 19 martie 1997, Culegere de hotărâri şi decizii 1997-II, pp. 510-511, § 40). Dreptul de acces la o instanţă ar fi iluzoriu dacă ordinea juridică internă a unui stat contractant ar permite ca o hotărâre judecătorească definitivă şi obligatorie să rămână inoperantă în detrimentul unei părţi (vezi, printre altele, Hornsby, şi Immobiliare Saffi împotriva Italiei [MC], nr. 22.774/93, § 63, CEDO 1999-V). Continue reading DREPTUL LA UN PROCES ECHITABIL , CONTENCIOS ADMINISTRATIV, EXECUTAREA HOTĂRÂRII JUDECĂTOREȘTI, RECURS ÎN ANULARE , PROCUROR GENERAL, DREPTURI CÂȘTIGATE

RECURS ÎN ANULARE , PROCUROR GENERAL

Curtea reaminteşte că dreptul la un proces echitabil în faţa unui tribunal, garantat de art. 6 § 1 din Convenţie, trebuie interpretat în lumina preambulului Convenţiei, care consacră preeminenţa dreptului ca element de patrimoniu comun al statelor contractante. Unul dintre elementele fundamentale ale preeminenţei dreptului este principiul securităţii raporturilor juridice, care înseamnă, între altele, că o soluţie definitivă a oricărui litigiu nu trebuie rediscutată (Brumărescu, citată anterior, § 61). În virtutea acestui principiu, nicio parte nu e abilitată să solicite desfiinţarea unei decizii definitive şi executorii, cu singurul scop de a obţine o reexaminare a cauzei şi o nouă hotărâre în propriul interes. Instanţele superioare nu trebuie să utilizeze autoritatea lor de control decât pentru a îndrepta erorile de fapt sau de drept, precum şi erorile judiciare, şi nu pentru a proceda arbitrar la o reexaminare a cauzei. Autoritatea de control nu trebuie să devină un apel deghizat, iar simplul fapt că există două puncte de vedere asupra subiectului nu reprezintă un motiv suficient pentru a rejudeca o cauză. Nu se poate deroga de la acest principiu decât dacă argumente substanţiale şi imperios necesare o impun (Ryabykh împotriva Rusiei, nr. 52.854/99, § 52, CEDO 2003-IX). Continue reading RECURS ÎN ANULARE , PROCUROR GENERAL

RECURS ÎN ANULARE, SECURITATEA RAPORTURILOR JURIDICE, PROCES ECHITABIL , BUNURI, OBLIGAŢIE DE MIJLOACE

Curtea a analizat în mai multe rânduri cauze ce ridicau probleme similare cu cele ale cauzei de faţă, în care a constatat încălcarea art. 6 § 1 din Convenţie şi a art. 1 din Protocolul nr. 1, având în vedere readucerea în discuţie a soluţiei date în mod definitiv unui litigiu şi lipsirea reclamanţilor de bunurile de care beneficiau la finalul procedurii, în urma unui recurs în anulare (vezi, printre altele, Brumărescu, menţionată mai sus, §§ 61, 77 şi 80, SC Maşinexportimport Industrial Group SA, menţionată mai sus, §§ 32 şi 46-47, şi Piaţa Bazar Dorobanţi SRL împotriva României, nr. 37.513/03, §§ 23 şi 33, 4 octombrie 2007). Continue reading RECURS ÎN ANULARE, SECURITATEA RAPORTURILOR JURIDICE, PROCES ECHITABIL , BUNURI, OBLIGAŢIE DE MIJLOACE

PROCES ECHITABIL, PREEMINENŢA DREPTULUI , SECURITATEA RAPORTURILOR JURIDICE, DREPT DE PROPRIETATE, UTILITATE PUBLICĂ , PROPORŢIONALITATE, RECURS ÎN ANULARE

se regăsesc în prezenta cauză cele două elemente care au condus Curtea în Cauza Brumărescu la constatarea ignorării principiului securităţii raporturilor juridice şi, în consecinţă, a încălcării art. 6 alin. 1 din Convenţie, respectiv intervenţia într-un litigiu civil a procurorului general care nu era parte în procedură şi repunerea pe rol a unei hotărâri definitive care dobândise autoritate de lucru judecat şi fusese, în plus, executată. […]

DREPTUL DE PROPRIETATE. ACŢIUNE ÎN REVENDICARE . RECURSUL ÎN ANULARE. ANULAREA UNEI HOTĂRÂRI JUDECĂTOREŞTI . PRINCIPIUL SECURITĂŢII JURIDICE. PROCES ECHITABIL

Curtea reaminteşte că în cauza Brumărescu împotriva României (nr. 28.342/95, CEDH 1999-VII, p. 261, paragrafele 61-62) a decis că a existat o încălcare a prevederilor art. 6 paragraful 1 din convenţie, motivând că anularea unei hotărâri judecătoreşti definitive este contrară principiului securităţii juridice. Continue reading DREPTUL DE PROPRIETATE. ACŢIUNE ÎN REVENDICARE . RECURSUL ÎN ANULARE. ANULAREA UNEI HOTĂRÂRI JUDECĂTOREŞTI . PRINCIPIUL SECURITĂŢII JURIDICE. PROCES ECHITABIL