VICTIMĂ, REGISTRU SECRET, VIAŢA PRIVATĂ, INFORMAŢII , SIGURANŢA NAŢIONALĂ

Nici o reglementare internă nu prevede limite ce urmează să fie respectate în exercitarea acestei competenţe. Astfel, dreptul intern nu defineşte genul de informaţie ce poate fi înregistrată, categoriile de persoane susceptibile să facă obiectul măsurilor de supraveghere, precum strângerea şi arhivarea datelor, nici împrejurările în care pot fi luate aceste măsuri şi nici procedura care trebuie urmată. De asemenea, legea nu stabileşte limite cu privire la vechimea informaţiilor deţinute şi la durata păstrării lor. […]

DREPT DE PROPRIETATE, NAȚIONALIZARE, ACŢIUNEA ÎN REVENDICARE ,BUNURI, SPERANŢĂ LEGITIMĂ, INSTANŢE, IMPARŢIALITATE, INDEPENDENŢA

Declaraţiile Preşedintelui României, fără îndoială critice cu privire la puterea judecătorească, se adresau în primul rând administraţiei responsabile cu executarea hotărârilor judecătoreşti, şi nu tribunalelor. Or, nimic nu-i îngăduie Curţii să ajungă la concluzia că, în speţă, aceste declaraţii i-ar fi influenţat pe judecătorii Curţii de Apel Bucureşti care s-au pronunţat în cauza reclamantelor […]

LIBERTATEA DE EXPRIMARE , CALOMNIE , FAPTE ŞI JUDECĂŢI DE VALOARE, PROCEDURĂ ECHITABILĂ , EGALITATEA ARMELOR , PLAGIAT,AMENDA ADMINISTRATIVĂ, HOTĂRÂRI, MOTIVARE

Libertatea de exprimare constituie unul dintre fundamentele esenţiale ale unei societăţi democratice, una dintre condiţiile primordiale ale progresului său şi al dezvoltării individuale. Pentru a aprecia existenţa unei “nevoi sociale imperioase”, care să justifice o ingerinţă în exercitarea libertăţii de exprimare, trebuie să se facă distincţia între fapte şi judecăţi de valoare. […]

DREPTUL DE ACCES LA JUSTIŢIE, REINTEGRARE ÎN FUNCŢIE, EPUIZAREA CĂILOR DE ATAC INTERNE

Curtea nu poate fi sesizată decât după epuizarea căilor de atac interne.Cu toate acestea, prevederile art. 35 alin. 1 din Convenţie nu impun decât epuizarea recursurilor referitoare la pretinsele încălcări şi care sunt, în acelaşi timp, disponibile şi adecvate. Acestea trebuie să prezinte un grad de certitudine suficient nu numai în teorie, ci şi în practică, fără de care eficienţa şi efectivitatea nu sunt respectate; statul pârât este cel care trebuie să demonstreze că aceste exigenţe sunt reunite.Dreptul de acces la justiţie ar fi iluzoriu dacă ordinea juridică internă a unui stat contractant ar permite ca o hotărâre judecătorească definitivă şi obligatorie să rămână neexecutată în detrimentul unei părţi […]

CERINŢELE DE ECHITABILITATE, DREPTUL LA UN PROCES ECHITABIL, ADMISIBILITATEA PROBELOR, ACTE ADMINISTRATIVE , SERVICIU PUBLIC, ANULAREA ÎNSCRIERII ÎN BAROU, BUNURI EXISTENTE , SPERANŢE LEGITIME , PROPRIETATEA

deşi art. 6 alin. 1 din Convenţie garantează dreptul la un proces echitabil, acesta nu instituie nici o regulă cu privire la admisibilitatea probelor sau la modul în care ar trebui evaluate, care reprezintă, prin urmare, chestiuni de competenţa, în principal, a dreptului intern şi a instanţelor naţionale. […]

TARIFELE DE ONORARII PENTRU SERVICIILE PRESTATE DE NOTARII PUBLICI

Având în vedere Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici nr. 222 din 3 septembrie 2010 ministrul justiţiei emite, la data de 6 ianuarie 2011, Ordinul nr. 46 prin care se aprobă Normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici.

Ordinul este publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 […]

PRESTAREA UNEI ACTIVITĂŢI ÎN FOLOSUL COMUNITĂŢII, AMENDA

POSIBILITATEA DE A SE DISPUNE ÎNLOCUIREA SANCŢIUNII AMENZII CONTRAVENŢIONALE CU SANCŢIUNEA PRESTĂRII UNEI ACTIVITĂŢI ÎN FOLOSUL COMUNITĂŢII, ATUNCI CÂND ACEASTA DIN URMĂ NU ESTE PREVĂZUTĂ, PRIN LEGE, ALTERNATIV CU AMENDA

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite – prin Decizia nr. 7 din 20 septembrie 2010 publicată în Monitorul Oficial […]

ÎNLOCUIREA SANCŢIUNII AMENZII CONTRAVENŢIONALE CU SANCŢIUNEA PRESTĂRII UNEI ACTIVITĂŢI ÎN FOLOSUL COMUNITĂŢII

POSIBILITATEA DE A SE DISPUNE ÎNLOCUIREA SANCŢIUNII AMENZII CONTRAVENŢIONALE CU SANCŢIUNEA PRESTĂRII UNEI ACTIVITĂŢI ÎN FOLOSUL COMUNITĂŢII, ATUNCI CÂND ACEASTA DIN URMĂ NU ESTE PREVĂZUTĂ, PRIN LEGE, ALTERNATIV CU AMENDA

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite – prin Decizia nr. 7 din 20 septembrie 2010 publicată în Monitorul Oficial […]

TITLURI COMERCIALE DE VALOARE, CAMBIA, BILETUL LA ORDIN , CECUL

Punerea în executare a titlurilor comerciale de valoare din categoria cărora fac parte cambia, biletul la ordin şi cecul este reglementată de norme speciale care, prin derogare de la prevederile art. 3741 din Codul de procedură civilă, impun învestirea acestora cu formulă executorie.

[…]

COOPERAREA JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ, CONVERSIUNEA CONDAMNĂRII, TRANSFERUL PERSOANELOR CONDAMNATE

Aplicarea cumulului aritmetic de către instanţa statului de condamnare se încadrează în limitele generale ale pedepsei prevăzute în art. 53 din Codul penal.

[…]