COLONIE

Românii sunt acomodanți. Așadar, într-un anume sens, să-i zicem «postmodern», suntem și vom fi o «colonie» […]

PRINCIPIUL SECURITATII JURIDICE , PRINCIPIUL “TRIBUNAL INSTITUIT PRIN LEGE”, INDEPENDENTA ȘI IMPARTIALITATEA INSTANTEI

Prin hotărârea din 9 ianuarie 2013 pronunțata în Cauza Oleksandr Volkov vs Ucrainei (cererea nr. 21722/11), Curtea a constatat atât încălcarea art. 6 din Convenţie prin faptul ca reclamantul – judecător al Curţii Supreme – nu a beneficiat de garanţiile privind “independenta și imparţialitatea instanţei” în procedura disciplinara desfășurata în fata Consiliului Superior de Justiţie a Ucrainei, a Parlamentului și a instanței de control judiciar, cat și încălcarea art. 8 din Convenție, prin faptul ca eliberarea sa nelegala din funcția de judecător a constituit o ingerința nejustificata în dreptul la viața privata. Hotărârea va analiza: – modul în care sunt numiți membrii Consiliului Superior de Justiție, problema calității de “membri de drept” a ministrului justiției și a procurorului general, – independenta și imparțialitatea instanței care controlează deciziile Consiliului Superior de Justiție în materie disciplinară; – modul în care legislația prevede și definește faptele care constituie abateri disciplinare, precum și maniera în care sunt interpretate aceste prevederi în practică. […]

RĂSPUNDEREA PENALĂ A PERSOANEI JURIDICE, MĂSURI PREVENTIVE, SPĂLAREA BANILOR

Măsurile asigurătorii se iau în vederea reparării pagubei sau pentru garantarea executării pedepsei amenzii (art. 163 C. proc. pen). Măsurile preventive se iau pentru asigurarea bunei desfăşurări a procesului penal (art. 4795 C. proc. pen). Existenţa unor măsuri asigurătorii anterioare nu împiedică, având în vedere diferenţele referitoare la scopul prevăzut de lege, luarea unei măsuri preventive. De asemenea, între măsurile asigurătorii şi măsurile preventive există o diferenţă de conţinut, măsurile preventive constând în: a) suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; b) suspendarea fuziunii, a divizării sau a reducerii capitalului social al persoanei juridice; c) interzicerea unor operaţiuni patrimoniale specifice, susceptibile de a antrena diminuarea semnificativă a activului patrimonial sau insolvenţa persoanei juridice; d) interzicerea de a încheia anumite acte juridice, stabilite de organul judiciar; e) interzicerea de a desfăşura activităţi de natura celor în exerciţiu sau cu ocazia cărora a fost comisă infracţiunea. […]

MĂSURI DE SIGURANŢĂ, EXPULZAREA , PRINCIPIUL PROPORŢIONALITĂŢII

În conformitate cu dispoziţiile articolului 27 alineatul (2) din Directiva 2004/38/CE din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora, măsurile de restrângere a libertăţii de circulaţie şi de şedere a cetăţenilor Uniunii luate din motive de ordine publică sau siguranţă publică respectă principiul proporţionalităţii şi se întemeiază exclusiv pe conduita persoanei în cauză; condamnările penale anterioare nu pot justifica în sine luarea unor asemenea măsuri, iar conduita persoanei în cauză trebuie să constituie o ameninţare reală, prezentă şi suficient de gravă la adresa unui interes fundamental al societăţii, neputând fi acceptate motivări care nu sunt direct legate de caz sau care sunt legate de consideraţii de prevenţie generală. Potrivit jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, reflectată, în special, în cauza C-348/96 Calfa, măsura expulzării poate fi luată împotriva unui resortisant comunitar numai în cazul în care, în afara faptului că a comis o infracţiune, comportamentul său personal a creat o ameninţare reală şi suficient de gravă care afectează unul dintre interesele fundamentale ale societăţii. În raport cu dispoziţiile Directivei 2004/38/CE şi cu jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, măsura de siguranţă a expulzării prevăzută în art. 117 C. pen. împotriva unui resortisant comunitar este luată în mod nelegal, dacă decurge exclusiv din condamnarea sa, la o pedeapsă de doi ani închisoare, fără a fi luat în considerare comportamentul personal al acestuia – infractor primar care anterior avea un loc de muncă – sau pericolul pe care îl reprezintă pentru cerinţele de ordine publică. […]

EVAZIUNE FISCALA, ASCUNDEREA BUNULUI ORI A SURSEI IMPOZABILE SAU TAXABILE IN SCOPUL SUSTRAGERII DE LA INDEPLINIREA OBLIGATIILOR FISCALE

Fapta de a sustrage bunuri supuse accizelor, în scopul de a le însuşi şi de a le vinde contra unor sume de bani, întruneşte numai elementele constitutive ale infracţiunii de furt, iar nu şi elementele constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005, întrucât infractorul nu a realizat o acţiune de ascundere a bunului şi nu a săvârşit fapta în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale. […]

JUDECATA ÎN CAZUL RECUNOAŞTERII VINOVĂŢIEI, ACHITARE

În cazul judecării cauzei în procedura reglementată în art. 3201 C. proc. pen., este exclusă pronunţarea unei soluţii de achitare faţă de inculpatul care, până la începerea cercetării judecătoreşti, declară personal sau prin înscris autentic că recunoaşte săvârşirea faptelor reţinute în actul de sesizare a instanţei şi solicită ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală. […]

EXECUTAREA MANDATULUI DE ARESTARE PREVENTIVĂ. INTERPRETAREA ŞI APLICAREA ART. 152 c.pr.pen.

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 152 din Codul de procedură penală, în Dosarul nr. 16/2012, Completul competent să judece recursul în interesul legii al Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie stabilește că în toate cazurile în care mandatul de arestare a fost emis după ascultarea inculpatului, însă procedura de executare nu s-a putut realiza potrivit art. 152 alin. 1 din Codul de procedură penală, nu sunt incidente dispoziţiile privind măsura arestării preventive în lipsa inculpatului. […]