PRINCIPIUL SECURITĂŢII JURIDICE , ART. 6 § 1 DIN CONVENŢIE, DREPTUL LA UN PROCES ECHITABIL, CONSILIERI JURIDICI, BAROU , SCUTIRE DE EXAMEN

Dispoziţiile Legii nr. 51/1995 acordă juriştilor cu vechime mai mare de 10 ani dreptul de primire în Ordinul Avocaţilor cu scutire de examen de admitere. […]

CONDIŢIILE MATERIALE DE DETENŢIE ÎN PENITENCIARE, ART. 3 DIN CONVENŢIE, ATINGERE DEMNITĂŢII , SENTIMENTE DE UMILINŢĂ ŞI DE ÎNJOSIRE

Având în vedere supraaglomerarea cronică, lipsa constantă de paturi, condiţiile de igienă deplorabile şi insuficienţa activităţilor educative propuse deţinuţilor, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante a recomandat autorităţilor române să ia măsuri imediate pentru ca gradul de ocupare al celulelor să fie redus semnificativ şi ca toţi deţinuţii să dispună de un pat, de saltele şi de pături curate. […]

ÎNŞELĂCIUNE CU PRIVIRE LA CALITATEA MĂRFURILOR. LATURA OBIECTIVĂ. SUBSTITUIREA PRODUSULUI ŞI ATRIBUIREA UNEI ALTE CALITĂŢI DECÂT CEA REALĂ

Legea presupune cerinţa unei calităţi inferioare. […]

DREPTUL LA UN PROCES ECHITABIL, DREPTUL LA APĂRARE, SCHIMBAREA ÎNCADRĂRII JURIDICE , DREPTUL DE A FI INFORMAT ÎN MOD DETALIAT CU PRIVIRE LA NATURA ŞI CAUZA ACUZAŢIEI

Curtea Supremă de Justiţie a schimbat încadrarea juridică a faptelor doar în timpul deliberării, deci după încheierea dezbaterilor.În mod evident, era prea târziu pentru exercitarea dreptului la apărare. […]

INFRACŢIUNI CONTRA DEMNITĂŢII

neexercitarea de către Parlament a prerogativei de a reexamina textul de lege, considerat neconstituţional, nu poate conduce univoc la soluţia de suplinire a acestei puteri esenţiale în cadrul statului de drept şi la emiterea în numele ei, de către o altă autoritate, a unei dispoziţii de abrogare, un asemenea procedeu fiind inadmisibil şi în raport cu prevederea înscrisă în art. 64 alin. (3) din Legea nr. 24/2000, republicată, prin care s-a stabilit, cu valoare de neînlăturat pentru tehnica legislativă, că “nu este admis ca prin abrogarea unui act de abrogare anterior să se repună în vigoare actul normativ iniţial”. În consecinţă, în temeiul dispoziţiilor art. 4142 din Codul de procedură penală, urmează a se admite recursul în interesul legii şi a se stabili că au încetat să mai fie în vigoare normele de incriminare a insultei şi calomniei cuprinse în art. 205 şi 206 din Codul penal, precum şi prevederile art. 207 din acelaşi cod privind proba verităţii, abrogate prin dispoziţiile art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006, dispoziţii declarate neconstituţionale prin Decizia nr. 62 din 18 ianuarie 2007 a Curţii Constituţionale ( Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţiile Unite, Decizia nr. 8 din 18 octombrie 2010 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 14 iunie 2011). […]

INFRACŢIUNI PREVĂZUTE ÎN LEGEA NR. 241 DIN 15 IULIE 2005 PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE

Până în anul 1969, infracţiunile fiscale erau prevăzute în Codul penal din 1936, în art. 26835 şi 26836. Neplata în termenele legale a impozitelor sau taxelor ori a primelor de asigurare obligatorie, de către cei care au posibilitatea de plată şi care au mai fost supuşi executării silite pe cale civilă cel puţin o dată în cursul aceluiaşi an sau al anului precedent, se pedepseşte: a) pentru prima dată cu amendă pînă la suma datorată; b) în celelalte cazuri, cu închisoare corecţională de la 1 lună la 1 an (Art. 26835 ). Sustragerea de la impozite sau taxe prin ascunderea obiectului sau sursei impozabile ori taxabile, în întregime sau în parte, sau distrugerea ori dosirea evidenţelor obligatorii stabilite prin legile fiscale sau prin instrucţiunile de aplicare a acestora, se pedepseşte cu închisoare corecţională de la 1 lună la 1 an sau amendă de la 100 la 1.000 lei (Art. 26836). Acţiunea penală, în cauzele prevăzute în art. 26835 şi 26836, se punea în mişcare numai la plîngerea prealabilă a organelor Ministerului Finanţelor (Art. 26837.Textul a fost abrogat în anul 1953 , prin decretul nr. 511, publicat în B. Of. nr. 53 din 14 decembrie 1953, urmărirea penală efectuându-se din acel moment, întotdeauna din oficiu). Codul penal din 18 martie 1936, a fost republicat la data de 27.02.1948, cu modificările legislative intervenite până la data de 20 mai 1955 şi se află în Ediţia oficială a Ministerului Justiţiei din 20 mai 1955. El a fost abrogat prin Legea de punere în aplicare a codului penal publicat în “Buletinul Oficial” nr. 79 – 79 bis din 21 iunie 1968. Se remarcă asprimea pedepselor. Infracţiunea de evaziune fiscală se săvârşea numai cu intenţie, din partea celor care aveau “posibilitatea de plată” şi numai după ce erau “supuşi executării silite pe cale civilă cel puţin o dată în cursul aceluiaşi an sau al anului precedent”. Abia atunci interveneau organelle penale. […]

RESPECTAREA CERINŢELOR PREVĂZUTE DE LEGE ÎN MATERIA INTERCEPTĂRII CONVORBIRILOR TELEFONICE , MIJLOACE DE PROBĂ CARE NU AU FOST ADMINISTRATE LEGAL, SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII, SIGURANŢA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

Curtea consideră că utilizarea înregistrărilor în litigiu ca probă în procesul de convingere intimă a judecătorilor naţionali nu l-a privat pe reclamant de un proces echitabil şi, aşadar, nu a încălcat art. 6 § 1 din Convenţie (Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Secţia a III-a Hotărârea din 26 aprilie 2007 în Cauza Dumitru Popescu împotriva României -nr. 2- publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 5 decembrie 2007, Cererea nr. 71.525/01 § 111). […]