ASIGURAREA AUTENTICITĂŢII BANCNOTELOR ŞI MONEDELOR EURO

ASIGURAREA AUTENTICITĂŢII BANCNOTELOR ŞI MONEDELOR EURO

Pentru asigurarea autenticităţii bancnotelor şi monedelor euro,  în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările ulterioare,  Banca Naţională a emis Regulamentul nr. 17 din 14 octombrie 2011, ce a fost publicat   în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 801 din 11 noiembrie 2011.

Regulamentul are ca obiect stabilirea măsurilor necesare în vederea circulării bancnotelor şi monedelor euro în condiţii care garantează autenticitatea lor, precum şi procedura de transmitere către autorităţile naţionale competente a bancnotelor şi monedelor euro falsificate sau suspectate a fi falsificate.

În sensul regulamentului, constituie falsificare  :

a) producerea frauduloasă sau modificarea valorii nominale a unei bancnote sau monede, indiferent de mijloacele folosite, cu scopul punerii în circulaţie;

b) punerea în circulaţie în mod fraudulos a bancnotelor sau monedelor falsificate;

c) importul, exportul, transportul, primirea, posesia sau procurarea cu bună-ştiinţă de bancnote sau monede falsificate;

d) producerea frauduloasă, primirea, procurarea sau posesia de instrumente, obiecte, programe de calculator şi orice alte procedee, destinate prin natura lor producerii sau obţinerii de bancnote sau monede falsificate ori alterării bancnotelor şi monedelor în vederea obţinerii de falsuri;

e) producerea frauduloasă, primirea, procurarea sau posesia altor elemente care servesc la protejarea însemnelor monetare împotriva falsificării, activităţi  prevăzute la cap. I art. 3 pct. 3.

Credem că în sensul Codului penal,  orice producere, primire, procurare sau posesie de instrumente, obiecte, programe de calculator, destinate prin natura lor producerii sau obţinerii de bancnote sau monede falsificate sau punere în circulaţie a bancnotelor sau monedelor falsificate nu poate fi făcută decât în mod fraudulos. Și importul, exportul, transportul, primirea, posesia sau procurarea de bancnote sau monede falsificate cu bună-ştiinţă,  trebuie făcut tot în mod fraudulos. Fapta săvârșită din culpă nu constituie infracțiune.

Instituţiile de credit, casele de schimb valutar şi ceilalţi agenţi care operează cu numerar, precum şi orice altă instituţie care participă, cu titlu profesional, la distribuirea, transportul şi eliberarea către public a bancnotelor şi a monedelor euro sunt obligate să retragă din circulaţie şi să predea de îndată autorităţilor naţionale competente bancnotele şi monedele euro pe care le-au primit şi despre care ştiu sau au motive suficiente să considere că sunt falsificate (art. 5).

Potrivit art. 12  din regulament,  activităţile prevăzute la cap. I art. 3 pct. 3, precum şi încălcarea prevederilor art. 5 constituie infracţiuni şi se pedepsesc conform prevederilor Codului penal.

Potrivit art. 73 alin. (3) lit. h)  din Constituție, doar prin lege organică se reglementează, printre altele, infracţiunile, pedepsele şi regimul executării acestora. Conform Legii nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, o reglementare din aceeaşi materie şi de acelaşi nivel poate fi cuprinsă într-un alt act normativ, dacă are caracter special faţă de actul ce cuprinde reglementarea generală în materie.

Falsificarea de monede sau de alte valori românești, aflate legal în circulație publică în țara noastră, adică altele decât valorile străine, sau ale altor state potrivit regimului din țara respectivă, este incriminată în art. 282 din Codul penal. Falsificarea de monedă metalică, monedă de hârtie, titluri de credit public, cecuri, titluri de orice fel pentru efectuarea plăţilor, emise de instituţia bancară ori de alte instituţii de credit competente, sau falsificarea oricăror alte titluri ori valori asemănătoare, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi.

Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează punerea în circulaţie, în orice mod, a acestor valori  falsificate, sau deţinerea lor în vederea punerii în circulaţie.

Dacă faptele descrise mai sus ar fi putut cauza o pagubă importantă sistemului financiar, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi, iar dacă au cauzat o pagubă importantă sistemului financiar, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.

Aceste dispoziţii  se aplică şi în cazul când infracţiunea priveşte monede sau timbre ale altor state ori alte valori străine.

Mai amintim că fabricarea ori deţinerea de instrumente sau materiale cu scopul de a servi la falsificarea valorilor sau titlurilor enumerate în art. 282 – 284 se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani (Deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori  – Art. 285 din Codul penal ).

De aceea, potrivit Codului penal , deținerea de instrumente sau materiale în vederea falsificării nu constituie o infracțiune de fals, ci o infracțiune de sine stătătoare, care poate deveni conexă cu o infracțiune incriminată în art. 282-284 din Codul penal  (art. 285).

Dacă una dintre faptele prevăzute în art. 282 – 285 din Codul penal  a fost săvârşită de o persoană juridică, pe lângă pedeapsa amenzii se aplică şi pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice sau a suspendării activităţii ori a uneia dintre activităţile persoanei juridice, după caz (Sancţionarea persoanei juridice, art. 2851, a fost introdusă prin Legea nr. 278/2006).

De altfel, regulamentul nu incriminează , și nici nu ar putea să o facă.

La data intrării în vigoare se abrogă Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 8/2002 privind procedura în cazul constatării de bancnote şi monede euro false sau contrafăcute, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 8 ianuarie 2003.

La elaborarea regulamentului, Banca Naţională a avut în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.338/2001 al Consiliului din 28 iunie 2001 de definire a măsurilor necesare protecţiei monedei euro împotriva falsificării, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 44/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008, Regulamentului CE nr. 1.339/2001 al Consiliului din 28 iunie 2001 privind extinderea efectelor Regulamentului (CE) nr. 1.338/2001 al Consiliului de definire a măsurilor necesare protecţiei monedei euro împotriva falsificării, la statele membre care nu au adoptat euro ca monedă unică, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 45/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008, ale Deciziei BCE nr. 14/2010 privind verificarea autenticităţii şi a calităţii şi repunerea în circulaţie a bancnotelor euro, Convenţiei de la Geneva din 1929, Regulamentului nr. 3/2011 privind organizarea şi funcţionarea Băncii Naţionale a României, precum şi ale Codului penal.

Lista echipamentelor pentru controlul autenticităţii bancnotelor euro se găseşte adresa http://www.ecb.int/euro/cashhand/recycling/tested/html/index.ro.html şi pe site-ul Comisiei Europene la adresa http://ec.europa.eu/anti_fraud/pages_euro/euro-coins/ machines.pdf

Leave a Reply