MANIPULAREA PIETII, PREZENTAREA UNOR INFORMAŢII IREALE PRIVIND CONDIŢIILE ECONOMICE ALE SOCIETĂŢII

MANIPULAREA PIETII, PREZENTAREA UNOR INFORMAŢII IREALE PRIVIND CONDIŢIILE ECONOMICE ALE SOCIETĂŢII

Potrivit art. 279 alin. (1) cu referire la art. 237 alin. (3) constituie infracţiune încălcarea cu intenţie de către administratorul, directorul şi/sau directorul executiv al unei societăţi comerciale a obligaţiei de a prezenta acţionarilor situaţii financiare exacte şi informaţii reale privind condiţiile economice ale societăţii.

Infracţiunea pe care o analizăm se înfăţişează ca o variantă de specie a infracţiunii prevăzute în art. 271 pct. 2 din Legea nr. 31/1990, Legea societăţilor comerciale care prevede că se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani fondatorul, administratorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societăţii care prezintă, cu rea-credinţă, acţionarilor/asociaţilor o situaţie financiară inexactă sau cu date inexacte asupra condiţiilor economice ale societăţii, în vederea ascunderii situaţiei ei reale[1].

Concursul[2], compararea dintre cele două norme de incriminare se rezolvă prin recunoaşterea caracterului special al reglementării din Legea nr. 297/2004, ceea ce înseamnă că se va aplica cu prioritate art. 271 alin. (1)[3].

Diferența dintre incriminări constă în aceea că, în cazul art. 271, scopul este calificat, ceea ce înseamnă că acuzarea nu trebuie să dovedească intenția calificată, pentru sancționarea manipulării pieții.

Limităm incriminarea pentru că art. 237 alin. (3) trebuie citit ca fiind parte integrantă al art. 237.

Art. 237 – (1) Situaţiile financiare, inclusiv cele consolidate, ale societăţilor admise la tranzacţionare vor fi întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile şi auditate de auditori financiari, în conformitate cu reglementările privind activitatea de audit financiar.

(2) Reprezentanţii legali ai societăţilor sunt obligaţi să pună la dispoziţia C.N.V.M., auditorilor societăţii şi/sau experţilor desemnaţi de instanţă documentele necesare exercitării atribuţiilor acestora.

(3) Administratorul, directorul şi/sau directorul executiv sunt obligaţi să prezinte acţionarilor situaţii financiare exacte şi informaţii reale privind condiţiile economice ale societăţii.

Obiectul juridic generic al infracţiunilor din acest act normativ este reprezentat de relaţiile sociale care au în vedere asigurarea desfăşurării corecte a activităţii din domeniul pieţei de capital, în timp ce obiectul juridic specific al infracţiunii are în vedere corectitudinea informaţiilor prezentate în situaţiile financiare a societăţilor comerciale care emit titluri de valoare admise la tranzacţionare pe piaţa de capital.

Manipularea pieţei înseamnă  tranzacţii sau ordine de tranzacţionare care dau sau ar putea da semnale false sau care induc în eroare în legătură cu cererea, oferta sau preţul instrumentelor financiare, precum și  diseminarea de informaţii prin mass-media, inclusiv internet sau prin orice altă modalitate, care dă sau ar putea să dea semnale false sau care induc în eroare asupra instrumentelor financiare, inclusiv diseminarea zvonurilor şi ştirilor false sau care induc în eroare, în condiţiile în care persoana care a diseminat informaţia ştia sau trebuia să ştie că informaţia este falsă sau induce în eroare.

Nu manipulează piața persoanele care execută tranzacţii sau emit ordine de tranzacţionare şi dovedesc că motivele sunt legitime şi, totodată, aceste tranzacţii sau ordine de tranzacţionare sunt în conformitate cu practicile de piaţă acceptate pe respectiva piaţă reglementată.

Elementul material al laturii obiective constă în prezentarea unor situaţii financiare inexacte şi a unor informaţii nereale privind condiţiile economice ale unei societăţii pe acțiuni. Prin condiţii economice ale societăţii se înţeleg împrejurările de natură economică (baza materială, organizarea activităţii, solvabilitatea) în care în context se desfăşoară activitatea societăţii pe acțiuni .

Prezentarea de date inexacte asupra condiţiilor economice ale societăţii se poate face în adunarea generală, în consiliul de administraţie sau cu orice alt prilej când se pune problema luării unei decizii. Prezentarea se mai poate face şi la solicitarea individuală a fiecărui acţionar sau asociat, esenţial pentru existenţa infracţiunii fiind inserarea unor date inexacte care să ascundă situaţia reală a societăţii comerciale.

Dacă situaţia financiară depusă în vederea informării acţionarilor în cadrul adunării generale prezintă date şi informaţii inexacte, va fi realizat conţinutul acestei infracţiuni.  Vor fi absorbite,  după caz, infracţiunile de fals (art. 288, 289 C. pen., art. 43 din Legea nr. 82/1991),  dar se poate reţine,  în concurs, eventual,  infracţiunea de evaziune fiscală[4].

Participaţia penală este posibilă sub toate formele sale. Coautoratul va fi întâlnit atunci când societatea comercială are, spre exemplu, doi directori executivi, iar datele şi informaţiile false sunt prezentate de amândoi.

Subiectul pasiv al infracţiunii este şi el circumstanţiat de norma de incriminare acesta fiind un acţionar al societăţii comerciale. Acţionarii sunt deţinătorii acţiunilor societăţii, ca titluri de valoare ce reprezintă o fracţiune din capitalul social[5].

Forma de vinovăţie cerută de norma de incriminare este intenţia. Intenţia va fi directă, atunci când subiectul activ prezintă o situaţie financiară falsă. Dacă prezintă anumite informaţii privind condiţiile economice ale societăţii acceptând ca acestea să nu fie corespunzătoare realităţii se poate reţine şi intenţia indirectă.

Infracţiunea face posibile actele de pregătire şi tentativa, dar acestea nu sunt incriminate de legea penală.

Ca pedeapsă accesorie, sancţiunea însoţeşte în mod obligatoriu executarea pedepsei principale, drept pentru care nu mai era necesară referirea expresă la o pedeapsă de această natură. Considerăm că ceea ce s-a dorit prin norma din Legea nr. 297/2004 a fost indicarea unei pedepse complementare, a cărei executare începe după încheierea executării pedepsei principale[6]. Deși necesar, textul legii nu poate fi suplinit.

Prezentarea de date inexacte asupra condiţiilor economice ale societăţii se poate face în adunarea generală, în consiliul de administraţie sau cu orice alt prilej, de exemplu,  când se pune problema luării unei decizii. Prezentarea se mai poate face şi la solicitarea individuală a fiecărui acţionar sau asociat, esenţial pentru existenţa infracţiunii fiind inserarea unor date inexacte care să ascundă situaţia reală a societăţii comerciale.

Urmarea imediată constă într-o stare de pericol. Uneori este posibil să se producă şi anumite pagube acţionarilor, dar producerea unei astfel de consecinţe nu este obligatorie pentru consumarea infracţiunii, adică pentru producerea rezultatului ei ilicit. Consumarea se produce la momentul când are loc prezentarea de date inexacte asupra condiţiilor economice ale societăţii.

Epuizarea efectelor poate avea loc atunci când deciziile luate ca urmare a inexactităților au produs consecințe prejudiciabile. Pentru sacționarea penală, nu există relevanță, consumarea infracțiunii producându-se la publicarea datelor.

O piaţă reglementată este un sistem pentru tranzacţionarea instrumentelor financiare, aşa cum au fost definite la art. 2 alin. (1) pct. 11.

Instrumente financiare înseamnă:

a) valori mobiliare;

b) titluri de participare la organismele de plasament colectiv;

c) instrumente ale pieţei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadenţă mai mică de un an şi certificate de depozit;

d) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri;

e) contracte forward pe rata dobânzii, denumite;

f) swap-uri pe rata dobânzii, pe curs de schimb şi pe acţiuni;

g) opţiuni pe orice instrument financiar prevăzut la lit. a) – d), inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri; această categorie include şi opţiuni pe curs de schimb şi pe rata dobânzii;

h) instrumente financiare derivate pe mărfuri;

i) orice alt instrument admis la tranzacţionare pe o piaţă reglementată într-un stat membru sau pentru care s-a făcut o cerere de admitere la tranzacţionare pe o astfel de piaţă (art. 2 alin.  1  pct. 11).

Adăugăm și instrumentele financiare derivate (adică instrumentele definite la pct. 11 lit. d), g), h), combinaţii ale acestora, precum şi alte instrumente calificate astfel prin reglementări ale C.N.V.M.).

O piaţă reglementată:

a) funcţionează regulat;

b) este caracterizată de faptul că reglementările emise şi supuse aprobării C.N.V.M. definesc condiţiile de funcţionare, de acces pe piaţă, condiţiile de admitere la tranzacţionare a unui instrument financiar;

c) respectă cerinţele de raportare şi transparenţă în vederea asigurării protecţiei investitorilor stabilite de prezenta lege, precum şi reglementările emise de C.N.V.M., în conformitate cu legislaţia comunitară.

Amintim că prevederile acestei legi nu se aplică instrumentelor pieţei monetare, care sunt reglementate de Banca Naţională a României, şi titlurilor de stat care sunt emise de Ministerul Finanţelor Publice, dacă emitentul alege pentru tranzacţionarea acestora o altă piaţă decât cea reglementată, definită conform art. 125(art. 1 alin. 4).

Reținem infracțiunea prevăzută în art. 279 raportat la art. 237 alin. (3) dacă prezentarea de date inexacte asupra condiţiilor economice ale societăţii implică în mod concret orice instrument de  piaţă.

Art. 160 pct. 4 din proiectul de Lege pentru punerea în aplicare a noului cod  penal şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii penale prevede că Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 29 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și :

Articolul 279 va avea următorul cuprins:

„Art. 279 – Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi:

a) prezentarea de către administratorul, directorul sau directorul executiv al societăţii către acţionari de situaţii financiare inexacte sau de informaţii nereale privind condiţiile economice ale societăţii.

b) săvârşirea faptelor prevăzute de art. 245-248;

c) accesarea cu intenţie de către persoane neautorizate a sistemelor electronice de tranzacţionare, de depozitare sau de compensare-decontare.”


[1] A se vedea și dr.  S.  Corlățeanu, Drept penal al afacerilor, curs universitar, Pro Universitaria, 2008, p.  387 sqq.

[2] C. Voicu, Al. Boroi şi colaboratorii, op. cit., p. 404.

[3] .  S.  Corlățeanu, Drept penal al afacerilor,

[4] N. Grofu, Infracţiunile prevăzute de legea privind piaţa de capital, în „Dreptul” nr. 4/2005,  p. 198.

[5] S. Cărpenaru, Drept comercial român, Editura All Beck, Bucureşti, 2002, p. 318.

[6] Mirela Gorunescu, Infracţiuni privind piaţa de capital reglementate de Legea nr. 297/2004, în „Dreptul” nr. 11/2005,  p. 197.

Leave a Reply