MODIFICAREA LEGII CAMERELOR DE COMERŢ DIN ROMÂNIA


Legea nr. 335 din 3 decembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 6 decembrie 2007,  reglementează activitatea camerelor de comerţ din România .

În cele ce urmează prezentăm câteva modificări aduse  prin  Legea nr.  39/2011 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 224 din 31 martie 2011.

Potrivit art. 1 alin. (1) din lege, Camerele de comerţ sunt organizaţii autonome, neguvernamentale, apolitice, fără scop patrimonial, de utilitate publică, cu personalitate juridică, create în scopul de a reprezenta, apăra şi susţine interesele membrilor lor şi ale comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile publice şi cu organismele din ţară şi din străinătate.

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 1 din Legea nr.  39/2011 începând cu  data de 3 aprilie 2011, introducându-se calificarea de utilitate publică.  În acest fel, cum era și firesc, ele beneficiază de PROGRAME DESFĂŞURATE CU FINANŢARE EXTERNĂ, de PROGRAME SUBVENŢIONATE DE LA BUGETUL DE STAT/LOCAL etc.

În sensul art.  381 din  Ordonanţa nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii ( publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39  din  31 ianuarie 2000), prin utilitate publică se înţelege orice activitate care se desfăşoară în domenii de interes public general sau al unor colectivităţi, având, printre altele, dreptul de a i se atribui în folosinţă gratuită bunurile proprietate publică.

Persoanele juridice de utilitate publică – asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii de acest fel – înfiinţate prin legi, ordonanţe, decrete-lege, hotărâri ale Guvernului sau prin orice alte acte de drept public nu intră sub incidenţa prevederilor prezentei ordonanţe, ci rămân supuse reglementărilor speciale care stau la baza înfiinţării şi funcţionării lor (art. 85 din Ordonanţa cu privire la asociaţii şi fundaţii).

Articolul  4 din Legea nr. 335 din 3 decembrie 2007 arată principalele atribuţii ale Camerelor judeţene .  Ele:

a) sprijină autorităţile administraţiei publice locale în scopul dezvoltării economico-sociale a zonei;

b) sprijină membrii lor în relaţia economică cu reprezentanţele oficiale ale altor state, cu consulatele şi organismele din străinătate, similare camerei judeţene;

c) reprezintă şi apără interesele comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile române şi cu organizaţii similare din străinătate;

d) prezintă propuneri instituţiilor abilitate privind promovarea de proiecte de acte normative în domeniul de activitate, pe care le transmit, la cerere sau din proprie iniţiativă;

e) eliberează, la cerere, cu respectarea normelor legale în vigoare şi a competenţelor stabilite pentru alte instituţii, certificate de origine a mărfurilor, certificate privind uzanţele comerciale, firmele înscrise, adnotările şi modificările în situaţia juridică a firmelor, precum şi certificate ce atestă existenţa unor incidente comerciale;

f) elaborează, la nivel sectorial şi de ansamblu, studii şi analize economice la solicitarea celor interesaţi;

g) promovează în comunitatea de afaceri standardele comerciale şi industriale ale Uniunii Europene;

h) realizează baze de date cuprinzând toate informaţiile utile comercianţilor în exercitarea activităţii lor, desfăşoară activităţi de informare, documentare şi consultanţă în afaceri; ţin şi valorifică, în interesul îmbunătăţirii climatului de afaceri, date privind incidentele comerciale;

i) organizează activitatea de soluţionare a litigiilor comerciale şi civile prin mediere şi arbitraj ad-hoc şi instituţionalizat;

j) avizează existenţa cazurilor de forţă majoră şi influenţa acestora asupra executării obligaţiilor comercianţilor;

k) redactează şi publică buletinul camerei judeţene, cataloage, anuare sau alte publicaţii de informare, documentare şi reclamă comercială;

l) organizează şi administrează târguri, expoziţii, saloane, forumuri de afaceri, acţiuni de parteneriat economic în ţară şi în străinătate, în locaţii proprii, concesionate sau închiriate;

m) organizează anual topul firmelor şi topul investitorilor, recompensând eforturile comercianţilor;

m1) întocmesc o evidenţă proprie a societăţilor comerciale, sub denumirea de Catalogul firmelor; înscrierea în acesta se face la solicitarea societăţilor comerciale, iar comercianţii înregistraţi la registrul comerţului se înscriu în Catalogul firmelor întocmit de camerele de comerţ;

n) constituie servicii de asistenţă pentru înregistrare în registrul comerţului şi desfăşoară următoarele activităţi:

1. îndrumarea prealabilă privind formalităţile legale pentru constituirea şi modificarea actelor constitutive ale firmelor;

2. îndrumarea pentru completarea corectă a cererii de înregistrare şi a formularelor tipizate specifice activităţii registrului comerţului;

3. depunerea la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal a documentelor în vederea înregistrării în registrul comerţului;

Litera m1 a fost nou introdusă prin punctul 2 din Legea nr. 39/2011 , iar litera n) a fost modificată prin punctul 3  din Legea nr.  39/2011 .  Textul, în redactarea anterioară, prevedea că aceste Camere judeţene:

n) desfăşoară activităţi de asistenţă şi consultanţă pentru comercianţi pe cheltuiala acestora, după cum urmează:

1. îndrumarea prealabilă privind formalităţile legale pentru constituirea şi modificarea actelor constitutive ale firmelor;

2. îndrumarea pentru completarea corectă a cererii de înregistrare şi a formularelor tipizate specifice activităţii registrului comerţului;

3. tehnoredactarea cererii de înregistrare;

4. proiectarea şi execuţia siglei şi a emblemei pentru firme;

5. redactarea declaraţiei pe propria răspundere a fondatorilor, administratorilor, împuterniciţilor sucursalelor şi a cenzorilor că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege;

6. redactarea actului constitutiv al persoanelor juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului;

7. depunerea cererii de înregistrare şi a documentelor însoţitoare la registrul comerţului.  ”

Potrivit art. 28 din lege, (1) Camera Naţională îndeplineşte atribuţiile şi îşi exercită competenţele în conformitate cu statutul propriu şi cu prevederile prezentei legi.

(2) Camera Naţională îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) întocmeşte evidenţa proprie a situaţiei societăţilor comerciale şi a emblemelor comerciale în Catalogul firmelor;

b) reprezintă faţă de Guvern şi autorităţi centrale, precum şi pe plan internaţional camerele judeţene şi ceilalţi membri în probleme de interes general;

c) organizează târguri naţionale şi internaţionale ale României şi participarea României la târguri şi expoziţii în străinătate sub pavilion naţional;

d) are şi poate constitui societăţi comerciale pentru organizarea de târguri şi expoziţii, pentru publicitate şi reclamă comercială, protecţia proprietăţii intelectuale şi alte prestări de servicii în folosul comunităţii de afaceri;

e) organizează activitatea de mediere şi de soluţionare prin arbitraj a litigiilor comerciale şi civile, interne şi internaţionale, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă, de legile speciale în domeniu şi de convenţiile internaţionale la care România este parte;

f) poate organiza reprezentanţe în străinătate şi poate desemna un reprezentant permanent la Misiunea României pe lângă Uniunea Europeană;

g) eliberează, la cerere, certificate de origine pentru mărfurile româneşti, certificate preferenţiale vamale şi carnete pentru admiterea temporară a mărfurilor scutite de taxe vamale;

h) avizează, la cerere, modelele de formulare de facturi, procurile şi alte documente pentru comerţul internaţional;

i) avizează, la cerere, pentru societăţile româneşti, pe bază de documentaţie, existenţa cazurilor de forţă majoră şi efectele acestora asupra executării obligaţiilor comerciale internaţionale;

j) organizează “Topul naţional al firmelor din România” şi alte topuri de anvergură naţională şi internaţională;

k) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute în acte normative şi în statutul propriu.              Litera a) a fost modificată prin punctul 4 din  Legea nr.  39/2011 .  Vechea formulare a alin.  2 arăta:

2) Camera Naţională îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) ţine evidenţa proprie a situaţiei firmelor comerciale şi a emblemelor comerciale la nivel naţional.
Potrivit art.  29 alin.  (1)  din lege, Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional este o instituţie permanentă de arbitraj, fără personalitate juridică şi funcţionează pe lângă Camera Naţională.

(2) Activitatea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional este coordonată de către un colegiu condus de preşedintele Curţii.

(3) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional, precum şi al colegiului acesteia este aprobat de Colegiul de conducere al Camerei Naţionale.

(4) Preşedintele şi Colegiul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional sunt propuşi de către preşedintele Camerei Naţionale şi aprobaţi de către Colegiul de conducere al Camerei Naţionale.

(5) Regulile de procedură ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional se propun de către preşedintele Curţii şi se aprobă de către colegiul acesteia.

(6) Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera Naţională îndrumă activitatea curţilor de arbitraj de pe lângă camerele judeţene.

(7) Activitatea curţilor de arbitraj de pe lângă camerele judeţene se desfăşoară conform prevederilor Codului de procedură civilă, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare şi ale Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera Naţională.

Alineatele (6) și (7) din art.  29 au fost nou  introduse prin punctul 5  din  Legea nr.  39/2011.

Mai menționăm că articolul  46 a fost modificat prin punctul 6 din Legea nr.  39/2011 începând cu 3 aprilie 2011.

Noua formulare a articolului  46 adaugă  și pentru Camerele de comerţ bilaterale calitatea de utilitate publică recunoscute însă ca atare conform Ordonanţei Guvernului nr.  26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Camerele bilaterale sunt create în scopul dezvoltării relaţiilor economice ale României cu ţările pentru care au fost create şi al promovării, apărării şi susţinerii intereselor economice ale comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile publice şi cu organismele din ţară şi din străinătate.

Leave a Reply