MODIFICAREA LEGII NR. 303/2004 ȘI A LEGII NR. 317/2004

Prin Decretul nr. 279 din 18 martie 2011, Preşedintele României a  promulgat  Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.

Decretul  a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 24 martie 2011.

Legea,  cu nr. 36 din 21 martie 2011,  aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  59 din 27 mai 2009 pentru modificarea Legii nr.  303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.  317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 26 iunie 2009, cu modificări şi completări.   Astfel, privind modificarea şi completarea Legii nr.  317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

  • La articolul II punctul 3 articolul 46, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 46. – (1) În termen de maximum 10 zile de la data sesizării, comisia de disciplină corespunzătoare poate dispune clasarea sau, după caz, efectuarea cercetării disciplinare.”

  • La articolul II punctul 3 articolul 46, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) În vederea exercitării acţiunii disciplinare, cercetarea disciplinară este obligatorie.”

Modificările aduc o mai bună alcătuire a redactării.

  • La articolul II punctul 3 articolul 46, alineatele (9) şi (12)-(14) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(9) Cercetarea disciplinară se efectuează în termen de 30 de zile de la data dispunerii acesteia, cu excepţia situaţiei în care intervine suspendarea. Comisia de disciplină poate dispune prelungirea termenului cu cel mult 30 de zile, dacă există motive întemeiate care justifică această măsură. ”

Inițial, alineatul (9) avea următoarea redactare:

”Cercetarea prealabilă se efectuează în termen de 30 de zile de la data dispunerii acesteia, cu excepţia situaţiei în care intervine suspendarea. Comisia de disciplină poate dispune prelungirea termenului, cu cel mult 30 de zile, dacă există motive întemeiate care justifică această măsură. ”

  • ”(12) În cazul în care comisia de disciplină consideră că exercitarea acţiunii disciplinare nu se justifică, dispune clasarea. Rezoluţia comisiei de disciplină dispusă în condiţiile alin. (1) sau, după caz, în condiţiile prezentului alineat se comunică persoanelor indicate la art. 451 alin. (4). ”

Inițial, alineatul (12) avea următoarea redactare:

În cazul în care comisia de disciplină consideră că exercitarea acţiunii disciplinare nu se justifică, dispune clasarea. Rezoluţia se comunică persoanelor indicate la art. 451 alin. (4) şi inspectorului judiciar care a efectuat cercetarea. ”

În plus, rezoluţia se comunică și inspectorului judiciar care a efectuat cercetarea.

  • ”(13) Rezoluţia de clasare dispusă în condiţiile alin. (1) sau, după caz, în condiţiile alin. (12) poate fi atacată potrivit Legii contenciosului administrativ nr.  554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, de persoana indicată la art. 451 alin. (1) şi de persoana vizată. ”

Inițial, alineatul (13) avea următoarea redactare:

” (13) Împotriva soluţiei de clasare poate fi formulată contestaţie de persoana indicată la art. 451 alin. (1), de persoana vizată sau de inspectorul judiciar care a efectuat cercetarea la secţia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 30 de zile de la comunicarea rezoluţiei. ”

Era firesc ca inspectorul judiciar (care a efectuat cercetarea la secţia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii) să nu aibă calitate procesuală pe contencios.

  • ” (14) Acţiunea disciplinară poate fi exercitată în termenul de prescripţie de cel mult un an de la data la care fapta a fost cunoscută de Consiliul Superior al Magistraturii, dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârşirii faptei.”

Inițial, alineatul (14) avea următoarea redactare:

” (14) Acţiunea disciplinară poate fi exercitată în termenul de prescripţie de cel mult un an de la data la care fapta a fost cunoscută.”

S-a redus termenul de prescripție, iar momentul de plecare este data săvârşirii faptei, și nu la data la care fapta a fost cunoscută.

  • La articolul II punctul 6 articolul 53, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Membrul Consiliului Superior al Magistraturii faţă de care se exercită acţiunea disciplinară nu participă în calitate de membru ales la lucrările secţiei în care se judecă acţiunea disciplinară.”

Modificarea era firească și de bun simț.

  • La articolul II punctul 9 articolul 61, alineatul (35) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(35) Pe perioada mandatului, inspectorii judiciari îşi păstrează drepturile şi sunt supuşi obligaţiilor, interdicţiilor şi incompatibilităţilor ce revin judecătorilor şi procurorilor. Perioada în care judecătorul sau procurorul este inspector judiciar în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii constituie vechime în funcţia de judecător sau procuror.”

Inițial, alineatul (35) avea următoarea redactare:

”Perioada în care judecătorul sau procurorul este inspector judiciar în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii constituie vechime în funcţia de judecător sau procuror.”

  • La articolul III, alineatul (2) a fost abrogat.

Inițial, alineatul (2) avea următoarea redactare:

”Pe perioada mandatului, inspectorii judiciari care, înainte de numirea în funcţie, au funcţionat la alte instanţe sau parchete decât cele din municipiul Bucureşti beneficiază, pe lângă drepturile salariale, de decontarea chiriei. ”

Leave a Reply