PLĂŢILE TRANSFRONTALIERE ÎN COMUNITATE

PLĂŢILE TRANSFRONTALIERE ÎN COMUNITATE.  APLICAREA REGULAMENTULUI (CE) NR. 924/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI DIN 16 SEPTEMBRIE 2009

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 17 decembrie 2010 a fost publicată Hotărârea Guvernul României nr. 1259 din decembrie 2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plăţile transfrontaliere în Comunitate şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001.

Hotărârea intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

În scopul protejării intereselor economice ale consumatorilor Hotărârea Guvernul României stabileşte cadrul instituţional necesar aplicării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plăţile transfrontaliere în Comunitate şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 266 din 9 octombrie 2009.

Potrivit Hotărârii, se desemnează Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor ca autoritate naţională responsabilă cu supravegherea respectării aplicării regulamentului în relaţia dintre prestatorii de servicii de plată şi consumatori, precum şi Garda Financiară în relaţia dintre prestatorii de servicii de plată şi utilizatorii persoane juridice.

În scopul soluţionării pe cale amiabilă a diferendelor dintre consumatori şi prestatori de servicii de plată, izvorând din încălcarea dispoziţiilor regulamentului, părţile pot recurge la procedura medierii în temeiul prevederilor Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, sau la procedura extrajudiciară prevăzută de art. 179 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată.

Amintim că, potrivit art. 178 din Ordonanţa de urgenţă nr. 113/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685  din 12 octombrie 2009 ,  modificată prin  O.U.G. nr. 61/2010 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 446 din 1 iulie 2010 și prin  Legea nr. 197/2010 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 724 din 29 octombrie 2010, consumatorii, alte părţi interesate, inclusiv asociaţiile de consumatori, pot să sesizeze Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, iar utilizatorii persoane juridice pot să sesizeze Garda Financiară în legătură cu cazurile de încălcare de către prestatorii de servicii de plată a dispoziţiilor titlurilor III şi IV din această ordonanţă de urgenţă ori să iniţieze acţiuni în justiţie împotriva prestatorilor de servicii de plată care au încălcat dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

În vederea soluţionării pe cale amiabilă a eventualelor diferende şi fără a se aduce atingere dreptului consumatorilor şi utilizatorilor persoane juridice de a iniţia acţiuni în justiţie împotriva prestatorilor de servicii de plată care au încălcat dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă ori dreptului acestora de a sesiza Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, respectiv Garda Financiară, consumatorii şi utilizatorii persoane juridice pot apela la procedurile extrajudiciare de soluţionare a diferendelor.

În cazul încălcării de către instituţiile de plată a dispoziţiilor titlului II, utilizatorii serviciilor de plată se pot adresa Băncii Naţionale a României în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea prudenţială a instituţiilor de plată.

În baza art. 179, Banca Naţională a României asigură aplicarea unor proceduri extrajudiciare de reparaţie adecvate şi eficace pentru soluţionarea reclamaţiilor cu care este sesizată din partea utilizatorilor serviciilor de plată care se consideră prejudiciaţi de către prestatorii de servicii de plată ce îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă. Utilizatorii serviciilor de plată pot să apeleze la aceste proceduri de rezolvare a reclamaţiilor în mod facultativ.

Procedura de soluţionare a diferendelor de către Banca Naţională a României, prin intermediul compartimentului specializat, este gratuită. Compartimentul specializat va formula o soluţie cu privire la aspectele semnalate, în maximum 30 de zile de la înregistrarea unei cereri de mediere la Banca Naţională a României. Dacă sunt necesare documente şi/sau informaţii suplimentare, un nou termen de 30 de zile va curge de la data prezentării acestor documente sau informaţii.

Soluţia formulată de compartimentul specializat din cadrul Băncii Naţionale a României nu are caracter obligatoriu pentru părţile interesate şi nu intră sub incidenţa dispoziţiilor art. 73 şi 74. În situaţia în care partea nemulţumită se adresează Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor sau instanţelor judecătoreşti pentru apărarea drepturilor sale, soluţia formulată de compartimentul specializat din cadrul Băncii Naţionale a României poate fi avută în vedere, cu caracter consultativ, de instanţa judecătorească competentă.

Art. 73. – (1) Actele adoptate de Banca Naţională a României conform dispoziţiilor prezentului titlu şi reglementărilor emise în aplicare cu privire la o instituţie de plată pot fi contestate, în termen de 15 zile de la comunicare, la Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, care se pronunţă prin hotărâre motivată în termen de 30 de zile de la data sesizării.

(2) Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României poate fi atacată la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în termen de 15 zile de la comunicare.

(3) Banca Naţională a României este singura autoritate în măsură să se pronunţe asupra considerentelor de oportunitate, a evaluărilor şi analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale.

(4) În cazul contestării în instanţă a actelor Băncii Naţionale a României, instanţa judecătorească se pronunţă asupra legalităţii acestor acte.

Art. 74. – Dispoziţiile art. 73 se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care Banca Naţională a României nu se pronunţă în termenele prevăzute de lege asupra unei solicitări formulate potrivit prevederilor prezentului titlu şi reglementărilor emise în aplicare.

În cazul disputelor transfrontaliere, Banca Naţională a României cooperează în mod activ cu organismele care asigură soluţionarea pe cale extrajudiciară a disputelor dintre utilizatorii serviciilor de plată şi prestatorii de servicii de plată în legătură cu drepturile şi obligaţiile ce decurg din prezenta ordonanţă de urgenţă, pentru soluţionarea acestora.

Leave a Reply