DREPTUL DE PROPRIETATE. ACŢIUNE ÎN REVENDICARE . RECURSUL ÎN ANULARE. ANULAREA UNEI HOTĂRÂRI JUDECĂTOREŞTI . PRINCIPIUL SECURITĂŢII JURIDICE. PROCES ECHITABIL

Curtea reaminteşte că în cauza Brumărescu împotriva României (nr. 28.342/95, CEDH 1999-VII, p. 261, paragrafele 61-62) a decis că a existat o încălcare a prevederilor art. 6 paragraful 1 din convenţie, motivând că anularea unei hotărâri judecătoreşti definitive este contrară principiului securităţii juridice.

Curtea a decis, de asemenea, că refuzul C.S.J. de a recunoaşte competenţa instanţelor de a examina litigii de natura celui în cauză, purtând asupra revendicării unor bunuri imobile, încalcă prevederile art. 6 paragraful 1 din convenţie.

Aşadar, Curtea constată că, în cauză, prin aplicarea dispoziţiilor art. 330 din Codul de procedură civilă privitoare la recursul în anulare, C.S.J. a încălcat, prin Decizia din 31 mai 1995, principiul securităţii raporturilor juridice şi prin aceasta dreptul reclamantului la un proces echitabil în sensul art. 6 paragraful 1 din convenţie.

Cu atât mai mult, excluderea de către C.S.J. din sfera de competenţă a instanţelor judecătoreşti a acţiunii în revendicare este în sine contrară dreptului de acces la o instanţă, garantat de art. 6 paragraful 1 din convenţie.

În sfârşit, Curtea arată că C.S.J. a refuzat introducerea reclamantului în cauză pe motiv că dezbaterile vor demonstra inutilitatea acesteia. În opinia Curţii acest refuz, întemeiat de altfel pe un argument ce prejudecă fondul, a privat reclamantul de posibilitatea de a-şi apăra dreptul.

Aşadar, Curtea consideră că examinarea dreptului de proprietate al reclamantului, fără ascultarea acestuia şi fără a-i oferi posibilitatea de a se apăra, a adus atingere principiului echităţii procedurii, consacrat de art. 6 paragraful 1 din convenţie.

În consecinţă, a existat o încălcare a art. 6 paragraful 1 şi cu privire la această chestiune.

Hotărârea din 9 aprilie 2002 în cauza Anghelescu împotriva României, , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  682 din 16 septembrie 2002

Leave a Reply