NATIONALIZARE, DREPT DE PROPRIETATE, ACCES LA INSTANŢĂ, REVENDICARE

Curtea aminteşte că, în Cauza Brumărescu (§§ 59, 63, 65), a concluzionat asupra încălcării art. 6 alin. 1, pe motivul că refuzul Curţii Supreme de Justiţie de a recunoaşte instanţelor competenţa de a examina litigii privind, ca în prezenta cauză, o revendicare imobiliară, încalcă art. 6 alin. 1 din Convenţie.

În acelaşi timp, în Cauza Vasilescu împotriva României, Curtea a hotărât că faptul de a respinge o cerere de restituire, pe motivul că acţiunea nu ar fi de competenţa instanţelor civile şi că numai un procuror ar fi putut examina respectiva cerere, aduce atingere dreptului de acces la instanţă, în sensul art. 6 alin. 1 din Convenţie (Hotărârea din 22 mai 1998, Culegere de hotărâri şi decizii 1998-III, p. 1.075-1.076, §§ 39-41).

Curtea notează că Hotărârea din 7 martie 1995, prin care reclamanţilor li s-a restituit bunul, a fost desfiinţată de Curtea de Apel Bucureşti, pe motivul că trebuia să ceară restituirea bunului lor pe calea administrativă prevăzută de Legea nr. 112/1995. Curtea constată, prin urmare, că procedura în faţa curţii de apel nu a implicat o apreciere directă şi integrală a drepturilor cu caracter civil ale reclamanţilor în procedura de restituire (a se vedea mutatis mutandis, Cauza Malhous împotriva Republicii Cehe, Cererea nr. 33.071/1996, 12 iulie 2001, § 62). Or, ea consideră că refuzul curţii de apel de a se pronunţa asupra temeiului cererii reclamanţilor este contrar dreptului de acces la instanţă, astfel cum este garantat de art. 21 din Constituţia României şi de art. 3 din Codul civil român, şi, în situaţia dată, în sensul art. 6 alin. 1 din Convenţie, acesta are aceleaşi consecinţe juridice ca hotărârea Curţii Supreme de Justiţie în Cauza Brumărescu citată anterior.

În aceste împrejurări, excluderea de către Curtea de Apel Bucureşti a acţiunii în revendicare a reclamanţilor de sub competenţa sa este în sine contrară dreptului de acces la instanţă, astfel cum este garantat de art. 6 alin. 1 din Convenţie.

Astfel, s-a încălcat art. 6 alin. 1 în acest punct.

HOTĂRÂREA din 26 noiembrie 2002, definitivă la 24 septembrie 2003,
în Cauza Canciovici şi alţii împotriva României     (Cererea nr. 32.926/1996)
, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 8 martie 2006

Leave a Reply