funcţionar,funcţionar public

Potrivit art. 147 alin. (2) din Codul penal, „prin <<funcţionar>> se înţelege persoana menţionată în alin. (1)”, adică aceea care exercită permanent sau temporar, cu orice titlu, indiferent cum a fost învestită, o însărcinare de orice natură, retribuită sau nu, în serviciul unei unităţi dintre cele la care se referă art. 145, „precum şi orice salariat care exercită o însărcinare în serviciul unei alte persoane juridice decât cele prevăzute în acel alineat”.

Din coroborarea dispoziţiilor cuprinse în cele două alineate ale art. 147 din Codul penal rezultă astfel că are calitatea de „funcţionar” atât persoana care este „funcţionar public” în accepţiunea prevederilor din primul alineat al acestui articol, cât şi orice salariat care exercită o însărcinare în serviciul unei alte persoane juridice decât „autorităţile publice, instituţiile sau alte persoane juridice de interes public”, la care se referă art. 145 din Codul penal.

În acelaşi timp, trebuie avut în vedere că, potrivit art. 34 alin. (1) din Legea locuinţei nr. 114/1996, „clădirile de locuit pot fi date de proprietar în administrarea unor persoane fizice sau juridice, asociaţii, servicii publice sau agenţi economici specializaţi …”, iar prin alin. (2) lit. a) din acelaşi articol se prevede că între obligaţiile principale ale celor care le administrează este şi „gestionarea bunurilor şi a fondurilor băneşti”.

Tot astfel, prin art. 16 din Statutul privind organizarea şi funcţionarea asociaţiei locatarilor, aprobat prin Decretul nr. 387/1977, sunt stabilite atribuţii specifice de gestionar pentru administratorul asociaţiei locatarilor, prevăzându-se, între altele, că acesta „răspunde de buna funcţionare şi integritatea părţilor şi instalaţiilor de folosinţă comună din clădire, de mijloacele materiale ale asociaţiei”, „asigură întocmirea listelor lunare de plată şi încasarea cotelor de contribuţie la cheltuielile comune”, „se îngrijeşte de efectuarea cheltuielilor strict necesare activităţii asociaţiei” şi „asigură întocmirea şi păstrarea evidenţelor asociaţiei”.

Or, în raport cu aceste vădite atribuţii de gestionar ale administratorului asociaţiei de proprietari sau de locatari, prevăzute în actele normative menţionate, este evident că această persoană are calitatea de „funcţionar” în sensul prevederilor art. 147 alin. (2) din Codul penal, potrivit cărora prin funcţionar se înţelege şi orice salariat care exercită o însărcinare în serviciul unei alte unităţi decât cele de interes public.

Pe de altă parte, este de observat că în art. 2151 alin. (1) din Codul penal se prevede că infracţiunea de delapidare se săvârşeşte prin „însuşirea, folosirea sau traficarea, de către un funcţionar, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează”.

Aşa fiind, din moment ce administratorul asociaţiei de proprietari sau de locatari are calitatea de funcţionar cu vădite atribuţii de gestionar şi de administrator, fapta sa de însuşire, folosire sau traficare, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri din cele pe care le gestionează sau administrează constituie infracţiunea de delapidare prevăzută de art. 2151 din Codul penal.

Curtea Supremă de Justiţie – Secţiile Unite, decizia nr. 3 din 2 decembrie 2002 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 24 februarie 2003

Leave a Reply