LEXICON

CUVÂNT ÎNAINTE

Orice lucrare de specialitate îşi găseşte consistenţa valorică în aptitudinea autorului acesteia de a roboti în numele unei cercetări ştiinţifice aprofundate. Unde însă ar trebui să caute Orfeu pentru a descoperi ceea ce nu se vrea descoperit? Trebuie el să parvină până acolo încât rezultatul – Euridice să îl subjuge în infernul unei biblioteci sau al unei căutări exasperante, din librărie în librărie, pentru a dibui forma desăvârşită a unui studiu care se doreşte infailibil? Dar Orfeu a fost nevoit să meargă cu spatele, să nu îşi vadă împlinită căutarea decât prin simţuri care înşeală şi conduc la neîncredere, neîncredere în forţele proprii şi în ajutorul primit; rezultatul devine iluzie, iar iluzia ce este dacă nu o pierdere de timp în slujba unei veleităţi imposibile.

În lucrare au găsit loc peste 4000 de termeni, dintre care:

– 790 sunt englezeşti,

– 429 franţuzeşti,

– 453 în limba germană şi

– română,

– 874 sunt termeni, expresii sau dictoane latine,

– dar şi din limbile suedeză, norvegiană sau turcă.

ABREVIERI

abrev. eng. – abreviere în limba engleză

abrev. fr. – abreviere în limba franceză

abrev. germ. – abreviere în limba germană

arh. – arhaisme

asig. – asigurări

barbar. – barbarism

com. – comerţ

common law – cutumă

dr. admin. – drept administrativ

dr. aer. – dreptul aerian

dr. aer. – dreptul aerian

dr. asig. soc. – dreptul asigurărilor sociale

dr. civ. – dreptul civil

dr. com. – drept comercial

dr. constit. – dreptul constituţional

dr. consular – dreptul consular

dr. coop. – drept cooperatist

dr. diplom. – dreptul diplomatic

dr. fam. – dreptul familiei

dr. fin. – dreptul financiar

dr. inţ. – dreptul internaţional

dr. inţ. pbl. – drept internaţional public

dr. maritim – dreptul maritim

dr. mării – dreptul mării

dr. mării – dreptul mării

dr. mediului –  dreptul mediului

dr. militar – dreptul militar

dr. muncii – dreptul muncii

dr. pen. – dreptul penal

dr. proprietăţii industriale – dreptul proprietăţii industriale

dr. rutier – dreptul rutier

dr. transp. – dreptul transporturilor

dr. umanitar – dreptul umanitar

dr. vamal – dreptul vamal

eng. – limba engleză

eng., dr. americ. – engleza americană, noţiune juridică

fr. – limba franceză

germ. – limba germană

grec. – limba greacă

info. – informatică

it. – limba italiană

lat. – limba latină

norv. – limba norvegiană

ola. – limba olandeză

spa. – limba spaniolă

sued. – limba suedeză

turc. – limba turcă

A


A capite ad calcem (lat.), de la cap la picior

A contrario (lat.), din contră; în contrar; prin opoziţie

A fortiore (lat.), cel mai tare

A fortiori (lat.), şi mai puternic; în sensul de: cu atât mai mult, şi mai mult decât atât

A l’amiable (fr.), amiabil

À la charge et à la décharge (dr.proc.pen.fr.), obligaţia legală de a stabili faptele atât în acuzare cât şi în apărare

A minima (lat.), împotriva pedepsei prea uşoare

A novo (lat.), din nou (în faţa altei instanţe)

A pedibus usque ad caput (lat.), de la picior la cap; în sensul de: de la cap la coadă, sau de la început la sfârşit

A posteriori (lat.), din cele de mai sus rezultă; bazată pe o observaţie, folosit în matematică, filosofie şi logică pentru a numi ceva ce este cunoscut după o demonstraţie în prealabil

A priori (lat.), înainte de experienţă

A prima vista (it.), la prima vedere

A.A. (abrev.), ars aequi

A.a.r. (against all risks) (abrev. eng.), contra tuturor riscurilor

A.c. (account current) (abrev. eng.), cont curent

A.C.D.P. (abrev.), Annuaire canadien des droits de la personne

A.D. (abrev.), Annales de droit (Louvain)

A.D.L. (abrev.), Annales du droit luxembourgeois

AEGRM, (dr.civ.) Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare

A.E.H.R.Y.B (abrev.), All-European Human Rights Yearbook

A.f. (advance freight) (abrev. eng.), avans din navlu

A.F.D.I. (abrev.), Annuaire francais de droit international

A.J.C.L. (abrev.), American Journal of Comparative Law

A.J.D.A. (abrev.), L’actualite juridique. Droit administratif

A.J.I.L. (abrev.), American Journal of International Law

A.J.P./.L. (abrev.), Austrian Joumal of Rublic International Law

A.J.P./P.J.A. (abrev.), Aktuelle Juristische Praxis/Pratique juridique actuelle

A.m. (ante meridiem) (abrev. eng.), înainte de amiază

A.N.P.D.C. (dr. civ.), Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului

A.S.D.I. (abrev.), Annuaire suisse de droit international

A.v. (ad valorem) (abrev. eng.), în raport cu valoarea

Aa.a. (always afloat) (abrev. eng.), permanent în stare de plutire

Ab hinc (lat.), De acum înainte

Ab hodierno (lat.), De azi înainte

Ab initio (lat.), de la început

Ab origine (lat.), de la origine

Ab absurdo (lat.), prin absurdul contrariului

Ab hinc (lat.), de aici înainte

Ab imo pectore (lat.), din adâncul pieptului meu; cu sensul: din toată inima, din tot sufletul

Ab intestat (lat.), fără testament

Ab intestat/o (lat.), fără testament lăsat

Ab ovo (lat.), de la ou, de la începutul începutului

Ab ovo usque ad mala (lat.), de la ouă la mere; de la început la sfârşit (de regulă masa principală la romani începea cu ouă şi se termina cu fructe)

Ab vrbe condita (A.U.C.) (lat.), de la naşterea oraşului (Roma); de la fondarea oraşului; folosit de romani ca referinţă pentru a determina data

Abandon au profit du Trésor public (fr.), abandon în favoarea bugetului statului

Abandonment to the Exchequer (eng.), abandon în favoarea bugetului statului

Abbruch (germ.), prejudiciu

Aberatio ictus (lat.), devierea loviturii

Abgaben (germ.), taxe

Abgaben mit gleicher Wirkung (germ.), taxe cu efect echivalent

Abgabenfrei (germ.), rată zero a drepturilor de import

Abgelegte Sache (germ.), cauză clasată

Abladen (germ.), a descărca

Abladen der gestellten Waren (germ.), descărcarea mărfurilor prezentate în vamă

Ablehnung eines Richters (germ.), recuzarea instanţei

Ablehnung, Rekusierung, verwerfung (germ.), recuzare

Abschöpfungen (germ.), taxe agricole

Absente aduersario (lat.), în lipsa adversarului

Absentem lædit, qui cum ebrio litigat (lat.), cel care se ceartă cu un beţiv răneşte un absent

Absicht (germ.), intenţie

Absit iniuria verbis (lat.), fără jignire în vorbe; fără nici o ofensă adusă prin vorbe

Absit omen (lat.), fie ca presentimentul să nu se adeverească

Abstehen, Verzicht auf etwas, Verzichtleistung (germ.), desistare

Abstinendi polestas suecessione (lat.), drept de renunţare la moştenire

Abt.; ab. (about) (abrev. eng.), aproximativ, circa

Abus d’autorite, de pouvoir (fr.), abuz de putere

Abus de confiance (fr.), abuz de încredere

Abuzul de drept (dr. civ.) , exercitarea unui drept în scopul de a vătăma sau păgubi pe altul ori într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe

Abusus non tollit usum (lat.), abuzul nu exclude folosirea; maximă din dreptul antic

Abwandlungserkenntnis (Lucerne, Elveţia) (germ.), ordonanţă penală

Accedere (lat.) a dobândi; a garanta

Acceptance of the declaration (eng.), acceptarea declaraţiei

Acceptation de la déclaration (fr.), acceptarea declaraţiei

Accesarea directă a memoriei (Direct memory acces, DMA), (info.), Metodă de transferare a unor mari cantităţi de informaţii între memorie şi un periferic de intrare/ieşire fără intervenţia unităţii centrale

Accesorium sequitur principale (lat.), accesoriul urmează principalului

Accident nuclear (dr. mediului), orice fapt sau orice succesiune de fapte având aceeaşi origine, care cauzează o daună nucleară

Accomplir les formalités douanières (fr.), a îndeplini formalităţile vamale

Accomplissement des actes et formalités (fr.), a întocmi acte şi a îndeplini formalităţi

Accomplissement des formalités douanières (fr.), îndeplinirea formalităţilor vamale

Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (AGETAC) (fr.), Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT)

Account (info.), cont de înregistrare ce permite departajarea şi accesul utilizatorilor autorizaţi unui sistem de calcul, unui serviciu de e-mail etc., care conţine de regulă un nume şi o parolă de acces

Accuracy of the particulars contained in the declaration (eng.), acurateţea datelor declaraţiei

Acheminer (fr.), a îndeplini

Achiziţie publică (dr. admin), dobândirea, definitivă sau temporară, de către o persoană juridică definită ca autoritate contractantă, a unor produse, lucrări sau servicii, prin atribuirea unui contract de achiziţie public

Acord de arbitraj (dr. inţ.), un acord recunoscut de dreptul naţional şi prin care părţile convin să supună un litigiu unui arbitru pentru a decide

Acord de compensare bilaterală (acord de netting) (dr.com.), orice înţelegere sau clauză în cadrul unui contract financiar calificat dintre două părţi, prin care se prevede un netting al unor plăţi ori o îndeplinire a unor obligaţii sau o realizare a unor drepturi prezente ori viitoare rezultând din sau având legătură cu unul ori mai multe contracte financiare calificate (“acord master de netting”); orice acord master de netting între două părţi, prin care se prevede netting-ul între două sau mai multe acorduri master de netting (“acord master-master de netting”); orice înţelegere de garantare subsecventă ori în legătură cu unul sau mai multe acorduri master de netting;

ACP (abrev.), Africa, Caraibe şi Pacific

Acquis (eng.), bun câştigat; totalitatea normelor juridice care alcătuiesc dreptul comunitar

Acquisitive prescriptio, positive prescription (eng.), prescripţie achizitivă

Acreditiv documentar (Letter of Credit – L/C) (eng.), angajament ferm asumat de către o bancă la ordinul şi în contul clientului său (importatorul) de a plăti o anumită sumă de bani (reprezentând c/v exportului) contra documentelor atestând efectuarea obligaţiei (livrarea mărfii) pe care beneficiarul acreditivului (exportatorul) se obligă să le emită şi să le prezinte în condiţiile şi la termenele stabilite de ordonatorului acreditivului (importatorul)

Act administrativ (dr. admin.), actul unilateral cu caracter individual sau normativ, emis de o autoritate publică în vederea executării ori a organizării executării legii, dând naştere, modificând sau stingând raporturi juridice; sunt asimilate actelor administrative, în sensul prezentei legi, şi contractele încheiate de autorităţile publice care au ca obiect punerea în valoare a bunurilor proprietate publică; executarea lucrărilor de interes public; prestarea serviciilor publice; achiziţiile publice. Se asimilează actelor administrative unilaterale şi refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim ori, după caz, faptul de a nu răspunde solicitantului în termenul legal

Act administrativ-jurisdicţional (dr. admin.), actul juridic emis de o autoritate administrativă cu atribuţii jurisdicţionale în soluţionarea unui conflict, după o procedură bazată pe contradictorialitate şi cu asigurarea dreptului la apărare

Act constitutiv al societăţii cooperative (dr. coop.), înscrisul format din contractul de societate şi statutul elaborat în conformitate cu prevederile prezentei legi

Act de aderare (dr. asig. soc.), un contract scris între participant şi administrator, încheiat în baza prevederilor contractului de administrare în vederea înscrierii la o schemă facultativă de pensii ocupaţionale

Act de comandament cu caracter militar (contencios administrativ), actul administrativ referitor la problemele strict militare ale activităţii din cadrul forţelor armate, specifice organizării militare, care presupun dreptul comandanţilor de a da ordine subordonaţilor în aspecte privitoare la conducerea trupei, în timp de pace sau război, sau, după caz, la îndeplinirea serviciului militar

Acta est fabula, plaudite! (lat.), jocul s-a terminat, aplauze; povestea sa încheiat, frază de încheiere adesea folosită în vechile comedii romane

Acte de comerţ (dr. civ. ) , activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii

Acte de terorism (dr. pen.), infracţiunile de omor şi omor calificat prevăzute în art. 178 şi art. 179 C. pen., vătămarea corporală şi vătămarea corporală gravă prevăzute în art. 186 şi art. 187 C. pen., precum şi lipsirea de libertate în mod ilegal prevăzută în art. 201; infracţiunile prevăzute în art. 105 – 108 din Codul aerian; infracţiunile de distrugere prevăzute în art. 263 şi art. 264; infracţiunile de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor, nerespectarea regimului materialelor nucleare şi a altor materii radioactive, precum şi nerespectarea regimului materiilor explozive, prevăzute în art. 406 – 408; introducerea sau răspândirea în atmosferă, pe sol, în subsol sau în apă de produse, substanţe, materiale, microorganisme sau toxine de natură să pună în pericol sănătatea oamenilor sau animalelor ori mediul înconjurător; ameninţarea cu bombe sau cu alte materii explozive, dacă toate aceste infracţiuni sunt săvârşite în scopul tulburării grave a ordinii publice, prin intimidare, prin teroare sau prin crearea unei stări de panică. Actele de terorism sunt de natură transnaţională, dacă sunt săvârşite pe teritoriul a cel puţin două state; sunt săvârşite pe teritoriul unui stat, dar o parte a planificării, pregătirii, conducerii sau a controlului acestora are loc pe teritoriul altui stat; sunt săvârşite pe teritoriul unui stat, dar implică o entitate teroristă care desfăşoară activităţi pe teritoriul altui stat; sunt săvârşite pe teritoriul unui stat, dar au efecte substanţiale pe teritoriul altui stat

Actio damni iniuria dati (lat.), acţiune pentru o pagubă pricinuită pe nedrept

Actio de in rem verso (lat.), acţiunea privind transformarea într-un bun

Actio de peculio (lat.), acţiune privitoare la peculiu

Actio directa (lat.), acţiune directă, contra vinovatului

Actio in personam (lat.), acţiune contra persoanei, relativ la obligaţii contractuale

Actio in rem (lat.), acţiune îndreptată asupra unui lucru/bun; acţiune reală

Actio in solidum (lat.), pentru răspunderea solidară

Actio iniuriarum (lat.), pentru injurii

Activ net (dr. asig. soc.), valoarea care se obţine prin deducerea valorii obligaţiilor din valoarea activelor

Activ personal (dr. asig. soc.), suma din contul unui participant care cuprinde contribuţiile plătite şi veniturile rezultate din investirea sumelor, diminuate cu comisioanele legale şi reactualizate potrivit prevederilor legale

Active circulante (dr. fin.), bunuri (stocuri), bani şi creanţe (active în decontare) şi sunt caracterizate prin faptul că participă la un singur circuit economic pe parcursul căruia se transformă sau îşi transmit integral valoarea asupra produselor realizate cu ajutorul lor, dacă sunt achiziţionate sau produse pentru consum propriu sau pentru comercializare într-o perioadă ce nu depăşeşte 12 luni; sunt aferente ciclului de exploatare; reprezintă numerar sau investiţii financiare pe termen scurt, a căror utilizare nu este restricţionată. Activele circulante cuprind: Active circulante sub formă de stocuri şi producţie în curs de execuţie; Investiţii financiare pe termen scurt; Active circulante de trezorerie (băneşti); Active circulante în decontare (creanţe)

Active financiare (dr. asig. soc.), fonduri monetare, acţiuni, obligaţiuni, titluri de valoare şi valori mobiliare

Active imobilizate corporale (dr. fin.), investiţii care se concretizează în bunuri fizice concrete, materiale, utilizate o perioadă îndelungată pe mai multe perioade de gestiune şi care îşi transmit treptat şi integral valoarea asupra producţiei obţinute. Activele imobilizate corporale cuprind: Terenuri şi amenajări la terenuri;Construcţii; Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii; Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale; Imobilizări corporale în curs; Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

Active imobilizate financiare (dr. fin.), investiţii pe termen lung în valori care pot genera venituri financiare (dividende sau dobânzi). Imobilizările financiare sunt rezultatul excedentelor financiare (profituri) obţinute şi care nu sunt absolut necesare activităţii desfăşurate în perioada curentă. Activele imobilizate financiare cuprind : titluri de participare deţinute la filiale din cadrul grupului; titluri de participare deţinute la societăţi din afara grupului; Imobilizări financiare sub formă de interese de participare; creanţe imobilizate

Active imobilizate necorporale (dr. fin.), investiţii (cheltuieli) care nu se concretizează în bunuri concrete, fizice, materiale. Activele imobilizate necorporale cuprind: Cheltuieli de constituire;Cheltuieli de dezvoltare; Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi valori similare achiziţionate; Fondul comercial; Alte imobilizări necorporale

Activele circulante de trezorerie (băneşti) (dr. fin.), conturi curente la bănci; Casa; Acreditive; Valori de încasat

Activele circulante în decontare (creanţe) (dr. fin.), Clienţi; Efecte de primit de la clienţi; Avansuri de trezorerie; Avansuri acordate personalului;Alte creanţe în legătură cu personalul; Furnizori – debitori;TVA de recuperat; Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul; Debitori diverşi

Activele circulante sub formă de stocuri şi producţie în curs de execuţie (dr. fin.), Materii prime; Materiale consumabile; Materiale de natura obiectelor de inventar; Produse în curs de execuţie; Semifabricate; Produse finite; Produse reziduale; Animale şi păsări; Mărfuri; Ambalaje; Stocuri la terţi

Activele imobilizate (dr. fin.), bunuri şi valori necesare activităţii unităţii patrimoniale caracterizate prin folosirea lor o perioadă relativ îndelungată, există pe parcursul mai multor cicluri de producţie, fără a se consuma după prima utilizare sau a-şi schimba forma de prezentare. Ele cuprind: Active imobilizate necorporale; Active imobilizate corporale; Active imobilizate financiare

Activele patrimoniale (dr. fin.), active imobilizate şi active circulante

Activităţi desfăşurate în zonă (dr. mării), toate activităţile de explorare şi de exploatare a resurselor zonei

Actor sequitur forum rei (lat.), reclamantul urmează forul lucrului, unde se află bunul în litigiu

Actori incvbit onvus probandi (lat.), reclamantului îi incumbă sarcina probei

Actvs revs (lat.), învinuit de acţiune

Acţionar semnificativ (dr. asig. soc.), acea persoană fizică sau juridică, care, nemijlocit şi singură ori prin intermediul sau în legătură cu alte persoane fizice ori juridice, acţionând în mod concertat, exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, fie ar reprezenta cel puţin 5% din capitalul social al administratorului, fie ar conferi cel puţin 5% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală, sau care dau posibilitatea să exercite o influenţă semnificativă asupra conducerii administratorului.

Acţionar semnificativ (dr. bancar), persoana fizică, persoana juridică sau grupul de persoane care acţionează în mod concertat şi care deţine direct sau indirect o participaţie de cel puţin 10% din capitalul social al unei societăţi comerciale sau din drepturile de vot, ori o participaţie care permite exercitarea unei influenţe semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administraţie, după caz

Acţiune criminală (C. civ.), acţiune penală

Acţiuni (dr.com.), titluri, hârtii de valoare ce confirmă un drept de a deţine o parte dintr-un capital

Acţiuni teroriste (terorism), pregătirea, planificarea, favorizarea, comiterea, conducerea, coordonarea şi controlul asupra actului terorist, precum şi orice alte activităţi desfăşurate ulterior comiterii acestuia, dacă au legătură cu actul terorist

Ad absurdum (lat.), absurditate dusă la extrem, versiunea scurtă al expresiei reductio ad absurdum

Ad captandum vulgus (lat.), a vorbi publicului; a se adresa publicului/în public/mulţimii

Ad fontes (lat.), de la sursă

Ad fundum (lat.), până la fund; până la sfârşit

Ad hoc (lat.), improvizat; realizat pe loc

Ad hominem (lat.), la om, la persoană; argumentare care vizează adversarul ca persoană şi nu fondul afirmaţiilor sale

Ad infinitum (lat.), la infinit, la nesfârşit

Ad interim (lat.), între timp; provizoriu

Ad Kalendas Graecas (lat.), cu sensul de „niciodată” pentru că nu există calende greceşti ci numai romane; noi am spune acum „la paştele cailor”

Ad libitum (ad lib) (lat.), după plăcere; în sensul de: după placul fiecăruia

Ad libitum (lat.), la alegere, după plac

Ad litem (lat.), pentru un proces

Ad litteram (lat.), cuvânt cu cuvânt

Ad lucem (lat.), către lumină

Ad maiorem Dei gloriam (lat.), Întru preamărirea Domnului

Ad Majorem Dei Gloriam (A.M.D.G.) (lat.), întru gloria lui Dumnezeu

Ad multos annos! (lat.), La mulţi ani!

Ad probationem (lat.), pentru a face dovada

Ad referendum (lat.), (dr. inţ.), semnare, etapa facultativă a încheierii tratatelor, care constă în semnarea cu menţiunea ad referendum a unui tratat de către reprezentanţii părţilor prezente la negociere, în vederea fixării cu caracter provizoriu a textului convenit sau adoptat în urma negocierii

Ad referendum (lat.), pentru a-şi exprima părerea

Ad rem (lat.), la obiect, precis, categoric

Ad substantiam (lat.), pentru substanţă

Ad. val. (ad valorem) (abrev. eng.), în raport cu valoarea

Aditivi alimentari (dr. com.), orice substanţă care în mod normal nu este consumată ca aliment în sine şi care nu este utilizată ca ingredient alimentar caracteristic, având sau neavând o valoare nutritivă, care, adăugată intenţionat în produsele alimentare în scopuri tehnologice pe parcursul procesului de fabricare, prelucrare, preparare, tratament, ambalare, transport sau depozitare a unor asemenea produse alimentare, devine sau poate deveni ea însăşi ori prin derivaţii săi, direct sau indirect, o componentă a acestor produse alimentare

Administrarea riscurilor semnificative (dr. bancar), proces focalizat pe analiza profilului de risc, în vederea maximizării raportului dintre risc şi profit în diferite domenii de activitate ale unei instituţii de credit

Administratia bonorum suorum (lat.), administrarea bunurilor lor

Administration centrale (fr.), sediu central

Administrations douanières (fr.), autorităţi vamale; autorităţi competente, printre altele, şi pentru aplicarea legislaţiei vamale

Administrative document (eng.), document administrativ

Administrator (dr. asig. soc.), o societate pe acţiuni constituită în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei comerciale şi cu prevederile prezentei legi, care are ca obiect exclusiv de activitate colectarea, administrarea şi investirea resurselor financiare ale unui fond de pensii ocupaţionale, precum şi plata pensiilor ocupaţionale

Administrator (info.), persoană responsabilă de întreţinerea, buna funcţionare, securitatea şi remedierea problemelor atât la nivel de sistem de calcul cât şi la nivel de reţea

Administratorul judiciar (dr.com.), persoana fizică sau juridică, practician în insolvenţă, autorizat în condiţiile legii, desemnat să exercite atribuţiile în perioada de observaţie şi pe durata procedurii de reorganizare;

Administratorul special (dr.com.), reprezentantul desemnat de adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor debitorului, persoană juridică, să efectueze în numele şi pe seama acestuia actele de administrare necesare în perioadele de procedură când debitorului i se permite să-şi administreze activitatea şi să le reprezinte interesele în procedură pe perioada în care debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare. Adunarea generală a acţionarilor, asociaţilor sau membrilor persoanei juridice va fi convocată de administratorul judiciar ori de lichidator, pentru desemnarea administratorului special, în termen de maximum 20 de zile de la deschiderea procedurii sau, după caz, de la ridicarea dreptului debitorului de a-şi administra averea. Adunarea generală va fi prezidată de administratorul judiciar sau de lichidator, după caz;

Administraţia Naţională „Apele Române”, http://www.rowater.ro

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, http://www.anrs.ro

Administraţia Prezidenţială, adresa: Palatul Cotroceni, Bulevardul Geniului, nr. 1-3, Bucureşti, 021-4100581, 021-4101199, fax 021-3121179, www.presidency.ro

Admission temporaire (fr.), admitere temporară

Admy (Admiralty) (abrev. eng.), amiralitate

Adobe (info.), mare companie producătoare de software, cunoscută înde­osebi pentru pro­gramele destinate graficii şi editării video la nivel profesional

Adoptat (dr. fam.), persoana care a fost sau urmează să fie adoptată în condiţiile legii

Adoptator (dr. fam.), persoana care a adoptat sau doreşte să adopte, în condiţiile legii

Adopţia (dr. civ.), operaţiunea juridică prin care se creează legătura de filiaţie între adoptator şi adoptat, precum şi legături de rudenie între adoptat şi rudele adoptatorului.

Advance fixing certificate (eng.), certificat de fixare în avans

Adware (info.), program destinat afişării unor bannere, bazat de regulă pe monitorizarea activităţilor derulate de utilizator pe internet. Nu se multiplică. În mod frecvent, adware-ul conţine şi un spyware, pentru a se adapta la preferinţele utilizatorului. Este conţinut cu precădere de versiunile gratuite ale unor programe

Aedificia solo cohaerent (lat.), solul ţine imobilul

Aedificium solo cedit et jus soli sequitur (lat.), edificiul se încorporează în sol şi urmează dreptul solului

AELS (abrev.), Asociaţia Europeană a Liberului Schimb

Aegroto dum anima est, spes est (lat.), cât timp bolnavul suflă, mai este speranţă

Aeroport coordonat (dr. aer.), orice aeroport unde, pentru a putea ateriza sau decola, unui transportator aerian sau oricărui alt operator de aeronave trebuie să îi fie alocat un slot de către un coordonator, cu excepţia zborurilor de stat, a aterizărilor de urgenţă şi a zborurilor umanitare

Aeroport cu programe de operare facilitate (dr. aer.), un aeroport unde există potenţial de apariţie a limitărilor de capacitate în anumite perioade ale zilei, săptămânii sau anului, rezolvabile prin cooperare voluntară între transportatorii aerieni şi unde a fost numit un facilitator de programe de operare în scopul facilitării operării transportatorilor aerieni existenţi sau a celor care intenţionează să opereze pe acel aeroport

Aes alienum est onus universi patrimonii, non certarum rerum (lat.), datoriile sunt o sarcină a universalităţii patrimoniului, nu a unor bunuri determinate

Aetatis suae (lat.), la vârsta de

Affaire civile (fr.), cauză civilă

Affaire classee (fr.), cauză clasată

Affaire en cours (fr.), cauză pe rolul instanţei

Affaire penale (fr.), cauză penală

Affectus societatis (lat.), dorinţa/intenţia de a forma o societate

Affidavit (dr. amer.), declaraţie sub jurământ a poliţistului, fără a-şi dezvălui informatorul, pentru a efectua arestarea, pentru indicii materiale sau raţiuni articulate şi convenabile

Affirmans probet (lat.), cel ce afirmă trebuie să şi dovedească

Agcy (agency) (abrev. eng.), agenţie

Agent diplomatic (dr. diplom.) şeful misiunii sau un membru al personalului diplomatic al misiunii

Agent public (dr. inţ. pbl.), orice persoană care deţine un mandat legislativ, executiv, administrativ sau judiciar al unui stat parte, care a fost numită ori aleasă, cu titlu permanent sau temporar, care este remunerată ori neremunerată, şi oricare ar fi nivelul său ierarhic; sau orice persoană care exercită o funcţie publică, inclusiv pentru un organism public sau o întreprindere publică, ori care prestează un serviciu public, aşa cum aceşti termeni sunt definiţi în dreptul intern al statului parte şi aplicaţi în domeniul pertinent al dreptului acestui stat; sau orice persoană definită ca „agent public” în dreptul intern al unui stat parte

Agenţia Domeniilor Statului, http://www.domeniilestatului.ro/

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, http://www.anfp-map.ro/

Agenţia Naţională de Control al Exporturilor Strategice şi al Interzicerii Armelor Chimice, http://www.ancesiac.ro

Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, http://www.mimmc.ro

Agenţia Naţională pentru Locuinţe, http://www.anl.ro

Agenţia pentru Strategii Guvernamentale, http://www.publicinfo.ro

Agenţia Romana pentru Investiţii Străine, http://www.arisinvest.ro/

Agenţia Română pentru Conservarea Energiei, http://www.arceonline.ro/

Agenţia Spaţială Română, http://www.rosa.ro/

AGETAC (accord général sur les tarifs douaniers et le commerce) (fr.), Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT)

Agir en son nom propre et pour son propre compte (fr.), a acţiona în nume propriu şi pe seama sa

AGP (Accelerated Graphic Port) (info.), magistrală destinată exclusiv plăcilor video cu accelerare 3D ce oferă un transfer mai mare de informaţii dar şi o legătură directă cu memoria sistemului

Agricultural levies (eng.), taxe agricole

Agt. (against) (abrev. eng.), împotriva, contra

Agt. (agent) (abrev. eng.), agent

AI (Artificial Intelligence) (info.), inteligenţă artificială, realizată printr-un program ce poate lua decizii fără intervenţia omului, bazate pe situaţii prevăzute

Aide memoire (dr. inţ.), document diplomatic în formă prescurtată, date tehnice, statistice, biografice, rezumat al unei convenţii, fără semnătură sau ştampilă

Airspace (eng.), spaţiu aerian

Aktiver Veredelungsverkehr (germ.), regim de perfecţionare activă

Alea iacta est (lat.), zarurile au fost aruncate

Alfa vital (arh.), alfabetic

Algoritm (info.), secvenţă finită de paşi necesară pentru rezolvarea unei probleme

Alias (lat.), altfel; altminteri

Alibi (lat.), în altă parte

Alienare videtur qui patitur usucapi (lat.), acela care lasă să i se prescrie un drept, este considerat că l-a înstrăinat

Alieni iuris (lat.), sub autoritatea altuia

Aliment (dr. com.), produs alimentar, orice produs sau substanţă, indiferent dacă este procesat integral, parţial sau neprocesat, destinat consumului uman ori preconizat a fi destinat consumului uman. Alimentele includ şi băuturile, guma de mestecat şi orice altă substanţă, inclusiv apa încorporată intenţionat în alimente în timpul producerii, pregătirii sau tratării acestora. În noţiunea de aliment nu se includ hrana pentru animale, animalele vii, în afara cazului în care acestea sunt destinate a fi procesate în vederea punerii pe piaţă a produselor destinate consumului uman, plantele înaintea recoltării, produsele medicinale, produsele cosmetice, tutunul şi produsele din tutun, substanţele narcotice şi psihotrope, reziduurile şi contaminanţii

Aliş veriş (arh.), afacere

Aliud est mentiri, aliud est dicere mendacium (lat.), alta este a minţi şi alta a spune un neadevăr, fiind de bună credinţă

Allegans fortuitum casum illum tenetur probare (lat.), acela care invocă un caz fortuit, este ţinut a-l proba

Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen (germ.), Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT)

Alma mater (lat.), mamă hrănitoare; universitate

Alter ego (lat.), celălalt eu

Alteri ne feceris quod tibi fieri non vis (lat.), nu fă altuia ceea ce vrei să nu ţi se facă ţie

Alteri stipulari nemo potest (lat.), nimeni nu poate stipula pentru altul

Alternative Transaktionswerte (germ.), valori de substituţie

Alterum non laedere (lat.), a nu vătăma pe altul

Alterum Non Lœdere (lat.), a nu răni pe alţii

ALU (Arithmetic and Logic Unit) (info.), unitate aritmetică şi logică, parte a microprocesorului responsabilă cu prelucrarea funcţiilor aritmetice şi logice

Alumnus/Alumna (lat.), elev/elevă

Ambulant (dr. com.), activitatea de comercializare realizată în rulote, standuri, chioşcuri, de obicei mobile, în zone publice special amenajate şi/sau la domiciliul/locul de muncă al consumatorului

Ambulantoria est voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum (lat.), voinţa testatorului poate fi schimbată până în ultima clipă a vieţii lui

Amende de composition (fr.), hotărâre, ordonanţă penală

Amended decision (eng.), decizie modificată

Amended rates (eng.), cursuri de schimb modificate

Amendment (of the particulars of a declaration) (eng.), rectificare (pentru modificarea datelor declaraţiei)

Amicus curiae (lat.), prieten al Curţii; consilier sau persoană ce poate obţine favoruri ale unor persoane influente (Curtea Romană)

Amicus Plato, sed magis amica veritas (lat.), Mi-e prieten Platon, dar mai prieten adevărul

Amor patriæ nostra lex (lat.), Iubirea patriei este legea noastră

Amor vincit omnia (lat.), dragostea cucereşte tot

Amortizarea, proces financiar prin care o parte din valoarea imobilizările corporale, pe măsura utilizării lor, se transmite asupra produselor fabricate.

Amptspflicht (germ.), îndatorire de serviciu

Amtliches Muster (germ.), model oficial (al formularului)

Anafora (arh. grec.), referat, raport, adresă

Analogic (C. civ.), proporţional

Angajament de audit (dr. bancar), activitate constând într-o examinare obiectivă a modului de realizare a administrării riscurilor, sistemului de control intern şi proceselor de conducere ale instituţiilor de credit, în scopul furnizării unei asigurări rezonabile că acestea funcţionează corespunzător şi vor permite atingerea obiectivelor instituţiilor de credit, precum şi în scopul formulării unor recomandări de îmbunătăţire a activităţii acestora

Angajat consular (dr. consular), orice persoană angajată în serviciile administrative sau tehnice ale unui post consular

Angajator (dr. asig. soc.), persoana fizică sau juridică, care poate, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă sau organizaţii patronale constituite potrivit legii

Angeklagte (germ.), acuzat

Animo iniuriandi (lat.), cu intenţia de a vătăma

Animo retinur possessio (lat.), posesia se păstrează prin intenţie

Animo sibi habendi (lat.), cu dorinţa de a avea pentru sine

Animus belligerandi (dr. inţ. lat.), intenţia de a purta război

Animus debellandi (dr. inţ. lat.), intenţia de a pune capăt, prin război, existenţei statului inamic

Animus detinendi (lat.), cu dorinţa de a deţine

Animus domini (dr. inţ., lat.), intenţia de a fi stăpân

Animus donandi (lat.), intenţia de a dărui/intenţie liberală

Animus novandi (lat.), cu gândul de a nova

Animus occupandi (dr. inţ., lat.), intenţia de a ocupa

Animus possidendi (lat.), intenţia de a poseda

Animus rem sibi habendi (lat.), intenţia de a poseda

Anklager (germ.), acuzator

Anmelder (germ.), declarant

Anmeldevordruck (germ.), formular de declaraţie

Anmeldung zum Versandverfahren (germ.), declaraţie de tranzit

Anmeldung zum zollrechtlich freien Verkehr (germ.), declaraţie de punere în liberă circulaţie

Anmeldung zur Ausfuhr (germ.), declaraţie de export

Anmeldung zur vorübergehenden Verwendung (germ.), declaraţie de admitere temporară

Annahme der Anmeldung (germ.), acceptarea declaraţiei

Anni cvrrentis (A.c.) (lat.), Anul curent; în curs

Anno Domini (A.D.) (lat.), în anul Domnului, indică data scursă de la tradiţionala naştere a lui Isus

Anno urbis conditae (A.U.C.) (lat.), în anul fondării oraşului (Roma)

Annuit Cœptis (lat.), El (Dumnezeu) a fost de acord cu sarcina noastră

Annulation de la décision (fr.), anularea deciziei

Annulled decision (eng.), decizie anulată

Annulment of the decision (eng.), anularea deciziei

Annus horribilis (lat.), un an oribil, expresie folosită de regina Elizabeth a II-a pentru a descrie anul 1992

Annus incoeptus habetur pro completo (lat.), anul început este considerat complet

Anspruchverzicht (germ.), desistarea acţiunii – element material al infracţiunii

Antantă (dr. inţ.), tratat, înţelegere

Ante bellum (lat.), înainte de război – aşa cum a fost înainte de război

Ante Christvm (a.Chr.) (lat.), Înainte de Cristos

Ante cibum (a.c.) (lat.), înainte de mese – termen medical

Ante litteram (lat.), înainte de literă – folosit după o expresie ce descrie ceva ce a existat înainte ca acea expresie să fie introdusă sau cunoscută

Ante meridiem (a.m.) (lat.), ante meridian; înainte de prânz, perioada de la miezul nopţii până prânz

Ante prandium (a.p.) (lat.), înainte de prânz – înainte de masă, folosit în reţete medicale

Antrag auf Ungültigerklärung der Anmeldung (germ.), cerere de invalidare a declaraţiei

Aoguum est ut fraus in suum auctorem retrogueatur (lat.), frauda trebuie să se întoarcă contra celui care a comis-o

Apaduce (C. civ.), apeduct

APCE (abrev.), Comisia pentru afaceri juridice a adunării parlamentare a Consiliului Europei

Apel (comunicaţii), conexiunea stabilită prin intermediul unui serviciu de telefonie destinat publicului, care permite comunicarea bidirecţională în timp real

API (Application Programming Interface) (info.), Interfaţă de Programare a Aplicaţiilor, standard folosit în programare ce permite compatibilitatea unui program cu o altă aplicaţie

Appeals system (customs) (eng.), sistemul căii de atac (în domeniul vamal)

Apple Computer Corporation (info.), companie producătoare de computere personale fondată în 1975, ce rulează pe un sistem de operare propriu, destinate în special aplicaţiilor de tip office şi multimedia

Applet (info.), program de mici dimensiuni cu caracter utilitar

Application correcte de la réglementation douanière (fr.), aplicarea corectă a legislaţiei vamale

Application des droits légalement dus (fr.), aplicarea drepturilor legal datorate

Apurer un régime (fr.), a încheia un regim

Aqua fortis (lat.), apă dură

Aqua vitæ (lat.), apa vieţii

Aquila non capit muscas (lat.), vulturul nu prinde muste

Arbiter elegantiarum (lat.), judecătorul eleganţei

Arbitraj (dr. inţ.), reglementarea litigiilor nu numai de către arbitrii numiţi pentru cazuri determinate (arbitraj ad-hoc), ci şi de către instituţii permanente de arbitraj

Arbitrary value (eng.), valoare arbitrară

Arbitru (dr. inţ.), o persoană care, având în vedere un acord de arbitraj, este chemată să ia o decizie care obligă din punct de vedere juridic cu privire la un litigiu care îi este prezentat chiar de către părţile acestui acord.

Archive (info.), arhivă, colecţie de informaţii compresate cu ajutorul unui algoritm de compresie pentru a ocupa mai puţin spaţiu

Arhitectură (info.), design-ul logic al unui circuit, periferic, sistem sau reţea

Arhive consulare (dr. consular), cuprinde toate hârtiile documentele, corespondenţa, cărţile, filmele, benzile de magnetofon şi registrele postului consular, precum şi materialul de cifru, fişierele şi mobilierul destinate să le protejeze şi să le păstreze

Armă (dr. pen.), orice dispozitiv a cărui funcţionare determină aruncarea unuia sau ai multor proiectile, substanţe explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori împrăştierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, în măsura în care se regăseşte în lege

Armă automată (dr. inţ.), o armă care poate trage rafale de fiecare dată când este acţionat trăgaciul

Armă cu foc (dr. inţ.), o armă a cărei ţeavă sau ale cărei ţevi trebuie să fie încărcate înaintea fiecărui foc

Armă cu repetiţie (dr. inţ.), o armă la care, pe lângă trăgaci, trebuie să fie manipulat un mecanism de fiecare dată când se foloseşte arma

Armă de foc (dr. inţ.), fiecare obiect care este conceput sau adaptat, pentru a servi ca armă prin care un plumb, un glonţ ori un alt proiectil sau o substanţă nocivă gazoasă, lichidă ori în altă stare poate fi descărcată cu ajutorul unei presiuni explozive, gazoase sau atmosferice sau prin intermediul altor agenţi propulsori: arme automate; arme scurte semiautomate sau cu repetiţie ori cu un singur foc; arme lungi semiautomate sau cu repetiţie cu cel puţin o ţeavă ghintuită; arme lungi cu un foc, cu cel puţin o ţeavă ghintuită; arme lungi semiautomate sau cu repetiţie, doar cu ţeavă (ţevi) lisă (lise); lansator de rachete portative; orice armă sau alt instrument astfel conceput încât să cauzeze un pericol pentru viaţa sau sănătatea persoanelor, prin proiectarea substanţelor stupefiante, toxice şi corosive; lansator de flăcări destinat atacului sau apărării; arme lungi cu un foc, doar cu ţeavă (ţevi) lisă (lise); arme lungi cu propulsare cu gaz; arme scurte cu propulsare cu gaz; arme lungi cu propulsare cu aer comprimat; arme scurte cu propulsare cu aer comprimat; arme care trag proiectile propulsate doar printr-un resort, cu condiţia să fie exclus din această definiţie fiecare obiect care ar fi altfel inclus aici, dar care: a fost făcut definitiv impropriu utilizării; nu este supus, în ţara de provenienţă, controlului datorită puterii sale reduse; este conceput în scopuri de alarmă, de semnalizare, de salvare, de sacrificare de animale, de vânătoare sau de pescuit cu harpon ori destinat unor scopuri industriale sau tehnice, cu condiţia ca acesta să nu poată fi folosit decât în aceste scopuri precise; nu este supus, în ţara de provenienţă, unui control datorită, vechimii sale. Mecanismul de propulsare, camera, butoiaşul sau ţeava fiecărui obiect inclus mai sus. Fiecare muniţie expres destinată a fi descărcată printr-un obiect de mai sus sau orice substanţă sau materie expres destinată a fi descărcată. Telescoapele far sau telescoapele cu amplificator electronic pentru lumină infraroşie sau lumină reziduară, cu condiţia să fie destinate montării pe un obiect de mai sus. Un amortizor destinat a fi montat pe un obiect cuprins mai sus. Orice grenadă, bombă sau alt proiectil ce conţine un dispozitiv exploziv sau incendiar

Armă de foc (dr. pen.), arma al cărei principiu de funcţionare are la bază forţa de expansiune dirijată a gazelor provenite din detonarea unei capse ori prin arderea unei încărcături sunt asimilate armelor de foc şi ansamblurile, subansamblurile şi dispozitivele care se pot constitui şi pot funcţiona ca arme de foc

Armă lungă (dr. inţ.), o armă a cărei ţeavă depăşeşte 30 cm sau a cărei lungime totală depăşeşte 60 cm

Armă scurtă (dr. inţ.), o armă a cărei ţeavă nu depăşeşte 30 cm sau a cărei lungime totală nu depăşeşte 60 cm

Armă semiautomată (dr. inţ.), o armă care trage un proiectil de fiecare dată când este acţionat trăgaciul

Arme (dr. pen.), piesele, instrumentele sau dispozitivele declarate astfel prin dispoziţii legale; sunt asimilate armelor orice alte obiecte de natură a putea fi folosite ca arme şi care au fost întrebuinţate pentru atac

Arme cu aer comprimat sau gaze sub presiune (dr. pen.), arme care, pentru aruncarea proiectilului, folosesc forţa de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-o butelie recipient

Arme cu destinaţie industrială (dr. pen.), arme de foc utilitare, semiautomate, destinate unui scop industrial de uz civil şi care au aparenţa unei arme de foc automate

Arme cu tranchilizante (dr. pen.), arme utilitare destinate imobilizării animalelor prin injectarea de substanţe tranchilizante

Arme de apărare şi pază (dr. pen.), arme de foc scurte, omologate sau recunoscute în condiţiile prevăzute de lege, destinate să asigure apărarea vieţii, integrităţii şi libertăţii persoanelor fizice, precum şi bunurilor aparţinând persoanelor fizice sau juridice

Arme de asomare (dr. pen.), arme utilitare, folosite pentru imobilizarea animalelor, prin supunerea acestora la un şoc mecanic, în scopul sacrificării ulterioare

Arme de autoapărare (dr. pen.), arme neletale scurte, special confecţionate pentru a împrăştia gaze nocive, iritante, de neutralizare şi proiectile din cauciuc, în scop de autoapărare

Arme de colecţie (dr. pen.), armele destinate a fi piese de muzeu, precum şi armele aflate sau nu în stare de funcţionare, care constituie rarităţi sau care au valoare istorică, artistică, ştiinţifică, documentară sau sentimentală deosebită

Arme de foc automate (dr. pen.), arme de foc care, după fiecare cartuş tras, se reîncarcă automat şi trag o serie de mai multe cartuşe prin apăsarea continuă pe trăgaci

Arme de panoplie (dr. pen.), arme de foc devenite nefuncţionale ca urmare a transformării lor de către un armurier autorizat

Arme de recuzită (dr. pen.), arme special confecţionate, fabricate sau devenite inofensive ca urmare a modificării lor de către un armurier autorizat, necesare activităţii instituţiilor specializate în domeniul artistic

Arme de tir (dr. pen.), arme destinate practicării tirului sportiv, omologate sau recunoscute în condiţiile prevăzute de lege

Arme de vânătoare (dr. pen.), arme destinate practicării vânătorii, cu una sau mai multe ţevi, care folosesc muniţie cu glonţ sau/şi cu alice, omologate sau recunoscute în condiţiile prevăzute de lege

Arme utilitare (dr. pen.), arme destinate să asigure desfăşurarea corespunzătoare a unor activităţi din domeniile industrial, agricol, piscicol, medico-veterinar, al protecţiei mediului şi protecţiei împotriva dăunătorilor, precum şi desfăşurarea de către societăţile specializate de pază a activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor sau a transporturilor unor valori importante

Arme vechi (dr. pen.), arme letale produse înainte de anul 1877 sau reproduceri ale acestora, destinate să fie păstrate în colecţii

Armurier (tehnic), orice persoană juridică autorizată, în condiţiile prezentei legi, să desfăşoare operaţiuni cu arme şi muniţii

Ars gratia artis (lat.), arta de dragul artei

Ars longa, vita brevis (lat.), Arta este lungă, viaţa este scurtă

Art und Beschaffenheit (germ.), tipul şi natura (mărfurilor)

Artilerie (dr. militar), sistemele de mare calibru capabile să lovească obiective terestre, în primul rând prin executarea de foc indirect. Asemenea sisteme de artilerie asigură sprijinul de bază cu foc indirect pentru formaţiunile de arme întrunite

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) (info.), acronim pentru Codul Standard American pentru Interschimbarea Informaţiilor, standard pentru reprezentarea caracterelor alfanumerice sub formă de coduri binare

Asinus asinorum in saecula saeculorum (lat.), tâmpitul tâmpiţilor în secolul secolelor; cel mai mare tâmpit ce a existat vreodată

Asociaţie contractantă (dr. admin.), asociaţia constituită prin convenţie civilă, între două sau mai multe autorităţi contractante, fără a se constitui o nouă persoană juridică, în scopul atribuirii, în comun, a unui contract de achiziţie publică

Asociaţie de societăţi cooperative (dr. coop.), persoană juridică fără scop patrimonial constituită de către societăţi cooperative de aceeaşi formă sau de forme diferite în scopul reprezentării intereselor membrilor asociaţi, conform prevederilor prezentei legi

Assistant public prosecutor (eng.), procuror adjunct (Marea Britanie)

Astensione (it.), abţinere

AT (info.), standard conceput de IBM pentru construcţia calculatoarelor şi pentru conectarea diverselor echipamente

ATA carnet (eng.), carnet ATA

ATA Convention (eng.), Convenţia ATA

ATA-Übereinkommen (germ.), Convenţia ATA

ATTN (attention) (abrev. eng.), atenţie

Auctor meus is est quo ius in me transit (lat.), autorul meu este acela de la care derivă dreptul meu

Audaces fortuna iuvat (lat.), Norocul îl favorizează pe curajos

Audentis fortuna iuvat (ori audentes fortuna iuvat) (lat.), norocul îi favorizează pe cei curajoşi

Audiatur et altera pars (lat.), să fie ascultată şi cealaltă parte; dreptul fiecăruia de a se apăra; cine înţelege cealaltă parte

Audiere provizorie (sport), audiere ce are loc imediat după primirea unui rezultat pozitiv la controlul doping, efectuată de comisia antidoping a federaţiei sportive naţionale, şi care precede audierea propriu-zisă

Audit intern (dr. bancar), activitate independentă, destinată îmbunătăţirii activităţii instituţiilor de credit, fie prin îndeplinirea unor angajamente de audit, fie prin acordarea unor servicii de consultanţă structurilor/entităţilor auditate

AUE (abrev.), Actul Unic European

Auf dem Landweg (germ.), pe cale terestră

Auf dem Luftweg (germ.), pe calea aerului

Auf dem Seeweg (germ.), pe cale maritimă

Aufgabe zugunsten der Staatskasse (germ.), abandon în favoarea bugetului statului

Aufhebung der entscheidung (germ.), anularea deciziei

Aufrichtigkeit (germ.), bună credinţă

Aufschub der Vollstreckung (germ.), suspendarea executării pedepsei

Auftrag, Bestellung (germ.), comisie

Auftrag, Mandat, Vollmacht (germ.), mandat emis de o autoritate judiciară

Aurea mediocritas (lat.), scopul de aur; expresie folosită de Horaţiu pentru a descrie o situaţie mediocră, dar care asigură liniştea, preferabilă oricărei alteia

Auri sacra fames (lat.), sete mizerabilă de aur

Auribus tenere lupum (lat.), a lua lupul de urechi

Ausfuhr von Waren (germ.), export de mărfuri

Ausfuhrabgaben (germ.), drepturi de export

Ausfuhrende Gewalt (germ.), putere executivă

Ausfuhrerstattung (germ.), restituire la export

Ausfuhrlizenz (germ.), certificat de export

Ausfuhrzollschuld (germ.), datorie vamală la export

Ausgesetzte Einfuhrzölle (germ.), exonerare de drepturi de import

Ausgesetzte Zollsätze bei der Einfuhr (germ.), exonerare de drepturi de import

Ausschußverfahren (germ.), procedura comitetului

Ausspruch (germ.), sentinţă

Avt – avt (lat.), Ori, ori

Avt Caesar aut nihil (lat.), Cezar sau nimic

Avt ex toto svmendvm, avt ex toto reficiendvm (lat.), mărturisirea judiciară trebuie luată ca bună în întregul ei sau respinsă în totul

Avt vincere avt mori (lat.), Ori cucereşti ori mori

Authorization to use the inward processing procedure (eng.), autorizaţie de perfecţionare activă

Autonome Aussetzungsmaßnahmen (germ.), măsuri autonome de suspendare

Autonomie locală (dr. constit.), dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice

Autonomous suspensive measures (eng.), măsuri autonome de suspendare

Autor (C. civ., arh.), vânzător

Autorisation de perfectionnement actif (fr.), autorizaţie de perfecţionare activă

Autoritate (dr. mării), autoritatea internaţională pentru fundul mărilor şi oceanelor

Autoritate vamală (dr. vamal), autoritate învestită pentru aplicarea reglementărilor vamale

Autoritatea Naţională de Control, http://www.control.ro

Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii, http://www.anrc.ro

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru serviciile publice de gospodărie comunală, http://www.anrsc.ro/

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, http://www.anph.ro/

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, http://www.anpc.ro/

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, http://www.copii.ro/

Autoritatea Navală Română, http://www.rna.ro

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, http://www.avas.gov.ro

Autoritatea publică (dr. admin.), orice organ de stat sau al unităţilor administrativ-teritoriale care acţionează, în regim de putere publică, pentru satisfacerea unui interes public; sunt asimilate autorităţilor publice, în sensul prezentei legi, persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public

Autoritatea Rutieră RomânăA.R.R., organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pentru transportul rutier, desemnat să asigure, în principal:

a) inspecţia şi controlul, în trafic şi la sediul operatorilor de transport şi al întreprinderilor, privind îndeplinirea condiţiilor de efectuare a transporturilor rutiere şi activităţilor conexe acestora;

b) inspecţia şi controlul respectării reglementărilor interne şi internaţionale privind condiţiile de acces la activitatea de transport rutier, de siguranţă a transporturilor rutiere şi de protecţie a mediului;

c) acordarea de licenţe de transport şi certificate de transport în cont propriu operatorilor de transport rutier şi întreprinderilor, precum şi eliberarea de licenţe pentru activităţi conexe transportului rutier;

d) autorizarea şcolilor de conducători auto;

e) activitatea de registru pentru operatorii de transport şi întreprinderi;

f) acordarea certificatelor de pregătire profesională a personalului cu funcţii care concură la siguranţa rutieră;

g) punerea în aplicare a normelor tehnice şi a reglementărilor specifice transporturilor rutiere, pe baza împuternicirii date de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.

Autorităţi cu competenţe în gestionarea fondurilor europene – Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial Mediu, Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial Transport, Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice, Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, Autoritatea de management pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică, Autoritatea de management pentru Programul operaţional regional, Autoritatea de management pentru Programul operaţional Dezvoltarea capacităţii administrative, Ministerul Finanţelor Publice prin Autoritatea de management ex-ISPA şi Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură, Autoritatea de management pentru Programul naţional de dezvoltare rurală, Autoritatea comună de management pentru Programul operaţional comun Bazinul Mării Negre, Autoritatea de management pentru Programul de cooperare transfrontalieră România – Bulgaria, Autoritatea de management pentru Programul IPA de cooperare transfrontalieră România – Serbia, Autoritatea naţională pentru Programul de cooperare transfrontalieră ENPI Ungaria – Slovacia – România – Ucraina, Autoritatea naţională pentru Programul de cooperare transnaţională Sud-Estul Europei, Autoritatea naţională pentru Programul de cooperare transnaţională Europa Centrală 2007 – 2013, Autoritatea naţională pentru Programul de cooperare interregională INTERREG IVC, Autoritatea naţională pentru Programul pentru reţeaua de dezvoltare urbană URBACT II, Autoritatea naţională pentru Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria – România, Autoritatea naţională pentru Programul INTERACT II, Autoritatea naţională pentru Programul ESPON 2013, Ministerul Finanţelor Publice prin Unitatea naţională de coordonare (Direcţia generală pregătire ECOFIN şi asistenţă comunitară) pentru Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale din cadrul Uniunii Europene extinse, Autoritatea comună de management pentru Programul operaţional comun România – Ucraina – Republica Moldova, Autoritatea de management pentru Programul operaţional pentru pescuit, Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Direcţia generală afaceri europene şi relaţii internaţionale pentru Programul general Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii, alte instituţii/structuri cu rol de autoritate de management sau asimilate acestora, precum şi alte autorităţi naţionale cu competenţe în programele gestionate de Comisia Europeană în sistem centralizat;

Autorizare bugetară permanentă (dr. bancar), autorizarea Guvernului de a majora, în situaţii excepţionale, prevederile bugetare din bugetul de stat aferente plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente datoriei publice prin diminuarea corespunzătoare a prevederilor bugetare de la alte capitole bugetare

Autorizaţie de transfer fără acord prealabil (dr. inţ.), document eliberat de autorităţile române competente, prin care se permite unui armurier să efectueze, pentru o anumită perioadă de timp, operaţiuni de transfer al armelor şi muniţiilor de pe teritoriul României către un armurier stabilit într-un stat membru al Uniunii Europene, în care nu este necesar un acord prealabil al autorităţilor competente pentru fiecare operaţiune în parte sau, după caz, pentru tipurile de arme care fac obiectul transferului

Autorităţi de certificare – Autoritatea de Certificare şi Plată în cazul programelor finanţate din instrumente structurale şi din Fondul european pentru pescuit, precum şi pentru Programul Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European, Organismul de coordonare pentru programele finanţate din fonduri pentru sprijinirea politicii agricole comune şi Ministerul Finanţelor Publice prin Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE pentru Programul de cooperare româno-elveţian vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Direcţia generală financiară pentru Programul general Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii, alte structuri cu rol de certificare în conformitate cu deciziile de instituire a sistemelor de management şi control/cu deciziile de aprobare a programelor/fondurilor

Av. (average) (abrev. eng.), avarie; medie

Avarie (fr.), prejudiciu

Avarus ipse miseriae causa est suae (lat.), Avarul este cauza propriei lui mizerii

Ave atque vale (lat.), salut şi bun rămas

Ave Cæsar morituri te salutant! (lat.), Să trăieşti Cezar, cei care se duc la moarte te salută!

Aviaţie de afaceri (dr.aer.), acel sector al aviaţiei generale care priveşte operarea sau utilizarea unor aeronave de către agenţi economici pentru transportul de pasageri ori bunuri ca mijloc de asistenţă pentru desfăşurarea obiectului lor de activitate, în cazul în care aeronavele sunt operate pentru scopuri considerate în general ca nefiind contractabile de către public şi sunt pilotate de către persoane care deţin cel puţin o licenţă valabilă de pilot comercial pentru zbor instrumental

Avion de luptă (dr. militar), aparat de zbor cu aripă fixă sau aripă cu geometrie variabilă, înarmat şi echipat pentru lovirea ţintelor prin folosirea rachetelor dirijate, proiectilelor reactive nedirijate, bombelor, mitralierelor, tunurilor sau altor arme de distrugere, precum şi orice model sau variantă a unui astfel de aparat de zbor, care îndeplineşte alte funcţii militare, cum ar fi lupta electronică sau cercetarea. Termenul avion de luptă nu include avioanele de antrenament primar

Avis de contravention (Geneve, Vaud Elveţia) (fr.), ordonanţă penală

Avocatul Poporului, adresa: Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 3-5, sector 1, Bucureşti, 021-2315005, http://www.avp.ro

Avoidance (eng.), evaziune fiscală

Avoir sa résidence normale (fr.), a avea reşedinţa obişnuită


B


B.\V. (bonded warehouse) (abrev. eng.), antrepozit vamal

B.c.; b/c (bulk cargo) (abrev. eng.), încărcătură în vrac

B.D.H. (abrev.), Bulletin des droits de l’homme (Luxembourg)

B.d.i. (both days inclusive) (abrev. eng.), ambele zile inclusiv

B.E.; b.ex. (bill of exchange) (abrev. eng.), cambie, poliţă

B.t. (berth terms) (abrev. eng.), condiţii de linie

B.Y.B.I.L. (abrev.), British Year Book of International Law

B/D (bar draft) (abrev. eng.), adâncimea barei

B/G. (bonded goods) (abrev. eng.), mărfuri în vamă; mărfuri

B/L.; B/Ldg; blading (bill of lading) (abrev. eng.), conasa

B/S. (bill of sale) (abrev. eng.), act de vânzare; (bill of store) (abrev. eng.), permisie de reimport

B/St (bill of sight) (abrev. eng.), act de revizie vamală specială

BA (British Admiralty) (abrev. eng.), Amiralitatea britanică

Backdoor (info.), program care oferă în secret accesul la un sistem şi este utilizat adesea pentru evitarea sistemelor de securitate. Nu infectează fişiere gazdă, dar modifică anumiţi regiştri. De regulă, sunt infiltraţi cu ajutorul unor Troieni. Odată ajunşi în sistem, deschid un port (cale de acces în/din computer) prin care sistemul poate fi penetrat ulterior. Frecvent folositi de către hackeri. Cale secretă. (o secvenţă de comenzi într-un program) folosită pentru a obţine accesul către un program sau serviciu on-line. Backdoor-ul este integrat în software de către programatorul iniţial pentru a obţine un acces special către anumite funcţii particulare

Backup (info.), operaţie ce constă în efectuarea uneia sau mai multor copii de siguranţă, a unor informaţii, pe suporturi diferite de stocare

Bandwidth (info.), lărgime de bandă, măsoară cantitatea de informaţii transmise printr-un canal de comunicaţie

Bank cheque (eng.), cec, bilet de bancă

Bank of issue (eng.), bancă emitentă

Bankbruch, Bankrott (germ.), fraudă bancară

Bankruptcy (eng.), fraudă bancară

Bankruptcy, failure (eng.), faliment

Banksceck (germ.), cec, bilet de bancă

Banner (info.), imagine de mici dimensiuni plasată în cadrul unei pagini web folosită pentru afişarea unor reclame, anunţuri sau alte informaţii

Banque d’emission (eng.), bancă emitentă

Banqueroute (fr.), fraudă bancară

Barba non facit philosophum (lat.), Barba nu te face filosof

BASIC (Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code) (info.), limbaj de programare de nivel înalt elaborat de către Microsoft

Batonnier (fr.), preşedintele baroului

Baud (info.), Unitate de măsură care arată rata cu care se modifică un semnal transmis pe secundă; viteza liniei este de un baud dacă starea liniei se schimbă o dată pe secundă (cuvântul este derivat din numele francezului J.M.E. Baudot (1845-1903) inventatorul codului cu acelaşi nume

Bază (info.), Rădăcina sistemului de numeraţie folosit, de exemplu 2 pentru sistemul binar

Bază de date (info.), Colecţie de date organizate într-o structură bazată pe relaţiile dintre elementele de dată, astfel încât procesarea, căutarea şi sortarea să fie uşoare

Băutură spirtoasă (dr. com.), lichidul alcoolic destinat consumului uman, având proprietăţi organoleptice particulare şi o concentraţie alcoolică de minimum 15% vol. la 20 grade C, cu excepţia lichiorului pe bază de ou, denumit avocat, advocat sau advokat, a cărui concentraţie alcoolică este de minimum 14% vol.

BC (Bristol Channel) (abrev. eng.), Canalul Bristol

BCD (Binary Coded Decimal) (info.), Metodă de reprezentare a numerelor unde fiecare cifră zecimală este reprezentată pe 4 biţi

BCE (abrev.), Banca Centrală Europeană

Beati possidentes (lat.), ferice de cei ce au; citat al lui Euripide

Beatus, qui prodest, quibus potest (lat.), Fericit este cel care se face util prin ajutorul dat

Beendetes Zollverfahren (germ.), regim vamal încheiat

Befördern (germ.), a îndeplini

Beförderung der Waren (germ.), transportul mărfurilor

Beförderungskosten (germ.), cheltuieli de transport

Beförderungsmittel (germ.), mijloace de transport

Befugnis (germ.), competenţă, împuternicire

Behördliche Nachforschung (germ.), anchetă administrativă

BEI (abrev.), Banca Europeană de Investiţii

Bei der Ausfuhr erhobene Abgaben (germ.), taxe la export

Bei der Einfuhr erhobene Abgaben (germ.), taxe la import

Bemessungsgrundlagen (germ.), elemente de taxare

Benchmark (info.), program special destinat testării performanţelor sis­temului de calcul sau unui subansamblu

Bene diagnoscitur, bene curatur (lat.), Un diagnostic bun, vindecă bine

Beneficiar (dr. asig. soc.), moştenitorii participantului definiţi conform prevederilor Codului civil

Beneficii colaterale (dr. asig. soc.), orice avantaje, precum facilităţi băneşti sau cadouri, altele decât cele care rezultă din calitatea de participant sau de beneficiar al unei pensii ocupaţionale

Beneficium (lat.), favoare

Beneficium accipere, libertatem est vendere (lat.), Dacă accepţi un favor iţi vinzi libertatea

Beneficium legis non debet esse captiosum (lat.), avantajele legii nu trebuie să cauzeze prejudicii

BERD (abrev.), Banca europeană de reconstrucţie şi dezvoltare

Berechtigter einer verbindlichen Zolltarifauskunft (germ.), titularul informaţiei tarifare obligatorii

Berichtigung (der Angaben in einer Anmeldung) (germ.), rectificare (pentru modificarea datelor declaraţiei)

Beschau der Waren (germ.), examinarea mărfurilor; verificarea mărfurilor; controlul mărfurilor

Bescheinigung über die Befreiung von der Sicherheitsleistung (germ.), certificat de scutire de garanţie

Beschuldigen, als strafbar bezeischnen (germ.), a incrimina, a acuza

Beschuldigung, Anklage (germ.), inculpare

Beschwerde, Klage, Klageschrift (germ.), plângere

Besitz, Aufbewahrung, Gefangenhaltung, Festungshaft (germ.), deţinere, detenţie precară

Besondere Verwendung (germ.), destinaţie (a unei mărfi)

Best practices (eng.), bune practici, cod de corectitudine în afaceri

Bestandsaufzeichnungen (germ.), evidenţă operativă (a mărfurilor)

Bestimmungsort (germ.), destinaţie

Betrug (germ.), fraudă

Betrug, Schwindel (germ.), înşelăciune, escrocherie, fraudă

Betrugsfälle oder Unregelmäßigkeiten, verhüteng (germ.), prevenirea tuturor fraudelor şi neregularităţilor

Beurteilung (germ.), judecare

Beweis (germ.), probă

Beweis durch Vermutung, indirekter Beweis (germ.), probă indirectă, circumstanţială

Bewilligung der aktiven Veredelung (germ.), autorizaţie de perfecţionare activă

Bewilligungsinhaber (germ.), titularul autorizaţiei

Bezmen (arh.), contract de închiriere pe timp îndelungat

bhour (sanscrită), pământ

Biblioteca Naţională, http://www.bibnat.ro

Bien-fondé (dr. proc. pen. fr.), temeinicie

Bilateral central rate (eng.), curs de schimb central bilateral

Bilateraler Leitkurs (germ.), curs de schimb central bilateral

Billigkeit (germ.), echitate

Binar (info.), reprezentare a numerelor în baza 2, unde sunt folosite numai cifrele 0 şi 1

Binarius, bini (lat.) câte doi

Binary (info.), sistem matematic de numerotaţie utilizând numai cifrele 1 sau 0

Binding tariff information; BTI (eng.), informaţie tarifară obligatorie; ITO

BIOS (Basic Input/Output System) (info.), subrutine de sistem ce realizează interfaţa între componentele calculatorului şi sistemul de operare

Biotehnologie (dr. proprietăţii industriale), orice aplicaţie tehnologică ce foloseşte sisteme biologice, organisme vii sau derivate din ele, pentru a realiza sau a modifica produse sau procese pentru utilizare specifică

Birou vamal (dr. vamal), unitate a autorităţii vamale în care pot fi îndeplinite, în totalitate sau în parte, formalităţile prevăzute de reglementările vamale

Bis de eadem re ne sit actio (lat.), să nu fie acţiune de două ori despre acelaşi lucru

Bis in die (bid) (lat.), de 2 ori pe zi – termen medical

Bis dat, qui cito dat (lat.), Cine dă repede, dă de două ori

Bit (binary digit) (info.), ce mai mică unitate de date cu care se poate opera, unitate care poate avea una din valorile 1 sau 0

Bl (bale; bag) (abrev. eng.), bal, bală, balot; sac

Blended Threat (info.), virus cu multiple tehnici de infectare

Blutschuld (germ.), crimă

Bn (beacon) (abrev. eng.), semnal de navigaţie, geamandură

BNC (info.), tip de conector folosit pentru transferul de informaţii asemănător conectorului de antenă tv ataşat la un cablu coaxial

Boaseria (C. civ., arh.), lemnăria care îmbracă pereţii interiori ai unei încăperi

Bodeforelaeg ou Udenretlig bodevedtagelse (Danemarca) (daneză), hotărâre, ordonanţă penală

Bona fidei possessor (lat.), posesorul bunei credinţe

Bona fidem in contractibus considerari aequum est (lat.), este drept să fie luată în considerare buna credinţă în contracte

Bona fides (lat.), buna credinţă

Bona fides est illaesa conscientia putantis rem suam esse (lat.), buna credinţă este conştiinţa, convingerea sinceră a aceluia care crede că un lucru îi aparţine

Bona fides nihil aliud est quam iusta opinio quaesit domini (lat.), buna credinţă nu este altceva decât credinţa legitimă că o proprietate ne aparţine

Bona fidesnon patitur ut bis idem exigatur (lat.), buna credinţă nu îngăduie a se cere de două ori aceeaşi plată

Bona non inteliguntur nisi deducto aere alieno (lat.), nu se consideră (înţeleg) bunuri dacă nu se deduc cele ale altora

Bona officia (lat.), bune servicii – oferta unei naţiuni de a media conflictul dintre alte două

Bona fide (lat.), de bună credinţă

Bona valetudo melior est quam maximæ divitiæ (lat.), sănatatea bună este mai valoroasă decât cea mai     mare avere

Bonum commune communitatis (lat.), bunuri comune ale comunităţii

Bonum commune hominis (lat.),bunuri comune ale omului

Boot (info.), iniţializare, acţiune automată prin care se execută un set de instrucţiuni pentru a se ajunge la o anumită stare prestabilită; încărcarea sistemului de operare în memoria aleatoare a calculatorului

Boot Sector viruses (Viruşi de boot) (info.), specie de virus informatic frecvent întâlnită, fără posibilităţi de multiplicare în reţea. Infectarea se poate produce prin intermediul suporţilor magnetici

Börsengeschäft (germ.), operaţiuni bursiere

Bouncer (info.), program utilizat pentru conectarea pe Internet Relay Chat JRC) la un alt calculator, fără ştirea acestuia

Bourse (fr.), bursă

Bps (info.), număr de biţi transmişi pe secundă

Brevet de invenţie (dr. proprietăţii industriale), titlu de protecţie care poate fi obţinut pentru orice invenţie, ce are ca obiect un produs, un procedeu sau o metodă, în toate domeniile tehnologice, cu condiţia ca invenţia să fie nouă, să implice o activitate inven­tivă şi să fie susceptibilă de o aplicare industrială

Brevis temporis (lat.), de scurtă durată

Brevitatis causa (lat.), pentru uşurarea exprimării prin scurtarea exprimării

BRIC, Brazilia, Rusia, India, China

Brl (barrel) (abrev. eng.), butoi (de 160 litri)

Browse (info.), a vizualiza, a răsfoi printre informaţiile stocate local sau într-o reţea

Browser (info.), program specializat ce facilitează navigarea printre informaţiile aflate pe calculator, internet etc.

Bs/L; bladings (bills of lading) (abrev. eng.), conosament

BTI (abrev. eng.), binding tariff information; informaţie tarifară obligatorie; ITO

Buffer (info.), memorie tampon, zonă în care informaţiile sunt stocate temporar în aşteptarea prelucrării, zonă de stocare în memoria aleatoare unde calculatorul plasează temporar datele transferate de la un periferic

Bug (info.), denumire dată micilor erori dintr-un program

Bull. CE (abrev.), Buletinul Comunităţilor Europene

Bundesanwaltscaft (germ.), Ministerul Public (Germania)

Bundesgerichtshof (germ.), Curtea Supremă de Justiţie

Bundesgesetzblatt (germ.), Monitorul Oficial (Germania)

Bunuri (dr. pen.), bunurile corporale sau necorporale, mobile ori imobile, precum şi actele juridice sau documentele care atestă un titlu ori un drept cu privire la acestea

Bunuri (dr. vamal), mărfuri, vietăţi, orice alte produse, precum şi mijloace de transport

Bunuri culturale (dr. proprietăţii intelectuale), acele bunuri religioase sau laice care sunt desemnate de fiecare stat ca fiind de o importanţă deosebită pentru arheologie, preistorie, istorie, literatură, artă sau ştiinţă

Bureau de douane (fr.), birou vamal

Bürgerliches Gesetzbuch (germ.), codul civil

Bürgschaft, Garantie, Bürge, Garant (germ.), cauţiune

Burn (info.), ardere, denumire folosită pentru a descrie operaţia de scriere a informaţiilor pe un anumit suport (de regulă CD-uri)

Bussenentscheid (Appenzell Rhodes Interieures, Elveţia) (germ.), ordonanţă penală

Bussgeldbescheid (Germania), (germ.), hotărâre, ordonanţă penală

Buying commission (eng.), comision de cumpărare

By air (eng.), pe calea aerului

By land (eng.), pe cale terestră

By sea (eng.), pe cale maritimă

Byte (info.), octet, grup de 8 biţi tratat ca o singură unitate


C


C&d (collected and delivered) (abrev. eng.), colectat/încasat şi predat

C&f (cost and freight) (abrev. eng.), cost şi navlu

C&i (cost and insurance) (abrev. eng.), cost şi asigurare

C.D.E. (abrev.), Cahiers de droit europeen

C.f.i. (cost, freight and insurance) (abrev. eng.), cost, navlu şi asigurare

C.G.A. (cargo’s proportion of general average) (abrev. eng.), proporţia cu care nava contribuie la avaria comună

C.H. & H. (Continent betwen Le Hâvre and Hamburg) (abrev. eng.), Continent între Le Hâvre şi Hamburg

C.H. (custom house) (abrev. eng.), vamă

C.H.R.Y. (abrev.), Canadian Human Rights Yearbook

C.I. (consular invoice) (abrev. eng.), factură consulară

C.i.f. (cost, insurance, freight) (abrev. eng.), cost (al mărfii), asigurare şi navlu

C.i.f.c.i. (cost, insurance, freight, commission and interest) (abrev. eng.), cost (al mărfii), asigurare, navlu, comision si dobânzi

C.L.J. (abrev.), The Cambridge Law Journal

C.O. (certificate of origin) (abrev. eng.), certificat de origine

C.O.D. (cash on delivery) (abrev. eng.), livrare contra numerar, cu ramburs

C.P.; C/P. (charter party) (abrev. eng.), contract charter party

C.P.C. (dr. civ. ), Comisia pentru protecţia copilului

C.q.d. (customary quick despatch) (abrev. eng.), cu celeritatea uzuală

C.R. (current rate) (abrev. eng.), cursul zilei, cota zilei

C/N. (cover note) (abrev. eng.), scrisoare de acoperire (a unei obligaţii sau risc); (credit note) notă de creditare

Cache memory (info.), memorie imediată, memorie de mici dimensiuni şi foarte rapidă plasată chiar şi în microprocesor în care sunt stocate instrucţiuni ce trebuie accesate rapid în vederea prelucrării

Cacoethes scribendi (lat.), prostul obicei de a scrie

CAD (Computer Assisted Design) (info.), proiectare asistată de calculator realizată printr-un program specializat

Cadastru extractiv (dr. civ.), semnifică cadastrul de specialitate, reprezentând un subsistem de evidenţă şi inventariere sistematică a bunurilor imobile aferente operaţiunilor petroliere: terenuri, construcţii şi instalaţii, sub aspect tehnic, economic, juridic şi alte informaţii privind perimetrul instituit

Calpuzan (arh.), falsificator de bani

Calumniatium (lat.), pornirea unui proces din spirit de şicană

Calunnia (it.), calomnie, defăimare

Camera Deputaţilor, adresa: Str.13 Septembrie, Bucureşti, 021-3350111, fax 021-3147702, http://www.cdep.ro

Canal extraordinar (C. civ., arh.), acţiune penală

Cancellation of the decision (eng.), anularea deciziei

Candidat (dr. admin.), oricare furnizor, executant sau prestator, persoană fizică sau juridică, care solicită invitaţie de participare la o licitaţie restrânsă sau la o negociere competitivă

Capete (C. civ., arh.), capital

Capital aferent titlurilor de stat cu discont (dr. bancar), suma împrumutată de la cel care oferă împrumutul, la data efectuării emisiunii titlurilor de stat cu discont, la valoarea care reprezintă preţul titlurilor de stat cu discont

Capital aferent titlurilor de stat purtătoare de dobândă (dr. bancar), suma împrumutată de la cel care oferă împrumutul, la data efectuării emisiunii titlurilor de stat purtătoare de dobândă

Capitale (C. civ., arh.), sume

Capitis deminutio (lat.), pierderea capacităţii juridice

Capitis diminutio (lat.), moarte civilă

Capitulaţie (dr. inţ.), regim de privilegii, scutiri de impozite, imunitate de jurisdicţie

Captatio benevolentiae (lat.), atragerea bunăvoinţei

Capul (C. civ., arh.), titlul din cod

Carding (info.), activitate ilegală în urma căreia se obţin beneficii frauduloase prin utilizarea unor informaţii privind cardurile bancare, conturilor sau a altor instrumente electronice de plată sau penetrarea reţelelor de aparate ATM

Carnet ATA (fr.), carnet ATA

Carnet ATA (germ.), carnet ATA

Carnet TIR (fr.), carnet TIR

Carnet TIR (germ.), carnet TIR

Carpe diem (lat.), trăieşte clipa; cuvinte ale lui Horaţiu care adoră să repete că viaţa e scurtă şi că trebuie să te grăbeşti să te bucuri de ea

Carriage of the goods (eng.), transportul mărfurilor

Carrying out of customs formalities (eng.), îndeplinirea formalităţilor vamale

Carte (arh.), hotărâre judecătorească, scrisoare, document

Carte albastră a UE – documentul care se eliberează străinului căruia i s-a acordat sau i s-a prelungit dreptul de şedere şi de muncă pe teritoriul României în calitate de angajat pe un loc de muncă înalt calificat, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

Carte de identitate a armei (dr. inţ.),documentul emis de Registrul Naţional al Armelor, prin organele de poliţie competente potrivit prezentei legi, în care sunt prevăzute toate datele de identificare ale armei, provenienţa acesteia, precum şi datele de identitate ale proprietarului

Carte petrolieră (dr. civ.), instrumentul de evidenţă care cuprinde toate datele privind regimul juridic al suprafeţelor aferente perimetrului dezvoltare şi exploatare, proprietatea, situaţia topografică a lucrărilor aferente operaţiunilor petroliere, a resurselor/rezervelor de petrol şi de producţie, date referitoare la delimitarea perimetrelor şi operaţiunile petroliere efectuate în fazele de prospecţiune şi explorare

Carthago delenda est (lat.), Cartagina trebuie distrusă

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), este instituţie publică autonomă de interes naţional, cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Sănătăţii, care administrează şi gestionează sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, asigurând o funcţionare unitară şi coordonată a acestuia, în vederea aplicării politicilor şi programelor în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătăţii.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, adresa: Calea Călăraţilor 248, Bl. S19, Sector 3, Bucureşti, 021-3026200 int. 236, http://www.casan.ro

Casa Naţională de Pensii şi alte drepturi de Asigurări Sociale, http://www.cnpas.org

Casellario giudiziale (it.), cazier

Cases on the cause list (eng.), cauză pe rolul instanţei

Cash-flow (eng.), flux monetar în numerar; venit net după impozitare, plus amortizarea

Cassation (fr.), casare

Cassation, annulment, repeal, quashing, rescission of judgement (eng.), casare

Casting (eng.), a alege actori, a modela, a face mulaj

Casum sentit dominus (lat.), proprietarul suportă riscurile

Casus belli (lat.), fapte de război

Casus o nullo praestantur (lat.), nimeni nu răspunde de cazurile fortuite

Catagrafie (arh.), inventar

Catering (eng.), serviciu de furnizare a produselor alimentare

Causa mortis (lat.), cauza morţii

Cautio iudicatum solvi (lat.), sumele judecate a fi datorate se vor achita

Cave canem (lat.), atenţie la câine

Caveat emptor (lat.), cumpărătorul să fie atent

Caveat lector (lat.), cititorul să fie atent

Caveat venditor (lat.), vânzătorul să fie atent

Cavent (germ.), cauţiune

Cca (current account) (abrev. eng.), cont curent

CDE (abrev.), culegere de decizii europene

CE (abrev.), Comunitatea europeană

Ceas (Clock – CLK) (info.), sursa pulsurilor regulare pentru sincronizarea operaţiilor sistemului

CECA (abrev.), Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului

CEE (abrev.), Comunitatea Economică Europeană

CEEA, Euratom (abrev.), Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

Celeritatea procedurii de cercetare (dr. com.), presupune obligaţia autorităţii competente în domeniul protecţiei consumatorilor de a proceda, fără întârziere, la cercetarea sesizării consumatorilor, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate şi a regulilor prevăzute de lege

Central headquarters (eng.), sediu central

Centrul Român de Comerţ exterior, http://www.traderom.ro

CEPT (eng.), acronim pentru European Conference for Post and Telecommunications, Statele Conferinţei europene a administraţiilor de poştă şi telecomunicaţii

Certificat de deţinător (dr. inţ.), document emis, în condiţiile legii, de autoritatea competentă, prin care se dovedeşte faptul că titularul acestuia a îndeplinit procedura legală de înregistrare a armelor neletale la această autoritate

Certiorari, writ of (eng. dr. americ.), ordin dat de o instanţă unei instanţe inferioare ierarhic de a pregăti şi de a transmite instanţei superioare ierarhic un anumit dosar

Certum pretium esse debet (lat.), preţul trebuie să fie cert

CES (abrev.), Comitetul economic şi social

Cesat ratione legis cessat ejus dispositio (lat.), când raţiunea legii a încetat, legea încetează să mai existe

Cessante causa legis, cessat lex (lat.), încetând cauza legii, încetează şi aplicarea legii

Cessante causa, cessat efectus (lat.), încetând cauza, încetează şi efectul

Cesset executio, reprieve from execution (eng.), suspendarea executării pedepsei

Cessio credit (lat.), cesiune de creanţă

Cessio debiti (lat.), cesiune de datorie

Cession (fr.), cedare

Cetera desunt (lat.), restul lipseşte

Ceteris paribus (lat.), toate celelalte sunt egale

Ceterum censeo (lat.), În concluzie, cred că …

Ceza Kararnamesi (turc.), toate hotărârile prin care autorităţile administrative pronunţă pedepse

Challenge to a judge (eng.), recuzarea instanţei

Challenge, objection, exception (eng.), recuzare, excepţie

Change of penalty (eng.), schimbarea pedepsei

Charged with a criminal offence (common law), acuzat de săvârşirea unei fapte penale

Charges (eng.), taxe

Charges having equivalent effect (eng.), taxe cu efect echivalent

Charging of duties legally due (eng.), aplicarea drepturilor legal datorate

Chat (info.), desemnează comunicarea în timp real între persoane aflate într-o reţea sau internet prin mesaje

Checking of goods (eng.), examinarea mărfurilor; verificarea mărfurilor; controlul mărfurilor

Checking the existence and authenticity of documents (eng.), verificarea existenţei şi autenticităţii documentelor

Cheltuieli de dezvoltare (dr. fin.), obiective, lucrări şi proiecte de cercetare ştiinţifică. sub condiţia precizării intenţiei de a produce pentru necesităţi proprii sau pentru comercializare un anumit produs, procedeu sau tehnologie; cu proiecte clar individualizate şi repartizate în timp, cu un cost determinat distinct.

Chemări legiuite (C. civ., arh.), citaţii

Cheque bancaire (fr.), cec, bilet de bancă

Cheque sans provision (fr.), cec fără acoperire

Chirographum (lat.), manuscris

Christus Rex (lat.), Regele Cristos

Cigarillos (dr. comercial), ţigaretele la care hârtia de confecţionat este înlocuită cu foi de tutun sau tutun reconstituit

Cin (arh.), rang

Cip (info.), Mic semiconductor cu mii, chiar milioane, de tranzistori în suprafaţa sa (circuite electronice complexe)

Circuit integrat de asistenţă a consumatorilor şi a consumatorilor dependenţi de droguri (droguri), totalitatea programelor integrate de asistenţă asigurate consumatorilor şi consumatorilor dependenţi în vederea ameliorării stării de sănătate în sensul bunăstării fizice, psihice şi sociale a individului

Circuit terapeutic (droguri), ansamblul de programe terapeutice aplicate consumatorului dependent de droguri în mod complex, multidisciplinar, multisectorial şi continuu, având ca scop ameliorarea stării de sănătate

Circulus vitiosus (lat.), cerc vicios

Circumscripţie consulară (dr. consular), teritoriul atribuit unui post consular pentru exercitarea funcţiilor consulare

Circumstantial evidence (eng.), probă indirectă, circumstanţială

CISA (Certified Information Systems Auditor) (dr. bancar), Auditor pentru sisteme informatice, certificat de ISACA

Citius altius fortius (lat.), mai repede, mai sus, mai puternic

Civil case (eng.), cauză civilă

Civiles, naturales (lat.), civile, naturale

CJCE (abrev.), Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene

Claim (eng.), creanţă

Claimant (eng.), reclamant

Clase farmacologice de agenţi de dopaj sau de metode de dopaj (sport), clasele agenţilor de dopaj şi ale metodelor de dopaj, interzise de către organizaţiile sportive internaţionale competente şi care figurează pe listele aprobate

Class (info.), clasă, folosit în programare desemnând categoria de date din care poate face parte o variabilă

Class and kind (eng.), tipul şi natura (mărfurilor)

Classemen tarifaire des marchandises (fr.), clasificare tarifară a mărfurilor; încadrare tarifară a mărfurilor

Cld (cleared) (abrev. eng.), lichidat (în vamă)

Clerk of the court (eng.), grefier

Clipboard (info.), zonă de memorie specifică sistemului de operare în care se stochează temporar informaţii de către utilizator în vederea folosirii ulterioare a acestora

Clironom (arh.), moştenitor

Closed shop (dr.muncii), sistem ce presupune angajarea personalului unor magazine sau întreprinderi numai din rândurile membrilor unui anumit sindicat

Cluster (info.), cea mai mică cantitate de spaţiu pa care îl poate ocupa un fişier

Coacta voluntas, nihil omnius voluntas est (lat.), voinţa constrânsă e totuşi voinţă

Coca (substanţă psihotropă), orice specie de arbust din specia Erythroxylon.

Cod (dr. adm. ), un corp coerent de texte înglobând, conform unui plan sistematic, ansamblul regulilor referitoare la o materie.

Cod maşină (Machine code) (info.), Reprezentarea unei instrucţiuni într-un format înţeles de calculator (sistem binar)

Code civil (fr.), codul civil napoleonian

Code commercial, de commerce (fr.), codul comercial

Code des douanes communautaire (fr.), Codul Vamal Comunitar, CVC

Code of civil law (eng.), codul civil

Codul operaţiei (Opcode) (info.), Parte a unei instrucţiuni care defineşte operaţia care va fi executată

Cogito ergo sum (lat.), gândesc, deci exist

Coitus interruptus (lat.), sex întrerupt – act sexual întrerupt înaintea ejaculării, în unele religii fiind singura formă de a evita sarcina

Colecţii şi specimene rare de zoologie, botanică, mineralogie şi anatomie (dr. proprietăţii intelectuale) obiecte prezentând interes paleontologic; bunuri referitoare la istorie, inclusiv istoria ştiinţei şi tehnicii, istoria militară şi socială, precum şi viaţa conducătorilor, gânditorilor, savanţilor şi artiştilor naţionali, ca şi evenimentele de importanţă naţională; obiecte obţinute prin cercetări arheologice (autorizate sau clandestine) şi descoperiri arheologice; elemente provenind din dezmembrarea monumentelor artistice sau istorice şi a siturilor arheologice; obiecte mai vechi de o sută de ani, precum inscripţiile, monedele şi sigiliile gravate; materialul etnologic; bunurile de interes artistic, şi anume: tablouri, picturi şi desene realizate, în întregime, manual, pe orice suport şi din orice material (excluzând desenele industriale şi articolele manufacturate, decorate manual); obiecte originale de artă monumentală şi de sculptură, din orice material; gravuri, stampe şi litografii originale; ambalaje şi mulaje artistice originale, din orice material; manuscrise rare şi incunabule, cărţi, documente şi publicaţii vechi de interes deosebit (istoric, artistic, ştiinţific, literar etc.), singulare sau aparţinând unor colecţii; mărci poştale, timbre fiscale şi analoage, singulare sau în colecţii; arhive, inclusiv arhive fotografice, fonografice şi cinematografice; piese de mobilier având peste o sută de ani vechime şi instrumente muzicale vechi

Colecţionar de arme (tehnic), persoana care a dobândit, în condiţiile legii, un atestat de colecţionar şi care deţine ori intenţionează să deţină arme în colecţie

Collectivités territoriales (fr.), colectivităţi teritoriale

Coloni parţiari (C. civ., arh.), dijmaşi

Combined Nomenclature (eng.), nomenclatură combinată a mărfurilor

Combined nomenclature of goods (eng.), nomenclatură combinată a mărfurilor

Combustibil nuclear (dr. militar), orice material care permite producerea de energie printr-o reacţie în lanţ de fisiune nucleară

Comerţ ambulant (dr. com.), activitatea de comercializare realizată în rulote, standuri, chioşcuri, de obicei mobile, în zone publice special amenajate şi/sau la domiciliul/locul de muncă al consumatorului

Comerţ cu amănuntul/de detail (dr. com.), activitatea desfăşurată de comercianţii care vând produse direct consumatorilor pentru uzul personal al acestora

Comerţ cu ridicata de gros (dr. com.), activitatea desfăşurată de comercianţii care cumpără produse în cantităţi mari în scopul revânzării acestora în cantităţi mai mici altor comercianţi sau utilizatori profesionali şi colectivi, inclusiv activitatea de intermediere

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, http://www.cncan.ro

Comiterea unei infracţiuni (dr. pen.), sau săvârşirea unei infracţiuni – săvârşirea oricăreia dintre faptele pe care legea le pedepseşte ca infracţiune consumată sau ca tentativă, precum şi participarea acestora ca autor, instigator sau complice

Commercial code, commercial law (eng.), codul comercial

Commercial document (eng.), document comercial

Commercial policy measures (eng.), măsuri de politică comercială

Commercium est emendi vendendique invicem ius (lat.), comerţul este dreptul de a cumpăra şi de a vinde

Commission d’achats (fr.), comision de cumpărare

Commission rogatoire (fr.), comisie rogatorie

Commissionnaire en douane (fr.), comisionar în vamă

Commissions and brokerage (eng.), comisioane şi cheltuieli de brokeraj

Commissions et frais de courtage (fr.), comisioane şi cheltuieli de brokeraj

Committee procedure (eng.), procedura comitetului

Commonwealth (eng.), Comunitatea Britanică de Naţiuni

Community Customs Code (eng.), Codul Vamal Comunitar, CVC

Community customs rules (eng.), reglementări vamale comunitare

Community goods (eng.), mărfuri comunitare

Community procedure (eng.), procedură comunitară

Community transit procedure (eng.), regim de tranzit comunitar

Compania Naţională „Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor”, http://www.inmh.ro

Company (eng.), societate comercială

Compensare (dr. bancar), înlocuirea creanţelor şi obligaţiilor rezultând din ordine de transfer din cadrul sistemului, pe care unul sau mai mulţi participanţi le emit în favoarea altui participant sau a altor participanţi ori pe care le primesc de la aceştia, cu o creanţă sau o obligaţie netă unică, astfel încât această creanţă netă unică să poată fi pretinsă, respectiv această obligaţie netă unică să fie datorată

Compensating products (eng.), produse compensatoare

Compensatio omnes actiones ipso iure minunnt (lat.), compensaţiile micşorează de plin drept toate creanţele

Compilare (info.), procedeu prin care un limbaj de programare este convertit în cod maşină

Compilator (info.), program care transformă un limbaj de programare nivel înalt în cod maşină (sistem binar), pentru a putea fi prelucrat

Complaint (eng.), plângere

Completion of customs formalities (eng.), îndeplinirea formalităţilor vamale

Compos mentis (lat.), stăpânul minţii; stăpân pe propria minte

Compromissum pactum legitimum (lat.), compromisul este o învoială legitimă

Comptabilité matières (fr.), evidenţă operativă (a mărfurilor)

Computed value (eng.), valoare calculată

Comunicare comercială (dr. com.), orice formă de comunicare destinată să promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale; nu constituie prin ele însele comunicări comerciale următoarele: informaţii permiţând accesul direct la activitatea unei persoane fizice sau juridice, în special un nume de domeniu sau o adresă de poştă electronică, comunicări legate de produsele, serviciile, imaginea, numele ori mărcile unei persoane fizice sau juridice, efectuate de un terţ independent faţă de persoana în cauză, mai ales atunci când sunt realizate cu titlu gratuit

Concedierea (dr. muncii), încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului

Concediu (C. civ., arh.), denunţare a contractului

Concesiune petrolieră (dr. civ.), operaţiunea juridică prin care statul român, reprezentat de autoritatea competentă, în calitate de concedent, transmite, pe o perioadă determinată, unei persoane juridice române sau străine, în calitate de concesionar, dreptul şi obligaţia de a efectua, pe risc şi cheltuială proprii, operaţiuni petroliere ce cad sub incidenţa prezentei legi şi dreptul de a utiliza bunurile aflate în proprietate publică, necesare realizării operaţiunilor petroliere, în schimbul unei redevenţe

Concordia cum veritate (lat.), în armonie cu adevărul

Concurent (dr. admin.), oricare prestator, persoană fizică sau juridică, care a depus soluţie la un concurs de soluţii

Concurrents which read more like a dissent (eng.), opinie cu valoare de opinie separată

Concedo (lat.), Consimt

Concusiune (dr. fin.), luare de mită, estorcare, oprimare fiscală

Concussion (fr.), şantaj

Concussione (it.), luare de mită, estorcare

Condamnare (dr. inţ.), orice pedeapsă sau măsură de siguranţă, pronunţată de către o instanţă de judecată, ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni

Condamnare (dr. inţ.), pronunţarea unei sancţiuni

Condamnat (C. civ., arh.), obligat

Condamnaţiune (C. civ., arh.), hotărâre

Condemnant quod non intellegunt (lat.), au condamnat pentru că nu au înţeles

Condictio indebiti (lat.), acţiune pentru restituirea unei plăţi făcute din eroare

Conditio sine qua non (lat.), condiţie indispensabilă

Condiţii in situ (dr. proprietăţii industriale), condiţiile în care resursele genetice există în cadrul ecosistemelor şi al habitatelor naturale şi, în cazul speciilor domestice şi cultivate, în mediul în care s-au dezvoltat caracterele lor distincte

Condominium (dr. civ.), apartamentele proprietate privată şi celelalte părţi ale unui imobil, aflate în proprietate comună

Conducerea unei entităţi teroriste (terorism), îndrumarea, supravegherea, controlul sau coordonarea activităţilor unui grup structurat, ale unei grupări sau organizaţii teroriste;

Conductă colectoare (dr. civ.), orice conductă sau reţea de conducte, inclusiv instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente, prin care se asigură transportul petrolului de la punctele de colectare din cadrul zăcămintelor comerciale până la conducta magistrală

Conductă de tranzit (dr. civ.), conducta care asigură transportul petrolului pe teritoriul României, între două puncte diferite situate pe frontiera de stat a ţării, construită în baza unui acord interguvernamental, care are regimul juridic şi este operată în conformitate cu prevederile legii speciale prin care se aprobă acordul

Conductă magistrală (dr. civ.), orice conductă, inclusiv instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente, prin care se asigură transportul petrolului între punctele de preluare din conducte colectoare sau din import şi punctele de predare la unităţile de prelucrare, centrele de distribuţie şi la consumatorii racordaţi direct la aceasta sau la export

Confidenţialitatea (dr. com.), obligaţia personalului din cadrul autorităţilor competente de a păstra confidenţialitatea datelor, actelor, informaţiilor de orice natură, prin a căror divulgare se pot aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice, care sunt sau pot fi menţionate în aceste informaţii

Confusio (lat.), reuniunea în aceeaşi persoană a calităţilor de debitor şi creditor

Congresional Record (eng.), Monitorul Oficial cuprinzând dezbaterile Congresului (U.S.A.)

Confer (Cf. sau cfr.) (lat.), Compară

Conivnctis viribvs (lat.), cu puterile unite

Conosament (dr. maritim), document însoţitor al mărfurilor pe timpul transportului maritim

Consecinţe deosebit de grave (dr. pen.), o pagubă materială mai mare de 3.000.000.000 lei sau o perturbare deosebit de gravă a activităţii, cauzate vreuneia dintre unităţile la care se referă art. 159 ori altei persoane juridice sau fizice (la 29 iunie 2004)

Conseil de coopération douanière (fr.), Consiliul de Cooperare Vamală

Consensu contractae (lat.), contractate prin consimţământ

Consentire este in unam eademque sentetiam concurere (lat.), a consimţi este a te uni într-o aceeaşi şi unică hotărâre

Conservare ex situ (dr. proprietăţii industriale), conservarea componentelor diversităţii biologice în afara habitatelor lor naturale

Conservare in situ (dr. proprietăţii industriale), conservarea ecosistemelor şi habitatelor naturale şi menţinerea şi refacerea populaţiilor viabile de specii în mediul lor natural şi, în cazul speciilor domestice sau cultivate, în mediul în care şi-au dezvoltat caracterele lor distincte

Consignment (eng.), vânzare în consignaţie

Consiliul consultativ al cooperaţiei (dr. coop.), organism fără personalitate juridică cu rol consultativ, constituit în conformitate cu prevederile prezentei legi

Consiliul Legislativ, http://www.clr.ro

Consorţiul universitar (dr. civ.), este o asociere voluntară, de interes general, constituită pe bază de contract de parteneriat, încheiat în formă autentică între două sau mai multe instituţii de învăţământ superior, dintre care cel puţin una este acreditată

Constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi (lat.), justiţia este voinţa statornică şi veşnică de a da fiecăruia dreptul său

Constitution d’une garantie (fr.), constituirea unei garanţii

Consuetudo (lat.), obişnuinţă

Consumator (droguri), persoana care îşi administrează sau permite să i se administreze droguri, în mod ilicit, prin înghiţire, fumat, injectare, prizare, inhalare sau alte căi prin care drogul poate ajunge în organism

Consumator dependent (droguri), consumatorul care, ca urmare a administrării drogului în mod repetat şi sub necesitate ori nevoie, prezintă consecinţe fizice şi psihice conform criteriilor medicale şi sociale

Consummatum est (lat.), s-a săvârşit

Cont comun de investiţii (dr. bancar), investiţie realizată în contul a două sau mai multor persoane sau asupra căreia două sau mai multe persoane au drepturi care pot fi exercitate prin semnătura uneia sau mai multor persoane dintre cele menţionate

Cont comun de investiţii (dr. bancar), investiţie realizată în contul a două sau mai multor persoane sau asupra căreia două sau mai multe persoane au drepturi care pot fi exercitate prin semnătura uneia sau mai multor persoane dintre cele menţionate

Cont de decontare (dr. bancar), un cont deschis la banca centrală, la un agent de decontare sau la o contraparte centrală, utilizat pentru depozitarea de fonduri şi de instrumente financiare, precum şi pentru decontarea tranzacţiilor dintre participanţii la un sistem

Cont relevant (dr. bancar), registrul sau contul în care sunt operate înscrierile prin care instrumentele financiare transmisibile prin înscriere în cont sunt constituite în garanţie în favoarea beneficiarului. Registrul sau contul poate fi ţinut de beneficiarul garanţiei financiare

Cont. (Continent) (abrev. eng.), Europa

Container (dr. transp.), un mijloc de transport (cadru, cisternă mişcătoare sau alt mijloc asemănător) având un caracter permanent şi fiind din acest punct de vedere suficient de rezistent pentru a permite folosirea sa repetată; special conceput pentru a facilita transportul mărfurilor, fără descărcare şi reîncărcare, de către unul sau mai multe mijloace de transport; prevăzut cu dispozitive care să-l facă uşor de manipulat, îndeosebi în timpul transbordării dintr-un mijloc de transport în altul; conceput astfel încât să fie uşor de umplut şi de golit, precum şi cu un volum interior de cel puţin un metru cub; nu cuprinde nici ambalajele uzuale, nici vehiculele

Containers (eng.), containere

Contaminanţi alimentari (dr. com.), orice substanţă adăugată neintenţionat în alimente, prezentă în acestea ca rezultat al producţiei (inclusiv activităţile privind creşterea plantelor şi animalelor şi medicina veterinară), al fabricaţiei, prelucrării, preparării, tratamentelor, împachetării, ambalării, transportului sau manipulării acestora sau ca rezultat al contaminării mediului înconjurător. Materiile străine, cum ar fi fragmentele de insecte, părul de animale, nu sunt incluse în această definiţie

Contenants (fr.), containere

Contenciosul administrativ (contencios administrativ), activitatea de soluţionare, de către instanţele de contencios administrativ competente potrivit legii, a litigiilor în care cel puţin una dintre părţi este o autoritate publică, iar conflictul s-a născut fie din emiterea sau încheierea, după caz, a unui act administrativ, în sensul prezentei legi, fie din nesoluţionarea în termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim

Contentio iuris (lat.), dezbatere juridică

Contestatio (lat.), declaraţie în prezenţa martorilor, atestare, producere de martori

Contestation (fr.), contestaţie, contestare, tăgăduire, controversă, dispută, conflict, obiecţie, opoziţie

Contestation (fr. dr. omului.), dispută privitoare la determinarea conţinutului drepturilor şi obligaţiilor cu caracter civil

Contiguitate (dr. inţ.), zone limitrofe cu drepturi speciale (pescuit, vamal, sanitar)

Contingent tarifaire (fr.), contingent tarifar

Contract (eng.), contract

Contract de achiziţie publică (dr. admin), contract cu titlu oneros, încheiat în formă scrisă, între autoritatea contractantă şi contractant

Contract de administrare (dr. asig. soc.), contractul semnat între Consiliul de coordonare şi administrator, în vederea administrării fondului de pensii ocupaţionale

Contract de furnizare (dr. admin.), contract de achiziţie publică care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, aşa cum sunt acestea cuprinse în clasificările statistice oficiale, pe baza cumpărării, inclusiv în rate, a închirierii sau a leasingului cu sau fără opţiune de cumpărare

Contract de garanţie financiară (dr. bancar), un contract cu sau fără transfer de proprietate, având ca obiect garantarea obligaţiilor financiare, fie că acesta are ori nu are la bază un contract-cadru sau clauze şi condiţii generale

Contract de garanţie financiară cu transfer de proprietate (dr. bancar), un contract de garanţie financiară, inclusiv contractul de report, în temeiul căruia furnizorul garanţiei transmite beneficiarului acesteia proprietatea deplină asupra garanţiei financiare, în scopul garantării sau al asigurării în alt mod a executării obligaţiilor financiare garantate

Contract de garanţie financiară fără transfer de proprietate (dr. bancar), contract de garanţie financiară, în temeiul căruia furnizorul garanţiei pune la dispoziţie garanţia financiară în favoarea sau către un beneficiar al acesteia, furnizorul păstrând proprietatea deplină asupra garanţiei financiare la momentul constituirii acesteia

Contract de lucrări (dr. admin.), contract de achiziţie publică, care are ca obiect execuţia sau, după caz, atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, aşa cum sunt acestea cuprinse în clasificările statistice oficiale, ori execuţia prin orice mijloace a oricărei combinaţii a acestor lucrări de construcţii, care corespunde cerinţelor autorităţii contractante şi care conduce la un rezultat menit să îndeplinească, prin el însuşi, o funcţie tehnico-economică

Contract de servicii (dr. admin.), contract de achiziţie publică care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, aşa cum sunt acestea cuprinse în clasificările statistice oficiale

Contract de stat (dr. inţ.), o înţelegere încheiată de către statul sau Guvernul român, precum şi de ministere sau alte autorităţi ale administraţiei publice centrale cu alt stat, guvern, organizaţie internaţională, respectiv cu instituţii financiare sau alte entităţi ce nu au calitatea de subiect de drept internaţional în domeniul economic, comercial, financiar şi în alte domenii şi care nu este guvernată de dreptul internaţional public

Contractul de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări (dr. admin.), este un contract având ca obiect execuţia sau, după caz, atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, aşa cum sunt acestea cuprinse în clasificările statistice oficiale, ori execuţia prin orice mijloace a oricărei combinaţii a acestor lucrări de construcţii, care corespunde cerinţelor autorităţii contractante şi care conduce la un rezultat menit să îndeplinească, prin el însuşi, o funcţie tehnico-economică. În contrapartida lucrărilor executate contractantul, în calitate de concesionar, primeşte dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor, în totalitate sau în parte, drept la care se poate adăuga, după caz, plata unei sume

Contractul individual de muncă (dr. muncii), contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu

Contractus actum consensu (lat.), contract consensual

Contractus actum litteris (lat.), contract scris

Contractus actum re (lat.), contract real

Contractus actum verbis (lat.), contract verbal

Contractus consensualea (lat.), contract consensual

Contractus imaginarii (lat.), contracte fictive

Contractus legem ex conventione accipiunt (lat.), legea în contracte e însăşi convenţia

Contractus sollemnes (lat.), contracte solemne

Contradictorialitatea (dr. com.),presupune asigurarea posibilităţii persoanelor aflate pe poziţii divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu posibila încălcare a dispoziţiilor privind protecţia consumatorilor

Contrainte par corp (dr. proc .pen. fr.), constrângere asupra persoanei, pedeapsă asupra persoanei, pentru garantarea unei amenzi

Contrat (fr.), contract

Contrat synallagmatique (fr.), contract sinalagmatic

Contravention (fr.), contravenţie

Contravention de grande voirie (dr. inţ.), se asimilează infracţiunilor reprimate în Franţa drept comportament ilegal sancţionat printr-o asemenea faptă; în Germania – orice comportament ilegal pentru care este prevăzută procedura instituită prin legea asupra violării dispoziţiilor privind ordinea (Gesetz uber Ordnungswidrigkeiten) din 24 mai 1968 (BGBL 1968 I, 481); în Italia – orice comportament ilegal căruia îi este aplicabilă Legea nr. 317 din 3 martie 1967

Contre-valeur en monnaies nationales de l’écu (fr.), valoarea ecu în monede naţionale

Contribuţii la o schemă facultativă de pensii ocupaţionale (dr. asig. soc.), sume plătite de angajatorii şi angajaţii care participă la schema respectivă

Control by the customs authorities (eng.), control efectuat de autorităţile vamale

Control doping (sport), procesul care include planificarea testărilor, recoltarea şi transportarea de probe biologice, analiza de laborator, managementul rezultatelor, audierile şi apelurile

Control doping fără aviz prealabil (sport), testare doping care se desfăşoară fără vreo atenţionare prealabilă a sportivului şi în timpul căreia sportivul este însoţit în permanenţă, începând cu momentul anunţării şi până la prelevarea probei biologice

Control doping în afara competiţiei (sport), orice testare doping care nu se realizează în cadrul competiţiei

Control doping în cadrul competiţiei (sport), o testare doping în care sportivii sunt selecţionaţi pentru a fi testaţi în legătură cu o anumită competiţie

Control doping ţintă (sport), testare doping a unor sportivi care sunt selecţionaţi pe o bază guvernată de regulile specifice efectuării acestor testări, precum sportivi ale căror performanţe s-au ameliorat surprinzător de repede sau cei ai căror antrenori au avut mai mulţi sportivi depistaţi pozitiv la testele doping

Control intern (dr. bancar), proces continuu la care participă consiliul de administraţie, conducătorii, precum şi personalul instituţiilor de credit, prin care se furnizează o asigurare rezonabilă asupra atingerii obiectivelor prevăzute la art. 4 alin. (1) din prezentele norme

Control la frontieră (dr. pen.), activitatea desfăşurată de personalul autorităţilor competente pentru asigurarea respectării condiţiilor prevăzute de lege pentru trecerea frontierei de stat a persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor şi a altor bunuri;

Control vamal (dr. vamal), îndeplinirea de către autoritatea vamală a operaţiunilor de verificare a mărfurilor, a existenţei şi autenticităţii documentelor; examinarea evidenţelor financiar-contabile şi a altor înscrisuri ale titularilor de operaţiuni; controlul mijloacelor de transport; controlul bagajelor şi al altor mărfuri transportate sau aflate asupra persoanelor; efectuarea de anchete administrative şi alte acţiuni similare, cu scopul de a asigura respectarea reglementărilor vamale şi a altor norme aplicabile mărfurilor aflate sub supraveghere vamală

Contrôle a posteriori des déclarations (fr.), control ulterior al declaraţiilor; control a posteriori al declaraţiilor

Contrôle approfondi (des marchandises) (fr.), verificare detaliată (a mărfurilor)

Contrôle de l’existence et de l’authenticité des documents (fr.), verificarea existenţei şi autenticităţii documentelor

Contrôle des autorités douanières (fr.), control efectuat de autorităţile vamale

Controller (info.), componentă software sau hardware responsabilă de controlul funcţionării unui anumit echipament sau dispozitiv

Contul de valoare nominală şi dobândă (dr. fin.), un cont special, deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor, în care acesta virează obligaţiile sale financiare aferente titlurilor de stat

Contul de valoare nominală şi dobândă (dr. fin.), un cont special deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice, în care acesta virează obligaţiile sale financiare aferente titlurilor de stat

Contul de valoare nominală şi dobândă (financiar), un cont special deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice, în care acesta virează obligaţiile sale financiare aferente titlurilor de stat

contul de valoare nominală şi dobândă (finanţe), un cont special deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice, în care acesta virează obligaţiile sale financiare aferente titlurilor de stat

Conturi participanţilor (dr. asig. soc.), suma unităţilor de cont

Convention ATA (fr.), Convenţia ATA

Convention douanière (fr.), convenţie vamală

Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (fr.), Convenţia vamală privind transportul internaţional de mărfuri cu carnete TIR

Convention révisée pour la navigation du Rhin (fr.), Convenţia revizuită privind navigaţia pe Rin

Convention TIR (fr.), Convenţia TIR

Convenţie de arbitraj (dr. inţ.), fie o clauză compromisorie înscrisă într-un contract, fie un compromis, contractul sau compromisul fiind semnate de părţi sau conţinute într-un schimb de scrisori, de telegrame sau de comunicări prin telex şi, în raporturile între ţări ale căror legi nu impun forma scrisă pentru convenţia de arbitraj, orice convenţie încheiată în formele permise de aceste legi

Conversion rate (eng.), curs de schimb

Cookie (info.), fişier generat automat în momentul vizualizării unei pagini pe internet în care sunt stocate informaţii legate de utilizator, opţiunile acestuia etc. în vederea recitirii şi respectării acestor informaţii la o viitoare vizitare a paginii

Cooperativa agricolă (dr. civil), reprezintă o asociaţie autonomă de persoane fizice şi/sau juridice, după caz, persoană juridică de drept privat, constituită pe baza consimţământului liber exprimat de părţi, în scopul promovării intereselor membrilor cooperatori, în conformitate cu principiile cooperatiste; asociaţie autonomă cu un număr nelimitat de membri, cu capital variabil, care exercită o activitate economică, tehnică şi socială pentru a furniza bunuri, servicii şi locuri de muncă exclusiv sau preponderent membrilor săi

Cooperaţia (dr. coop.), un sector specific al economiei care funcţionează prin societăţi cooperative şi alte forme de asociere a acestora la nivel teritorial şi naţional. Nu fac obiectul prezentei legi cooperativele de credit şi casele centrale ale cooperativelor de credit, care sunt reglementate prin lege specială. Denumirea „societate cooperativă” şi particula „coop” nu pot fi folosite decât de societăţi cooperative constituite în conformitate cu prevederile legii.

Coordonator de logistică (dr. maritim), o persoană sau persoanele cu baza la uscat sau în larg, care sunt desemnate în mod explicit de către operator ca persoane de contact şi responsabile pentru pregătirea corespunzătoare a mărfii pentru transportul în larg; planurile de încărcare/descărcare/reîncărcare; programele de navigaţie; evenimente neprevăzute; şi alte probleme impuse de situaţie, inclusiv problemele legate de mărfurile periculoase

Copermutanţi (C. civ., arh.), parte în contractul de schimb

Copil (dr. civ.), persoană care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nu a dobândit capacitatea deplină de exerciţiu, în condiţiile legii

Cor ad cor loquitur (lat.), inima vorbeşte inimii

Coram Deo (lat.), înaintea Domnului

Coram populo (lat.), deschis, cu voce tare, în public

COREPER (abrev.), Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi

Corosivi (dr. mediului), substanţe sau deşeuri care, prin acţiune chimică, vor cauza pagube serioase când sunt în contact cu ţesuturi vii sau în caz de scurgere vor afecta sau chiar distruge alte bunuri sau mijloace de transport; acestea pot, de asemenea, cauza alte afecţiuni

Correct application of customs legislation (eng.), aplicarea corectă a legislaţiei vamale

Cost of insurance (eng.), costul asigurării

Cost of preserving goods (eng.), cheltuieli de conservare a mărfurilor

Cost of transport (eng.), cheltuieli de transport

Cour d’appel (fr.), Curtea de Apel

Cour de cassation (fr.), Curtea de Casaţie

Cour Europeene des Droits de L’Homme (fr.), Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Cours-pivot bilatéral (fr.), curs de schimb central bilateral

Court of Apeal (eng.), Curtea de Apel

Court of Cassation (eng.), House of Lord and Supreme Court of Judicature (UK) – Camera Lorzilor şi Curtea Supremă de Justiţie; Supreme Court of the united States (USA) – Curtea Supremă de Justiţie

Court room (eng.), sală de şedinţe de judecată

CPU (Central Processing Unit) (info.), unitatea centrală de prelucrare a datelor, microprocesorul principal al unui sitem de calcul; parte a unui sistem de calcul care conţine circuitele ce execută instrucţiunile

Cr. (abrev. eng.), credit

Cracking (info.), activitate ilegală prin care sunt înlăturate barierele de siguranţă ale unor programe comerciale

Crash (info.), semnifică faptul că hard-ul sau soft-ul nu mai funcţionează adecvat

Crawn court (common law), o anumită instanţă britanică compusă dintr-un judecător profesionist şi un juriu popular

Creanţe defavorizate (dr.com.), este prezumată a fi categoria de creanţe pentru care planul de reorganizare prevede o reducere a cuantumului creanţei; o reducere a garanţiilor sau a altor accesorii, cum ar fi reeşalonarea plăţilor în defavoarea creditorului; valoarea actualizată cu dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, dacă nu este stabilit altfel prin contractul privind creanţa respectivă sau prin legi speciale, este mai mică decât valoarea la care a fost înscrisă în tabelul definitiv de creanţe;

Creanţe imobilizate (dr. fin.), împrumuturi acordate care permit obţinerea de venituri financiare sub formă de dobânzi şi acţiuni proprii.

Credit de consum (asig.), creditul acordat persoanelor fizice în vederea satisfacerii nevoilor personale ale familiei ori ale gospodăriei acesteia sau a achiziţionării de bunuri. Creditele acordate pentru studii, vacanţă şi călătorii, efectuarea de tratamente medicale, participarea la conferinţe şi simpozioane organizate în străinătate, precum şi cele acordate prin intermediul cardurilor care nu au asociat un cont de depozit se încadrează în categoria creditelor de consum

Credit pentru investiţii imobiliare (asig.), orice credit contractat de o persoană fizică, inclusiv credit ipotecar, având ca destinaţie dobândirea sau menţinerea drepturilor de proprietate asupra unui teren şi/sau unei construcţii, realizate ori care urmează să se realizeze, precum şi creditul acordat în scopul reabilitării, modernizării, consolidării sau extinderii unei construcţii ori pentru viabilizarea unui teren

Crédit-bail (fr.), leasing

Creion luminos (light pen) (info.), Periferic înzestrat cu o fotoceluIă, cu ajutorul căruia se pot efectua selecţii pe ecran sau desena diverse forme

Crime (fr.), infracţiune

Crime, offence liable for trial (eng.), infracţiune

Criminal case (eng.), cauză penală

Criminal charge (common law), acuzaţie în materie penală

Criminal court (eng.), instanţă penală

Criminologie (fr.), criminologie

Criminology (eng.), criminologie

Criză teroristă (terorism), situaţia de fapt creată anterior sau în urma săvârşirii unui atac terorist, prin care sunt întrerupte sau afectate grav o serie de activităţi economice, sociale, politice sau de altă natură; sunt puşi în pericol factori umani, specifici şi nespecifici, sau factori materiali importanţi; siguranţa populaţiei sau a unei colectivităţi este expusă la riscuri majore; este necesar a se acţiona prin măsuri defensive ori ofensive pentru înlăturarea ameninţărilor generate de situaţia de fapt creată

Cross-border (eng.), transfrontalier

CRT (Chatode Ray Tube) (info.), tub cu radiaţii catodice

CS – „DUPLIKAT(comerţ), menţiune pe Duplicatul Certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR 1

CSVYSTAVENO DODATECNE(comerţ), pe Certificatele de circulaţie a mărfurilor EUR 1 eliberate a posteriori

Cs; c/s (cases) (abrev. eng.), lăzi

CSCE (abrev.), Conferinţa pentru securitate şi cooperare în Europa

Cu (cubic) (abrev. eng.), cubic

Culoar de frontieră (dr. pen.), fâşia de teren situată de o parte şi de alta a frontierei de stat, stabilită în baza acordurilor şi convenţiilor de frontieră încheiate de România cu statele vecine în scopul evidenţierii şi protejării semnelor de frontieră;

Cumul de peines (fr.), cumul de pedepse

Current value of a currency (eng.), valoarea curentă a unei monede

Curtaj (dr.com.), contract de intermediere

Curtea Constituţională, http://www.ccr.ro

Curtea de Apel Bucureşti, http://www.cabuc.ro

Customary practices (eng.), practici cutumiare

Customs administrations (eng.), autorităţi vamale; autorităţi competente, printre altele, şi pentru aplicarea legislaţiei vamale

Customs agent (eng.), comisionar în vamă

Customs authorities (eng.), autorităţi vamale; autorităţi competente, printre altele, şi pentru aplicarea legislaţiei vamale

Customs control (eng.), control vamal

Customs Convention (eng.), convenţie vamală

Customs Convention on the ATA Carnet for the Temporary Admission of Goods (eng.), Convenţia vamală privind carnetul ATA pentru admiterea temporară de mărfuri

Customs Convention on the international transport of goods under cover of TIR carnets (eng.), Convenţia vamală privind transportul internaţional de mărfuri cu carnete TIR

Customs Cooperation Council (eng.), Consiliul de Cooperare Vamală

Customs debt (eng.), datorie vamală

Customs debt on exportation (eng.), datorie vamală la export

Customs debt on importation (eng.), datorie vamală la import

Customs declaration (eng.), declaraţie vamală

Customs duty (eng.), taxă vamală

Customs law (eng.), drept vamal, legislaţie vamală

Customs legislation (eng.), drept vamal, legislaţie vamală

Customs legislation (eng.), legislaţie vamală

Customs office (eng.), birou vamal

Customs position (eng.), situaţie vamală

Customs procedure (eng.), regim vamal

Customs procedure with economic impact (eng.), regim vamal cu impact economic

Customs rules (eng.), legislaţie vamală

Customs status (eng.), statut vamal

Customs supervision (eng.), supraveghere vamală

Customs tariff of the European Communities (eng.), tariful vamal al Comunităţilor Europene

Customs territory (eng.), teritoriu vamal

Customs union (eng.), uniune vamală

Customs value of goods (eng.), valoarea în vamă a mărfurilor

Customs warehouse (eng.), antrepozit vamal

Customs warehousing procedure (eng.), regim de antrepozit vamal

Customs-approved treatment or use (eng.), destinaţie vamală admisă

Customs-approved treatment or use of goods (eng.), destinaţia vamală a unei mărfi

CVC (abrev.), Codul Vamal Comunitar

Cvi bono (lat.), în interesul cui

Cvi prodest (lat.), cui foloseşte

Cvique suum (lat.), fiecăruia ce e al său

Cvique suum tribuere (lat.), a da fiecăruia ce este al său

Cvlpa factum inconsultum quo alteri nocetur (lat.), greşeala este un fapt imprudent care vatămă altuia

Cvlpa in eligendo (lat.), greşeală în alegere

Cvlpa in vigilendo (lat.), culpă în supraveghere

Cvlpa lata (lat.), greşeală mare

Cvlpa lata dolus est (lat.), greşeala gravă este un dol

Cvlque suum (lat.), fiecăruia ce i se cuvine

Cvm lavde (lat.), Cu laude, cu distincţie; diplomă universitară

Cvm tempore (c.t.) (lat.), 1/4 oră după timpul dat (sfertul de oră academic)

Cvr tv me vexas? (lat.), de ce mă deranjezi?

Cvrricvlvm vitae (lat.), cursul vieţii


D


D. (abrev.), Recueil Dalloz Sirey

D.b. (double bottom) (abrev. eng.), dublu fund

D.b.b. (deals, battens and boards) (abrev. eng.), scânduri de diverse dimensiuni (grinzi, căpriori şi scânduri)

D.b.t. (deals and battens-timber) (abrev. eng.), grinzi şi dulapi (cherestea)

D.C.; DJC (deviation clause) (abrev. eng.), clauza devierii, clauza abaterii din drum

D.D. (abrev.), Delikt en Delinkwent

D.D. (damage done) (abrev. eng.), pagube, avarii cauzate

D.d.o. (dispatch discharging only) despatch-ul se calculează numai la descărcare

D.f. (dead freight) (abrev. eng.), navlu mort

D.G.A.S.P.C. (dr. civ.), Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului

D.P. (direct port) (abrev. eng.), port direct

D.P.C.I. (abrev.), Droit et pratique du commerce international

D.t. (deep tailk) (abrev. eng.), diptanc

D/ac. (disbursements account) (abrev. eng.), decont de cheltuieli

D/d (days after date) (abrev. eng.), zile după o anumită dată

D/d (delivered) (abrev. eng.), predat; livrat

D/N (debit note) (abrev. eng.), notă de debitare

D/O. (delivery order) (abrev. eng.), ordin de predare; conosament fracţionat

D/P (documents against payment) (abrev. eng.), documentele (se predau) contra plată

D/s (days after sight) (abrev. eng.), zile după vedere

D/W (dockwarrant) (abrev. eng.), recipisă de antrepozitare, recipisă varant

D’amparo (spa.), în constituţionalitate

DA – „DUPLIKAT(comerţ), menţiune pe Duplicatul Certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR 1

DAUDSTEDT EFTERFOLGENDE(comerţ), pe Certificatele de circulaţie a mărfurilor EUR 1 eliberate a posteriori

Daminium (lat.), proprietate

Damni infecti (lat.), pagubă eventuală

Damnum (lat.), prejudiciu

Damnum emergens (lat.), un prejudiciu ce se iveşte

Damnum emergens lucrum cessans (lat.), un prejudiciu ce se iveşte, un câştig ce încetează

Damnum iniuria datum (lat.), prejudiciu cauzat fără drept

Damnum iniuria sine iure datum (lat.), prejudiciu cauzat fără drept şi fără dreptate

Damnum remotum (lat.), daună îndepărtată

Dare (lat.), a transmite proprietatea, sub constrângerea obligaţiei

Dare id est rem accipientis facere (lat.), a da este a transmite donatarului proprietatea

Dare in solutum est vendere (lat.), a da ceva în plată este a vinde

Dare rem pro re (lat.), a da un lucru pentru altul

Das Zollgebiet vorübergehend verlassen (germ.), a părăsi temporar teritoriul vamal

Data de convertire (dr. asig. soc.), data la care se convertesc în unităţi de cont contribuţiile participanţilor şi sumele ce fac obiectul transferului de disponibilităţi, în conformitate cu valoarea unităţilor de cont la acea dată

Data de transfer (dr. asig. soc.), data la care se efectuează transferul de disponibilităţi aflate în contul unui participant, de la un fond de pensii ocupaţionale la altul

Data Encryption Standard (DES) (info.), algoritm de criptare pentru protecţia datelor nesecrete. A fost aprobat de Institutul Naţional de Standare şi Tehnologii (NIST) din SUA şi este destinat publicului şi instituţiilor guvernamentale

Data înregistrării curente (dr. fin.), acea dată stabilită ca ultima dată de către Banca Naţională a României pentru determinarea proprietăţii asupra oricărui titlu de stat, în vederea plăţii valorii nominale şi/sau a dobânzii aferente, ce devin scadente şi plătibile în termen de o zi lucrătoare pentru titlurile de stat pe termen scurt şi de două zile lucrătoare pentru cele pe termen mediu şi lung

Data înregistrării curente (dr. fin.), acea dată stabilită de Banca Naţională a României pentru determinarea proprietăţii asupra oricărui titlu de stat, în vederea plăţii valorii nominale şi/sau dobânzii aferente, ce devin scadente şi plătibile în termen de o zi lucrătoare pentru titlurile de stat pe termen scurt şi de două zile lucrătoare pentru cele pe termen mediu şi lung

Data înregistrării curente (financiar), acea dată stabilită de Banca Naţională a României pentru determinarea proprietăţii asupra oricărui titlu de stat, în vederea plăţii valorii nominale şi/sau dobânzii aferente, ce devin scadente şi plătibile în termen de o zi lucrătoare pentru titlurile de stat pe termen scurt şi de două zile lucrătoare pentru cele pe termen mediu şi lung

Data înregistrării curente (finanţe), acea dată stabilită de Banca Naţională a României pentru determinarea proprietăţii asupra oricărui titlu de stat, în vederea plăţii valorii nominale şi/sau dobânzii aferente, ce devin scadente şi plătibile în termen de o zi lucrătoare pentru titlurile de stat pe termen scurt şi de două zile lucrătoare pentru cele pe termen mediu şi lung

Data plăţii dobânzii (dr. bancar), data desemnată pentru plata dobânzii aferente unui împrumut sau unei anumite serii de titluri de stat, purtătoare de dobândă

Data rambursării în avans (dr. bancar), data rambursării unui împrumut, anterioară scadenţei acestuia

Data răscumpărării în avans (dr. fin.), data fixată pentru răscumpărarea, anterioară scadenţei, a oricărui titlu de stat, comunicată de către sau în numele statului român, sau o dată la care emitentul îşi exercită dreptul de răscumpărare anterioară scadenţei a unui titlu de stat, în conformitate cu termenii şi condiţiile stabilite prin prospectul de emisiune

Data retention (info), reţinerea şi conservarea datelor de trafic de către furnizorii de servicii internet

Data scadenţei (dr. bancar), data la care valoarea nominală şi ultima tranşă de dobândă, aferente unui împrumut sau titlu de stat purtător de dobândă, ori valoarea nominală a unui titlu de stat cu discont devin exigibile, în conformitate cu clauzele contractului de împrumut sau ale prospectului de emisiune

Date de localizare (comunicaţii), orice date prelucrate într-o reţea de comunicaţii electronice, care indică poziţia geografică a echipamentului terminal al utilizatorului unui serviciu de comunicaţii electronice destinat publicului

Date de trafic (comunicaţii), orice date prelucrate în scopul transmiterii unei comunicări printr-o reţea de comunicaţii electronice sau în scopul facturării contravalorii acestei operaţiuni

Date informatice (dr. pen.), orice reprezentare a unor fapte, informaţii sau concepte într-o formă care poate fi prelucrată printr-un sistem informatic, inclusiv un program capabil să determine executarea unei funcţii de către un sistem informatic

Datio in solutum (lat.), dare în plată

Datorie publică (dr. bancar), datoria publică guvernamentală la care se adaugă datoria publică locală. În scopul evaluării datoriei publice a României, orice obligaţie, exprimată în valută, este calculată în monedă naţională, utilizându-se cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ultima zi din perioada pentru care se face raportarea

Datorie publică (dr. fin.), datoria publică guvernamentală la care se adaugă datoria publică locală. În scopul evaluării datoriei publice a României, orice obligaţie, exprimată în valută, este calculată în monedă naţională, utilizându-se cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ultima zi din perioada pentru care se face raportarea

Datorie publică guvernamentală (dr. bancar), totalitatea obligaţiilor financiare interne şi externe ale statului, la un moment dat, provenind din împrumuturile contractate direct sau garantate de Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, în numele României, de pe pieţele financiare

Dauernde Niederlassung (germ.), sediu permanent

Daună nucleară (dr. militar), decesul sau orice vătămare corporală a unei persoane, orice deteriorare a bunurilor, care provin sau rezultă din proprietăţile radioactive ori dintr-o combinare a acestor proprietăţi şi a proprietăţilor toxice, explozive sau altor proprietăţi periculoase ale unui combustibil nuclear, ale produselor sau deşeurilor radioactive care se află într-o instalaţie nucleară ori ale materialelor nucleare care provin dintr-o instalaţie nucleară sunt produse în această instalaţie, ori sunt trimise la aceasta; orice altă pierdere sau daună astfel provocate, în cazul şi în măsura în care prevede legea tribunalului competent; dacă legea statului pe teritoriul căruia se află instalaţia prevede orice dăunare a persoanei, orice pierdere sau dăunare a bunurilor, care provin ori rezultă din orice radiaţie ionizantă emisă de orice altă sursă de radiaţii aflată într-o instalaţie nucleară

Dbk (drawback) (abrev. eng.), primă de export; reducere de preţ, inconvenient, dezavantaj

DCOM (info.), Distributed Component Object Model (DCOM) este tehnologia Microsoft pentru obiectele distribuite. Bazându-se pe COM care defineşte interfaţa obiectului, DCOM defineşte RPC (Remote Procedure Call) care permite acestor obiecte să fie rulate de la distanţă în cadrul unei reţele (de ex: un program utilizează serviciile unui alt program aflat pe o maşină la distanţă)

Dd.a. (days after acceptance) (abrev. eng.), zile după acceptare

DE – „DUPLIKAT(comerţ), menţiune pe Duplicatul Certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR 1

DENACHTRAGLICH AUSGESTELLT(comerţ), menţiune pe Certificatele de circulaţie a mărfurilor EUR 1 eliberate a posteriori

De auditu (lat.), din auzite

De cuius (lat.), cel despre care

De eo quod plerumque fit (lat.), ceea ce se produce în mod necesar, drept consecinţă firească

De facto (lat.), de fapt

De iure (lat.), de drept; situaţie prevăzută de lege

De lege lata et de lege ferenda (lat.), despre o lege dată şi despre o lege care va fi dată/care trebuie să fie dată

De minimis non curat praetor (lat.), legea nu se ocupă de fleacuri

De mortuis aut bene aut nihil (lat.), vorbeşte despre cel mort numai de bine sau nu vorbi deloc

De mortuis nil nisi bene (dicere) (lat.), vorbeşte mortul numai de bine

De plano (lat.), din capul locului

De plein droit (fr.), de plin drept (ipso iure)

De re prinsquam de reo inquirandum est (lat.), trebuie să cercetezi mai întâi faptul, şi numai apoi cine e făptuitorul

De te fabula narratur (lat.), te interesează în mod direct

De visu (lat.), din văzute

Debats a huis clos (fr.), dezbateri (în instanţă)

Debenture, bond, liability, legal obligation, duty (eng.), obligaţie

Debitor (asig.), persoana fizică faţă de care un împrumutător are o creanţă, în baza unui contract de credit. În cazul în care există giranţi, aceştia sunt consideraţi codebitori

Debitor inelagantur is a quo exigi pecunia potasi (lat.), debitor înseamnă acela căruia i se poate cere plata

Debitor rei certae interitu liberatur (lat.), debitorul unui bun cert este liberat prin pierderea acestuia

Debitor vamal (dr. vamal), titularul unei datorii vamale

Debitorem liberare (lat.), a libera pe debitori

Debitum cum re iunctum (lat.), datorie unită cu lucrul

Debtor (eng.), debitor

Debug (info.), procedeu de verificare a bunei funcţionări a unui program şi depistarea erorilor acestuia

Decădere (dr. inţ.), orice privare sau suspendare a unui drept, orice interdicţie sau incapacitate

Déchargement des marchandises présentées en douane (fr.), descărcarea mărfurilor prezentate în vamă

Décharger (fr.), a descărca

Décision annulée (fr.), decizie anulată

Décision modifiée (fr.), decizie modificată

Decision relating to the application of customs rules (eng.), decizie privind aplicarea reglementărilor vamale

Décision relative à l’application de la réglementation douanière (fr.), decizie privind aplicarea reglementărilor vamale

Decizie vamală (dr. vamal), orice act al autorităţilor vamale, privind reglementările vamale, adoptat de acestea, care produce efecte juridice asupra uneia sau mai multor persoane

Déclaration complémentaire (fr.), declaraţie suplimentară

Déclaration d’admission temporaire (fr.), declaraţie de admitere temporară

Déclaration de mise en libre pratique (fr.), declaraţie de punere în liberă circulaţie

Declaraţie vamală (dr. vamal), actul unilateral cu caracter public, prin care o persoană manifestă, în formele şi în modalităţile prevăzute în reglementările vamale, voinţa de a plasa mărfurile sub un regim vamal determinat

Déclarer des marchandises à titre occasionnel (fr.), a declara mărfurile cu titlu ocazional

Deconfitură (C. civ., arh.), insolvabilitatea necomerciantului

Decreto di accusa (Tessin Elveţia) (it.), ordonanţă penală

Decreto penale (Italia), (it.), hotărâre, ordonanţă penală

Defective goods (eng.), mărfuri defecte

Defensor (lat.), apărător

Defige (C. civ., arh.), stabileşte

Defragmentation (info.), defregmentare, rearanjarea fişierelor într-o structură mai compactă pentru o accesare mai rapidă a acestora

Degauss (info.), înlăturarea influenţelor magnetice nedorite de pe anumite echipamente: discuri, benzi, tuburi etc.; aşa zisa demagnetizare a monitorului

Delaz resonable (fr. dr. omului), termen rezonabil

Deleatvr (del.) (lat.), Îndepărtează, şterge (la corecturi)

Delegare (dr. muncii), exercitarea temporară, din dispoziţia angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afara locului său de muncă

Delegare (lat.), a insărcina pe altul

Delit (fr.), delict

Demand draft (abrev. eng.), rată la vedere

Demande d’invalidation de la déclaration (fr.), cerere de invalidare a declaraţiei

Demisie (dr. muncii), actul unilateral de voinţă a salariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de preaviz

Den Anmelder von der Gestellungspflicht befreien (germ.), a scuti declarantul de a prezenta mărfurile în vamă

Den Zollschuldbetrag entrichten (germ.), a plăti datoria vamală

Den Zollwert ermitteln (germ.), a stabili valoarea în vamă

Denariate (C. civ., arh.), producte, zaharele

Denegare actionem (lat.), a refuza o acţiune

Denegatio iustitiae (lat.), negare/respingerea justiţiei

Denial of Service (DoS) (info.), tip de atac informatic caracterizat prin încercarea explicită de a împiedica utilizatorul unei reţele să-i folosească serviciile. Cea mai frecventă metodă este inundarea reţelei cu trafic inutil, depăşind capacitatea de operare a acesteia. Alte tehnici includ întreruperea conexiunii dintre două sisteme, provocând întreruperea accesului la un serviciu

Denominare (dr. bancar), acţiunea de reducere a valorii nominale a însemnelor monetare.

Denuntiatio (lat.), somaţie

Dep. (departure) (abrev. eng.), deplasare est-vest; plecarea navei

Department of Justice (eng.), Ministerul Justiţiei (S.U.A.)

Depline puteri (dr. inţ.), documentul eliberat de Ministerul Afacerilor Externe, semnat de ministrul afacerilor externe şi învestit cu sigiliul de stat, potrivit reglementărilor şi practicii internaţionale, care consemnează aprobarea pentru participarea la negocieri, pentru semnarea tratatelor la nivel de stat sau de Guvern ori pentru participarea delegaţiilor române la reuniuni internaţionale

Depositum, Einlage (germ.), depozit

Dépôt d’une déclaration sommaire (fr.), depunerea unei declaraţii sumare

Depozitar (dr. asig. soc.), o bancă, persoană juridică română sau o sucursală a unei instituţii de credit străine, autorizată să funcţioneze pe teritoriul României

Deputy district attorney (eng.), procuror adjunct (S.U.A.)

Dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée (fr.), ultima transformare sau prelucrare substanţială, justificată economic

Descalificare (sport), invalidarea rezultatelor obţinute de sportivi în cadrul unei anumite competiţii sau manifestări sportive, cu toate consecinţele ce decurg din aceasta, inclusiv retragerea de medalii, puncte şi premii

Descărcare (download) (info.), introducerea de informaţii pe suportul local de stocare provenit din alte medii

Desen industrial (dr. proprietăţii industriale), aspectul exterior al unui produs sau al unei părţi a acestuia, redat în două dimensiuni, rezultat din combinaţia dintre principalele caracteristici, îndeosebi linii, contururi, culori, formă, textură şi/sau materiale şi/sau ornamentaţia produsului în sine

Desistement (fr.), desistare

Desistement d’action (fr.), desistarea acţiunii – element material al infracţiunii

Destinaţia vamală a mărfurilor (dr. vamal), plasarea mărfurilor sub un regim vamal, introducerea lor într-o zonă liberă sau antrepozit liber, reexportul acestora în afara teritoriului României, distrugerea sau abandonul în favoarea statului

Deşeuri (dr. mediului), substanţele sau obiectele care sunt eliminate sau urmează a fi eliminate sau este necesar să fie eliminate în conformitate cu legislaţia naţională. Acestea sunt: de natură chimică, provenite din spitale, centre medicale şi clinici; deşeuri rezultate din producţia şi prepararea produselor farmaceutice; deşeuri farmaceutice şi ale produselor medicamentoase; deşeuri de la fabricarea şi utilizarea biocidelor şi produselor fitofarmaceutice; deşeuri de la fabricarea şi utilizarea produselor chimice de conservare a lemnului; deşeuri de la producerea, prelucrarea şi utilizarea solvenţilor organici; deşeuri de la procese de tratare termică şi alte operaţii de tratare, conţinând cianuri; deşeuri de uleiuri minerale, care nu corespund scopului iniţial de folosire; deşeuri petroliere/ape uzate, hidrocarburi în amestecuri cu apă, emulsii; substanţe uzate şi articole conţinînd sau contaminate cu PCB (difenilpoliclorinat) şi/sau PCT (terfenile policlorinate) şi/sau PBB (difenil polibronurate); reziduuri gudronate, provenind de la rafinare, distilare şi orice tratament pirolitic; deşeuri de la producţia şi utilizarea cernelurilor, coloranţilor, pigmenţilor, lacurilor şi vopselelor; deşeuri de la producţia şi utilizarea răşinilor, latexului, plastifianţilor şi a adezivilor; substanţe chimice uzate provenite din cercetare şi dezvoltare sau activităţi în învăţământ, care nu sunt identificate şi/sau sunt noi şi a căror efecte asupra omului şi/sau mediului înconjurător nu sunt cunoscute; deşeuri de natură explozivă care nu fac obiectul altor legislaţii; deşeuri de la producţia, prelucrarea şi utilizarea chimicalelor fotografice şi materiale de lucru aferente; deşeuri rezultate de la procese de tratare a suprafeţei metalelor şi materialelor plastice; reziduuri provenind din operaţii de eliminare a deşeurilor industriale; deşeuri având constituenţi ca: metal carbonili, beriliu; compuşi de beriliu, compuşi de crom hexavalent, compuşi de cupru, compuşi de zinc, arsen; compuşi de arsen, seleniu; compuşi de seleniu, cadmiu; compuşi de cadmiu antimoniu; compuşi de antimoniu, telur; compuşi de telur mercur; compuşi de mercur; taliu; compuşi cu taliu plumb; compuşi de plumb; compuşi neorganici de fluor, exclusiv fluoruri de calciu; cianuri anorganice; azbest (vată şi fibre); compuşi organofosforici, cianuri organice, fenoli, compuşi fenolici incluzînd clorfenolii, eteri, solvenţi organo-halogenaţi, solvenţi organici, exclusiv solvenţii halogenaţi, orice compus de dibenzo-furan policlorinat, orice compus de dibenzo-p-dioxin-policlorinat, alţi compuşi organo-halogenaţi

Detail (dr. com.), activitatea desfăşurată de comercianţii care vând produse direct consumatorilor pentru uzul personal al acestora

Detailed examination (eng.), verificare detaliată (a mărfurilor)

Detaşare (dr. muncii), actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de muncă, din dispoziţia angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia. În mod excepţional, prin detaşare se poate modifica şi felul muncii, dar numai cu consimţământul scris al salariatului

Détenteur de marchandises (fr.), titularul mărfurilor

Detention (fr.), detenţie; deţinere (detenţie precară)

Detention on suspicion (eng.), arestare preventivă

Detention preventive, provisoire (fr.), arestare preventivă

Déterminer la valeur en douane (fr.), a stabili valoarea în vamă

Dette douanière (fr.), datorie vamală

Dette douanière à l’exportation (fr.), datorie vamală la export

Dette douanière à l’importation (fr.), datorie vamală la import

Deţinător (dr. fin.), proprietarul înregistrat al oricărui titlu de stat, în conformitate cu prevederile prezentei convenţii şi ale reglementărilor în vigoare

Dft; (draft) (abrev. eng.), pescaj

Dialers (info.), programe care conectează în mod neautorizat calculatorul la diverse adrese

Diată (arh.), testament

Dibattimento (it.), dezbatere judiciară

Die Zollförmlichkeiten erfüllen (germ.), a îndeplini formalităţile vamale

Dienstbarkeit, Servitut, Gerechtigkeit (germ.), servitute

Dies ad quem non computatur in termine (lat.) ziua în care se împlineşte termenul nu se socoteşte în termen

Dies non interpelant pro homine (lat.), ziua (termenul) nu şomează

Difensore (it.), apărător

DIMM (Dual In-line Memory module) (info.), sistem standard de conectare a unei plăcuţe de memorie la o conector de expansiune

Direct memory acces (DMA) (info.), accesarea directă a memoriei

Direct representation (eng.), reprezentare directă

Directeur (fr.), director

Direcţia Generala a Penitenciarelor, http://www.anp.ro

Direcţia Generala a Vămilor, http://www.customs.ro

Direkte Vertretung (germ.), reprezentare directă

Direktor, Leiter, Versteher (germ.), director

Diritto soggettivo perfetto (dr. civ. it.), drept subiectiv

Dis aliter visum (lat.), zeii au decis altceva

Disc (info.), o bucată circulară de material folosită pentru stocarea informaţiilor; discurile pot fi dure, flexibile sau compacte

Discharged customs procedure (eng.), regim vamal încheiat

Discont (dr. bancar), diferenţa dintre preţul unui titlu de stat la emisiune şi valoarea sa nominală, dacă preţul este mai mic decât valoarea nominală

Discriminare (dr. inţ.), orice diferenţiere, excludere sau preferinţă întemeiată pe rasă, culoare, sex, religie, convingeri politice, ascendenţă, naţională sau origine socială, care are ca efect să suprime sau să ştirbească egalitatea de posibilităţi sau de tratament în materie de ocupare a forţei de muncă şi de exercitare a profesiei; orice altă diferenţiere, excludere sau preferinţă având ca efect suprimarea sau ştirbirea egalităţii de posibilităţi sau de tratament în materie de ocupare a forţei de muncă şi exercitare a profesiei, care ar putea fi specificată de către statul membru interesat după consultarea organizaţiilor reprezentative ale celor care angajează şi a organizaţiilor lucrătorilor, dacă acestea există, precum şi a altor organisme competente

Discuţie (C. civ., arh.), urmărire

Diseminare cu titlu confidenţial (apărare), comunicarea informaţiilor tehnice unui număr limitat de persoane care se angajează să nu le comunice altor persoane decât în condiţiile specificate de guvernul sau de organismul emitent

Diseminare neautorizată (apărare), orice comunicare a unor informaţii tehnice făcând obiectul drepturilor de proprietate, care nu este în conformitate cu condiţiile în care această comunicare a fost făcută destinatarului

Dispenser le déclarant de présenter les marchandises en douane (fr.), a scuti declarantul de a prezenta mărfurile în vamă

Disposal (eng.), cedare

Dispositions répressives (fr.), dispoziţii penale

Dispozitiv exploziv sau alt dispozitiv letal (dr. inţ.), orice armă sau dispozitiv exploziv ori incendiar care este conceput în scopul sau care are capacitatea de a provoca moartea, prejudicii corporale grave ori importante pierderi materiale şi orice armă sau dispozitiv conceput în scopul ori care are capacitatea de a provoca moartea, prejudicii corporale grave sau importante pierderi materiale prin emisie ori răspândire de produse chimice toxice, agenţi biologici, toxine sau substanţe similare ori iradieri sau materiale radioactive

Dispoziţii particulare (C. civ., arh.), acte juridice unilaterale

Dissenting opinions (eng.), opinii separate

Distribuitor (dr. com.), orice agent economic din lanţul de comercializare, a cărui activitate nu influenţează caracteristicile de securitate a produsului

Distrui (C. civ., arh.), distruge

Dixit salvavi anima meam! (Vulgata, Iezechiel, III, 19) (lat.), am zis şi mi-am salvat sufletul

Do ut des (lat.), îţi dau ca să îmi dai

Do ut des, do ut facias, facio ut des, facio ut facias (lat.), dau ca să dai, dau ca să faci, fac ca să dai, fac ca să faci

Dobândă (arh.), venit, câştig, folos, interes

Doctor (Dr.) (lat.), Doctor

Doctor honoris cavsa (Dr.h.c.) (lat.), Doctor de onoare

Doctor ivris (Dr.ivr.) (lat.), Doctor în drept

Doctor medicinae (Dr.med.) (lat.), Doctor în medicină

Doctor philosophiae (Dr.phil.) (lat.), Doctor în filosofie

Doctor rervm natvralivm (D.rer.nat.) (lat.), Doctor în ştiinţe naturale

Doctor rervm politicarvm (Dr.rer.pol.) (lat.), Doctor în ştiinţe politice

Doctor theologiae (Dr.theol.) (lat.), Doctor în teologie

“Doctrina Byron”, închiderea într-un asediu fără speranță, după îndatorarea masivă prin alte tari (Grecia)

“Doctrina Ulise”, revenirea la reperele consacrate indiferent de pericolele care trebuiesc infruntate

Document de tolerat – documentul care se eliberează străinului căruia i s-a acordat tolerarea rămânerii pe teritoriul României în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

Document de transit (fr.), document de tranzit

Dol (dr. civ.), formă de viciere a consimţământului – condiţie esenţială pentru validarea unei convenţii – care constă în întrebuinţarea de mijloace (viclene), ca mijloc, maşinaţiune, manevră fără de care cealaltă parte nu ar fi contractat; cauză de nulitate a convenţiei

Dolus (lat.), dolul sau înşelăciunea

Dolus ei dumtaxat nocere qui cum admisit (lat.), dolul nu se poate întoarce împotriva celui care l-a folosit

Dolus malus (lat.), manoperă vicleană pentru a păgubi

Dominus illuminatio mea (lat.), Domnul îmi este lumină – motto al universităţii din Oxford

Dominus procuratoris rei (lat.), titularul procesului

Dominus Vobiscum (lat.), Domnul fie cu tine

Donatio mortis causa (lat.), donaţie pentru după moarte

Dopaj în sport (sport), administrarea în rândul sportivilor sau folosirea de către aceştia a unor clase farmacologice de agenţi de dopaj sau a unor metode de dopaj

Dopajul în sport (sport), folosirea unei substanţe şi/sau metode care sunt potenţial dăunătoare pentru sănătatea sportivilor şi/sau îmbunătăţesc performanţele acestora; prezenţa în organismul sportivului a unei substanţe interzise sau a metaboliţilor acesteia.

Double jeopardy (eng.), regula autorităţii lucrului judecat

Download (descărcare) (info.), introducerea de informaţii pe suportul local de stocare provenit din alte medii

Download (info.), a descărca informaţii dintr-o reţea, de pe internet pe calculatorul local

Dr. (debitor) (abrev. eng.), debitor; (doctor) doctor, medic

Drawback system (eng.), sistem drawback; sistem cu rambursare (a taxelor vamale)

Drawing up the declaration (eng.), întocmirea declaraţiei

Dregătorie publică (C. civ., arh.), instituţie publică

Drept de autor (dr. proprietăţii industriale), dreptul de proprietate intelectuală recunoscut persoanei fizice sau persoanelor fizice care au creat o operă originală de creaţie intelectuală în domeniul literar, artistic sau ştiinţific, oricare ar fi modalitatea de creaţie, modul sau forma concretă de exprimare şi independent de valoarea şi destinaţia lor, ori altor titulari legali, persoane juridice sau fizice

Drept de proprietate intelectuală (dr. proprietăţii industriale), dreptul de autor, drepturi conexe, dreptul asupra mărcilor de produs sau de serviciu înregistrate, dreptul asupra desenelor şi modelelor industriale, dreptul asupra indicaţiilor geografice, dreptul asupra brevetelor de invenţie;

Drept special sau exclusiv (dr. admin.), dreptul care rezultă din orice formă de autorizare acordată, conform prevederilor legale, de o autoritate publică competentă şi în baza căreia uneia sau mai multor persoane juridice li se rezervă dreptul de a desfăşura una sau mai multe dintre activităţile prevăzute în legislaţia achiziţiilor publice

Drept vătămat (contencios administrativ), orice drept fundamental prevăzut de Constituţie sau de lege, căruia i se aduce o atingere printr-un act administrativ

Drepturi conexe (dr. proprietăţii industriale), drepturile de proprietate intelectuală, altele decât drepturile de autor, de care beneficiază artiştii interpreţi sau executanţi pentru propriile interpretări sau execuţii, producătorii de înregistrări sonore pentru propriile înregistrări, organismele de radiodifuziune şi televiziune pentru propriile emisiuni

Drepturi de export (dr. vamal), taxele vamale şi orice alte sume care se cuvin statului la exportul de mărfuri

Drepturi de import (dr. vamal), taxele vamale, taxa pe valoarea adăugată, accizele şi orice alte sume care se cuvin statului la importul de mărfuri

Drepturi şi taxe de import sau de export (dr. inţ.), nu numai drepturile vamale, ci şi orice alte drepturi şi taxe exigibile ca urmare a importului sau exportului

Drittland (germ.), ţară terţă

Driver (info.), program sau subrutină ce realizează interfaţa dintre sistemul de operare şi un echipament sau componentă a calculatorului

Drohung (germ.), prejudiciu, intimidare, avertisment

Droit à l’importation nul (fr.), rată zero a drepturilor de import

Droit à l’importation réduit (fr.), rată redusă a drepturilor de import

Droit de distribuer les marchandises (fr.), drept de distribuire a mărfurilor

Droit de douane (fr.), taxă vamală

Droit de représentation (fr.), drept de reprezentare

Droit de reproduire les marchandises (fr.), drept de reproducere a mărfurilor

Droit de revendre les marchandises (fr.), drept de revindere a mărfurilor

Droit douanier (fr.), drept vamal, legislaţie vamală

Droits à l’exportation (fr.), drepturi de export

Droits à l’importation (fr.), drepturi de import

Droits légalement dus (fr.), drepturi datorate

Drunkenness (eng.), alcoolism

Dubio (lat.), îndoială

Dubito, ergo cogito; cogito ergo sum (lat.), Mă îndoiesc, deci cuget; cuget, deci exist

Dud cheque, cheque without cover (eng.), cec fără acoperire

Due process (eng. dr. americ.), drept fundamental conform căruia nimeni nu poate fi privat de viaţă, libertate sau proprietate fără o procedură legală rezonabilă (conform celui de-al 14-lea amendament al Constituţiei S.U.A)

Dulce bellum inexpertis (lat.), războiul poate părea frumos celor ce nu au participat la el niciodată

Dulce et decorum est pro patria mori (lat.), Este dulce şi frumos să mori pentru patrie (Horaţiu)

Dum spiro, spero (lat.), atâta timp cât respir, voi spera

Duplicatio (lat.), duplică

Dura lex, sed lex (lat.), Legea e dură, dar e lege

Duties legally owed (eng.), drepturi datorate

Dura necessitas (lat.), Necesitate dură

Dw. (deadweight) (abrev. eng.), capacitate deadweight, capacitate totală de încărcare

Dw.t. (deadweight tonnage) (abrev. eng.), tonaj deadweight


E


E.C.U.K. (east coast of United Kingdom) (abrev. eng.), coasta estică a Regatului Unit

E.Ch. (English Channel) (abrev. eng.), Canalul Englez; Canalul Mânecii

E.CI. (east coast of Ireland) (abrev. eng.), coasta estică a Irlandei

E.D. (abrev.), Etudes et documents du Conseil d’Etat (France)

E.E.; E&OE; (errors excepted; errors and omissions excepted) (abrev. eng.), erorile sunt exceptate; erorile şi omisiunile sunt exceptate

E.E.T. (East European Time) (abrev. eng.), ora Europei răsăritene

E fructu arbor cognoscitur (lat.), Arborele se cunoaşte după fructe

E.g. (exempli gratia) (abrev. lat), de exemplu

E.h.p. (effective horse power) (abrev. eng.), putere efectivă de remorcare

E.H.R.L.R. (abrev.), European Human Rights Law Review

E.J.C. (abrev.), European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice

E.J.I.L. (abrev.), European Journal of International Law

E.L.; E.Long. (east longitude) (abrev. eng.), longitudine estică

E.L.R. (abrev.), The European Law Review

E.P. (estimated position) (abrev. eng.), punct estimat; poziţie estimată

E.P.L. (abrev.), European Public Law

E.T. (estimated time) (abrev. eng.), timp estimat

E.T.A. (estimated, expected time of arrival) (abrev. eng.), timpul estimat/probabil al sosirii

E.T.D. (estimated, expected time of departure) (abrev. eng.), timpul estimat/probabil al plecării

Eadem vis est taciti ac expressi consensus (lat.), consimţământul expres sau tacit are aceeaşi putere

Easement, charge on real estate (eng.), servitute

Eaux intérieures maritimes (fr.), ape maritime interioare

Ebrionarcotic, (stupefiante), substanţe din grupele eteri, cetone, acetaţi, precum şi metanolul şi toluenul, aurolac

Échanges des marchandises (fr.), comerţ cu mărfuri

Echipaj (drept maritim), toate persoanele transportate la bordul navei în scopul asigurării conducerii şi întreţinerii navei, a maşinilor sale, a sistemelor şi a instalaţiilor sale esenţiale pentru propulsia şi navigaţia în siguranţă sau pentru asigurarea serviciilor pentru alte persoane aflate la bord

Ecosistem (dr. proprietăţii industriale), un complex dinamic de comunităţi de plante, animale şi microorganisme şi mediul lor fără viaţă, care interacţionează ca o unitate funcţională

Ecotoxice (dr. mediului), substanţe sau deşeuri care, dacă sunt eliberate, prezintă sau pot prezenta, imediat sau cu întârziere un impact aversiv asupra mediului înconjurător prin bioacumulare şi/sau efecte toxice asupra sistemelor biotice

ECTRA (European Committee for Telecommunications Regulatory Affairs) (eng.), acronim pentru, Comitetul european pentru reglementări în telecomunicaţii din cadrul CEPT

ECU (Ecu) (abrev.), unitate monetară europeană

Edere debes ut vivas, non vivere ut edas (lat.), Trebuie să mănânci ca să trăieşti, nu să trăieşti ca să mănânci

Editio princeps (lat.), prima ediţia

Ee. (east; easterly) (abrev. eng.),

Efecte (C. civ., arh.), bunuri, lucruri

Efecte mobiliare (C. civ., arh.), lucruri mobile

Ego sum qui sum (lat.), Eu sunt cel ce sunt

Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat (lat.), proba incumbă aceluia care afirmă, nu aceluia care neagă

Eidesablegung (germ.), prestarea jurământului

Eigenmittel (germ.), resurse proprii

Ein Zollverfahren beenden (germ.), a încheia un regim

Eine Anmeldung für ungültig erklären (germ.), a invalida o declaraţie

Eine summarische Anmeldung abgeben (germ.), depunerea unei declaraţii sumare

Einfache Kommanditgesellshaft (germ.), societate în comandită simplă

Einfuhr von Waren (germ.), import de mărfuri

Einfuhrabgaben (germ.), drepturi de import

Einführer (germ.), importator

Einfuhrlizenz (germ.), certificat de import

Einfuhrwaren (germ.), mărfuri de import

Einfuhrzollschuld (germ.), datorie vamală la import

Eingehende Prüfung (germ.), verificare detaliată (a mărfurilor)

Einkaufsprovision (germ.), comision de cumpărare

Einlagerer (germ.), depozitar

Einmal ist keinmal (germ.), „o dată” nu este obicei

Einstellungsbeschuls (germ.), sentinţă de neurmărire

Einziges Beförderungspapier (germ.), document de transport unic

EL – „ANTIGRAPHO(comerţ), menţiune pe Duplicatul Certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR 1

ELECDOTHEN EC TON YSTERON(comerţ), pe Certificatele de circulaţie a mărfurilor EUR 1 eliberate a posteriori

Electa una via non datur recursus ad alteram (lat.), odată ce ai ales o cale, nu-ţi este îngăduit de a recurge la alta

Electronice (info.), echipamente electronice şi reţele de cablu, fibră optică, radio, satelit şi altele asemenea, utilizate pentru prelucrarea, stocarea sau transmiterea informaţiei

Elemente de taxare (dr. vamal), nivelul cotei procentuale prevăzute în tariful vamal, metodele de determinare a valorii în vamă şi regulile de origine aplicabile

Éléments de taxation (fr.), elemente de taxare

Éléments inexacts ou incomplets (fr.), informaţii inexacte sau incomplete

Emb. (embargo) (abrev. eng.), embargo

Embezzlement (eng.), abuz de încredere

Emissionsbank (germ.), bancă emitentă

Emporion (dr.com.), piaţa largă, piaţă de bunuri, reţea de magazine

Emptio fit pretio, permutatio fit rebus (lat.), cumpărarea se face prin preţ, schimbul în natură se face prin lucruri

Emptio-venditio (lat.), cumpărare-vânzare

Emptor (lat.), cumpărător formal al averii

Emptor autem nummos, venditoris facere cogitur (lat.), cumpărărtorul este obligat de a plăti vânzătorului preţul

EN – „DUPLICATE(comerţ), menţiune pe Duplicatul Certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR 1

EN – „ISSUED RETROSPECTIVELY(comerţ), pe Certificatele de circulaţie a mărfurilor EUR 1 eliberate a posteriori

End-use (eng.), destinaţie (a unei mărfi)

Energea (grec.), lucrare, putere, activitate, angajare, funcţionare, operaţie, capacitatea de a acţiona, forţă, tărie, potenţă, energie

Enforcable (eng. dr. omului.), executoriu, aplicabil

Enter (info.), tastă de transmitere a datelor şi a informaţiilor de la terminal la procesor. Deseori este numită return key

Entitate teroristă (terorism), persoană, grupare, grup structurat sau organizaţie care comite sau participă la acte teroriste; se pregăteşte să comită acte teroriste; promovează sau încurajează terorismul; sprijină, sub orice formă, terorismul

Entry into a free zone (eng.), introducerea într-o zonă liberă

Entry of goods for a customs procedure (eng.), plasarea unor mărfuri sub regim vamal

Entscheidung (germ.), decizie

Entstehen einer Zollschuld (germ.), apariţia datoriei vamale

Eo ipso (lat.), tocmai de aceea

Eon (grec.), diviziune a timpului geologic; totalitatea forţelor veşnice emanate de o fiinţă pentru a acţiona asupra mediului înconjurător

Eparhie (arh.), circumscripţie

Epistula principis (lat.), scrisoare oficială de la împărat

EPROM (Erasable Programable Read-Only Memory) (info.), memorie refolosibilă care poate fi reprogramată printr-un echipament special şi ştersă prin expunare la lumină ultravioletă

Equivalent goods (eng.), mărfuri echivalente

Equivalent of the ecu in national currencies (eng.), valoarea ecu în monede naţionale

Erezire (C. civ., arh.), moştenire

Erfassung der Waren (germ.), identificarea mărfurilor

Erfüllung der Zollförmlichkeiten (germ.), îndeplinirea formalităţilor vamale

Erga omnes (lat.), faţă de toţi

Ergänzende Anmeldung (germ.), declaraţie suplimentară

Erhebung der gesetzlich geschuldeten Abgaben (germ.), aplicarea drepturilor legal datorate

Eritaje (C. civ., arh.), construcţii, imobile

Erläuterungen der Kombinierten Nomenklatur (germ.), note explicative ale Nomenclaturii Combinate

Erloschende Verjahrung (germ.), prescripţie extinctivă

Ermäßigter Abgabensatz (germ.), rată redusă a drepturilor de import

Ermittlung des Zollwerts (germ.), a stabili valoarea în vamă

Erpressung (germ.), şantaj

Errantis voluntas nulla est (lat.), voinţa aceluia care se înşală este nulă

Errare humanum est, sed perseverare diabolicum (lat.), a greşi e omenesc, iar a persevera în greşeală este diabolic

Errechneter Wert (germ.), valoare calculată

Error communis facit ius (lat.), greşeala comună produce norma juridică

Error facti non nocet (lat.), eroarea de fapt nu este vătămătoare

Error in substantia (lat.), eroare cu privire la calităţile substanţiale ale lucrului

Error iuris (lat.), eroare de drept, necunoaştere a dreptului

Errores iuris nocet (lat.), erorile de drept sunt vătămătoare

Ersatzwaren (germ.), mărfuri echivalente

Erstellung der Anmeldung (germ.), întocmirea declaraţiei

Erwerbende Verjahrung (germ.), prescripţie achizitivă

Erworbene recht (germ.), drept cesionar

ES – „DUPLICADO(comerţ), menţiune pe Duplicatul Certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR 1

ES – „EXPEDIDO A POSTERIORI” (comerţ), pe Certificatele de circulaţie a mărfurilor EUR 1 eliberate a posteriori

Escrocherie (dr. civ.), formă de viciere a consimţământului – condiţie esenţială pentru validarea unei convenţii – care constă în întrebuinţarea de mijloace (viclene), ca mijloc, maşinaţiune, manevră fără de care cealaltă parte nu ar fi contractat; cauză de nulitate a convenţiei

Escroquerie (fr.), înşelăciune, escrocherie, fraudă

Escrow (eng.), depozit bancar încredinţat spre păstrare unei persoane pentru a fi restituit cesionarului, după îndeplinirea unei condiţii

Espace aérien (fr.), spaţiu aerian

Esq. (esquire) (abrev. eng.), Domnului (în corespondenţă, ca parte din adresă)

Esse quam videri (lat.), a fi în loc de a părea

Est modus in rebus (lat.), Este o măsură în fiecare lucru; să nu depăşeşti măsura fiecărui lucru (frontonul templului din Delphi.

Esto perpetua (lat.), fie etern

Estorsione (it.), şantaj

Estorsione (it.), şantaj

ET – „DUPLIKAAT” (comerţ), menţiune pe Duplicatul Certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR 1

ET – „VALJA ANTUD TAGASIULATUVALT(comerţ), pe Certificatele de circulaţie a mărfurilor EUR 1 eliberate a posteriori

Et in Arcadia ego (lat.), Şi eu am trăit în Arcadia

Et si omnes, sed non ego (lat.), Chiar dacă toţi, eu nu

Et pour cause (fr.), pentru motive serioase, temeinice

Et sequens (et seq.) (lat.), şi următoarea(ul)

Et tu, Brute (lat.), şi tu Brutus ?

Établissement de la déclaration (fr.), întocmirea declaraţiei

Établissement stable (fr.), sediu permanent

Ethernet (info.), unul dintre cele mai vechi protocoale de comunicaţii LAN, dezvoltat, în anii ’70 de Xerox Corp. şi susţinut de IEEE. Standard reprezentat printr-un protocol de comunicare în cadrul unei reţele locale

ETO (European Telecommunications Office) (eng.), acronim pentru, Biroul European de Telecomunicaţii

EuGRZ (abrev.), Europăische Grundrechte- Zeitschrift

Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (germ.), Curtea Europeană a Drepturilor Omului

European Court of Human Rights (eng.), Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Évaluer une marchandise (fr.), a evalua o marfă

Evidence (eng.), mijloc de probă

Ex aequo (lat.), la egalitate

Ex aequo (lat.), pe picior egal; egalitate

Ex aequo et bono (lat.), din echitate şi bunătate

Ex animo (lat.), din inimă; sincer

Ex ante (lat.), înainte de; anterior

Ex cathedra (lat.), care nu admite replică

Ex consensu (lat.), cu încuviinţarea/învoirea

Ex contractu(lat.), din contract

Ex delicto (lat.), din delict

Ex dolo (lat.), intenţionat

Ex facta ius oritur (lat.), din fapte rezultă dreptul

Ex forma non servata rezultat nullitas actus (lat.), neobservarea formelor obligatorii atrage nulitatea actului

Ex gratia (lat.), din bunătate; din bunăvoinţă

Ex hypothesi (lat.), din ipoteză

Ex lege (lat.), din lege

Ex nihilo nihil (lat.), din nimic nu iese  nimic

Ex nihilo nihil fit (lat.), din nimic nu iese  nimic

Ex officio (lat.), din obligaţie; din oficiu

Ex osibus ultor (lat.), Din mormânt se ridică răzbunatorul

Ex tempore (lat.), în acest moment; imediat; de urgenţă

Ex vi termini (lat.), prin definiţie

Exactitude des énonciations de la déclaration (fr.), acurateţea datelor declaraţiei

Examen partiel (des marchandises) (fr.), verificare parţială a mărfurilor

Examen supplémentaire des marchandises (fr.), verificare suplimentară a mărfurilor

Examination of goods (eng.), examinarea mărfurilor; verificarea mărfurilor; controlul mărfurilor

Exempli cavsa, (gratia) (e.c. sau e.g.) (lat.), Ca exemplu, drept pildă

Exceptio (lat.), excepţiune

Exceptio est strictissima interpretatione (lat.), excepţia este de strictă interpretare

Exceptio non adimpleti contractus (lat.), excepţii de neexecutare a contractului

Exceptio rei iudicatae (lat.), excepţia lucrului judecat

Exceptiones sunt strictissime interpretationis (lat.), excepţiile sunt de strictă interpretare

Exceptis excipiendis (lat.), Exceptând ce este de exceptat

Excepţii terapeutice (sport), situaţiile în care organizaţia naţională antidoping poate aproba utilizarea unei substanţe şi/sau metode interzise sportivilor care prezintă o afecţiune dovedită medical, în scopuri terapeutice

Exces de putere (contencios administrativ), exercitarea dreptului de apreciere, aparţinând autorităţilor administraţiei publice, prin încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, prevăzute de Constituţie sau de lege

Exclusionary rule (eng.), înlăturarea probelor

Exclusionary rule (eng. dr. americ.), regulă prin care se interzice producerea de probe obţinute ilegal

Executory formula, clause (eng.), formulă executorie

Exequatur (dr. proc. civ.), hotărâre prin care se conferă forţă executorie; efectul sau obiectul hotărârii

Exeunt (lat.), au plecat

Exeunt omnes (lat.), cu toţii au plecat

Exit (lat.), el/ea pleacă

Exit pool (barbar.), sondaj la ieşirea de la votare

Exonération des droits à l’importation (fr.), exonerare de drepturi de import

Experimentum crucis (lat.), experiment critic

Explanatory notes to the combined nomenclature (eng.), note explicative ale Nomenclaturii Combinate

Experientia docet (lat.), Experienţa te învaţă

Exploatare (dr. civ.), ansamblul de lucrări efectuate la şi de la suprafaţă pentru extragerea petrolului, colectarea, tratarea, transportul, precum şi tranzitul acestuia prin conductele magistrale, în vederea realizării unor scopuri economice prin folosirea şi punerea în valoare a acestuia

Exploit (info.), program informatic care detectează vulnerabilităţile unui sistem informatic

Explorare (dr. civ.), ansamblul de studii şi operaţiuni care se realizează pentru cunoaşterea condiţiilor geologice de acumulare a petrolului şi cuprinde identificarea zăcămintelor, evaluarea cantitativă şi calitativă a acestora, precum şi determinarea condiţiilor tehnice şi economice de valorificare

Explozive (dr. mediului), substanţă solidă sau lichidă (sau amestecuri de substanţe sau deşeuri) care este ea însăşi capabilă prin reacţie chimică să producă gaze la o astfel de temperatură şi presiune şi cu o astfel de viteză, pentru a cauza pagube împrejurimilor

Export certificate (eng.), certificat de export

Export charges (eng.), taxe la export

Export declaration (eng.), declaraţie de export

Export duties (eng.), drepturi de export

Export of goods (eng.), export de mărfuri

Export refund (eng.), restituire la export

Exportation de marchandises (fr.), export de mărfuri

Exportation of goods (eng.), export de mărfuri

Exportation temporaire (fr.), export temporar

Expressio unius est exclusio alterius (lat.), menţionarea unui lucru poate exclude altele

Expressis verbis (lat.), în termeni expliciţi

Expropriaţiune (C. civ., arh.), executarea silită

Exequatur! (lat.), să urmeze!

External Community transit procedure (eng.), regim de tranzit comunitar extern

External transit (eng.), tranzit extern

External transit procedure (eng.), regim de tranzit extern

Externes gemeinschaftliches Versandverfahren (germ.), regim de tranzit comunitar extern

Externes Versandverfahren (germ.), regim de tranzit extern

Extinctae res vindicari (lat.), lucrurile distruse (care nu mai există) nu pot fi revendicate

Extinctive prescription (eng.), prescripţie extinctivă

Extortion, peculation (eng.), şantaj

Extra comercium (lat.), în afara comerţului

Extra ecclesiam nulla salus (lat.), nu există mântuire în afara bisericii

F


F. and D. (freight and demurrage) (abrev. eng.), navlu şi contrastalii

F.a. (free alongside) (abrev. eng.), (predare) franco de-a lungul navei

F.a.a. (free of an average) (abrev. eng.), liber de orice avarie

F.a.c. (fast as can) (abrev. eng.), cât poate de repede (nava) să predea sau să primească marfa

F.a.s. (free alongside ship) (abrev. eng.), (predare) liber de-a lungul navei

F.c.&s. (free of capture and seizure), (abrev. eng.), fără captură şi sechestru

F.d. (free discharge) (abrev. eng.), liber la descărcare

F.G.A. (foreign general average) (abrev. eng.), avarie comună în străinătate

F.i.a. (full interest admitted) (abrev. eng.), admis asigurarea interesului total

F.i.b. (fret: into bunkers; free into barge) (abrev. eng.), liber în buncăre; liber în mahoane

F.i.o. (free in and out) (abrev. eng.), liber de cheltuieli la încărcare şi descărcare

F.i.o.s. (free in aud out and stowed) (abrev. eng.), liber de cheltuieli la încărcare, descărcare şi stivuire

F.i.t. (free ofincome tax) (abrev. eng.), scutit de taxe pe venit

F.m. (fathom), (abrev. eng.), braţ

F.o. (for orders) (abrev. eng.), pentru ordine

F.o.b. (free on board) (abrev. eng.), liber pe bord, franco bord

F.o.c. (free of charges) (abrev. eng.), scutit de cheltuieli

F.o.d. (free of demage) (abrev. eng.), fără avarii

F.o.q. (free on quay) (abrev. eng.), franco-cheu

F.o.s. (free on steamer) (abrev. eng.), franco-navă

F.O.W. (first open water) (abrev. eng.), prima apă liberă (de obstacole)

F.P. (floating policy) (abrev. eng.), poliţă de asigurare flotantă

F.p.a. (free of particular average) (abrev. eng.), fără avarie particulară

F.P.T. (forepeak tank) (abrev. eng.), tanc de asietă prova

F.T.W. (free trade wharf) (abrev. eng.), dană de comerţ liber

F.w.d. (fresh water damage) (abrev. eng.), avarie de apă dulce

Fac simile (lat.), a face asemănător

Facilităţi de infrastructură (terorism), utilitatea publică sau privată care asigură sau distribuie servicii în beneficiul populaţiei, precum: apă şi canalizare, energie, combustibil, comunicaţii, servicii bancare şi servicii medicale, reţele de telecomunicaţii şi informaţionale

Facilităţi de stat şi guvernamentale (terorism), mijloacele de transport permanente sau temporare, folosite de reprezentanţii unui stat, membrii guvernului, ai autorităţii legislative sau judecătoreşti, funcţionarii, angajaţii unui stat sau ai oricărei alte autorităţi publice ori ai unei organizaţii interguvernamentale, în legătură cu actele lor oficiale

Facsimile (lat.), a realiza ceva similar

Factori materiali (terorism), factorii de mediu, culturile agricole şi şeptelul, alimentele şi alte produse de consum curent, obiectivele de importanţă strategică, militare sau cu utilitate militară, facilităţile de infrastructură ale vieţii sociale, facilităţile de stat şi guvernamentale, sistemele de transport, telecomunicaţii şi informaţionale, simbolurile şi valorile naţionale, precum şi bunurile mobile sau imobile ale organizaţiilor internaţionale

Factori umani nespecifici (terorism), persoanele incluse indirect în mecanismele politogene ale entităţii-ţintă, în general populaţia civilă

Factori umani specifici (terorism), persoanele incluse direct în mecanismele funcţionale politogene ale entităţii-ţintă, respectiv demnitari, militari, funcţionari, precum şi reprezentanţi ai unor organizaţii internaţionale

Fahigkeit (germ.), capacitate

Faillite (fr.), faliment

Fairness opinion (lat.), consultanţă ce presupune analiza modului şi a procedurii după care s-a încheiat tranzacţia

Falliment, Fallissement, Konkurs (germ.), faliment

False, untrue, wrong, mistaken (eng.), fals

Falsificare (sport), modificarea sau influenţarea neregulamentară a rezultatelor controlului doping ori împiedicarea desfăşurării normale a procedurilor obişnuite de testare doping

Famen (arh.), castrat, eunuc

Familie (dr. civ.), părinţii şi copiii acestora

Familie extinsă (dr. civ.), copilul, părinţii şi rudele acestuia până la gradul IV inclusiv

Familie substitutivă (dr. civ.), persoanele, altele decât cele care aparţin familiei extinse, care, în condiţiile legii, asigură creşterea şi îngrijirea copilului

FAQ (Frequently Asked qvestion) (info.), prescurtare de la „întrebări des folosite”

Fapte de comerţ (dr. civ. ) -activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii

Fâşie de protecţie a frontierei de stat, fâşia de teren constituită de-a lungul frontierei de stat în scopul protejării semnelor de frontieră şi asigurării controlului accesului în apropierea liniei de frontieră

Fault, mistake, error, offence, misconduct, miscariage (eng.), eroare, greşeală, abatere

Faute (fr.), eroare, greşeală, abatere

Faux (fr.), fals

Favourable tariff treatment (eng.), tratament tarifar favorabil

Fbd (freeboard) (abrev. eng.), bord liber

FDD (Floppy Disk Drive) (info.), unitatea de disc flexibil

FED (abrev.), fondul european de dezvoltare

Federal register (eng.), Monitorul Oficial cuprinzând decretele (U.S.A.)

Federal Witness Protection Program (eng. dr. americ.), program stabilit în urma adoptării Actului de Control al Crimei Organ­izate din anul 1970, desemnat să protejeze martorii, prin schimbarea domiciliului şi a identităţii acestora

FEDR (abrev.), fondul european de dezvoltare regională

Fehler, Verschulden (germ.), eroare, greşeală, abatere

Fehlerhafte Waren (germ.), mărfuri defecte

Felonies (common law), infracţiuni pedepsite cu închisoare mai mare de un an sau cu moartea

FEOGA (abrev.), Fondul european de organizare şi garantare a agriculturii

Festina lente! (lat.), Grăbeşte-te încet!

Feuille federale (fr.), Monitorul Oficial (Elveţia)

FF (freeboard mark – „fresh water”) (abrev. eng.), marca de bord liber pentru apă dulce

FI – ANNETTU JALKIKATEEN(comerţ), pe Certificatele de circulaţie a mărfurilor EUR 1 eliberate a posteriori

FI – „KAKSOISKAPPALE(comerţ), menţiune pe Duplicatul Certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR 1

Fiasco (it.), eşec total

Fiat iustitia, pereat mundus (lat.), să se facă dreptate, chiar dacă ar pieri lumea

Fiat lux (et facta est lux) (lat.), să se facă lumină (şi lumină s-a făcut)

Fictitious value (eng.), valoare fictivă

Fide sed cui vide (lat.), încrede-te, dar vezi în cine

Fidei Defensor (Fid Def or fd) (lat.), apărătorul credinţei

Fideiussio (lat.), consimţământul dat pe cuvânt, garanţie personală

Fideiussores (lat.), garanţi

Fides (lat.), credinţă

Fiducia (lat.), contrat de incredinţare a unui lucru

Fiktiver Wert (germ.), valoare fictivă

File server (info.), Calculator încărcat cu un sistem de operare de reţea, folosit pentru a controla activitatea unei reţele. File server-ul poate fi folosit pentru a administra partajarea fişierelor şi sistemul de securitate, coordona comunicarea staţiilor de lucru şi partajarea resurselor hard, cum ar fi imprimante sau drivere

Finding of a jury, verdict (eng.), sentinţă

Firewall (info.), program de protecţie prin care se monitorizează şi blochează porturile folosite de diferite alte programe în schimbul de informaţii dintr-o reţea sau internet

Firewall (info.), sistem de securitate ce poate fi implementat la nivel hardware sau software cu scopul de a verifica toate informaţiile transmise sau primite dintr-o reţea sau internet

Firmware (info.), intermediar între software şi hardware, păstrând instrucţiuni semipermanent, de obicei în formă de chip-uri ROM

Fişierele temporare (info.) sunt fişierele cu caracter temporar create de sistemul de operare sau de un alt program pentru a fi utilizate în timpul sesiunii de lucru, de regulă acestea sunt şterse automat la închiderea sesiunii de lucru

Flagrant (fr.), flagrant

Flagrant, red-handed (eng.), flagrant

Flagrante delicto (lat.), în flagrant delict

Flat-rate charges (eng.), cheltuieli forfetare

FMI (abrev.), fondul monetar internaţional

Folio (lat.), Pagina

Fond de investiţii (dr. bancar), organism de plasament colectiv fără personalitate juridică

Fond de investiţii (dr. bancar), organism de plasament colectiv fără personalitate juridică

Fond de pensii ocupaţionale (dr. asig. soc.), fondul constituit prin contract de societate civilă, încheiat între toţi participanţii la schema facultativă de pensii ocupaţionale, în conformitate cu prevederile Codului civil referitoare la societatea civilă particulară şi cu dispoziţiile prezentei legi

Fond de risc (dr. bancar), fondul constituit la Ministerul Finanţelor Publice din sumele provenite din comisioanele primite de la beneficiarii împrumuturilor contractate de stat prin Ministerul Finanţelor Publice şi subîmprumutate acestora şi ale celor garantate de stat prin Ministerul Finanţelor Publice, precum şi din alte surse prevăzute de lege

Fond deschis de investiţii (dr. bancar), organism de plasament colectiv în valori mobiliare, fără personalitate juridică, ale cărui unităţi de fond fac obiectul unei emisiuni şi răscumpărări continue

Fond deschis de investiţii (dr. bancar), organism de plasament colectiv în valori mobiliare, fără personalitate juridică, ale cărui unităţi de fond fac obiectul unei emisiuni şi răscumpărări continue

Fond geologic naţional (dr. civ.), totalitatea datelor privind resursele şi rezervele minerale, obţinute din activităţi miniere şi petroliere, indiferent de natura suportului de stocare

Fond naţional de resurse geologice/rezerve de petrol (dr. civ.), totalitatea resurselor/rezervelor evidenţiate şi înregistrate de către autoritatea competentă pentru fiecare tip de resursă de petrol a ţării, determinate conform reglementărilor specifice

Fond servient (C. civ., arh.), supus servituţii

Fondul comercial (dr. fin.), elemente abstracte ce presupun potenţial economic cum sunt: vadul, clientela, debuşeele, segmente de piaţă, reputaţia.

Fonduri publice naţionale aferente fondurilor europene – fonduri alocate în aplicarea prevederilor OG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, republicată, cu modificările ulterioare  etc.

Forclusiune (fr.), prescripţia dreptului la acţiune

Forderung, Geldforderung, Schuldforderung (germ.), creanţă

Forelaggande av ordningsbot (Suedia) (sued.), ordonanţă penală

Forelegg (Norvegia) (norv.), hotărâre, ordonanţă penală

Forenklet forelegg (Norvegia) (dr. rutier), ordonanţă penală

Form (eng.), formular

Forma dat esse rei (lat.), forma dă condiţia de existenţă a unui lucru

Formulaire (fr.), formular

Formulaire de déclaration (fr.), formular de declaraţie

Formule executoire (fr.), formulă executorie

Foro it. (abrev.), Il Foro italiana

Fortes fortuna iuvat (lat.), Norocul îl favorizează pe curajos

FR – „DELIVRE A POSTERIORI(comerţ), pe Certificatele de circulaţie a mărfurilor EUR 1 eliberate a posteriori

FR – „DUPLICATA” (comerţ), menţiune pe Duplicatul Certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR 1

Frais d’assurance (fr.), costul asigurării

Frais de chargement (fr.), cheltuieli de încărcare

Frais de conservation des marchandises (fr.), cheltuieli de conservare a mărfurilor

Frais de manutention (fr.), cheltuieli de manipulare

Frais de transport (fr.), cheltuieli de transport

Frais d’entreposage (fr.), cheltuieli de antrepozitare

Fraţi consangeni (C. civ., arh.), fraţi din acelaşi tată, cu mame diferite

Fraţi uterini (C. civ., arh.), fraţii din aceeaşi mamă, cu tata diferit

Fraud (eng.), fraudă

Fraudă (dr. civ.), formă de viciere a consimţământului – condiţie esenţială pentru validarea unei convenţii – care constă în întrebuinţarea de mijloace (viclene), ca mijloc, maşinaţiune, manevră fără de care cealaltă parte nu ar fi contractat; cauză de nulitate a convenţiei

Fraude (fr.), fraudă

Fraude fiscale (fr.), fraudă fiscală

Fraus omnia corrumpit (lat.), o fraudă corupe totul

Free warehouse (eng.), antrepozit liber

Freiheit mit Meldeverpflichtung (germ.), suspendare condiţionată a executării pedepsei

Freilager (germ.), antrepozit liber

Freispruch (germ.), sentinţă de achitare

Frontiere externe (dr. pen.) – frontiera terestră şi maritimă, precum şi aeroporturile şi porturile maritime şi fluviale, dacă acestea nu reprezintă frontiere interne

Frontière politique (fr.), frontieră politică

Frontière terrestre (fr.), frontieră terestă

Frontier-zone traffic (eng.), trafic de frontieră

Frt (freight) (abrev. eng.), navlu

Frt fwd (freight forward) (abrev. eng.), navlu ramburs

Frt ppd (freight prepaid) (abrev. eng.), navlu plătit

FSE (abrev.), fondul social european

Ft. (foot; feet) (abrev. eng.), picior; picioare

FTP (File Transfer Protocol) (info.), protocol de transfer al fişierelor

Fumat (dr. comercial), inhalarea voluntară a fumului rezultat în urma arderii tutunului conţinut în ţigări, ţigarete, ţigări de foi, cigarillos şi pipe

Funcţionar (dr. pen.), orice persoană care exercită o însărcinare în serviciul unei persoane juridice de drept privat

Funcţionar consular (dr. consular), orice persoană, inclusiv şeful de post consular, însărcinat în această calitate cu exercitarea funcţiilor consulare

Funcţionar public (dr. pen.), orice persoană care exercită permanent sau temporar o însărcinare de orice natură, în serviciul vreuneia dintre unităţile publice

Furnizarea unei reţele de comunicaţii electronice (telecomunicaţii), instalarea, operarea, controlul sau punerea la dispoziţie a unei reţele de comunicaţii electronice

Furnizor de reţele de comunicaţii electronice (telecomunicaţii), o persoană a cărei activitate constă, în tot sau în parte, în furnizarea unei reţele de comunicaţii electronice

Further examination of the goods (eng.), verificare suplimentară a mărfurilor

Furtum manifestum (lat.), furtul dovedit

Furtum nec manifestum (lat.), furtul nedovedit


G


G.B. (Great Britain) (abrev. eng.), Marea Britauie

G.C.T. (Greenwich Civil Time) (abrev. eng.), timp civil la Greenwich

G.M.T. (Greenwich Mean Time) (abrev. eng.), timp mediu la Greenwich

G.P. (abrev.), Gazette du Palais

G.Y.I.L. (abrev.),German Yearbook of International Law

G/a. con. (general average contribution) (abrev. eng.), contribuţie la avaria comună

GAO (General Accounting Office) (eng.), Curtea Americană de Conturi

Garantie (fr.), garanţie

Garantie, Gewähr (germ.), garanţie

Garanţie (dr. bancar ), orice activ care se poate valorifica, inclusiv o sumă de bani, şi care face obiectul oricărei forme de garantare, al unui contract de report ori al unui contract similar şi care este constituit în favoarea participanţilor, a Băncii Naţionale a României, a băncilor centrale din statele membre ale Spaţiului Economic European sau a Băncii Centrale Europene

Garanţie asupra instrumentelor financiare transmisibile prin înscriere în cont (dr. bancar), garanţia financiară constituită în baza unui contract de garanţie financiară asupra unor instrumente financiare, dreptul de proprietate asupra acestora probându-se prin înscrierea într-un registru sau într-un cont ţinut de către un intermediar ori pe seama acestuia

Garanţie de bună execuţie a contractului (dr. admin.), depozit valoric, titluri de credit sau alte forme de garanţie acceptate de către autoritatea contractantă, puse la dispoziţie autorităţii contractante de către ofertantul invitat să încheie contractul de achiziţie publică

Garanţie de stat (dr. bancar), angajamentul asumat în contul şi în numele statului de către Guvern prin Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de garant, de a plăti la scadenţă obligaţiile neonorate ale garantatului, în condiţiile legii

Garanţie echivalentă (dr. bancar), în cazul sumelor de bani – plata aceleiaşi sume de bani denominate în aceeaşi monedă în cazul instrumentelor financiare – instrumente financiare emise de acelaşi emitent sau debitor, provenind din aceeaşi emisiune sau clasă având aceeaşi valoare nominală şi aceleaşi caracteristici, fiind denominate în aceeaşi monedă ori alte active, atunci când contractul de garanţie financiară prevede transferul acestor alte active, ca urmare a producerii oricărui fapt care priveşte sau care afectează în orice mod instrumentele financiare furnizate ca garanţii financiare

Garanţie pentru participare (dr. admin.), depozit valoric, titluri de credit sau alte forme de garanţie acceptate de către autoritatea contractantă, puse la dispoziţie autorităţii contractante de către ofertant înainte de deschiderea ofertei

GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) (abrev. eng.), Acordul general pentru tarife şi comerţ (Geneva 1948)

Gaudeamus igitur (lat.), Să ne bucurăm, deci!

Geänderte entscheidung (germ.), decizie modificată

Geänderte Kurse (germ.), cursuri de schimb modificate

Gebietskörperschaften (germ.), colectivităţi teritoriale

Gefangenschaft (germ.), detenţie

Gegenseitiger, zweiseitiger Vertrag (germ.), contract sinalagmatic

Gegenwert des Ecu in Landeswährungen (germ.), valoarea ecu în monede naţionale

Geheime Verhandlung (germ.), dezbateri (în instanţă)

Gemeinschaftliches Versandverfahren (germ.), regim de tranzit comunitar

Gemeinschaftliches Zollrecht (germ.), reglementări vamale comunitare

Gemeinschaftsverfahren (germ.), procedură comunitară

Gemeinschaftswaren (germ.), mărfuri comunitare

Genera non pereunt (lat.), lucrurile de gen nu pier

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) (eng.), Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT)

Generalis (lex) specialibus non derogat (lat.), o lege generală nu derogă de la cele speciale

Genitori (C. civ., arh.), părinţi

Genius loci (lat.), spiritul locului

Genus perire non censetur, (lat.), bunurile de gen nu pot pieri

Genuss (germ.), desfătare, usufruct

Gerechtigkeit (germ.), justiţie

Gerechtigkeitsausubung (germ.), exercitarea justiţiei

Gericht (germ.), instanţă

Gerichtlich, rechtsgültig, juristisch, juridisch (germ.), juridic, legal

Gerichtsbarkeit (germ.), jurisdicţie

Gerichtsbarkeit, Rechtspflege (germ.), competenţă

Gerichtssaal, Vernehmungssaal (germ.), sală de şedinţe de judecată

Gerichtsschreiber (germ.), grefier

Gesellschaft (germ.), societate

Gesellschaft (germ.), societate comercială

Gesetzgebung (germ.), legiferare

Gesetzlehre (germ.), teoria dreptului

Gesetzlich (germ.), juridic, legal

Gesetzlich geschuldete Abgaben (germ.), drepturi datorate

Gesetzlichkeit, Legalität (germ.), legalitate

Gesetzlos (germ.), non-legal

Gesetzwidrig (germ.), nelegal

Gesonderte Anmeldung (germ.), declaraţie separată

Gestellen (germ.), a prezenta în vamă

Gestellung (germ.), prezentare în vamă

Gestz (germ.), lege

Gesuchsteller, Antragsteller (germ.), recurent, reclamant

Gewaltmisbrauch (germ.), abuz de putere

Gewohnheitsrecht (germ.), practici cutumiare

Giudice per le indagini preliminari (it.), judecător al fazei de urmărire penală

Gleichartige Waren (germ.), mărfuri similare

Gleiche Waren (germ.), mărfuri identice

Gloabă (arh.), amendă

Gnothi seauton (grec.), cunoaşte-te pe tine însuţi

Goods entered for a customs procedure (eng.), mărfuri plasate sub un regim vamal

Goods in temporary storage (eng.), mărfuri depozitate temporar

Goods in the unaltered state (eng.), mărfuri în aceeaşi stare

Goods originating in a country (eng.), mărfuri originare dintr-o ţară

Goods placed under a customs procedure (eng.), mărfuri plasate sub un regim vamal

Goods released for free circulation (eng.), mărfuri puse în liberă circulaţie

Goods resulting from the processing of agricultural products (eng.), mărfuri care rezultă din transformarea produselor agricole

Goods subject to customs supervision (eng.), mărfuri aflate sub supraveghere vamală

Goods temporarily removed from the customs warehouse (eng.), mărfuri scoase temporar din antrepozitul vamal

Goods under customs supervision (eng.), mărfuri aflate sub supraveghere vamală

Goods wholly obtained in a country (eng.), mărfuri obţinute în întregime într-o ţară

Gospod (arh. slav), domnesc

Gotoma (sanscrită), legislaţie

Gp. fI. (group flashing) (abrev. eng.), grup sclipiri

Graviora manent (lat.), pericole mari aşteaptă

GRECO (eng.), acronim pentru Grupul de State contra Corupţiei

Greffe (fr.), grefă

Greffier du tribunal (fr.), grefier

Grenzverkehr (germ.), trafic de frontieră

Gros (dr. com.), activitatea desfăşurată de comercianţii care cumpără produse în cantităţi mari în scopul revânzării acestora în cantităţi mai mici altor comercianţi sau utilizatori profesionali şi colectivi, inclusiv activitatea de intermediere

Grosso modo (lat.), În linii mari

Grs. t.; g.t. (gross ton) (abrev. eng.), tonă registru

Grup (dr. bancar), reprezintă un ansamblu de societăţi comerciale compus dintr-o societate-mamă, filialele sale şi entităţi în care societatea-mamă sau filialele sale deţin o participare, precum şi societăţile comerciale legate una de alta printr-o relaţie care face necesară consolidarea conturilor şi consolidarea raportului anual

Grup de întreprinderi (drept comercial), un grup cuprinzând o întreprindere care exercită controlul şi întreprinderile controlate;

Grup infracţional organizat (dr. pen.), grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, care există pentru o perioadă de timp şi acţio­nează în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracţiuni grave, pentru a obţine direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material. Nu constituie grup infracţional organizat gru­pul format ocazional în scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infracţiuni şi care nu are continuitate sau o structură determinată ori roluri prestabilite pentru membrii săi în cadrul grupului

Grup structurat (terorism), un grup care nu este format aleatoriu pentru săvârşirea imediată a unui act terorist, nu presupune un număr constant de membri şi nu necesită stabilirea, în prealabil, a rolului acestora sau a unei structuri ierarhice

Grupare teroristă (terorism), grup structurat mai mare de două persoane, înfiinţat de o anumită perioadă de timp şi care acţionează concertat pentru comiterea de acte teroriste

Guarantee waiver certificate (eng.), certificat de scutire de garanţie

Guarantee, guaranty, security, surety (eng.), garanţie

Gudron (dr. comercial), condensatul anhidru de fum fără nicotină

GUI (Graphical User Interface) (info.), interfaţa grafică cu utilizatorul, reprezentarea unui program prin elemente grafice (ex: Windows, în loc de a scrie diferite comenzi se folosesc butoane, pictograme etc.)

Günstigerer Satz (germ.), rată mai favorabilă

Gvtta cavat lapidem non vi, sed sæpe cadendo (lat.), Stropul face o gaură în piatră, nu prin forţă, ci prin cădere repetată


H


H and M (hull aud machinery) (abrev. eng.), corpul navei şi maşinile

H.p. (horse power) (abrev. eng.), cal putere

H.R.L.J. (abrev.), Human Rights Law Journal

H.R.Q. (abrev.), The Human Rights Quarterly

H.R.R. (abrev.),The Human Rights Review

Habantes causam (lat.), avânzii cauză

Habemvs papam! (lat.), Avem papă!

Habent sva fata libelli (lat.), Cărţile îşi au destinul lor

Hack Tools (info.), programe utilizate de hackeri pentru a obţine accesul la un computer

Hacking (info.), utilizarea neautorizată a unui calculator sau încercarea de a penetra sistemul de securitate al acestuia

Hain (arh.), trădător

Handelsgesetzbuch (germ.), codul comercial

Handelspapier (germ.), document comercial

Handelspolitische Maßnahmen (germ.), măsuri de politică comercială

Handling charges (eng.), cheltuieli de manipulare

Hannibal ante portas (lat.), Hannibal este înaintea porţilor; nu pierde timpul când duşmanul este deja aici

Hansard (parliamentary debates) (eng.), Monitorul Oficial cuprinzând dezbaterile parlamentare (Marea Britanie)

Hardware (info.), partea calculatorului implementată prin componente electronice şi mecanice

Harmonisiertes System zur Bezeichnung und Codierung der Waren (germ.), Sistem Armonizat de Descriere şi Codificare a Mărfurilor

Harmonized Commodity Description and Coding System (eng.), Sistem Armonizat de Descriere şi Codificare a Mărfurilor

Harv. I.L.J. (abrev.),Harvard International Law Journal

Hauptverpflichteter (germ.), principal obligat

Hauptverwaltung (germ.), sediu central

Havarie (germ.), prejudiciu

HD; h.d. (half demurrage) (abrev. eng.), jumătate din contrastalii

Headquarters (eng.), sediu central

Hearing in camera (eng.), dezbateri (în instanţă)

Heat-sink (info.), radiator, dispozitiv ce realizează răcirea unui dispozitiv prin disiparea căldurii pe o suprafaţă metalică

Herabgesetzte Einfuhrzölle (germ.), reducerea drepturilor de import

Herabgesetzte Zollsätze bei der Einfuhr (germ.), reducerea drepturilor de import

Heredes (lat.), moştenitori

Hereditas (lat.), moştenire, succesiune

Hereditas ab intestato (lat.), succesiune fără testament

Hereditas ex testamento (lat.), succesiune testamentară

Hereditas personam defuncti sustinet (lat.), moştenirea continuă persoana defunctului

Herstellungsstufe (germ.), stadiu de fabricaţie

Hertz (Hz) (info. fiz.), unitate de frecvenţă (un ciclu per secundă)

Herziening (ola.), revizuire

Hexazecimal (info.), sistem de numeraţie care foloseşte baza 16 (cifrele 0 până la 9 şi literele A până la F)

Hic est igitur et legis aequissimun (lat.), o măsură legală e cea mai echitabilă

Hic et nunc (lat.), aici şi acum

Hic et vbiqve (lat.), Aici şi peste tot

Hic iacet… (lat.), aici zace…

Hic Rhodvs, hic salta (lat.), Aici e Rhodos – aici sari! ; Demonstrază aici şi acum ce ai de demonstrat!

Hic sepultus… (lat.), aici este îngropat…

Hic sunt leones (lat.), aici sunt leii

Hidroavion (dr. maritim), orice aeronavă concepută să manevreze pe apă

Hinterland (dr. inţ.), zonă rezervată influenţei politice

History (info.), istorie, reprezintă capacitatea unor programe de a memora unele activităţi desfăşurate la un moment anterior de către utilizator

Hitlenie (arh.), viclenie

Hoax (Pseudo-virus) (info.), alarmă falsă privind circulaţia unui nou virus, trimisă de obicei pentru a face publicitate mascată unor companii al căror nume este inclus în mesajul de avertizare

Hoc animo debet ut velit esse heres (lat.), aceasta trebuie să se facă cu intenţia de a voi să fie moştenitor

Hoc servabitur quod initio convenit, legem enim contractus dedit (lat.), (clauza penală) va asigura ceea ce s-a convenit la început, căci ea este legea contractului

Holder of binding tariff information (eng.), titularul informaţiei tarifare obligatorii

Holder of goods (eng.), titularul mărfurilor

Holder of the authorization (eng.), titularul autorizaţiei

Holder of the procedure (sic) (eng.), titularul regimului vamal

Hodie mihi, cras tibi (lat.), Azi pentru mine, mâine pentru tine

Homo homini lvpvs est (lat.), Omul este un lup pentru om

Homo natvraliter animal sociale (lat.), Omul este,  prin natura sa,  animal social (Aristotel)

Homo svm, hvmani nihil a me alienvm pvto (lat.), Sunt om şi nimic omenesc nu-mi este străin

Honor virtutis praemium (lat.), onoarea este recompensa virtuţii

Honoris causa (lat.), de dragul onoarei

Hora somni (h.s.) (lat.), ora de culcare

Horas non numero nisi serenas (lat.), număr numai zilele însorite

Horribile dictv (lat.), Îngrozitor de spus

Host (info.), gazdă, desemnează calculatorul dintr-o reţea pe care sunt stocate diferite informaţii în vederea accesării acestora de către alţi utilizatori de pe staţii de lucru diferite (cel ce găzduieşte informaţii)

Hostis humani generis (lat.), inamic al umanităţii

Hotărâre judecătorească desăvârşită (C. civ., arh.), hotărâre judecătorească definitivă

Hotărâre represivă europeană (dr. inţ.), orice hotărâre definitivă pronunţată de o jurisdicţie represivă a unui stat contractant, ca urmare a unei acţiuni penale

HTL (high tide level) (abrev. eng.), nivelul mareei înalte

http://bjc.oupjournals.org/ – publicaţie juridică pe internet, The British Journal of Criminology

http://citizens.eu.int – site instituţional, informations pratiques pour les citoyens européens

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/CadreListeTraites

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/CadreListeTraites

http://conventions.coe.int/Treaty/FR/cadreprincipal.htm – Consiliul Europei – lista tratatelor, convenţiilor, acordurilor, în limba franceză

http://conventions.coe.int/Treaty/FR/cadreprincipal.htm – Consiuliul Europei – lista tratatelor, convenţiilor, acordurilor, în limba franceză

http://curia.eu.int – site instituţional, Cour de justice européenne (CJCE)

http://curia.eu.int/fr/transitpage.htm – site juridic, Jurisprudence récente de la Cour de justice européenne et du tribunal de première instance européen

http://elj.warwick.ac.uk/jilt/ – publicaţie juridică pe Internet, Journal of Information, Law and Technology

http://eur-op.eu.int – site instituţional, catalogue de l’Office des publications officielles de l’Union européenne

http://europa.eu.int/celex/htm/celex_fr.htm – site juridic

http://europa.eu.int/comm/anti_fraud/index_fr.html – site instituţional, Office européen de lutte anti-fraude (OLAF)

http://europa.eu.int/comm/competition/index_fr.html – site juridic, décisions de la Commission européenne

http://europa.eu.int/comm/eurostat – site instituţional, Office statistique des Communautés européennes. Acces gratuit et toutes les publications d’Eurostat disponibles

http://europa.eu.int/comm/index_fr.htm – site instituţional, créé et animé par le Service Presse et communication chargé de l’information, c’est le site des Directions Générales, des Représentations et Délégations de la Commission européenne dans les pays européens et les pays tiers

http://europa.eu.int/comm/mediatheque/index_fr.html – site instituţional, vidéos, photos et sons sur les actions de la Commission européenne depuis les années 50

http://europa.eu.int/comm/relays/edc/index_en.htm – site instituţional, Centrul de Informare a Comisiei Europene în România

http://europa.eu.int/comm/staffdir/ – site instituţional, Guide des services de la Commission européenne (coordonnées de tout le personnel de la Commission)

http://europa.eu.int/documents/index_fr.htm – Uniunea Europeană – publicaţii şi documente în limba franceză

http://europa.eu.int/eclas – site instituţional, base de données bibliographiques de la bibliotheque de la Commission européenne

http://europa.eu.int/eur-lex/fr/accession.html – site juridic

http://europa.eu.int/eur-lex/fr/index.html – site juridic, EUR-Lex

http://europa.eu.int/eurodicautom/login.jsp – site instituţional, expressions et abrévations dans les langues officielles européennes

http://europa.eu.int/france/ – site instituţional, Représentation en France de la Commission, organigramme de la Représentation. Extrait du bulletin d’information hebdomadaire „7 jours Europe”

http://europa.eu.int/geninfo/whatsnew.htm – site instituţional, les dernières informations publiées sur le portail

http://europa.eu.int/idea/fr/index.htm – site instituţional

http://europa.eu.int/index_fr.htm – site instituţional, portail d’acces aux site institutional communautaires – Activités de l’Union européenne

http://europa.eu.int/pol/index-fr.htm – site instituţional, fiches de synthese, législation, jurisprudence et sites utiles

http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm – site juridic

http://europa.eu.int/rapid/start/welcome.htm – site instituţional, communiqués de presse, propositions de textes adoptées par la Commission européenne et comptes rendus du Conseil de l’Union européenne

http://europa.eu.int/scadplus/ – site juridic

http://gallica.bnf.fr – Biblioteca Naţională a Franţei – permite căutări într-o bază de date / Site de la Bibliotheque Nationale proposant en format PDF ou TIFF de nombreux ouvrages relatif au droit criminel (Jousse, Garraud, …). La rubrique Bibliographie essaye de signaler les ouvrages disponibles

http://hogstadomstolen.se/ – Curtea Supremă de Justiţie din Suedia

http://home.achilles.net/~flareau/ – Bază de date în limbile franceză, engleză, germană şi spaniolă care cuprinde codurile franceze

http://hudoc.echr.coe.int/hudoc/default.asp – Curtea Europeană a Drepturilor Omului

http://hudoc.echr.coe.int/hudoc/default.asp?Language=en&Advanced=1 – Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Căutarea deciziilor în engleză

http://ks.rfnet.ru/ – Curtea Constituţională din Rusia

http://law.kub.nl/ejcl/ – publicaţie juridică pe internet, Electronic Journal of Comparative Law

http://legal.dntis.ro – Adresa web de legislaţie

http://legal.dntis.ro Legislaţie românească

http://legifrance.gouv.fr Bază de date cu legislaţie din Franţa / Database with legislation from France

http://legislatie.rol.ro/inventar/index.php – Adresa web de legislaţie, Centrul pentru Reforma Instituţională şi Sectorul Informal

http://legislatie.rol.ro/inventar/index.php – Centrul pentru Reforma Instituţională şi Sectorul Informal – bază de date legislativă / Romanian law database

http://oncampus.richmond.edu/~jjones//confinder/const.htm Motoare de căutare – constituţii

http://publications.eu.int/general/fr/index_fr.htm – Uniunea Europeană – publicaţii şi documente în limba franceză

http://sim.law.uu.nl/dochome.nsf – Baze de date, motoare de căutare şi portaluri juridice

http://stars.coe.fr/index_e.htm – Consiliul Europei – Adunarea Parlamentară

http://supct.law.cornell.edu:8080/supct/ – Curtea Supremă de Justiţie – colecţie de decizii (in colaborare cu Legal Information Institute) din SUA

http://supremecourt.newstrove.com/ Motor de căutare a articolelor din presa internaţională referitoare la cazuri judecate de către instanţele de judecată străine

http://ue.eu.int, site instituţional, Conseil de l’Union européenne: comptes rendus des derniers http://ue.eu.int/newsroom/ – site instituţional, Conseils de l’Union européenne indiquant les textes adoptés ou en débat

http://ue.eu.int/fr/presid.htm – site instituţional, Présidences de l’Union européenne

http://vlib.org – publicaţie juridică pe internet, The WWW Virtual Library

http://wcr.sonoma.edu/, – publicaţie juridică pe internet, Western Criminology Review – Official Journal of the Western Society of Criminology

http://webjcli.ncl.ac.uk/admin/wjclidex.html, – publicaţie juridică pe internet, Web Journal of Current Legal Issues

http://wings.buffalo.edu/law/bclc/bclr.htm – publicaţie juridică pe internet, Buffalo Criminal Law Review

http://wings.buffalo.edu/law/bclc/web/cover, drept penal, coduri penale

http://www.abanet.org/abapubs/ – publicaţie juridică pe internet, publicaţii ale ABA – American Bar Association

http://www.admin.ch – legislaţie elveţiană

http://www.anayasa.gov.tr – Curtea Constituţională din Turcia

http://www.arbitrage.be, Curtea de Arbitraj din Belgia

http://www.asil.org/ – publicaţie juridică pe internet – American Society of International Law

http://www.bger.ch/ – Curtea Federală din Elveţia

http://www.bild.net/ccourt/index-en.htm – Curtea Constituţională din Bulgaria

http://www.boalt.org/CCLR/ – publicaţie juridică pe internet, California Criminal Law Review

http://www.bundesverfassungsgericht.de/ – Curtea Federală Constituţională din Germania

http://www.canada.justice.gc.ca/ – Ministerul Justiţiei din Canada

http://www.cass.be/ – Curtea de Casaţie din Belgia

http://www.cassazione.it/index.jsp – Curtea Supremă de Justiţie din Italia

http://www.ccr.ro/Decizii/Engleza/decizii_eng.htm Legislaţie românească tradusă în limba engleză (pe site-ul Curţii Constitu­ţionale a României)

http://www.ccrm.rol.md/ – Curtea Constituţională din Moldova

http://www.ccu.gov.ua – Curtea Constituţională din Ucraina

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.frame – Adresa web de legislaţie, Repertoriul legislativ – baza de date legislativă a Camerei Deputaţilor

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.frame Repertoriul legislativ – baza de date legislativă de la Camera Deputaţilor / Romanian law database

http://www.coe.int – Consiliul Europei

http://www.coe.int/portal/T.asp – Consiliul Europei

http://www.comparativelaw.kiev.ua/clc_links.html – Pagină cu link-uri către alte instituţii ucrainiene

http://www.concourt.am/ – Curtea Constituţională din Armenia

http://www.concourt.cz/angl_verze/index_angl.html – Curtea Constituţională din Cehia

http://www.conseil-constitutionnel.fr/ – Consiliul Constituţional din Franţa

http://www.conseilconstitutionnel-dz.org/ – Curtea Constituţională din Algeria

http://www.cordis.lu – site instituţional, site de la Commission européenne sur la recherche et le développement

http://www.cortecostituzionale.it/ – Curtea Constituţională din Italia

http://www.courdecassation.fr – Baza de date cu deciziile Curţii de Casaţie din Franţa / Site de la Cour de cassation de France: grands arrets de la chambre criminelle

http://www.courdecassation.fr/ Curtea de Casaţie din Franţa

http://www.courdecassation.fr/_textes/texte.htm Baza de date cu deciziile Curţii de Casaţie din Franţa / Site de la Cour de cassation de France: grands arrets de la chambre criminelle

http://www.court.gov.il/ – Curtea Supremă de Justiţie din Israel

http://www.courts.go.jp/english/ehome.htm – Curtea Supremă de Justiţie din Japonia

http://www.curia.eu.int – Curtea Europeană de Justitie

http://www.curia.eu.int/fr/index.htm – Curtea Europeană de Justitie

http://www.cybercrime.gov/ Ministerul Justiţiei – Departamentul pentru Proprietatea Intelectuală şi Crima pe Computer din SUA

http://www.domstol.dk – Curtea Supremă de Justiţie din Danemarca

http://www.droit.org Bază de date juridică în limba franceză: legislaţie, dezbateri parlamentare, coduri, jurisprudenţă, doctrină, texte europene, reviste, articole, etc. / Portail du droit français: législation, codes, jurisprudence, doctrine, travaux parlementaires, universités et étudiants

http://www.droitenligne.com Portal destinat dreptului francofon

http://www.droit-technologie.org/ Bază de date şi motor de căutare destinate dreptului şi noilor tehnologii / Droit & Nouvelles Technologies

http://www.eca.eu.int – Curtea Europeană de Conturi

http://www.eca.eu.int – site instituţional, Cour des comptes européenne

http://www.echr.coe.int Curtea Europeană a Drepturilor Omului

http://www.echr.coe.int Curtea Europeană a Drepturilor Omului

http://www.ejil.org/, – publicaţie juridică pe internet, European Journal of International Law

http://www.ejpd.admin.ch/d/index.htm – Departamentul Federal al Justiţiei şi Poliţiei din Elveţia

http://www.ercomer.org/wwwvl/select.php?selecttype=Category&selector=Journals Virtual Library on Migration and Ethnic Relations Journals

http://www.eu.int – Consiliul Europei

http://www.eu.int/fr/summ.htm – Consiliul Europei

http://www.euref.ro – Bază de date cu informaţii bibliografice despre publi­caţiile europene existente în România

http://www.euro-info.ccir.ro/ – Euro Info Centre din Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, coordonat de Comisia Europeană

http://www.euro-ombudsman.eu.int/ – site instituţional, Médiateur européen: formulaire de plainte, rapports

http://www.europa.eu.int – Legislaţie europeană

http://www.europa.eu.int/agencies/index_en.htm – Uniunea Europeană – agenţii şi organisme

http://www.europa.eu.int/agencies/index_fr.htm – Uniunea Europeană

http://www.europa.eu.int/celex – Legislaţie europeană

http://www.europa.eu.int/comm/index_fr.htm – Comisia Europeană

http://www.europa.eu.int/dors/oeil/en/default.htm – Legislaţie europeană

http://www.europa.eu.int/eclas/ – Legislaţie europeană

http://www.europa.eu.int/eur-lex – Legislaţie europeană

http://www.europa.eu.int/geninfo/whatsnew.htm – Legislaţie europeană

http://www.europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm – Legislaţie europeană

http://www.europa.eu.int/scadplus/scad_en.htm – Legislaţie europeană

http://www.europarl.eu.int – Parlamentul european

http://www.europarl.eu.int/ – site instituţional, Parlement européen comptes rendus de sessions, annuaire des députés, questions parlementaires, études du Parlement européen

http://www.europarl.eu.int/home/default_en.htm – Parlamentul european

http://www.france.net.nz/francop/internet.htm LA FRANCOPHONIE SUR INTERNET – conexiuni către pagini de interes public în limba franceză / Links – French pages with public information

http://www.genelaw.info/pages/database.html – Publicaţie juridice pe Internet, Genetics and the Law

http://www.geneve.ch/fao/20010817.asp – Geneva (Elveţia) – siteul web oficial

http://www.geneve.ch/legislation/welcome.html – Bază de date cu legislaţie din Geneva

http://www.geneve.ch/legislation/welcome.html – site web de legislaţie, Geneva

http://www.gene-watch.org/genewatch/archives.html – publicaţie juridică pe internet, Council for Responsible Genetics

http://www.gene-watch.org/index.html – Consiliul Europei, Consiliul pentru genetica responsabila

http://www.giustizia.it/documentazione/csm/index.htm – Consilul Superior al Magistraturii din Italia

http://www.giustizia-amministrativa.it/Mie.html – Consilul de Stat, Tribunalul de Contencios-Administrativ din Italia

http://www.gjykatakushtetuese.gov.al/ – Curtea Constituţională din Albania

http://www.guv.ro, Guvernul României, adresa: Piaţa Victoriei nr.1, sectorul 1, Bucureşti, 021-3143400, 021-2303660

http://www.hcourt.gov.au/ – Curtea Supremă de Justiţie din Argentina

http://www.hogeraad.nl Curtea Supremă de Justiţie din Olanda

http://www.humanrights.coe.int/ – Consiliul Europei, site dedicat drepturilor omului

http://www.humanrights.coe.int/minorities/eng/sitemap.htm – Consiliul Europei, site dedicat drepturilor minorităţilor

http://www.icj-cij.org/ – Curtea Internaţională de Justiţie

http://www.indaco.ro – Adresa web de legislaţie, Indaco Systems

http://www.indaco.ro/LegeStart/ – baza de date legislativă a firmei Indaco Systems / Romanian law database

http://www.infoeuropa.ro/infoeuropa/start.jsp – Centrul de Informare a Comisiei Europene în România

http://www.infoeuropa.ro/infoeuropa/start.jsp – Centrul de Informare a Comisiei Europene în România

http://www.internet-magazin.ro/a-massmedia-publicatii.html – Motor de căutare – ziare şi reviste româneşti

http://www.intratext.com/X/ENG0017.htm – publicaţie juridică pe internet, Code of Canon Law

http://www.jm.dk/ – Ministerul Justiţiei din Danemarca

http://www.journal-officiel.gouv.fr/ Journal Officiel – bază de date legislativă şi motor de căutare care conţine legislaţie franceză / Consultation du Journal Officiel: lois et décrets

http://www.juridiconline.com Portal juridic în limba franceză / Portail juridique

http://www.juridirect.com – Baze de date, motoare de căutare şi portaluri juridice

http://www.juriguide.com – Baze de date, motoare de căutare şi portaluri juridice

http://www.juriguide.com/pages/Documentation_juridique/ Baze de date, motoare de căutare şi portaluri juridice

http://www.juriguide.com/pages/Documentation_juridique/Formulaires_en_ligne/ Motor de căutare pentru formulare necesare în justiţia franceză / Searching engine for templates used in the justice of France / Formulaires de la justice

http://www.juris-classeur.com/ – JurisClasserur – bază de date juridică în limba franceză: ştiri, jurisprudenţă, publi­caţii electronice

http://www.juriscom.net/ Bază de date şi motor de căutare destinate dreptului din domeniul tehnologiilor informaţiei / Juriscom.net – droit et technologies de’information

http://www.juriscope.org/publications/ Juriscope – bază de date juridică în limba franceză: ştiri, articole şi studii de drept internaţional

http://www.jurisint.org/pub/02/en/index.htm Juris International: Texte integrale ale unor contracte şi clauze de contracte din dreptul internaţional public şi privat (engleză, franceză, spaniolă) / Juris International: texts of contracts in international law in English, French and Spanish language

http://www.jurisint.org/pub/02/en/index.htm Juris International: Texte integrale ale unor contracte şi clauze de contracte din dreptul internaţional public şi privat (engleză, franceză, spaniolă) / Juris International: texts of contracts in international law in English, French and Spanish language

http://www.jus.gov.ar/minjus/default.htm – Ministerul Justţiei şi Drepturilor Omului din Argentina

http://www.just.fgov.be/, Ministerul Justiţiei din Belgia

http://www.justice.cz/cgi-bin/sqwASC.cgi/AN/hlavni.html – Ministerul Justiţiei din Cehia

http://www.justice.gouv.fr/ Ministerul Justiţiei din Franţa

http://www.justice.gouv.fr/vosdroit/cerfa1.htm Bază de date a Ministerului Justiţiei din Franţa cu formulare necesare în justiţie / Ministry of Justice – database with templates used in justice from France / Ministère de la Justice – formulaires administratifs de la justice

http://www.justice.gov.il/ – Ministerul Justiţiei din Italia

http://www.justitie.regeringen.se/inenglish/index.htm – Ministerul Justiţiei din Suedia
%