APROBAREA METODOLOGIEI DE INSPECŢIE A ACTIVITĂŢII SERVICIILOR DE PROBAŢIUNE

Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 122.856 din 28 decembrie 2010 referitor la proiectul de ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea Metodologiei de inspecţie a activităţii serviciilor de probaţiune,

având în vedere dispoziţiile art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2002, precum şi dispoziţiile art. 18 din Legea nr. 123/2006 privind statutul personalului de probaţiune, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, Ministrul justiţiei a emis, la data de 6 ianuarie 2011, Ordinul   Nr. 8/C prin care se aprobă Metodologia de inspecţie a activităţii serviciilor de probaţiune .

Potrivit  Metodologiei de inspecţie a activităţii serviciilor de probaţiune controlul activităţii serviciilor de probaţiune se realizează și în conformitate  cu respectarea dispoziţiilor din Procedura de proces privind controlul serviciilor de probaţiune din cadrul Sistemului de management al calităţii al Ministerului Justiţiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare care reglementează cadrul de organizare şi funcţionare a serviciilor de probaţiune, precum şi cu cele referitoare la statutul personalului de probaţiune.

Controlul activităţii serviciilor de probaţiune se realizează în scopul îmbunătăţirii şi uniformizării practicii acestora la nivel naţional, precum şi pentru identificarea unor soluţii legale şi eficiente în soluţionarea unor disfuncţionalităţi apărute în practica serviciilor de probaţiune.

Controlul activităţii serviciilor de probaţiune se realizează de către inspectorii de probaţiune din cadrul Direcţiei de probaţiune, prin intermediul inspecţiilor generale şi specifice.

Inspecţiile specifice au ca scop evaluarea unor aspecte particulare din activitatea serviciilor de probaţiune.   Inspecţiile specifice se realizează în conformitate cu planificarea anuală, iar timpul alocat desfăşurării acestora se stabileşte de către echipa de inspectori care realizează inspecţia, în funcţie de aspectele care urmează a fi controlate.

Inspecţiile se realizează de către echipe alcătuite din cel puţin 2 inspectori de probaţiune din cadrul Direcţiei de probaţiune din Ministerul Justiţiei.

În realizarea controlului activităţii serviciilor de probaţiune, inspectorii pot colabora cu specialişti din alte domenii de activitate.

Activitatea echipelor de inspectori este coordonată, prin rotaţie, de către unul dintre inspectori, denumit în continuare inspector coordonator.

Inspectorul coordonator are următoarele atribuţii:

a) planifică inspecţia şi asigură relaţionarea echipei de inspectori cu serviciul de probaţiune care urmează să fie inspectat;

b) realizează demersurile de ordin administrativ pentru derularea inspecţiei;

c) realizează agenda inspecţiei;

d) asigură informarea echipei de inspectori;

e) alocă responsabilităţile în cadrul echipei de inspectori;

f) stabileşte împreună cu echipa care va realiza inspecţia criteriile şi subcriteriile care vor fi utilizate;

g) se asigură în timpul inspecţiei de faptul că echipa de inspecţie realizează o analiză riguroasă a documentelor şi că inspectorii prezintă un comportament adecvat;

h) coordonează întâlnirea de discutare a constatărilor preliminare ale inspecţiei;

i) se asigură de existenţa consensului echipei de inspecţie privind modalitatea de evaluare a activităţii serviciului inspectat şi concluziile acestei evaluări;

j) coordonează activitatea de întocmire a raportului de inspecţie şi se asigură de faptul că acesta cuprinde observaţii fundamentate pe dovezi;

k) se asigură de faptul că raportul de inspecţie va fi realizat în termen;

l) comunică serviciului de probaţiune inspectat forma intermediară şi forma finală a raportului de inspecţie;

m) oferă, ori de câte ori este necesar, informaţii personalului Direcţiei de probaţiune despre activitatea serviciului de probaţiune inspectat.

Leave a Reply