AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Potrivit  art. 108 alin. (1) din Constituţia României, Guvernul adoptă hotărâri şi ordonanţe.

Articolul  115  din Constituţie regelementează Delegarea legislativă.  În baza alin.  (4) , Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul acestora.

Ordonanţa de urgenţă intră în vigoare numai după depunerea sa spre dezbatere în procedură de urgenţă la Camera competentă să fie sesizată şi după publicarea ei în Monitorul Oficial al României. Camerele, dacă nu se află în sesiune, se convoacă în mod obligatoriu în 5 zile de la depunere sau, după caz, de la trimitere. Dacă în termen de cel mult 30 de zile de la depunere, Camera sesizată nu se pronunţă asupra ordonanţei, aceasta este considerată adoptată şi se trimite celeilalte Camere care decide de asemenea în procedură de urgenţă. Ordonanţa de urgenţă cuprinzând norme de natura legii organice se aprobă cu majoritatea prevăzută la articolul 76 alineatul (1.

Ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituţionale, nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie, drepturile electorale şi nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică.

Ordonanţele cu care Parlamentul a fost sesizat se aprobă sau se resping printr-o lege în care vor fi cuprinse şi ordonanţele ale căror efecte au încetat potrivit alineatului (3).

Prin legea de aprobare sau de respingere se vor reglementa, dacă este cazul, măsurile necesare cu privire la efectele juridice produse pe perioada de aplicare a ordonanţei.

Având în vedere disfuncţionalităţile constatate, mai ales în ultima perioadă, în activitatea desfăşurată în sectorul pieţei de capital şi cel al asigurărilor, este necesară adoptarea unor măsuri de ordin legislativ, care să asigure eficientizarea activităţii de supraveghere sectorială realizată în afara ariei de competenţă a băncii centrale.

Luarea acestor măsuri în regim de urgenţă se impune în considerarea faptului că există riscul ca, în actuala conjunctură, în care se menţin tensiunile generate de criza economică, aceste disfuncţionalităţi să submineze, prin contaminare, încrederea populaţiei în serviciile oferite de întregul sistem financiar şi în modul în care se realizează supravegherea acestora.

Întrucât aspectele vizate constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă Ordonanţa de urgenţă nr. 93 din 18 decembrie 2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară a fost  publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.   874 din 21 decembrie 2012, şi  modificată ulterior prin O.U.G. nr. 12 din 6 martie 2013 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.   127 din 8 martie 2013.

Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Autoritatea de Supraveghere Financiară se înfiinţează ca autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinanţată, care îşi exercită atribuţiile potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, prin preluarea tuturor atribuţiilor şi prerogativelor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, supravegherea exercitată de A.S.F. priveşte activitatea:

a) intermediarilor în instrumente financiare, organismelor de plasament colectiv, pieţelor de instrumente financiare şi depozitarului central, precum şi asupra operaţiunilor de piaţă şi emitenţilor, conform prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

b) asigurătorilor, reasigurătorilor, intermediarilor în asigurări şi reasigurări şi a altor activităţi în legătură cu acestea, conform prevederilor Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările din România, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 62/2009, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 432/2006, Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare, cu modificările ulterioare;

c) sistemului de pensii private, conform Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 62/2009.

Supravegherea exercitată de A.S.F., prevăzută la art. 2 alin. (1), se realizează prin:

a) acordarea, suspendarea, retragerea ori refuzul acordării, după caz, în condiţiile legii, de autorizaţii, aprobări, avize, atestate, derogări;

b) emiterea de reglementări, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;

c) realizarea controlului asupra entităţilor şi operaţiunilor prevăzute la art. 2 alin. (1) pe baza raportărilor primite şi prin verificări la faţa locului;

d) dispunerea de măsuri şi aplicarea de sancţiuni.

În baza art. 4 ,  A.S.F., membrii conducerii şi personalul acesteia nu vor solicita şi nici accepta instrucţiuni de orice natură de la nicio altă instituţie, organism sau autoritate în exercitarea atribuţiilor lor conferite de lege.

În exercitarea atribuţiilor şi prerogativelor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, A.S.F. contribuie la consolidarea unui cadru integrat de funcţionare şi supraveghere a pieţelor, participanţilor şi operaţiunilor pe aceste pieţe şi are ca obiective:

a) asigurarea stabilităţii, competitivităţii şi bunei funcţionări a pieţelor de instrumente financiare, promovarea încrederii în aceste pieţe şi în investiţiile în instrumente financiare, precum şi asigurarea protecţiei operatorilor şi investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive şi frauduloase;

b) promovarea stabilităţii activităţii de asigurare şi apărarea drepturilor asiguraţilor;

c) asigurarea unei funcţionări eficiente a sistemului de pensii private şi protejarea intereselor participanţilor şi ale beneficiarilor.

Potrivit art. 7 alin. (1), orice persoană care se consideră vătămată de aplicarea necorespunzătoare sau de neaplicarea de către A.S.F a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă are dreptul de a se adresa instanţelor judecătoreşti competente.

Art. 8 – (1) A.S.F. este condusă de un consiliu format din 15 membri, din care unul deţine funcţia de preşedinte şi 3 care deţin funcţia de vicepreşedinte.

(2) Membrii consiliului A.S.F. sunt numiţi de Parlament, în şedinţa comună a celor două Camere, la propunerea comună a Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital şi a Comisiei economice, industrie şi servicii din Senat şi, respectiv, a Comisiei buget, finanţe şi bănci şi a Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera Deputaţilor.

(3) Comisiile reunite prevăzute la alin. (2) efectuează selecţia candidaţilor ce urmează să fie numiţi, exclusiv pe baza experienţei şi calificării profesionale în supravegherea sectorului financiar.

(4) Numirea membrilor Consiliului A.S.F. se face pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului, cu respectarea prevederilor alin. (2) şi (3) şi ale art. 9.

Art. 22 – (1) A.S.F. preia de la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, de la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi de la Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, pe bază de protocoale de predare-preluare încheiate cu fiecare dintre acestea, în termen de 15 zile de la data numirii membrilor consiliului A.S.F., dar nu mai târziu de 15 martie 2013*), disponibilităţile băneşti existente în conturi şi patrimoniul stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg din acestea.

(2) Protocoalele prevăzute la alin. (1) intră în vigoare la data semnării ultimului protocol.

_____________

* Termenul prevăzut la alin. (1) a fost prorogat până la data de 30 aprilie 2013, potrivit art. VIII din Ordonanţă de urgenţă nr. 12 din 6 martie 2013

Art. 23 – A.S.F. preia numărul de posturi şi personalul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, cu menţinerea tuturor drepturilor avute la data preluării, inclusiv cele salariale.

Art. 24 – (1) A.S.F. îşi exercită prerogativele prevăzute la art. 2 alin. (1) începând cu data încheierii protocolului de predare-preluare, prevăzut la art. 22 alin. (1), dar nu mai târziu de 15 martie 2013*). La aceeaşi dată, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private se desfiinţează şi mandatele membrilor acestor autorităţi, respectiv ale membrilor conducerii acestora încetează de drept.

(2) Până la data desfiinţării, în condiţiile alin. (1), Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private îşi continuă activitatea potrivit legislaţiei în vigoare.

_____________

* Termenul prevăzut la alin. (1) a fost prorogat până la data de 30 aprilie 2013, potrivit art. VIII din Ordonanţă de urgenţă nr. 12 din 6 martie 2013

Art. 25 – (1) A.S.F. se substituie în toate drepturile şi obligaţiile decurgând din toate actele normative, contractele, convenţiile, înţelegerile, protocoalele, memorandumurile, acordurile şi altele asemenea, precum şi în toate litigiile în care Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private sunt parte.

(2) Contractele, convenţiile, înţelegerile, protocoalele, memorandumurile, acordurile şi altele asemenea încheiate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aflate în executare la data adoptării prezentei ordonanţe de urgenţă, îşi menţin valabilitatea şi se preiau de către A.S.F.

Art. 27 – Actele emise de autorităţile care se desfiinţează potrivit art. 24 alin. (1), inclusiv reglementările adoptate de acestea în aplicarea legii, îşi păstrează valabilitatea.

Art. 28 – Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu legislaţia care reglementează activitatea autorităţilor care se desfiinţează, după caz, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 29 – Prevederile art. 23, 25, 26 şi 28 se aplică de la data prevăzută la art. 22 alin. (1).

În vederea relansării economice a acestora şi a eliminării arieratelor unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în vederea asigurării cadrului legislativ care să permită funcţionarea în continuare a instituţiilor de supraveghere a pieţelor de capital şi de asigurări, respectiv Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, până la momentul preluării activităţii acestora de către Autoritatea de Supraveghere Financiară,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, a fost adoptată Ordonanţa de urgenţă nr. 12 din 6 martie 2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.   127 din 8 martie 2013.

Potrivit art. VIII , termenele prevăzute la art. 22 alin. (1) şi art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 21 decembrie 2012, se prorogă până la data de 30 aprilie 2013.

Banca Centrală Europeană va ceda către instituţiile naţionale o parte din competenţele sale în materie de control direct a celor peste 6.000 de entităţi bancare din zona euro odată cu crearea autorităţii unice de supraveghere bancară, conform măsurii stabilite la ultimul summit european.

BCE nu va controla direct toate băncile, urmând ca instituţiile naţionale să acţioneze ca “agenţi de control central”.

Una dintre principalele măsuri va fi stabilirea listei băncilor care vor fi controlate de BCE şi a celei cu băncile ce rămân sub controlul instituţiilor naţionale, însă băncile cele mai importante pentru sistemul financiar şi cele care primesc ajutoare guvernamentale vor fi supravegheate direct de BCE (Zona euro creează AUTORITATEA UNICĂ de supraveghere bancară. Ce atribuţii va avea, 10 septembrie 2012, Sursa: Agenţia EFE, Suddeutsche Zeitung,   Agerpres , Reuters,  EVZ.ro, 8 aprilie 2013, http://www.bankingnews.ro )

Credem că formulările nu sunt la adăpost de orice critică, întrucât:

– Membrii A.S.F. pot să fie şi cetăţeni străini/europeni;

– de c ear fi obligatoriu domiciliul în România,

– cine /cum stabileşte buna reputaţie şi pregătirea profesională, experienţa profesională corespunzătoare în domenii în care A.S.F. are competenţe, aşa cum cere O.  U.  G.  ;

– există formulări redundante (art.  11 lit.  b, acceptând varianta lit.  a, cu cetăţenia)

– de ce nu ar putea  să exercite o altă profesie sau să nu ocupe o funcţie publică ori privată, cu excepţia posibilităţii desfăşurării de activităţi didactice, cercetare ştiinţifică, consultanţă sau expertiză pentru organismele internaţionale, să nu fie membri în consiliile de administraţie, consiliile de supraveghere, directorate sau în comisiile de cenzori, să nu deţină funcţia de directori ori alte funcţii la persoanele juridice şi entităţile care sunt supuse supravegherii A.S.F. şi să nu deţină ei şi/sau membrii familiilor lor până la gradul al treilea inclusiv, direct sau indirect, să nu fi făcut parte din conducerea unei societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care, sub orice formă, şi-a încetat activitatea , fiind suficientă  evitarea conflictului de interese;

– de ce să nu aibă o participaţie de cel puţin 10% din capitalul acestor persoane juridice şi entităţi sau din drepturile de vot ori o participaţie care să permită exercitarea unei influenţe semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administraţie a acestora;

– de ce ar fi ruşinos o stare de faliment ca urmare a rezultatelor din perioada în care persoana şi-a exercitat mandatul;

– de ce  să nu fie soţi şi nici rude ori afini până la gradul al treilea cu Preşedintele României, preşedinţii Camerelor Parlamentului, membrii Guvernului, membrii consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României, şi de ce , prin absurd, şi cu parlamentari, magistraţi, importanţi oameni politici? (Presedintele Traian Basescu a transmis, joi, spre reexaminare Parlamentului legea privind OUG de infiintare si functionare a Autoritatii de Supraveghere Financiara, cerand ca interdictia de a fi membru in aceasta sa fie aplicata si rudelor parlamentarilor, informeaza Administratia Prezidentiala- http://www.dailybusiness.ro, 4 aprilie 2013).  Spunem  ,  prin absurd ,  pentru că nouă ni se pare excesivă limitarea.  Ea trebuie să se opreacă la evitarea conflictului de interese;

– care este durata mandatului?

– Membrii Consiliului A.S.F. au nu numai obligaţia să notifice de îndată, în scris, A.S.F. şi Parlamentului apariţia oricăreia dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la art. 9, până la decizia Parlamentului de numire a unei noi persoane, mandatul membrului Consiliului nu poate fi doar  suspendat de drept. Mandatul membrii Consiliului A.S.F. trebuie să inceteze în  mod automat , imediat  ce se constată un conflictului de interese.

– Membrii Consiliului sunt obligaţi să semneze actele care decurg din hotărârea adoptată, dacă această atribuţie le revine potrivit legii şi regulamentelor interne ale A.S.F., chiar dacă au votat împotrivă ori s-au abţinut de la votul hotărârii, deşi textul nu adugă obligaţia legală de a semna cu obiecţiuni,  şi asupra cărora să se pronunţe întotdeauna consiliul;

– oare totul este conform legal european?  “De doi ani functionează în cadrul BCE, Consiliul European de Risc Sistemic. România şi Italia au câte 4 participanti acolo. Există ţări cu doi participanţi sau chiar cu unul singur- cazul Cehiei. Tendinţa în Europa este de integrare pentru că în acest CERS suntem 80 de inşi. Gândiţi-vă cum poate funcţiona o instituţie cu 80 de persoane. În plus, există recomandări din partea BCE ca în ţările în care sistemele financiare nu sunt mari, cazul României, să unificăm aceste supravegheri”, a explicat Mugur Isarescu (http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-13795507). Oare ce instituţii bancare sunt supuse controlului? etc.

dciuncan@gmail.com

8/04/13

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Potrivit  art. 108 alin. (1) din Constituţia României, Guvernul adoptă hotărâri şi ordonanţe.

Articolul  115  din Constituţie regelementează Delegarea legislativă.  În baza alin.  (4) , Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul acestora.

Ordonanţa de urgenţă intră în vigoare numai după depunerea sa spre dezbatere în procedură de urgenţă la Camera competentă să fie sesizată şi după publicarea ei în Monitorul Oficial al României. Camerele, dacă nu se află în sesiune, se convoacă în mod obligatoriu în 5 zile de la depunere sau, după caz, de la trimitere. Dacă în termen de cel mult 30 de zile de la depunere, Camera sesizată nu se pronunţă asupra ordonanţei, aceasta este considerată adoptată şi se trimite celeilalte Camere care decide de asemenea în procedură de urgenţă. Ordonanţa de urgenţă cuprinzând norme de natura legii organice se aprobă cu majoritatea prevăzută la articolul 76 alineatul (1.

Ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituţionale, nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie, drepturile electorale şi nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică.

Ordonanţele cu care Parlamentul a fost sesizat se aprobă sau se resping printr-o lege în care vor fi cuprinse şi ordonanţele ale căror efecte au încetat potrivit alineatului (3).

Prin legea de aprobare sau de respingere se vor reglementa, dacă este cazul, măsurile necesare cu privire la efectele juridice produse pe perioada de aplicare a ordonanţei.

Având în vedere disfuncţionalităţile constatate, mai ales în ultima perioadă, în activitatea desfăşurată în sectorul pieţei de capital şi cel al asigurărilor, este necesară adoptarea unor măsuri de ordin legislativ, care să asigure eficientizarea activităţii de supraveghere sectorială realizată în afara ariei de competenţă a băncii centrale.

Luarea acestor măsuri în regim de urgenţă se impune în considerarea faptului că există riscul ca, în actuala conjunctură, în care se menţin tensiunile generate de criza economică, aceste disfuncţionalităţi să submineze, prin contaminare, încrederea populaţiei în serviciile oferite de întregul sistem financiar şi în modul în care se realizează supravegherea acestora.

Întrucât aspectele vizate constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă Ordonanţa de urgenţă nr. 93 din 18 decembrie 2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară a fost  publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.   874 din 21 decembrie 2012, şi  modificată ulterior prin O.U.G. nr. 12 din 6 martie 2013 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.   127 din 8 martie 2013.

Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Autoritatea de Supraveghere Financiară se înfiinţează ca autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinanţată, care îşi exercită atribuţiile potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, prin preluarea tuturor atribuţiilor şi prerogativelor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, supravegherea exercitată de A.S.F. priveşte activitatea:

a) intermediarilor în instrumente financiare, organismelor de plasament colectiv, pieţelor de instrumente financiare şi depozitarului central, precum şi asupra operaţiunilor de piaţă şi emitenţilor, conform prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

b) asigurătorilor, reasigurătorilor, intermediarilor în asigurări şi reasigurări şi a altor activităţi în legătură cu acestea, conform prevederilor Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările din România, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 62/2009, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 432/2006, Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare, cu modificările ulterioare;

c) sistemului de pensii private, conform Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 62/2009.

Supravegherea exercitată de A.S.F., prevăzută la art. 2 alin. (1), se realizează prin:

a) acordarea, suspendarea, retragerea ori refuzul acordării, după caz, în condiţiile legii, de autorizaţii, aprobări, avize, atestate, derogări;

b) emiterea de reglementări, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;

c) realizarea controlului asupra entităţilor şi operaţiunilor prevăzute la art. 2 alin. (1) pe baza raportărilor primite şi prin verificări la faţa locului;

d) dispunerea de măsuri şi aplicarea de sancţiuni.

În baza art. 4 ,  A.S.F., membrii conducerii şi personalul acesteia nu vor solicita şi nici accepta instrucţiuni de orice natură de la nicio altă instituţie, organism sau autoritate în exercitarea atribuţiilor lor conferite de lege.

În exercitarea atribuţiilor şi prerogativelor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, A.S.F. contribuie la consolidarea unui cadru integrat de funcţionare şi supraveghere a pieţelor, participanţilor şi operaţiunilor pe aceste pieţe şi are ca obiective:

a) asigurarea stabilităţii, competitivităţii şi bunei funcţionări a pieţelor de instrumente financiare, promovarea încrederii în aceste pieţe şi în investiţiile în instrumente financiare, precum şi asigurarea protecţiei operatorilor şi investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive şi frauduloase;

b) promovarea stabilităţii activităţii de asigurare şi apărarea drepturilor asiguraţilor;

c) asigurarea unei funcţionări eficiente a sistemului de pensii private şi protejarea intereselor participanţilor şi ale beneficiarilor.

Potrivit art. 7 alin. (1), orice persoană care se consideră vătămată de aplicarea necorespunzătoare sau de neaplicarea de către A.S.F a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă are dreptul de a se adresa instanţelor judecătoreşti competente.

Art. 8 – (1) A.S.F. este condusă de un consiliu format din 15 membri, din care unul deţine funcţia de preşedinte şi 3 care deţin funcţia de vicepreşedinte.

(2) Membrii consiliului A.S.F. sunt numiţi de Parlament, în şedinţa comună a celor două Camere, la propunerea comună a Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital şi a Comisiei economice, industrie şi servicii din Senat şi, respectiv, a Comisiei buget, finanţe şi bănci şi a Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera Deputaţilor.

(3) Comisiile reunite prevăzute la alin. (2) efectuează selecţia candidaţilor ce urmează să fie numiţi, exclusiv pe baza experienţei şi calificării profesionale în supravegherea sectorului financiar.

(4) Numirea membrilor Consiliului A.S.F. se face pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului, cu respectarea prevederilor alin. (2) şi (3) şi ale art. 9.

Art. 22 – (1) A.S.F. preia de la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, de la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi de la Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, pe bază de protocoale de predare-preluare încheiate cu fiecare dintre acestea, în termen de 15 zile de la data numirii membrilor consiliului A.S.F., dar nu mai târziu de 15 martie 2013*), disponibilităţile băneşti existente în conturi şi patrimoniul stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg din acestea.

(2) Protocoalele prevăzute la alin. (1) intră în vigoare la data semnării ultimului protocol.

_____________

* Termenul prevăzut la alin. (1) a fost prorogat până la data de 30 aprilie 2013, potrivit art. VIII din Ordonanţă de urgenţă nr. 12 din 6 martie 2013

Art. 23 – A.S.F. preia numărul de posturi şi personalul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, cu menţinerea tuturor drepturilor avute la data preluării, inclusiv cele salariale.

Art. 24 – (1) A.S.F. îşi exercită prerogativele prevăzute la art. 2 alin. (1) începând cu data încheierii protocolului de predare-preluare, prevăzut la art. 22 alin. (1), dar nu mai târziu de 15 martie 2013*). La aceeaşi dată, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private se desfiinţează şi mandatele membrilor acestor autorităţi, respectiv ale membrilor conducerii acestora încetează de drept.

(2) Până la data desfiinţării, în condiţiile alin. (1), Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private îşi continuă activitatea potrivit legislaţiei în vigoare.

_____________

* Termenul prevăzut la alin. (1) a fost prorogat până la data de 30 aprilie 2013, potrivit art. VIII din Ordonanţă de urgenţă nr. 12 din 6 martie 2013

Art. 25 – (1) A.S.F. se substituie în toate drepturile şi obligaţiile decurgând din toate actele normative, contractele, convenţiile, înţelegerile, protocoalele, memorandumurile, acordurile şi altele asemenea, precum şi în toate litigiile în care Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private sunt parte.

(2) Contractele, convenţiile, înţelegerile, protocoalele, memorandumurile, acordurile şi altele asemenea încheiate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aflate în executare la data adoptării prezentei ordonanţe de urgenţă, îşi menţin valabilitatea şi se preiau de către A.S.F.

Art. 27 – Actele emise de autorităţile care se desfiinţează potrivit art. 24 alin. (1), inclusiv reglementările adoptate de acestea în aplicarea legii, îşi păstrează valabilitatea.

Art. 28 – Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu legislaţia care reglementează activitatea autorităţilor care se desfiinţează, după caz, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 29 – Prevederile art. 23, 25, 26 şi 28 se aplică de la data prevăzută la art. 22 alin. (1).

În vederea relansării economice a acestora şi a eliminării arieratelor unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în vederea asigurării cadrului legislativ care să permită funcţionarea în continuare a instituţiilor de supraveghere a pieţelor de capital şi de asigurări, respectiv Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, până la momentul preluării activităţii acestora de către Autoritatea de Supraveghere Financiară,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, a fost adoptată Ordonanţa de urgenţă nr. 12 din 6 martie 2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.   127 din 8 martie 2013.

Potrivit art. VIII , termenele prevăzute la art. 22 alin. (1) şi art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 21 decembrie 2012, se prorogă până la data de 30 aprilie 2013.

Banca Centrală Europeană va ceda către instituţiile naţionale o parte din competenţele sale în materie de control direct a celor peste 6.000 de entităţi bancare din zona euro odată cu crearea autorităţii unice de supraveghere bancară, conform măsurii stabilite la ultimul summit european.

BCE nu va controla direct toate băncile, urmând ca instituţiile naţionale să acţioneze ca “agenţi de control central”.

Una dintre principalele măsuri va fi stabilirea listei băncilor care vor fi controlate de BCE şi a celei cu băncile ce rămân sub controlul instituţiilor naţionale, însă băncile cele mai importante pentru sistemul financiar şi cele care primesc ajutoare guvernamentale vor fi supravegheate direct de BCE (Zona euro creează AUTORITATEA UNICĂ de supraveghere bancară. Ce atribuţii va avea, 10 septembrie 2012, Sursa: Agenţia EFE, Suddeutsche Zeitung,   Agerpres , Reuters,  EVZ.ro, 8 aprilie 2013, http://www.bankingnews.ro )

Credem că formulările nu sunt la adăpost de orice critică, întrucât:

– Membrii A.S.F. pot să fie şi cetăţeni străini/europeni;

– de c ear fi obligatoriu domiciliul în România,

– cine /cum stabileşte buna reputaţie şi pregătirea profesională, experienţa profesională corespunzătoare în domenii în care A.S.F. are competenţe, aşa cum cere O.  U.  G.  ;

– există formulări redundante (art.  11 lit.  b, acceptând varianta lit.  a, cu cetăţenia)

– de ce nu ar putea  să exercite o altă profesie sau să nu ocupe o funcţie publică ori privată, cu excepţia posibilităţii desfăşurării de activităţi didactice, cercetare ştiinţifică, consultanţă sau expertiză pentru organismele internaţionale, să nu fie membri în consiliile de administraţie, consiliile de supraveghere, directorate sau în comisiile de cenzori, să nu deţină funcţia de directori ori alte funcţii la persoanele juridice şi entităţile care sunt supuse supravegherii A.S.F. şi să nu deţină ei şi/sau membrii familiilor lor până la gradul al treilea inclusiv, direct sau indirect, să nu fi făcut parte din conducerea unei societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care, sub orice formă, şi-a încetat activitatea , fiind suficientă  evitarea conflictului de interese;

– de ce să nu aibă o participaţie de cel puţin 10% din capitalul acestor persoane juridice şi entităţi sau din drepturile de vot ori o participaţie care să permită exercitarea unei influenţe semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administraţie a acestora;

– de ce ar fi ruşinos o stare de faliment ca urmare a rezultatelor din perioada în care persoana şi-a exercitat mandatul;

– de ce  să nu fie soţi şi nici rude ori afini până la gradul al treilea cu Preşedintele României, preşedinţii Camerelor Parlamentului, membrii Guvernului, membrii consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României, şi de ce , prin absurd, şi cu parlamentari, magistraţi, importanţi oameni politici? (Presedintele Traian Basescu a transmis, joi, spre reexaminare Parlamentului legea privind OUG de infiintare si functionare a Autoritatii de Supraveghere Financiara, cerand ca interdictia de a fi membru in aceasta sa fie aplicata si rudelor parlamentarilor, informeaza Administratia Prezidentiala- http://www.dailybusiness.ro, 4 aprilie 2013).  Spunem  ,  prin absurd ,  pentru că nouă ni se pare excesivă limitarea.  Ea trebuie să se opreacă la evitarea conflictului de interese;

– care este durata mandatului?

– Membrii Consiliului A.S.F. au nu numai obligaţia să notifice de îndată, în scris, A.S.F. şi Parlamentului apariţia oricăreia dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la art. 9, până la decizia Parlamentului de numire a unei noi persoane, mandatul membrului Consiliului nu poate fi doar  suspendat de drept. Mandatul membrii Consiliului A.S.F. trebuie să inceteze în  mod automat , imediat  ce se constată un conflictului de interese.

– Membrii Consiliului sunt obligaţi să semneze actele care decurg din hotărârea adoptată, dacă această atribuţie le revine potrivit legii şi regulamentelor interne ale A.S.F., chiar dacă au votat împotrivă ori s-au abţinut de la votul hotărârii, deşi textul nu adugă obligaţia legală de a semna cu obiecţiuni,  şi asupra cărora să se pronunţe întotdeauna consiliul;

– oare totul este conform legal european?  “De doi ani functionează în cadrul BCE, Consiliul European de Risc Sistemic. România şi Italia au câte 4 participanti acolo. Există ţări cu doi participanţi sau chiar cu unul singur- cazul Cehiei. Tendinţa în Europa este de integrare pentru că în acest CERS suntem 80 de inşi. Gândiţi-vă cum poate funcţiona o instituţie cu 80 de persoane. În plus, există recomandări din partea BCE ca în ţările în care sistemele financiare nu sunt mari, cazul României, să unificăm aceste supravegheri”, a explicat Mugur Isarescu (http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-13795507). Oare ce instituţii bancare sunt supuse controlului? etc.

dciuncan@gmail.com

8/04/13

Leave a Reply