CONDIŢIILE DE FORMĂ NECESARE PENTRU VALABILITATEA DISPOZIŢIILOR TESTAMENTARE PRIVIND SUMELE DE BANI, VALORILE SAU TITLURILE DE VALOARE DEPUSE DE CLIENŢII INSTITUŢIILOR DE CREDIT

CONDIŢIILE DE FORMĂ NECESARE PENTRU VALABILITATEA DISPOZIŢIILOR TESTAMENTARE PRIVIND SUMELE DE BANI, VALORILE SAU TITLURILE DE VALOARE DEPUSE DE CLIENŢII INSTITUŢIILOR DE CREDIT

Articolul  214 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil dispune ca, în termen de 60 de zile de la data publicării legii în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul să îndeplinească procedurile constituţionale necesare adoptării proiectele oricăror altor acte normative a căror adoptare este necesară în vederea intrării în vigoare sau a aplicării Codului civil.

Pe de altă parte, art. 100 din Legea pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil,  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.027 din 27 decembrie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează astfel încât, după articolul 117 se introduce un nou articol, articolul 1171, cu următorul cuprins:

“Art. 1171 – În vederea aplicării prevederilor art. 1.049 din Codul civil, condiţiile de formă necesare pentru valabilitatea dispoziţiilor testamentare privind sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse de clienţii instituţiilor de credit se vor stabili prin ordin al ministrului justiţiei, după consultarea Băncii Naţionale a României.”

Ca atare,  ministrul justiţiei emite,  la 20 septembrie 2011,  Ordinul nr. 1.903/C privind condiţiile de formă necesare pentru valabilitatea dispoziţiilor testamentare privind sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse de clienţii instituţiilor de credit.

Astfel,  deponentul unor sume de bani, valori sau titluri de valoare la o instituţie de credit poate dispune de acestea, pentru cauza de moarte, printr-o dispoziţie testamentară cuprinsă în cadrul convenţiei încheiate cu instituţia de credit.

Dispoziţia testamentară întocmită în condiţiile arătate mai sus poate avea ca obiect numai sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse de testator la acea instituţie de credit (Art. 1).

Sub sancţiunea nulităţii absolute, testatorul va completa prin scriere olografă clauza cuprinzând dispoziţia testamentară, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin .

Dispoziţia testamentară cuprinde desemnarea directă sau indirectă a beneficiarului acesteia, obiectul, semnătura testatorului, precum şi data întocmirii.

În cazul în care testatorul nu poate completa prin scriere olografă clauza cuprinzând dispoziţia testamentară, acesta va fi îndrumat de către funcţionarii instituţiei de credit să încheie un testament autentic (Art. 2).

Desemnarea beneficiarului clauzei testamentare trebuie să conţină suficiente elemente de identificare, astfel încât acesta să poată fi determinat sau determinabil la momentul deschiderii moştenirii.

Atunci când este posibil, beneficiarul/beneficiarii dispoziţiei testamentare va fi identificat/vor fi identificaţi prin următoarele elemente: numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa ori, pentru persoane juridice, denumirea şi sediul lor. De asemenea, clauza testamentară va cuprinde şi codul numeric personal sau, în cazul persoanelor juridice, atributele de identificare ale acestora, dacă acestea sunt cunoscute de testator (Art. 3).

Instituţia de credit are obligaţia de a furniza de îndată, la solicitarea instanţei de judecată sau a notarului public, în cadrul dezbaterii procedurii succesorale, toate informaţiile cu privire la sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse de către defunct (Art. 7).

Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.   684 din 27 septembrie 2011  ordinul   intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată.

Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 24 iulie 2009, intră în vigoare la data de 1 octombrie 2011,  potrivit art. 220 și,  respectiv, art.  221 din Legea nr. 71/2011, cu excepţia art. 214, 216 – 218, 224, art. 225 alin. (1) şi (2), art. 226 şi 228 din această ultimă lege , care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I –   10 iunie 2011).

Leave a Reply