DESEMNAREA BIROULUI PENTRU PREVENIREA CRIMINALITĂŢII ŞI DE COOPERARE CU OFICIILE DE RECUPERARE A CREANŢELOR DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE DIN CADRUL MINISTERULUI JUSTIŢIEI, ÎN CALITATE DE OFICIU NAŢIONAL PENTRU RECUPERAREA CREANŢELOR ÎN DOMENIUL URMĂRIRII ŞI IDENTIFICĂRII PRODUSELOR PROVENITE DIN SĂVÂRŞIREA DE INFRACŢIUNI SAU A ALTOR BUNURI AVÂND LEGĂTURĂ CU INFRACŢIUNILE

Având în vedere obligaţiile ce revin României ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană şi obligaţia de a înfiinţa sau desemna un oficiu naţional de recuperare a creanţelor, în scopul de a facilita urmărirea şi identificarea produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni şi a altor bunuri având legătură cu infracţiunile şi care ar putea face obiectul unei dispoziţii de indisponibilizare, sechestru sau confiscare emise de o autoritate judiciară competentă în cursul unor proceduri penale, conform prevederilor Deciziei 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creanţelor din statele membre în domeniul urmăririi şi identificării produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracţiunile, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 332 din 18 decembrie 2007,   Guvernul României adoptă Hotărârea nr. 32 din 12 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 20 ianuarie 2011.

Potrivit art. 1, se desemnează Biroul pentru prevenirea criminalităţii şi de cooperare cu oficiile de recuperare a creanţelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justiţiei drept oficiu naţional pentru recuperarea creanţelor, în sensul Deciziei 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creanţelor din statele membre în domeniul urmăririi şi identificării produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni ori a altor bunuri având legătură cu infracţiunile.

Scopul înfiinţării Biroului este acela de a facilita urmărirea şi identificarea produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni şi a altor bunuri având legătură cu infracţiunile şi care ar putea face obiectul unei dispoziţii de indisponibilizare, sechestru sau confiscare emise de o autoritate judiciară competentă în cursul unor proceduri penale.

Biroul are , printre altele, următoarele atribuţii:

a) cooperează cu oficiile de recuperare a creanţelor sau cu autorităţile cu atribuţii similare din alte state membre ale Uniunii Europene, prin asigurarea schimbului de date şi informaţii;

b) realizează schimb de bune practici cu oficiile de recuperare a creanţelor sau cu autorităţile cu atribuţii similare din alte state membre ale Uniunii Europene, în domeniul său de competenţă;

c) cooperează cu autorităţile şi instituţiile publice române competente, în vederea urmăririi şi identificării produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracţiunile;

d) solicită instituţiilor române competente efectuarea unor analize de specialitate pentru facilitarea urmăririi şi identificării fondurilor provenite din săvârşirea de infracţiuni şi a altor fonduri având legătură cu infracţiunile;

e) analizează, trimestrial, modul şi gradul de valorificare a bunurilor care fac obiectul confiscării speciale, în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 85 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, cu modificările şi completările ulterioare; în exercitarea acestei atribuţii Biroul solicită informaţii şi date statistice de la autorităţile şi instituţiile publice române competente;

În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute mai sus, Biroul dezvoltă o bază de date proprie.

În baza art.  4,  Biroul transmite datele şi informaţiile pe care le deţine, fie spontan, fie la cererea unui oficiu de recuperare a creanţelor sau a unei autorităţi cu atribuţii similare din alte state membre ale Uniunii Europene ori a unei autorităţi judiciare române.

În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, Biroul cooperează cu:

a) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;

b) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;

c) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;

d) Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor;

e) Autoritatea Naţională a Vămilor;

f) Garda Financiară;

g) Banca Naţională a României;

h) Inspectoratul General al Poliţiei Române;

i) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;

j) orice altă autoritate sau instituţie publică, inclusiv cele responsabile de gestionarea, administrarea şi valorificarea bunurilor asupra cărora au fost instituite măsuri asigurătorii, precum şi a celor care fac obiectul confiscării speciale.

Datele cu caracter personal se prelucrează în conformitate cu principiile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 682/2001 privind ratificarea Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, cu modificările ulterioare, precum şi de alte reglementări legale incidente în domeniu.

Leave a Reply