PROIECTUL LEGII PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A CODULUI PENAL ŞI PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA UNOR ACTE NORMATIVE CARE CUPRIND DISPOZIŢII PENALE ŞI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT

PROIECTUL  LEGII PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A CODULUI PENAL ŞI PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA UNOR ACTE NORMATIVE CARE CUPRIND DISPOZIŢII PENALE ŞI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT

MJ , în baza Legii transparenței, a publicat proiectul  Legii pentru punerea în aplicare a Codului penal şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii penale.

Potrivit Art. 50 din proiect, Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 6 martie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 13, litera d) se abrogă.

2. Articolul 37 va avea următorul cuprins:

“(1) În exercitarea profesiei avocaţii sunt ocrotiţi de lege, fără a putea fi asimilaţi funcţionarului public, cu excepţia situaţiilor în care atestă identitatea părţilor, a conţinutului sau datei unui act, precum şi a atribuţiilor exercitate în calitate de membru în organele de conducere a profesiei.

(2) Avocatul este obligat să respecte solemnitatea şedinţei de judecată, să nu folosească cuvinte sau expresii de natură a aduce atingere autorităţii, demnităţii şi onoarei completului de judecată, procurorului, celorlalţi avocaţi şi părţilor ori reprezentanţilor acestora din proces.

(3) Avocatul nu răspunde penal pentru susţinerile făcute oral sau în scris, în forma adecvată şi cu respectarea prevederilor alin.(2), în faţa instanţelor de judecată, a organelor de urmărire penală sau a altor organe administrative de jurisdicţie şi numai dacă aceste susţineri sunt în legătură cu formularea apărării  în acea cauză şi sunt făcute cu respectarea normelor de deontologie profesională.

(4) Nerespectarea de către avocat a prevederilor alin.(2) şi (3) constituie abatere disciplinară gravă. Răspunderea disciplinară nu exclude răspunderea juridică penală sau civilă, după caz.”

3. Alineatul 6 al articolului 57 va avea următorul cuprins:

“(6) Folosirea fără drept a denumirilor „Barou”, „Uniunea Naţională a Barourilor din România”, „U.N.B.R” ori „Uniunea Avocaţilor din România” sau a denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat, precum şi folosirea însemnelor specifice profesiei ori purtarea robei de avocat în alte condiţii decât cele prevăzute de prezenta lege constituie infracţiune şi se pedepseşte cu amendă.”

  • Deci avocatul care , îndeplinind activitatea de asistență, atestă identitatea părţilor, a conţinutului sau datei unui act, precum şi acela care exercită atribuţii  în calitate de membru în organele de conducere a profesiei, sunt asimilaţi funcţionarului public.
  • Proiectul nu rezolvă divergențele legate de interpretarea sintagmei de folosire fără drept .
  • Dacă o persoană exercită atribuţii simulate în calitate de membru în organele de conducere a profesiei, ca și cum ar fi asimilată funcţionarului public, ar trebui să se considere ca uzurpând o calitate oficială, și deci sancțiunea ar trebui să fie mai severă decât o amendă (de la unu la 5 ani , ca uzurpare de calități oficiale, cf art. 258 NCP).
  • Se pare că MJ nu apreciază ca fiind sociopericuloasă exercitarea profesiei de avocat de persoane din alte structuri. Acesta este și părerea noastră, deși diferendul nu este încă pe deplin tranșat.
  • Se pare că este vorba de abrogarea actualului art. 13 alin. (6) – în urma republicării din  Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 7 februarie 2011
  • Se pare că trimiterea la art. 37 se referă,  de fapt,  la art. 39 (1) – (9). Să sperăm că proiectul va fi actualizat.

În baza art. 248 din proiect, legea intră în vigoare la data de 1 octombrie 2011 , cu excepţia art. 130 pct. 6 şi 250, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Leave a Reply