REGULAMENTUL COMITETULUI STRATEGIC PENTRU SPRIJINIREA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII D.G.A.

Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 383/2005, în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul administraţiei şi internelor a emis Ordinul nr. 23 din 3 februarie 2011 prin care se aprobă Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Comitetului strategic pentru sprijinirea şi evaluarea activităţii Direcţiei Generale Anticorupţie.

Actele au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 9 februarie 2011.

Comitetul strategic pentru sprijinirea şi evaluarea activităţii Direcţiei generale anticorupţie funcţionează în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, fiind organism consultativ fără personalitate juridică. Rolul Comitetului este de a sprijini activitatea Direcţiei Generale Anticorupţie, precum şi de a formula recomandări cu privire la direcţiile de acţiune şi de dezvoltare ale activităţii acestei unităţi.

Pot face obiectul evaluării efectuate de către Comitet orice date privind activitatea de prevenire şi combatere a corupţiei, cu excepţia celor cu caracter clasificat.

Potrivit art. 3 din regulament, în îndeplinirea rolului său, Comitetul are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

a) sprijină activitatea de prevenire şi combatere a corupţiei în rândul personalului M.A.I., prin identificarea măsurilor necesare, folosindu-se experienţa membrilor săi în acest domeniu, fără a aduce atingere atribuţiilor organelor judiciare;

b) sprijină D.G.A. în identificarea factorilor de risc în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei în cadrul M.A.I., precum şi a evoluţiei acestora;

c) analizează şi evaluează situaţiile obiective şi subiective de natură a îmbunătăţi activităţile D.G.A. şi formulează propuneri şi recomandări în acest sens organelor abilitate;

d) evaluează modul de implementare a acţiunilor de prevenire a corupţiei desfăşurate la nivelul structurilor M.A.I. şi propune conducerii D.G.A. măsuri concrete pentru eficientizarea acestora;

e) formulează recomandări cu privire la elaborarea planurilor sectoriale ale M.A.I. în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei;

f) sprijină dezvoltarea instituţională şi funcţionarea D.G.A., prin furnizarea de către membrii săi de date şi informaţii necesare activităţii acestei unităţi;

g) face propuneri pentru proiectele de acte normative privind îmbunătăţirea activităţii D.G.A., pe care le prezintă acestei unităţi în vederea promovării conform procedurii legale;

h) face propuneri privind armonizarea cadrului normativ intern cu instrumentele juridice internaţionale nou-adoptate cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

i) analizează rezultatul unor studii şi cercetări privind cauzele şi condiţiile care determină sau favorizează faptele de corupţie.

Membrii Comitetului pot efectua vizite de documentare a activităţii D.G.A. în teritoriu, înştiinţând cu cel puţin o zi înainte conducerea D.G.A. Concluziile desprinse în urma acestor vizite se prezintă plenului Comitetului, însoţite de propuneri de îmbunătăţire a activităţii D.G.A.

Comitetul se compune din următorii membri permanenţi:

a) secretarul de stat şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică;

b) secretarii de stat care coordonează domeniul administraţiei publice;

c) secretarul general;

d) şeful Departamentului Schengen;

e) directorul general al Direcţiei generale anticorupţie;

f) directorul general al Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă;

g) directorul general al Corpului de control al ministrului;

h) directorul general al Direcţiei generale audit intern;

i) directorul general al Direcţiei generale juridice;

j) directorul general al Direcţiei generale management resurse umane;

k) inspectorul general al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române;

l) inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei Române;

m) inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră;

n) inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă;

o) rectorul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”;

p) preşedintele Corpului Naţional al Poliţiştilor;

q) preşedintele Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual (S.N.P.P.C.) din M.A.I.;

r) directorul Centrului de Psihosociologie al M.A.I.;

s) câte un reprezentant al următoarelor organizaţii neguvernamentale reprezentative în domeniu: Asociaţia Română pentru Transparenţă, Societatea Academică Română, Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei, respectiv Asociaţia “George C. Marshall” – România.

Calitatea de invitaţi permanenţi ai preşedintelui de şedinţă o au: reprezentantul Comisiei Europene la Bucureşti, reprezentanţii ambasadelor Marii Britanii, Germaniei, Suediei, Olandei, Finlandei, Franţei, Spaniei, precum şi reprezentantul ambasadei statului care asigură preşedinţia în exerciţiu a Uniunii Europene.

Preşedintele de şedinţă şi/sau oricare dintre membrii Comitetului pot invita, în funcţie de ordinea de zi a reuniunii, şefi ai instituţiilor/structurilor din MAI, reprezentanţi ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ai Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi ai altor autorităţi şi instituţii publice cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei, precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale având ca domeniu de activitate desfăşurarea de acţiuni pentru prevenirea şi combaterea corupţiei.

Cu aprobarea preşedintelui de şedinţă, la lucrările Comitetului pot fi invitaţi reprezentanţi ai mass-media.

Leave a Reply