STABILIREA CAZURILOR ÎN CARE NU ESTE NECESARĂ NOTIFICAREA PRELUCRĂRII UNOR DATE CU CARACTER PERSONAL CÂND ESTE EFECTUATĂ DE AUTORITATEA JUDECĂTOREASCĂ ÎN SCOPUL ÎNDEPLINIRII UNORA DINTRE ATRIBUŢIILOR SALE LEGALE

STABILIREA CAZURILOR ÎN CARE NU ESTE NECESARĂ NOTIFICAREA PRELUCRĂRII UNOR DATE CU CARACTER PERSONAL CÂND ESTE EFECTUATĂ DE AUTORITATEA JUDECĂTOREASCĂ ÎN SCOPUL ÎNDEPLINIRII UNORA DINTRE ATRIBUŢIILOR SALE LEGALE

A fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  216 din 2 aprilie 2012, Decizia nr. 23 din 26 martie 2012 emisă de preşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal privind stabilirea cazurilor în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal.

Văzând Referatul nr. 25 din 7 martie 2012 al Biroului juridic şi comunicare din cadrul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal privind propunerea emiterii unei decizii privind stabilirea unor cazuri în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal,

în aplicarea prevederilor art. 22 alin. (9) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora autoritatea de supraveghere poate stabili cazuri în care notificarea nu este necesară,

luând în considerare faptul că anumite prelucrări de date nu sunt susceptibile, în cazul utilizării lor regulate, de a afecta, cel puţin aparent, drepturile persoanelor vizate,

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (2) lit. b) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, aprobat prin Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. 16/2005, cu modificările şi completările ulterioare, s-a apreciat că notificarea prelucrării datelor cu caracter personal nu este necesară, printre altele, când prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată de autoritatea judecătorească în scopul îndeplinirii atribuţiilor sale legale, altele decât cele prevăzute la art. 2 alin. (5) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare (art. 1 lit. d).

Excepţiile de la obligaţia de a notifica prevăzute la art. 1 nu exonerează operatorul de îndeplinirea celorlalte obligaţii care îi revin potrivit dispoziţiilor legale aplicabile în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.

Potrivit art. 3 , la articolul  1 din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 91/2006 privind cazurile în care este permisă notificarea simplificată a prelucrării datelor cu caracter personal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 28 iulie 2006, se abrogă literele a), b), c), d), f), g), h) şi j).

Articolul 1 din Decizia nr. 91/2006 dispunea că notificarea prelucrării datelor cu caracter personal se poate efectua în formă simplificată, în următoarele cazuri:

a) prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de autoritatea judecătorească, în scopul îndeplinirii atribuţiilor sale legale, altele decât cele prevăzute de art. 2 alin. (5) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;

b) prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul comunelor, în scopul îndeplinirii atribuţiilor lor legale;

c) prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în scopul evidenţei persoanelor, întocmirii, păstrării, evidenţei şi eliberării paşapoartelor simple, a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor şi plăcilor cu numere de înmatriculare, de către autorităţile administraţiei publice de la nivel local, judeţean şi de la nivelul municipiului Bucureşti;

d) prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în scopul gestionării bazei de date deţinute de arhivele naţionale;

e) prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de instituţiile de învăţământ public şi privat, în scopul gestionării bazei de date a cursanţilor, precum şi a celei cu caracter economico-financiar şi administrativ;

f) prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de persoanele fizice care desfăşoară o activitate independentă, autorizată în baza unei legi speciale, în scopul îndeplinirii atribuţiilor lor legale;

g) prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de persoanele fizice şi asociaţiile familiale autorizate să desfăşoare activităţi economice în mod independent, altele decât cele prevăzute la lit. f);

h) prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în scopul împrumuturilor de cărţi, opere cinematografice, artistice, alte opere audiovizuale, precum şi reproducerile acestora, de către entităţile de drept public şi privat;

i) prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în scopul furnizării gazelor, energiei electrice, termice, precum şi a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare şi a celor de salubrizare de către entităţile de drept public şi privat, în baza contractelor încheiate cu clienţii;

j) prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul intermedierii tranzacţiilor imobiliare.

Decizia intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, și anume,  Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 2 aprilie 2012.

Potrivit art. 6, decizia nu aduce atingere prevederilor Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 90/2006 privind cazurile în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 28 iulie 2006, ale Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 100/2007 privind stabilirea cazurilor în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 3 decembrie 2007, şi ale Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 28/2007 privind transferurile datelor cu caracter personal către alte state, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 16 martie 2007.

Notificarea prelucrării unor date cu caracter personal, nu este numai inutilă, ci și împotriva rațiunii activității curente judiciare.

Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  790 din 12 decembrie 2001 și modificată prin Legea nr. 278 din 15 octombrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  708 din 19 octombrie 2007.

Legea are ca scop garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţa intimă, familială şi privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Ea se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal, efectuate, în tot sau în parte, prin mijloace automate, precum şi prelucrării prin alte mijloace decât cele automate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidenţă sau care sunt destinate să fie incluse într-un asemenea sistem, și anume

a) prelucrărilor de date cu caracter personal, efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate de operatori stabiliţi în România;

b) prelucrărilor de date cu caracter personal, efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României;

c) prelucrărilor de date cu caracter personal, efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate de operatori care nu sunt stabiliţi în România, prin utilizarea de mijloace de orice natură situate pe teritoriul României, cu excepţia cazului în care aceste mijloace nu sunt utilizate decât în scopul tranzitării pe teritoriul României a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrărilor respective.

Articolul 2 alin. (5) dispune că, în limitele prevăzute de prezenta lege, aceasta se aplică şi prelucrărilor şi transferului de date cu caracter personal, efectuate în cadrul activităţilor de prevenire, cercetare şi reprimare a infracţiunilor şi de menţinere a ordinii publice, precum şi al altor activităţi desfăşurate în domeniul dreptului penal, în limitele şi cu restricţiile stabilite de lege.

După cum se arată, Decizia nr. 23 din 26 martie 2012   a fost emisă în aplicarea prevederilor art. 22 alin. (9) din Legea nr. 677/2001 ”pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora autoritatea de supraveghere poate stabili cazuri în care notificarea nu este necesară”.

În  art. 22 se arată că ( alin. 1) operatorul este obligat să notifice autorităţii de supraveghere, personal sau prin reprezentant, înainte de efectuarea oricărei prelucrări ori a oricărui ansamblu de prelucrări având acelaşi scop sau scopuri corelate.

(2) Notificarea nu este necesară în cazul în care prelucrarea are ca unic scop ţinerea unui registru destinat prin lege informării publicului şi deschis spre consultare publicului în general sau oricărei persoane care probează un interes legitim, cu condiţia ca prelucrarea să se limiteze la datele strict necesare ţinerii registrului menţionat.

Alineatul  (9) al art. 22, dispune că Autoritatea de supraveghere poate stabili şi alte situaţii în care notificarea nu este necesară, în afara celei prevăzute la alin. (2), sau situaţii în care notificarea se poate efectua într-o formă simplificată, precum şi conţinutul acesteia, numai în unul dintre următoarele cazuri:

a) atunci când, luând în considerare natura datelor destinate să fie prelucrate, prelucrarea nu poate afecta, cel puţin aparent, drepturile persoanelor vizate, cu condiţia să precizeze expres scopurile în care se poate face o asemenea prelucrare, datele sau categoriile de date care pot fi prelucrate, categoria sau categoriile de persoane vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele le pot fi dezvăluite şi perioada pentru care datele pot fi stocate;

b) atunci când prelucrarea se efectuează în condiţiile art. 7 alin. (2) lit. d).

Leave a Reply