DREPTUL DE ACCES LA JUSTIŢIE, REINTEGRARE ÎN FUNCŢIE, EPUIZAREA CĂILOR DE ATAC INTERNE

Curtea nu poate fi sesizată decât după epuizarea căilor de atac interne.Cu toate acestea, prevederile art. 35 alin. 1 din Convenţie nu impun decât epuizarea recursurilor referitoare la pretinsele încălcări şi care sunt, în acelaşi timp, disponibile şi adecvate. Acestea trebuie să prezinte un grad de certitudine suficient nu numai în teorie, ci şi în practică, fără de care eficienţa şi efectivitatea nu sunt respectate; statul pârât este cel care trebuie să demonstreze că aceste exigenţe sunt reunite.Dreptul de acces la justiţie ar fi iluzoriu dacă ordinea juridică internă a unui stat contractant ar permite ca o hotărâre judecătorească definitivă şi obligatorie să rămână neexecutată în detrimentul unei părţi […]

DREPT DE PROPRIETATE, ACCES LA JUSTIŢIE

II. Cu privire la pretinsa încălcare a articolului 6 alineatul 1 din Convenţie

Curtea constată că procedura în litigiu făcea referire la legalitatea unei decizii a Comisiei administrative privitoare la dreptul reclamantei, aşa cum era prevăzut de Legea fondului funciar, de a obţine restituirea unui bun imobiliar, drept ce îmbracă, incontestabil, un caracter civil, în […]

ACCES LA JUSTIŢIE. PERSOANĂ PERSECUTATĂ DIN MOTIVE POLITICE. INDEPENDENŢĂ FAŢĂ DE EXECUTIV ŞI FAŢĂ DE PĂRŢI . AUTORITĂŢI ADMINISTRATIVE. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII CU CARACTER CIVIL. CONTENCIOS ADMINISTRATIV. EXIGENŢELE UNEI “INSTANŢE”

Curtea observă că procedura în litigiu are ca obiect legalitatea celor două decizii ale Comisiei referitoare la drepturile reclamantului care decurg din statutul său de persoană persecutată din motive politice în timpul regimului comunist, drepturi care au, în mod incontestabil, un caracter civil, în sensul alineatului 1 al articolului 6 sus-menţionat.

[…]