EVAZIUNE FISCALA, NEEVIDENŢIEREA PRIN DOCUMENTE LEGALE, NEÎNREGISTRAREA CHELTUIELILOR CARE NU AU LA BAZĂ OPERAŢIUNI REALE, DIMINUAREA IMPOZITULUI

Fapta inculpatului de a preda 4 file cec semnate şi ştampilate fără a fi completate, pentru a menţine în eroare pe reprezentantul SC SRL cu privire la executare contractului încheiat de părţi pentru livrarea de produse petroliere, iar prin aceasta a cauzat prejudicii societăţii, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune în formă continuată. Conform art. 13 din Legea nr. 87 /1994, în varianta în vigoare la data săvârşirii faptei, „fapta de a nu evidenţia prin acte contabile sau alte documente legale, în întregime sau în parte, veniturile realizate ori de a înregistra cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, dacă au avut ca urmare neplata ori diminuarea impozitului, taxei şi a contribuţiei, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi sau cu amendă. Fapta inculpatului care în calitate de administrator al SC K.G. SRL în perioada iulie 2001 – iulie 2002 s-a aprovizionat cu produse de la diferite societăţi şi a efectuat vânzări, desfăşurând în acest sens activităţi impozabile, fără a evidenţia în contabilitate activitatea desfăşurată şi veniturile obţinute şi fără a întocmi şi conduce evidenţa financiar contabilă a societăţii, prin care s-a cauzat un prejudiciu de 9.002.600 lei impozit neachitat, faptă săvârşită cu intenţie directă şi care întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală, în baza art. 13 din Legea nr. 87/1994, cu aplicarea art. 13 C. pen., raportat la art. 11 lit. a) din Legea nr. 87/1994 şi art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005. Fapta inculpatului B.L.S. care, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în calitate de administrator al SC C. SRL, a emis o filă cec pe care a predat-o la SC V.C. 2001 SRL Ştefăneşti, fiind datată 20 decembrie 2004 şi două file cec către SC P. SA Brăila, la data de 07 ianuarie 1005, fără a avea disponibil în cont faptă săvârşită cu intenţie directă, cunoscând dispoziţiile legale care interzic emiterea cec-urilor fără acoperire, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de emitere de cec-uri, fără a avea disponibil în cont şi în baza art. 84 alin. 1 pct. 2 din Legea 59/1934, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen., îl l-a condamnat pe acesta la o pedeapsă de : 1 an închisoare. Conform art. 215 alin (2), (3), (4) şi (5) C. pen, „înşelăciunea săvârşită prin folosire de nume sau calităţi mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuşi o infracţiune, se aplică regulile privind concursul de infracţiuni”. Inducerea sau menţinerea în eroare a unei persoane cu prilejul încheierii sau executării unui contract, săvârşită în aşa fel încât, fără această eroare, cel înşelat nu ar fi încheiat sau executat contractul în condiţiile stipulate, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută în alineatele precedente, după distincţiile acolo arătate. Emiterea unui cec asupra unei instituţii de credit sau unei persoane, ştiind că pentru valorificarea lui nu există provizia sau acoperirea necesară, precum şi fapta de a retrage, după emitere, provizia, în totul sau în parte, ori de a interzice trasului de a plăti înainte de expirarea termenului de prezentare, în scopul arătat în alin. (1), dacă s-a pricinuit o pagubă posesorului cec-ului, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută în alin. (2). Înşelăciunea care a avut consecinţe deosebit de grave se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 20 de ani interzicerea unor drepturi. Fapta inculpatului care, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în calitate de administrator al SC S. SRL, a emis 4 file cec în alb, doar semnate şi ştampilate şi le-a predat d-lui administrator al SC V.T. SRL Oradea, pentru achitarea produselor livrate şi facturate la datele de 27 august 2004, 01 septembrie 2004, 02 septembrie 2004 şi 16 septembrie 2004 şi în calitate de administrator al SC C. SRL, a emis 2 file cec la datele de 13 decembrie 2004 şi 15 decembrie 2004, care au fost completate în întregime de acesta, şi le-a predat la SC P. Sa Bucureşti – sucursala A. Piteşti, fără a avea disponibil în cont, pentru a induce în eroare pe reprezentanţii acestor societăţi la încheierea şi executarea unor contracte comerciale pentru cumpărarea de produse petroliere, activitate infracţională care a cauzat acestor părţi civile prejudicii care însumate depăşesc suma de 200.000 lei, fapte săvârşite cu intenţie directă şi în scopul realizării unor avantaje materiale, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată şi, în baza art. 215 alin. (2), (3), (4), (5) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., l-a condamnat pe acesta la o pedeapsă de: 10 ani închisoare – pedeapsă principală şi 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), b), c) din C. pen. pedeapsă complementară. […]

EVAZIUNE FISCALA, NEEVIDENŢIEREA PRIN DOCUMENTE LEGALE, NEÎNREGISTRAREA OPERAŢIUNI IREALE, NEPLATA ORI DIMINUAREA IMPOZITULUI, TAXEI, FICTIVITATEA OPERAŢIUNILOR COMERCIALE, COMPLICITATE

Potrivit art. 13 din Legea nr. 87/1994, fapta de a nu evidenţia prin acte contabile sau alte documente legale, în întregime sau în parte, veniturile realizate, ori de a înregistra cheltuielile care nu au la bază operaţiuni reale, dacă au avut ca urmare neplata ori diminuarea impozitului, taxei întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală. Prin înregistrarea unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, se înţelege întocmirea unor acte justificative false pentru cheltuieli care nu au fost făcute ori au fost mai mici decât cele consemnate în documentele justificative cu consecinţa diminuării impozitelor datorate statului. Potrivit art. 37 din Legea nr. 82/1991 (în fosta numerotare art. 40) efectuarea cu ştiinţă de înregistrări inexacte, precum şi omisiunea cu ştiinţă a înregistrărilor în contabilitate, având drept consecinţă denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare şi elementelor patrimoniale ce se reflectă în bilanţul contabil, constituie infracţiunea de fals intelectual şi se pedepseşte conform legii. Deşi infracţiunea de evaziune fiscală este o infracţiune complexă, latura obiectivă presupunând şi înregistrări contabile inexacte, cu consecinţa denaturării veniturilor şi cheltuielilor dacă pe lângă efectuarea unor înregistrări fictive s-a realizat falsificarea unor acte de evidenţă primară, care au stat la baza acestor înregistrări, cum este cazul şi în speţa dedusă judecăţii, s-a reţinut şi infracţiunea de fals intelectual la legea contabilităţii, deoarece aceasta are o autonomie distinctă, ce excede conţinutului complex al evaziunii fiscale. Astfel, fapta inculpatului T.S.V. care în calitate de administrator al SC M.P. SRL, în perioada ianuarie 2000 – decembrie 2001, pe baza declaraţiilor pe proprie răspundere depuse la rafinării a obţinut combustibili auto fără taxa la F.S.D.P., pe care i-a comercializat scriptic către SC V.C. SRL Oradea, SC H.C. SRL Oradea şi SC S.P.C. SRL Oradea, schimbându-le destinaţia şi creându-şi astfel posibilitatea reintroducerii lor în circuitul comercial, ca produse petroliere fără restricţii la vânzare, fapte prin care a cauzat un prejudiciu de 4.309.455.231 lei în dauna Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune prevăzute de art. 215 alin. (1), (2), (3) şi (5) C. pen., cu aplicarea an. 41 alin. (2) C. pen. Fapta aceluiaşi inculpat de a da declaraţii pe proprie răspundere la rafinării, în sensul că produsele petroliere vor fi utilizate în agricultură, transportul maritim sau fluvial, deşi acestea erau destinate vânzării pentru folosirea lor în circulaţia pe drumurile publice, cu consecinţa obţinerii scutirii de la plata taxelor la F.S.D.P. întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzută de art. 292 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. Fapta aceluiaşi inculpat care în calitate de administrator la SC M.P. SRL cu ştiinţă a înmânat inculpatei D.F.C. (fostă T.) facturi fiscale completate în fals şi a fost de acord ca aceasta să le înregistreze în contabilitatea societăţii, semnând alături de ea bilanţul contabil care a fost depus la A.F. şi înregistrat ca atare, denaturând rezultatele financiare ale societăţii şi evidenţa primară a societăţii, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de fals intelectual la legea contabilităţii, prevăzută de art. 40 din Legea nr. 82/1991 raportat la an. 289 C. pen. Fapta aceluiaşi inculpat care în calitate de în calitate de administrator la SC M.P. SRL, a dispus ca inculpata D.F.C. (fostă T.) să evidenţieze în contabilitate, facturile fiscale care conţineau date false, legate de tranzacţionarea scriptică a unor produse petroliere majorând în mod artificial cheltuielile societăţii şi a semnat alături de aceasta declaraţiile şi evidenţele primare contabile întocmite, ceea ce a dus la o diminuare a impozitelor datorate statului, cauzându-se un prejudiciu, Ministerului Finanţelor Publice în valoare de 5.805.862.837 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 26 raportat la art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu aplicarea art. 13 C. pen., cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. Fapta inculpatei D.F.C. (fostă T.), care în perioada ianuarie 2000 – decembrie 2001, în calitate de contabilă a SC M.P. SRL, prin completarea unor facturi fiscale cu date false privind vânzarea scriptică a carburanţilor auto, cu regim special, l-a ajutat, în repetate rânduri, pe inculpatul T.S.V. să inducă în eroare Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi să încaseze ne legal suma de 4.309.455.231 lei, pe care nu a mai virat-o ca taxă la F.S.D.P., întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la înşelăciune, prevăzută de art. 26 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) şi (5) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. Fapta aceleaşi inculpate, care în calitate de contabilă la SC M.P. SRL şi SC F.R.O. SRL a completat şi a evidenţiat, cu ştiinţă, în contabilitatea societăţii, o serie de facturi fiscale care conţineau date nereale, privind tranzacţionarea scriptică a unor produse petroliere, rin aceasta a majorat artificial cheltuielile şi a evidenţiat veniturile efectiv realizate, cauzând o diminuare a impozitelor datorate statului şi un prejudiciu Ministerului Finanţelor Publice, în valoare de 10.535.084.565 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală revăzută de art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu aplicarea art. 13 C. pen. Fapta aceleaşi inculpate, care în aceeaşi calitate de contabilă la SC M.P. SRL a întocmit şi evidenţiat în contabilitatea societăţii, o serie de facturi fiscale care conţineau date nereale legate de tranzacţii scriptice cu produse petroliere, împrejurare care a avut drept consecinţă denaturarea rezultatelor financiare reflectate în bilanţul contabil, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de fals intelectual la legea contabilităţii, prevăzută de art. 37 din Legea nr. 2/1994 (fosta numerotare art. 40) raportat la art. 289 C. pen., cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. Fapta inculpatei M.C.M., care în perioada ianuarie 2000 – decembrie 2001, l-a ajutat pe inculpatul T.S.V. să inducă în eroare Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei prin procurarea documentelor necesare tranzacţionării scriptice a produselor petroliere cu regim special pe care le-a completat cu date nereale, ajungându-se astfel la un preţ care includea taxa la F.S.D.P., cauzându-se un prejudiciu în valoare de 4.309.455.231 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la înşelăciune, prevăzută de art. 215 alin. (1), (2), (3) şi (5) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. Fapta aceleaşi inculpate, care a procurat şi completat în fals, alături de inculpata D.F.C., facturi fiscale prin care se atestau tranzacţii scriptice privind produsele petroliere aparţinând SC M.P. SRL către diverse societăţi comerciale diminuând impozitele datorate statului şi cauzând un prejudiciu Ministerului Finanţelor Publice în valoare de 4.309.455.231 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 26 raportat la art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu aplicarea art. 13 C. pen. Fapta aceleaşi inculpate, care a procurat o serie de facturi fiscale pe care le-a completat alături de inculpata D.F.C., cu date false furnizate de aceasta privind tranzacţii comerciale fictive realizate de SC M.P. SRL, facturi care au fost înregistrate în contabilitatea societăţii, denaturându-se rezultatele financiare din bilanţul contabil, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la fals intelectual la legea contabilităţii, prevăzută de art. 26 C. pen., raportat la art. 37 din Legea nr. 82/1991 (fosta numerotare art. 40), raportat la art. 289 C. pen., cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. Fapta inculpatului C.L.C., care în perioada august – decembrie 2001, în calitate de administrator al SC F.T.O. SRL, cu ştiinţă, a completat şi evidenţiat în contabilitatea societăţii, o serie de facturi fiscale, furnizate de inculpata M.C.M., care conţineau date false, legate de tranzacţii scriptice cu produse petroliere, majorând în mod nejustificat cheltuielile societăţii şi neevidenţiind veniturile efectiv realizate, fapte prin care au fost diminuate impozitele datorate statului, cauzându-se Ministerului Finanţelor Publice un prejudiciu de 4.729.221.728 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu aplicarea art. 13 C. pen. Fapta aceluiaşi inculpat, care în perioada august – decembrie 2001, în calitate de administrator al SC F.T.O. SRL, cu ştiinţă, a înregistrat în contabilitatea societăţii, facturi fiscale care conţineau date false, legate de tranzacţii cu produse petroliere, împrejurare care a avut drept consecinţă denaturarea rezultatelor financiare în bilanţul contabil, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de fals intelectual la legea contabilităţii, prevăzută de art. 37 din Legea nr. 82/1991 (fosta numerotare art. 40), cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. […]