GARANŢII PROCEDURALE PREVĂZUTE DE ART. 6§3, PROCES ECHITABIL, EGALITATEA ARMELOR, PRINCIPIUL CONTRADICTORIALITĂțII, CALITATEA INFORMAŢIEI, INTEROGAREA MARTORILOR ACUZĂRII

CEDO mpune statelor să-şi organizeze sistemul judiciar în asemenea manieră încât instanţele să poată respecta fiecare dispoziţie a sa, inclusiv obligaţia de a statua într-un termen rezonabil. […]

DURATĂ EXCESIVĂ A PROCEDURILOR

Curtea evidenţiază că, de fapt, convenţia este direct aplicabilă în România şi prevalează asupra dispoziţiilor de drept naţional care sunt contrare acesteia . Curtea a identificat deja o deficienţă de funcţionare a sistemului judiciar din cauza casărilor şi trimiterilor succesive datorate unor erori comise de instanţele de rang inferior (Cârstea şi Grecu împotriva României). […]

Săvârşirea infracţiunii

Executarea activității infracționale se caracterizează prin săvârșirea de acte de natură să realizeze însăși acțiunea care constituie elementul material al infracțiunii.

Ulterior, realizarea rezultatului reprezintă realizarea laturii obiective a infracțiunii, cu producerea efectivă a urmării imediate (rezultat ilicit), ca fapt consumat. La infracțiunile continue, prelungirea în timp a acțiunii, după producerea rezultatului caracterizează epuizarea. La […]

TERMEN REZONABIL

Reclamanţii s-au plâns de durata procedurilor,ce variază de la 5 ani şi 3 luni până la peste 9 ani. […]

DURATA PROCEDURII

Rezonabilitatea duratei procedurii trebuie evaluată prin prisma circumstanţelor cauzei şi având în vedere următoarele criterii: complexitatea cauzei, conduita reclamantei şi a autorităţilor competente şi miza reclamantei în cadrul litigiului (vezi, printre multe altele, Frydlender împotriva Franţei [MC], nr. 30.979/96, § 43, CEDO 2000-VII).

Mai mult, Curtea a constatat deja că, deşi nu se află în […]

DURATA PROCEDURII, TERMEN REZONABIL, PREZUMŢIA DE NEVINOVĂŢIE

Curtea reaminteşte încă de la început că rezonabilitatea duratei unei proceduri trebuie apreciată în funcţie de circumstanţele cauzei şi ţinând cont de criteriile consacrate de jurisprudenţa Curţii, în special de complexitatea cauzei, de comportamentul reclamantului şi de cel al autorităţilor competente (vezi, printre multe altele, Pelissier şi Sassi împotriva Franţei [MC], nr. […]

TERMEN REZONABIL, PROCES PENAL, INTERZICEREA DE A PĂRĂSI ŢARA,PROBE

o limitare a libertăţii de a circula, dispusă pentru a asigura o bună desfăşurare a procedurii penale în curs, nu pune prin ea însăşi probleme în privinţa art. 2 din Protocolul nr. 4, atâta vreme cât această măsură rămâne proporţională cu scopul legitim urmărit, mai ales în ceea ce priveşte durata sa. Legislaţia internă conferea ministrului de interne posibilitatea de a interzice unei persoane să părăsească ţara pe perioada desfăşurării procesului penal. Totuşi, persoana în cauză avea posibilitatea de a contesta această măsură în faţa jurisdicţiilor administrative. […]

DURATA PROCEDURII LITIGIOASE, TERMEN REZONABIL

Trimiterea cauzei spre rejudecare putea continua la nesfârşit, deoarece nicio prevedere legală nu îi putea pune capăt. […]